بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه :

در تئوری سازمان کمتر اصطلاحاتی وجود دارد که مانند بوروکراسی در بین عموم به طور ضمنی معنا و مفهوم منفی را تداعی کند.اما بوروکراسی مترادف با عدم کارایی نیست. اگر ما می گوییم: اداره وصول مالیات، نمود یک بوروکراسی است، ممکن است بلافاصله عدم کارایی در ذهن بیشتر افراد تداعی شود که دلالت بر ویژگی هایی از قبیل، کاربرد سخت گیرانه قوانین، فرار از مسئولیت، غیر شخصی بودن، کاغذ بازی، عدم تمایل به تغییر و ... دارد.

بوروکراسی صرفاً یک ساختار سازمانی است. فی نفسه خوب یا بد نیست، در بعضی مواقع کارآمد نیست، و در بعضی از موقعیت ها از کارایی بالا برخوردار است.

اسلاید 2 :

بوروکراسی وبر

واژه بوروکراسی نخستین بار شخصی به نام دوگورنی در سال 1745 بکار برد.او به واژه فرانسوی bureau  معنی میز تحریر، دفتر و اداره،  به پسوند cracy معنای حکومت را افزود. عناصری از بوروکراسی در فرهنگ های کهن مانند مصر باستان و چین وجود داشته است. همچنین امپراطوری های هخامنشی، ساسانی و روم را تنها می شد از طریق ساختارهای پیچیده و دیوان سالارانه اداره کرد. نظریه کلاسیک در مورد بوروکراسی، بوسیله جامعه شناس آلمانی یعنی ماکس وبر مطرح گردید. وی در صدد توصیف یک سازمان آرمانی بر آمد. سازمانی که کاملا عقلایی بوده و بتواند حداکثر کارایی از عملیاتش حاصل نماید.

اسلاید 3 :

تعریف اولیه وبر از بوروکراسی

ویژگی های ذیل، فلسفه بوروکراسی یا سازمان آرمانی (ایده آل ) وبر را شکل می دهند. ولی این مدل به جای اینکه شرحی واقعی از اینکه سازمان ها چگونه ساختار بندی می شوند باشد، یک فرضیه بود. به این معنی که وبر سازمان نمونه یا متوسط را تعریف نمی کرد، او ویژگی هایی را تعریف می کرد که بر اساس آن نوع ایده آل سازمان کارا را می توان ایجاد کرد.

تقسیم کار

سلسله مراتب اختیار مشخص

رسمیت زیاد

ماهیت غیر شخصی

تصمیمات استخدامی بر اساس شایستگی

مسیرهای شغلی برای کارکنان

تمایز بارز بین زندگی شخصی و سازمانی اعضاء

اسلاید 4 :

تقسیم کار

شغل هر شخص باید به وظایف ساده، تکراری و مشخص، تقسیم یا به عبارتی شکسته شود.

اسلاید 5 :

سلسله مراتب اختیار مشخص

یک ساختار  رسمی چند سطحی همراه با سلسله مراتبی از پست ها و ادارات اطمینان می دهد که هر اداره ای در رده پائین، تحت سرپرستی یا کنترل ما فوق قرار می گیرد.

اسلاید 6 :

رسمیت زیاد

تکیه بر قوانین و رویه های رسمی به منظور حصول اطمینان از یکنواختی و هم شکلی در سازمان و همچنین تنظیم رفتار متصدیان مشاغل.

اسلاید 7 :

 وبر سه نوع اختیار مشروع را شناسایی کرد

1-سنتی Traditional

2-الوهبیت Charismatic

                3-منطقی – قانونی Rational – logal

1- سنتی - که در آن پذیرش افراد واجد اختیار از سنت و رسم ناشی می شود

2- کاریزماتیک - که در آن پذیرش از وفاداری و اعتماد به حاکمان سرچشمه می گیرد .

3-عقلانی – قانونی ، که در آن پذیرش از مقام یا سمت دارنده اختیار که توسط مقررات و دستورالعمل های سازمان محدود و مشخص شده ناشی می شود.

اسلاید 8 :

ماهیت غیر شخصی

به منظور اجتناب از درگیری با شخصیت افراد، منافع و علائق اعضاء سازمان، ضوابط به صورت یکسان و همشکل و به صورت غیر شخصی اعمال می شوند.

اسلاید 9 :

تصمیمات استخدامی بر اساس شایستگی

تصمیمات راجع به گزینش و ارتقاء بر اساس شایستگی های فنی، صلاحیت و عملکرد افراد اتخاذ می گردد.

اسلاید 10 :

مسیرهای شغلی برای کارکنان

از کارکنان انتظار می رود، درون سازمان خود، مسیر شغلی خاصی را دنبال کنند. به ازای این تعهد نسبت به مسیر شغلی، کارکنان از مزایای اشتغال دائم بهره مند می شوند، یعنی حتی اگر آنها از لحاظ جسمی و روحی تحلیل روند و مهارت های آنها کاربرد خود را از دست دهد، باز هم در سازمان باقی خواهند ماند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید