بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سیستم های‌ اطلاعاتي – عصر اطلاعات

سيستم هاي اطلاعاتي شامل فناوري اطلاعات، داده ها، رويه هاي پردازش داده ها و افرادي است که داده ها را جمع آوري و پردازش مي کنند. ديگر سيستم هاي اطلاعاتي شامل مجموعه اي از منابع اطلاعاتی است که براي جمع آوري، پردازش، نگهداري و به کارگيري، به اشتراک گذاري، توزيع و يا در اختيار گذاشتن اطلاعات طراحي شده است.
داده، اطلاعات و دانش که در حقيقت عناصر اساسي هر سيستم اطلاعاتي به شمار مي آيند.
عصر اطلاعات
به طور کلي پيشرفت هاي بشر در قالب سه عصر کشاورزي، صنعت و اطلاعات دسته بندي مي شود.
عصر کشاورزي با هدف تهيه و تامين غذا به وقوع پيوست. عصر صنعت که هنوز هم در برخي از کشورها حاکميت دارد، پس از عصر کشاورزي شکل گرفت و نياز بشر به ابزار و مواد اوليه را برطرف نمود. پس از عصر صنعت، عصر اطلاعات شروع شد. اين عصر که مشخصه آن حضور قدرتمند رايانه در عرصه هاي مختلف زندگي بشر است.

اسلاید 2 :

عصر‌ اطلاعات

      عصر اطلاعات با تلاش جهت حل معضل تصميم گيري در محيط هاي متلاطم و چگونگي انتخاب اطلاعات مورد نياز از بين انبوه اطلاعات واصله، آغاز شد و در پاسخ به اين نياز بود که سيستم ها و فناوري هاي اطلاعاتي که از عناصر بنيادين عصر اطلاعات به شمار مي روند، طراحي و مستقر گرديد.

     امروزه فناوري هاي نوين اطلاعاتي قادر به توليد، پردازش و توزيع حجم عظيمي از اطلاعات بوده و به همين دليل، شاهد پديده اي به نام وفور اطلاعات و يا به تعبيري «انفجار اطلاعات» هستيم.

اسلاید 3 :

جامعه‌ اطلاعاتي

جامعه‌ اطلاعاتي : جامعه‌اي است كه در آن ، اطلاعات ، از نقش اساسي در كليه شئون زندگي برخوردار مي‌باشد كه در آن افراد در تمامي مراحل و تعاملات زندگي خود وابسته به اطلاعات مي‌باشند ، به عبارت ديگر ، جامعه‌ اطلاعتي ، جامعه‌اي است مبتني بر اقتصاد اطلاعاتي و فرهنگ اطلاعاتي :

جامعه‌ي اطلاعاتي = ( اقتصاد اطلاعاتي ) * ( فرهنگ اطلاعاتي )

اسلاید 4 :

فرهنگ اطلاعاتي - اقتصاد اطلاعاتي

اقتصاد اطلاعاتي

 اقتصادي است که در آن اطلاعات و خدمات مرتبط با اطلاعات به عنوان عامل مولد ثروت تلقي مي شود و در کنار ديگر بخش هاي اقتصادي نظير بخش صنعت، کشاورزي و خدمات کارکرد خاص خود را دارا مي باشد.

فرهنگ اطلاعاتي

فرهنگي است که در آن گردش، توزيع، تسهيم و استفاده درست از اطلاعات ارزش تلقي مي شود.

اسلاید 5 :

اقتصاد اطلاعاتي

 اقتصادي است که در آن اطلاعات و خدمات مرتبط با اطلاعات به عنوان عامل مولد ثروت تلقي مي شود و در کنار ديگر بخش هاي اقتصادي نظير بخش صنعت، کشاورزي و خدمات کارکرد خاص خود را دارا مي باشد.

فرهنگ اطلاعاتي

فرهنگي است که در آن گردش، توزيع، تسهيم و استفاده درست از اطلاعات ارزش تلقي مي شود.

اسلاید 6 :

از ويژگي‌هاي عمده‌ عصر اطلاعات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد :

 1. ظهور جامعه‌ي مبتني بر اطلاعات .
 2. وابستگي سازمان‌ها و شركت‌ها به فناوري اطلاعات براي انجام فعاليت‌هايشان .
 3. تغيير فرآيندهاي كاري جهت افزايش بهره‌وري .
 4. استفاده از فناوري اطلاعات براي مهندسي مجدد كسب و كار .
 5. شمول فناوري اطلاعات براي مهندسي مجدد كسب و كار .
 6. دسترسي به اطلاعات لازم در زمان مناسب.
 7. ارتباطات از راه دور .
 8. رشد زير ساخت‌هاي مبنايي براي كاربرد فناوري اطلاعات .
 9. تغيير ساختارهاي شغلي از فعاليت‌هاي مبتني بر صنعت به فعاليت‌هاي مبتني بر اطلاعات .

اسلاید 7 :

در سال 1988 سه تن از اساتيد دانشگاه‌  هاروارد  خصوصيات سازمان‌هاي عصر اطلاعات را بر اساس سه بعد زير پيش‌بيني نمودند :

 1. ساختار سازماني
 2. منبع انساني
 3. فرآيندهاي مديريتي

در عصر اطلاعات ، سيستم‌هاي اطلاعات مديریت ، عامل مهم و حياتي  به حساب مي‌آيند زيرا سيستم‌هاي اطلاعات مديرت با هماهنگ كردن و به كارگيري سه منبع بسيار مهم سازماني زير سرو كار دارد :

 1. اطلاعات
 2. فناوري اطلاعات
 3. افراد

اسلاید 8 :

موج چهارم يا عصر مجازي

در حقيقت، شکل توسعه و تکامل يافته عصر اطلاعات و دانش است که در آينده اي نزديک ظهور خواهد کرد.

 تمام اموري که اين روزها در عصر اطلاعات و موج سوم با پيشوند E مطرح مي شوند، در عصر مجازي داراي پسوند مجازي خواهند بود.

نهايتاً دولت مجازي جايگزين دولت الکترونيکي خواهد شد.

فردگرايي و ديکتاتوري از جوامع حذف و کار گروهي و تفکر جمعي که از طريق شبکه اينترنت تقويت مي شود، جايگزين آن خواهد شد.

اسلاید 9 :

تعریف داده ، اطلاعات و دانش

برای درک بهتر کارکرد سیستم های اطلاعاتی آشنایی با برخی مفاهیم اصلی نظیر داده ، اصلاعات و دانش لازم و ضروری

داده : داده از فعل لاتین  do,dareبه معنای (دادن) مشتق شده و شامل توصيف مقدماتي از اشيا و رويدادها، فعاليت ها، و مبادلات است که ثبت، طبقه بندي و ذخيره شده اند، ولي طوري مرتب نشده اند که معني خاصي را برسانند و مي توانند به صورت عددي، حرفي، شکلي و صدايي باشند .

اطلاعات : اطلاعات از فعل لاتین informo, informareبه معنای (شکل دادن) مشتق شده  است اطلاعات عبارت است از مجموعه ای از داده ها هستند که در ذهن دریافت کننده آنها ایجاد معنی میکنند .

دانش : شامل آگاهی و درک مجموعه ای از اطلاعات و اینکه چگونه این اطلاعات میتوانند به بهترین نحو به کار گرفته شوند  . دانش شکل غني شده و بارور شده اطلاعات مي باشد که همراه با فهميدن چگونگي و چرايي است.

 

اسلاید 10 :

انواع دانش

دو نوع دانش وجود دارد : یکی (دانش آشکار ) و دیگری (دانش ضمنی)

دانش آشکار : دانش رسمی است که میتوان آن را در گروه اطلاعات طبقه بندی نمود ودر قالب مدارک و اسناد سازمان قابل یافت می باشد .

دانش ضمنی : دانش شخصی است که ریشه در تخصص افراد دارد و به طور مستقیم و به صورت رو در رو مبادله و به اشتراک گذاشته میشود . دانش ضمنی میتواند به روش موثر  و مستقیم انتقال یابد ولی کسب دانش آشکار به صورت غیر مستقیم است .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید