بخشی از مقاله

چکیده

با توجه به اینکه هدف اقتصاد سرمایه داري انحصار کشورهاي صاحب منابع است بخصوص کشوري مانند ایران که داراي استقلال ملی و منابع متعدد انرژي و ذخایر زیرزمینی است و از طرفی عدم ساختار مناسب اقتصادي و تهدیدات و تحریم هاي چندین ساله اخیر موجب شکستگی اقتصاد کشور و برخی تبعات حاصل از آن شده که براي ترمیم و بهبود اوضاع، اقتصاد مقاومتی رویکردي است که توسط مقام معظم رهبري براي بیرون رفت از وضعیت فعلی مطرح شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جایگاه مدیریت شهري در راستاي تحقق پذیري الگوي اقتصاد مقاومتی با رویکرد مشارکت شهروندان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می باشد براي رسیدن به این هدف ارکان ها و سطوح مشارکت شهروندان در مدیریت شهري در راستاي تحقق پذیري الگوي اقتصاد مقاومتی مشخص شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که بدون همکاري و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، شهرداري ها موقعیت چندانی در دستیابی به اهداف خود نخواهد داشت و از آنجا که بار اصلی تأمین هزینه هاي مدیریت شهري بر دوش شهروندان است لذا آگاهی مردم از برنامه ها و مشاهده بهبودها و تسهیلات، تضمین کننده مشارکت همه جانبه و از جمله مالی آنها است و در پیشبرد و تحقق اهداف اقتصادي بسیار مهم و ضروري است.

واژگان کلیدي: اقتصاد مقاومتی، مدیریت شهري، مشارکت شهروندان

-1 مقدمه

هرچند چندین دهه هست که کشور ایران مورد تحریم هاي سیاسی و اقتصادي از سوي شوراي امنیت قرار گرفته ولی با حصول به پتانسیل هاي فراوان موجود در کشور، توان خروج از این برهه تاریخی را باتوجه به اتخاذ سیاست هاي اقتصادي و دیپلماسی هوشمندانه خواهیم داشت - آزادي، . - 1392 اما آنچه مسلم است این است که دشمنان کشور ایران بیش از هر زمان دیگري عزم خود را جزم کرده اند اراده خود را به ما تحمیل کنند تا از حقوق مسلم و آشکار خود درگذریم. بنابراین مقاومت دربرابر این زورگویی آشکار، نیازمند دو اصل انگیزه و برنامه مشخص است که در این میان اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهکار اساسی توسط مقام معظم رهبري معرفی شده است. اقتصاد مقاومتی یک رویکرد اقتصادي است که رابطه نزدیکی با انسجام ملی دارد و هماهنگ با سیاست هاي کلان سیاسی و امنیتی نظام اسلامی و مقاومت در برابر اقدامات تخریبی مستکبرین است تا بتواند در برابر ضربات اقتصادي تحریم ها و توطئه هاي گوناگون اقتصادي نظام استکبار مقاومت کرده و به توسعه و پیشرفت خود ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملی، منطقه اي و جهانی حفظ کند.

منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل وابسته، به طوري که کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و ناملایمات مسیر خود، روند پیشرفت پایدار خود را حفظ و ادامه دهد - عسگري، . - 1391 متاسفانه برخی اقتصاد مقاومتی را به مقاومت اقتصادي تعبیر می کنند، که این تعبیري غلط از واژه اقتصاد مقاومتی می باشد زیرا مقاومت اقتصادي متعلق به دوره اي خاص و برنامه اي کوتاه مدت می باشد، که این خود با فرمایشات رهبري تعارض دارد. مشارکت به معناي عام آن از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته و همراه با تکامل او تحول یافته است. مشارکت به مفهوم امروزي، پس از جنگ جهانی دوم در کشورهاي صنعتی جهان آغاز شد.

مشارکت، درگیري ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت هاي گروهی است که آنان را برمی انگیزد تا براي دستیابی به هدف هاي گروهی، یکدیگر را یاري دهند و در مسئولیت کار شریک شوند. فراخواندن مردم به مشارکت در امور شهر، از جمله تئوري هاي»مدیریت مشارکتی« است. رشد فزاینده»شهرنشینی« و گسترش روند »شهرگرایی« و پیچیده شدن نظام جامعه شهري، از جمله عواملی هستند که ضرورت مشارکت شهروندان در مدیریت شهري را بیش از پیش کرده اند. ضرورت تحقیق حاضر از آنجا ناشی می شود که مدیریت شهري در جلب مشارکت مردم در اداره امور شهرها بسیار ناموفق عمل نمودهاند و پژوهش حاضر بر آن است تا با تکیه بر واقعیتهاي موجود و تحلیل دقیق جوانب مختلف موضوع، راهکارهاي کارآمد و مناسب با قابلیت عملیاتی، و عوامل موثر بر مشارکت مردم در امور شهر به منظور تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی را بررسی کند.

-2 بیان مسأله

مقام معظم رهبري در سالهاي اخیر در سخنان خود بارها بر مساله »اقتصاد« و »جهاد اقتصادي« که دشمنان در راستاي مقابله با پیشرفتهاي جمهوري اسلامی ایران در پیش گرفتهاند، تأکید کرده و راهکارهاي مقابله با آن را نیز بارها گوشزد کردهاند حتی در نامگذاريهايشان براي سالها نیز این موضوع را مدنظر قرار دادهاند، به نحوي که مشاهده میکنیم در سالهاي اخیر سالی را به عنوان سال حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف، سال بعد از آن همت مضاعف، کار مضاعف و پس از آن را سال جهاد اقتصادي و سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و امسال سال اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادي نامگذاري کردند. با توجه به تشدید فشارها و تحریمهاي غرب در سالهاي اخیر آنچه بیش از پیش در سخنان اخیر مقام معظم رهبري بر آن تاکید شده، بحث »اقتصاد مقاومتی« است، ایشان معتقدند که یکی از راههاي عبور از مقطع حساس و سرنوشتساز کنونی جديگرفتن اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاد مقاومتی ، تشخیص حوزه هاي فشار در شرایط کنونی تحریم، محدودیت ها و متعاقباً تلاش براي کنترل و بی اثر کردن در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشار هایی به فرصت می باشد. براي رسیدن به این هدف, باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت هاي عقلائی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی ها و تاکید بر مزیت هاي تولید داخل و تلاش براي خود اتکائی می باشد. - قادري, - 1391

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید