بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهمیت مطالعه‌ی تاریخ

شناخت هر پدیدهای به درجه شناخت ما از فرآیند تاریخی آن پدیده بستگی دارد. فرآیند تاریخی بر آن است که نحوه شکلگیری  پدیده و عناصر مؤثر در آن را کشف کرده و سپس آن را در طول زمان مورد بررسی قرار دهد.

بنابراین شناخت تاریخی پدیده، سنگ زیربنای شناخت وضع موجود است...

اسلاید 2 :

عوامل مؤثر در شکلگیری شهر

عواملی که شهر را پی افکنده و خود در شهر پی افکنده شدند، شهر را تعریف کرده و خود در آن تعریف شده‌اند و به شهر معنا داده و خود در آن معنا شده‌اند،  به طور کلی در سه گروه مطرح میشوند:

 1. مسائل جهان‌بینی: یا چگونگی نحوه نگرش به جهان، این عامل دین، مذهب، مسلک و فرق متفاوت اجتماعی و مذهبی و... را شامل میشود.
 2. عامل اقتصادی: یا چگونگی تعریف مادی جهان: این عامل عمدتاً بر چگونگی تولید و توزیع ثروت، نحوه تولید، توزیع و مصرف محصولات و رابطه آن با ساخت کالبدی نظر دارد.
 3. عامل محیط و اقلیم: یا تعریف چگونگی تعریف زیست-محیطی جهان. این عامل آب و هوا، همواری و ناهمواری و به طور کلی عناصر زیست محیطی را شامل میشود.

اسلاید 3 :

دوران‌های تاریخی شهرنشینی

 1. آغاز شهرنشینی
 2. شهرهای یونانی
 3. امپراتوری روم
 4. قرون وسطا
 5. رنسانس
 6. انقلاب صنعتی

اسلاید 4 :

دو نظریه در باب یکجانشینی

اسلاید 5 :

هفت تمدن نخست جهان

 1. بین‌النهرین (Sumer) 2. مصر (Egyptian)   3. هند (Harappan)
 2. چین (China) 5 و 6. امریکای مرکزی (Aztek) و (Maya) 7. پرو (Inca)

اسلاید 6 :

عناصر شهر یونانی

آکروپلیس

حصار شهر

آگورا

محلات مسکونی

منطقه‌ی تفریحی و فرهنگی

منطقه‌ی مذهبی

اسکله و بندر

(احتمالاً) یک محله‌ی صنعتی

اسلاید 7 :

شهرهای رومی: رُم

شهر رم در وسیع‌ترین محدوده‌های آن

.Aپالاتین، نخستین اسکان روستایی

.Bدیوار ریپابلیکن

.Cدیوار اورلیان

.Dکلسیوم

.Eپانتئون

.Fحمام‌های دیوکلیتیان

.Gحمام‌های کارکالا

.Hمقبره‌ی هادریان

.Iکلیسای سن پیتر

اسلاید 8 :

قرون وسطا

شهرهای قرون وسطا به پنج دسته تقسیم می‌شوند:

  1) شهرهای رومی مبدأ

  2) باروهایی که نخست به عنوان پایگاه نظامی بنا شدند و سپس   عملکرد تجاری یافتند.

  3) شهرهایی که بر اثر رشد طبیعی روستاها به وجود آمدند.

  4) باستیدها (فرانسه، انگلیس و ولز)

  5) شهرهای احداثی

اسلاید 9 :

عناصر شهر قرون وسطایی

حصارها با برجها و دروازهها

خیابانها و سایر فضاهای تردد

فضای بازار، شامل بازار و سایر ساختمانهای تجاری

کلیسا

ساختمانها و باغات خصوصی

اسلاید 10 :

عناصر اصلی شهرسازی رنسانس

¨خیابان اصلی مستقیم

¨مناطقی با شبکه‌ی شطرنجی

¨فضاهای بسته

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید