بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  • محدوديت منابع

–محدوديت نيروي انساني

–محدوديت منابع مالي

–محدوديت منابع كالبدي (تجهيزات ، فضاي فيزيكي و .... )

  • اختلاف اثر گذاري عامل در تحقق هدف، ماموریت و ...

–وسعت اثر برنامه

–ميزان نفوذ برنامه

اسلاید 2 :

  • فهرست موضوعی را تعيين كنيد
  • معيارها را مشخص كنيد
  • معيارها را وزن دهي كنيد
  • موضوعات را اولويت بندي كنيد

اسلاید 3 :

وزن دهي مقايسه اي معيارها با همديگر

با اهميت خيلي كمتر

با اهميت كمتر

با اهميت مشابه

با اهميت بيشتر

با اهميت خيلي بيشتر

توجه :

اگر عامل A نسبت به B 10 باشد

نسبت B نسبت به A  يك دهم خواهد شد

اسلاید 4 :

  • براي هر معيار وزن را مشخص كنيد
  • وزن هر معيار را در نمره هر استراتژي ضرب كنيد
  • حاصلضرب را بعنوان امتياز استراتژي در نظر بگيريد
  • استراتژيهاي اولي را انتخاب كنيد

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید