بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مسئوليتهاي حرفهاي حسابرس در تنظيم اطلاعات مالي و شكل و محتواي گزارشيكه حسابرس در اين گونه موارد صادر ميكند چیست؟

اسلاید 2 :

  • هدف از تنظيم اطلاعات مالي، بكارگيري دانش و تخصص حسابرسان در زمينه حسابداري براي گردآوري، طبقهبندي و تلخيص اطلاعات مزبور است.
  • تهیه صورتهاي مالی یا مانند آن بدون الزام به آزمون درستي آن.
  • اگرچه روشهاي مورد استفاده در تنظيم اطلاعات مالي به گونهاي طراحي نشده است كه امكان اظهار هرگونه اطميناني را نسبت به اطلاعات مالي، براي حسابرس فراهم كند، اما به دليل انجام كار بادقت و مهارت حرفهاي، استفادهكنندگان اطلاعات مالي از مشاركت حسابرسان در تنظيم صورتهاي مزبور بهرهمند ميشوند.
  • قرارداد تنظيم اطلاعات مالي معمولا شامل تنظيم تمام يا بخشي از صورتهاي مالي است، اما ميتواند گردآوري، طبقهبندي و تلخيص ساير اطلاعات مالي را نيز شامل شود.

اسلاید 3 :

اصول كلي حاكم بر تنظيم اطلاعات مالي 

حسابرس بايد "آيين رفتار حرفهاي" را رعايت كند. اصول آيين رفتار حرفهاي حاكم بر مسئوليتهاي حرفهاي حسابرس در قراردادهاي تنظيم اطلاعات مالي به شرح زير است:

 الف -  درستكاري

 ب   -  بيطرفي

 پ   -  صلاحيت و مراقبت حرفهاي

 ت   -  رازداري

 ث   -  رفتار حرفهاي

 ج   -  اصول و ضوابط حرفهاي مربوط

اگرچه رعايت اصل استقلال براي انعقاد قراردادهاي تنظيم اطلاعات مالي، ضروري نيست، امادر مواردي كه حسابرس استقلال ندارد، اين موضوع بايد در گزارش وي انعكاس يابد.

حسابرس دركليه مواردي كه اطلاعات مالي را تنظيم ميكند بايد گزارشي نيز دراين‌‌باره صادر نمايد .

اسلاید 4 :

نكات اساسي قرارداد 

حسابرس‌ بايد اطمينان‌ يابد كه‌ صاحبكار، شناخت‌ روشني‌ از شرايط‌ قرارداد دارد. نكاتي‌ كه‌ بايد در قرارداد پيش‌بيني‌ شود شامل‌ موارد زير است‌:

.1نوع‌ و ماهيت‌ كار، شامل‌ تصريح‌ اين‌ واقعيت‌ كه‌ حسابرسي‌ يا بررسي‌ اجمالي‌ انجام‌ نخواهد گرفت‌ و بنابراين‌، اطميناني‌ درباره‌ اطلاعات‌ مالي‌ تنظيم‌شده‌ نيز اظهار نخواهد شد.

.2اين‌ واقعيت‌ كه‌ كار تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌، براي‌ مقاصد كشف‌ و افشاي‌ اشتباهات‌، اعمال‌ غيرقانوني‌ يا ساير تخلفات‌، مانند تقلب‌ يا اختلاس‌، نمي‌تواند قابل‌ اتكا باشد.

.3نوع‌ و ماهيت‌ اطلاعاتي‌ كه‌ بايد توسط‌ صاحبكار تهيه‌ وارائه‌ شود.

.4مسئوليت‌ دقيق‌ و كامل‌ بودن‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ به‌ حسابرس‌ براي‌ تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌ دقيق‌ و كامل‌، با مديريت واحد اقتصادي است.

.5مبناي‌ حسابداري‌ مورد استفاده‌ در تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌ و اين‌ واقعيت‌ كه‌ هرگونه‌ انحراف‌ آشكار از استانداردهاي‌ حسابداري‌، افشا خواهد شد.

.6منظور از تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌ و تعيين‌ گيرندگان‌ گزارشهاي‌ مزبور.

.7شكل‌ گزارشي‌ كه‌ درباره‌ اطلاعات‌ مالي‌ تنظيم‌ شده‌ صادر خواهد شد.

اسلاید 5 :

حسابرس بايد اطلاعات مالي تنظيم شده را به منظور حصول اطمينان از مناسب بودن شكل ارائه و نبود هر گونه تحريف بديهي با اهميت، مرور كلي كند. تحريف در اينجا شامل موارد زير است:

  • اشتباه در بكارگيري استانداردهاي حسابداري.
  • عدم افشاي اهم رويههاي حسابداري و هر گونه انحراف آشكار از آن.
  • عدم افشاي ساير موضوعات با اهميتي
  • انحراف از رويههاي حسابداري (هر چند تعيين آثار ريالي آنها الزامي نيست)

چنانچه حسابرس از وجود تحريف با اهميتي در اطلاعات مالي تنظيمشده آگاه شود بايد درباره چگونگي اصلاح مناسب آن، با صاحبكار توافق كند. اگر اصلاح لازم انجام نشود و اطلاعات مالي مزبور نيز گمراه كننده به نظر برسد، حسابرس بايد از ادامه آن كار، خودداري كند.

اسلاید 6 :

مسئوليت مديريت

مسئولیت با مدیریت است. آیا خودش می داند؟

بهتر است از مدیریت تاییدیه بگیریم‌!    

    مبني بر دقيق و كامل بودن اسناد و مدارك اوليه حسابداري و ارائه كليه موارد بااهميت و مرتبط با اطلاعات مالي به حسابرس، حاصل شود.

اسلاید 7 :

گزارش تنظيم اطلاعات مالي بايد موارد زير را دربر گيرد:

 الف - عنوان.

 ب   - مخاطب گزارش.

 پ   - تصريح اين كه كار، طبق استاندارد حسابرسي "تنظيم اطلاعات مالي" انجام شده است.

 ت   - در مـواردي كـه حسابـرس استقـلال نـدارد، تصـريح عـدم استقلال حسابرس.

ث   - مشخص كردن عناوين اطلاعات مالي تنظيمشده و تصريح اين موضوع كه اين اطلاعات براساس آنچه مديريت واحد اقتصادي ارائه كرده تنظيم شده است.

 ج   - تصريح اين كه مسئوليت اطلاعات مالي تنظيم شده با مديريت واحد اقتصادي است.

 چ   - تصريح اين كه تنظيم اطلاعات مالي، حسابرسي يا بررسي اجمالي نيست و از اين رو نسبت به اطلاعات مالي تنظيمشده نيز اطميناني اظهار نميشود.

 ح   - اشاره به يادداشتهاي توضيحي همراه اطلاعات مالي تنظيمشده در مورد هر گونه انحراف آشكار با اهميت از استانداردهاي حسابداري مربوط.

 خ   - تاريخ گزارش.

 د   - نشاني حسابرس.

 ذ   - امضاي حسابرس.

اسلاید 8 :

كليه صفحات اطلاعات مالي تنظيم شده

توسط حسابرس بايد به مهر

 "حسابرسي نشده"

يا

 "تنظيم شده بدون حسابرسي يا بررسي اجمالي"

ممهور شود.

اسلاید 9 :

قـرارداد تنظيم صورتهاي مالي

 عطف به درخواست ... (نام واحد اقتصادي) ... از اين ... (حسابرس) ... براي تنظيم ترازنامه ... (واحد اقتصادي) ... در تاريخ ... و صورتهاي سود و زيان، سود (زيان) انباشته و جريان وجوه نقد آن براي سال/دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي مربوط، اين قرارداد بين ... و ... كه از اين پس به ترتيب "واحد اقتصادي" و "حسابرس" ناميده ميشوند، با شرايط زير منعقد ميگردد.

موضوع قـرارداد

1 .   تنظيم صورتهاي مالي ياد شده در بالا همراه با گزارش مربوط با هدف ... (براي مثال، ارائه به بانك) ...


تعهدات حسابرس

2 .  تنظيم صورتهاي مالي براساس اطلاعات ارائه شده توسط مديريت شركت و طبق استاندارد حسابرسي "تنظيم اطلاعات مالي".

3 .  تنظيم صورتهاي مالي، حسابرسي يا بررسي اجمالي براساس استانداردهاي حسابرسي نيست و بنابراين، اطميناني نيز اظهار نميشود. نمونهاي از گزارش تنظيم صورتهاي مالي به شرح پيوست است (نگاه كنيد به پيوست 2).

4  .  تصريح مبناي حسابداري مورد استفاده و هرگونه انحراف آشكار بااهميت از استانداردهاي حسابداري در صورتهاي مالي تنظيم شده و اشاره به انحراف مزبور در گزارش تنظيم صورتهاي مالي.

5  .  تنظيم صورتهاي مالي نميتواند براي مقاصد كشف و افشاي اشتباهات، اَعمال غير قانوني يا ساير تخلفات، مانند تقلب يا اختلاس، قابل اتكا باشد؛ هرچند در صورت برخورد با اين گونه موارد، موضوع به واحد اقتصادي گزارش خواهد شد.

اسلاید 10 :

تعهدات واحد اقتصادي

6 .  ارائه كليه اطلاعات لازم براي تنظيم صورتهاي مالي (مانند تراز آزمايشي، دفاتر و ...).

7 .  مسئوليت دقيق و كامل بودن اطلاعات ياد شده در بالا و همچنين، صورتهاي مالي تنظيم شده توسط اين موسسه، با مديريت واحد اقتصادي است. ايفاي اين مسئوليت مستلزم حفظ و نگهداري مدارك كافي حسابداري، استقرار و اعمال كنترلهاي داخلي مناسب و انتخاب و بكارگيري اصول و روشهاي مناسب حسابداري توسط مديريت واحد اقتصادي است.

8 .   عدم استفاده از صورتهاي مالي تنظيم شده براي مقاصدي غير از هدف ياد شده در بند 1 اين قرارداد.

9 .  تامين محل كار، امكانات و تسهيلات مناسب و همچنين، همكاري كاركنان واحد اقتصادي در ارائه اطلاعات مورد نياز براي انجام هرچه بهتر موضوع قرارداد.

10 .  پرداخت بموقع صورتحسابهاي حقالزحمه.

حـقالـزحمـه

11 .  مبناي تعيين حقالزحمه، مدت كاركرد حسابرسان مامور انجام كار است كه متناسب با پيشرفت كار، صورتحساب ميشود. نرخ حقالزحمه ساعتي هريك از حسابرسان برحسب تجربه و مهارت و در نتيجه، ميزان مسئوليتي كه به عهده دارند، متفاوت است. طبق بررسيهاي به عمل آمده، حقالزحمه، شامل حقالزحمه ساعات كار مستقيم، ساير هزينههاي مستقيم (از قبيل هزينههاي فوقالعاده ماموريت خارج از مركز و اياب و ذهاب) و سربار قابل تخصيص، در مجموع به ميزان ... ريال براورد ميشود.

سـايـر مـوارد

12 .  اين قرارداد از تاريخ مبادله تا .......... اعتبار دارد.

13 .  هرگونه اختلاف طرفين قرارداد در اجراي مفاد آن، از طريق هياتي سه نفره متشكل از نماينده واحد اقتصادي، نماينده حسابرس و يك شخص مورد قبول دو طرف، حل و فصل خواهد شد.

14 .  اين قرارداد در 14 ماده و در 2 نسخه كه هر دو نسخه در حكم واحد است، تنظيم و در تاريخ ..................... به امضاي طرفين قرارداد رسيده است .

 

 واحد اقتصادي    حسابرس

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید