دانلود فایل پاورپوینت تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مسئولیتهای حرفهای حسابرس در تنظیم اطلاعات مالی و شکل و محتوای گزارشی که حسابرس در این گونه موارد صادر میکند  چیست؟

اسلاید ۲ :

  • هدف از تنظیم اطلاعات مالی، بکارگیری دانش و تخصص حسابرسان در زمینه حسابداری برای گردآوری، طبقهبندی و تلخیص اطلاعات مزبور است.
  • تهیه صورتهای مالی یا مانند آن بدون الزام به آزمون درستی آن.
  • اگرچه روشهای مورد استفاده در تنظیم اطلاعات مالی به گونهای طراحی نشده است که امکان اظهار هرگونه اطمینانی را نسبت به اطلاعات مالی، برای حسابرس فراهم کند، اما به دلیل انجام کار بادقت و مهارت حرفهای، استفادهکنندگان اطلاعات مالی از مشارکت حسابرسان در تنظیم صورتهای مزبور بهرهمند میشوند.
  • قرارداد تنظیم اطلاعات مالی معمولا شامل تنظیم تمام یا بخشی از صورتهای مالی است، اما میتواند گردآوری، طبقهبندی و تلخیص سایر اطلاعات مالی را نیز شامل شود.

اسلاید ۳ :

اصول کلی حاکم بر تنظیم اطلاعات مالی 

حسابرس باید “آیین رفتار حرفهای” را رعایت کند. اصول آیین رفتار حرفهای حاکم بر مسئولیتهای حرفهای حسابرس در قراردادهای تنظیم اطلاعات مالی به شرح زیر است:

 الف –  درستکاری

 ب   –  بیطرفی

 پ   –  صلاحیت و مراقبت حرفهای

 ت   –  رازداری

 ث   –  رفتار حرفهای

 ج   –  اصول و ضوابط حرفهای مربوط

اگرچه رعایت اصل استقلال برای انعقاد قراردادهای تنظیم اطلاعات مالی، ضروری نیست، امادر مواردی که حسابرس استقلال ندارد، این موضوع باید در گزارش وی انعکاس یابد.

حسابرس درکلیه مواردی که اطلاعات مالی را تنظیم میکند باید گزارشی نیز دراین‌‌باره صادر نماید .

اسلاید ۴ :

نکات اساسی قرارداد 

حسابرس‌ باید اطمینان‌ یابد که‌ صاحبکار، شناخت‌ روشنی‌ از شرایط‌ قرارداد دارد. نکاتی‌ که‌ باید در قرارداد پیش‌بینی‌ شود شامل‌ موارد زیر است‌:

.۱نوع‌ و ماهیت‌ کار، شامل‌ تصریح‌ این‌ واقعیت‌ که‌ حسابرسی‌ یا بررسی‌ اجمالی‌ انجام‌ نخواهد گرفت‌ و بنابراین‌، اطمینانی‌ درباره‌ اطلاعات‌ مالی‌ تنظیم‌شده‌ نیز اظهار نخواهد شد.

.۲این‌ واقعیت‌ که‌ کار تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌، برای‌ مقاصد کشف‌ و افشای‌ اشتباهات‌، اعمال‌ غیرقانونی‌ یا سایر تخلفات‌، مانند تقلب‌ یا اختلاس‌، نمی‌تواند قابل‌ اتکا باشد.

.۳نوع‌ و ماهیت‌ اطلاعاتی‌ که‌ باید توسط‌ صاحبکار تهیه‌ وارائه‌ شود.

.۴مسئولیت‌ دقیق‌ و کامل‌ بودن‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ به‌ حسابرس‌ برای‌ تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ دقیق‌ و کامل‌، با مدیریت واحد اقتصادی است.

.۵مبنای‌ حسابداری‌ مورد استفاده‌ در تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ و این‌ واقعیت‌ که‌ هرگونه‌ انحراف‌ آشکار از استانداردهای‌ حسابداری‌، افشا خواهد شد.

.۶منظور از تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ و تعیین‌ گیرندگان‌ گزارشهای‌ مزبور.

.۷شکل‌ گزارشی‌ که‌ درباره‌ اطلاعات‌ مالی‌ تنظیم‌ شده‌ صادر خواهد شد.

اسلاید ۵ :

حسابرس باید اطلاعات مالی تنظیم شده را به منظور حصول اطمینان از مناسب بودن شکل ارائه و نبود هر گونه تحریف بدیهی با اهمیت، مرور کلی کند. تحریف در اینجا شامل موارد زیر است:

  • اشتباه در بکارگیری استانداردهای حسابداری.
  • عدم افشای اهم رویههای حسابداری و هر گونه انحراف آشکار از آن.
  • عدم افشای سایر موضوعات با اهمیتی
  • انحراف از رویههای حسابداری (هر چند تعیین آثار ریالی آنها الزامی نیست)

چنانچه حسابرس از وجود تحریف با اهمیتی در اطلاعات مالی تنظیمشده آگاه شود باید درباره چگونگی اصلاح مناسب آن، با صاحبکار توافق کند. اگر اصلاح لازم انجام نشود و اطلاعات مالی مزبور نیز گمراه کننده به نظر برسد، حسابرس باید از ادامه آن کار، خودداری کند.

اسلاید ۶ :

مسئولیت مدیریت

مسئولیت با مدیریت است. آیا خودش می داند؟

بهتر است از مدیریت تاییدیه بگیریم‌!    

    مبنی بر دقیق و کامل بودن اسناد و مدارک اولیه حسابداری و ارائه کلیه موارد بااهمیت و مرتبط با اطلاعات مالی به حسابرس، حاصل شود.

اسلاید ۷ :

گزارش تنظیم اطلاعات مالی باید موارد زیر را دربر گیرد:

 الف – عنوان.

 ب   – مخاطب گزارش.

 پ   – تصریح این که کار، طبق استاندارد حسابرسی “تنظیم اطلاعات مالی” انجام شده است.

 ت   – در مـواردی کـه حسابـرس استقـلال نـدارد، تصـریح عـدم استقلال حسابرس.

ث   – مشخص کردن عناوین اطلاعات مالی تنظیمشده و تصریح این موضوع که این اطلاعات براساس آنچه مدیریت واحد اقتصادی ارائه کرده تنظیم شده است.

 ج   – تصریح این که مسئولیت اطلاعات مالی تنظیم شده با مدیریت واحد اقتصادی است.

 چ   – تصریح این که تنظیم اطلاعات مالی، حسابرسی یا بررسی اجمالی نیست و از این رو نسبت به اطلاعات مالی تنظیمشده نیز اطمینانی اظهار نمیشود.

 ح   – اشاره به یادداشتهای توضیحی همراه اطلاعات مالی تنظیمشده در مورد هر گونه انحراف آشکار با اهمیت از استانداردهای حسابداری مربوط.

 خ   – تاریخ گزارش.

 د   – نشانی حسابرس.

 ذ   – امضای حسابرس.

اسلاید ۸ :

کلیه صفحات اطلاعات مالی تنظیم شده

توسط حسابرس باید به مهر

 “حسابرسی نشده

یا

 “تنظیم شده بدون حسابرسی یا بررسی اجمالی

ممهور شود.

اسلاید ۹ :

قـرارداد تنظیم صورتهای مالی

 عطف به درخواست … (نام واحد اقتصادی) … از این … (حسابرس) … برای تنظیم ترازنامه … (واحد اقتصادی) … در تاریخ … و صورتهای سود و زیان، سود (زیان) انباشته و جریان وجوه نقد آن برای سال/دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط، این قرارداد بین … و … که از این پس به ترتیب “واحد اقتصادی” و “حسابرس” نامیده میشوند، با شرایط زیر منعقد میگردد.

موضوع قـرارداد

۱ .   تنظیم صورتهای مالی یاد شده در بالا همراه با گزارش مربوط با هدف … (برای مثال، ارائه به بانک) …


تعهدات حسابرس

۲ .  تنظیم صورتهای مالی براساس اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت شرکت و طبق استاندارد حسابرسی “تنظیم اطلاعات مالی“.

۳ .  تنظیم صورتهای مالی، حسابرسی یا بررسی اجمالی براساس استانداردهای حسابرسی نیست و بنابراین، اطمینانی نیز اظهار نمیشود. نمونهای از گزارش تنظیم صورتهای مالی به شرح پیوست است (نگاه کنید به پیوست ۲).

۴  .  تصریح مبنای حسابداری مورد استفاده و هرگونه انحراف آشکار بااهمیت از استانداردهای حسابداری در صورتهای مالی تنظیم شده و اشاره به انحراف مزبور در گزارش تنظیم صورتهای مالی.

۵  .  تنظیم صورتهای مالی نمیتواند برای مقاصد کشف و افشای اشتباهات، اَعمال غیر قانونی یا سایر تخلفات، مانند تقلب یا اختلاس، قابل اتکا باشد؛ هرچند در صورت برخورد با این گونه موارد، موضوع به واحد اقتصادی گزارش خواهد شد.

اسلاید ۱۰ :

تعهدات واحد اقتصادی

۶ .  ارائه کلیه اطلاعات لازم برای تنظیم صورتهای مالی (مانند تراز آزمایشی، دفاتر و …).

۷ .  مسئولیت دقیق و کامل بودن اطلاعات یاد شده در بالا و همچنین، صورتهای مالی تنظیم شده توسط این موسسه، با مدیریت واحد اقتصادی است. ایفای این مسئولیت مستلزم حفظ و نگهداری مدارک کافی حسابداری، استقرار و اعمال کنترلهای داخلی مناسب و انتخاب و بکارگیری اصول و روشهای مناسب حسابداری توسط مدیریت واحد اقتصادی است.

۸ .   عدم استفاده از صورتهای مالی تنظیم شده برای مقاصدی غیر از هدف یاد شده در بند ۱ این قرارداد.

۹ .  تامین محل کار، امکانات و تسهیلات مناسب و همچنین، همکاری کارکنان واحد اقتصادی در ارائه اطلاعات مورد نیاز برای انجام هرچه بهتر موضوع قرارداد.

۱۰ .  پرداخت بموقع صورتحسابهای حقالزحمه.

حـقالـزحمـه

۱۱ .  مبنای تعیین حقالزحمه، مدت کارکرد حسابرسان مامور انجام کار است که متناسب با پیشرفت کار، صورتحساب میشود. نرخ حقالزحمه ساعتی هریک از حسابرسان برحسب تجربه و مهارت و در نتیجه، میزان مسئولیتی که به عهده دارند، متفاوت است. طبق بررسیهای به عمل آمده، حقالزحمه، شامل حقالزحمه ساعات کار مستقیم، سایر هزینههای مستقیم (از قبیل هزینههای فوقالعاده ماموریت خارج از مرکز و ایاب و ذهاب) و سربار قابل تخصیص، در مجموع به میزان … ریال براورد میشود.

سـایـر مـوارد

۱۲ .  این قرارداد از تاریخ مبادله تا ………. اعتبار دارد.

۱۳ .  هرگونه اختلاف طرفین قرارداد در اجرای مفاد آن، از طریق هیاتی سه نفره متشکل از نماینده واحد اقتصادی، نماینده حسابرس و یک شخص مورد قبول دو طرف، حل و فصل خواهد شد.

۱۴ .  این قرارداد در ۱۴ ماده و در ۲ نسخه که هر دو نسخه در حکم واحد است، تنظیم و در تاریخ ………………… به امضای طرفین قرارداد رسیده است .

 

 واحد اقتصادی    حسابرس

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 13 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد