بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدف استاندارد

هدف اين استاندارد، تجويز مبانى گزارشگرى اطلاعات مالى بر حسب قسمتهاى مختلف يك واحد تجارى است. اين اطلاعات در مورد انواع مختلف محصولات و خدمات ارائه شده و نيز مناطق جغرافيايى مختلف عمليات واحد تجارى است كه به استفاده‏كنندگان صورتهاى مالى در موارد زير كمك مى‏كند:

الف . درك بهتر عملكرد گذشته واحد تجارى،

ب . ارزيابى بهتر مخاطرات و بازده‏هاى واحد تجارى، و

ج . قضاوتهاى آگاهانه‏تر در مورد كل واحد تجارى.

اسلاید 2 :

دامنه  کاربرد

.1كليه واحدهاى تجارى كه اوراق سهام آنها به عموم عرضه مى‏شود يا در جريان انتشار عمومى است بايد الزامات اين استاندارد را رعايت كند.

.2ساير واحدهاى تجارى چنانچه داوطلبانه در صورتهاى مالى تهيه شده براساس استانداردهاى حسابدارى، اطلاعات بر حسب قسمتهاى مختلف را افشا نمايند، بايد الزامات اين استاندارد را به طور كامل رعايت كنند.

.3هنگام ارائه مجموعه صورتهاى مالى جداگانه واحد تجارى اصلى همراه صورتهاى مالى تلفيقى، اطلاعات مربوط به قسمتها فقط در صورتهاى مالى تلفيقى ارائه مى‏شود.

اسلاید 3 :

تعيين قسمتهاي تجاري يا جغرافيايي

  • تعيين قسمتهاي تجاري يا جغرافيايي جداگانه نيازمند قضاوت است. مديريت واحد تجاري براي اعمال اين قضاوت، هدف گزارشگري اطلاعات مالي قسمت را با توجه به اين استاندارد و خصوصيات کيفي اطلاعات مالي در نظر مي گيرد.

اسلاید 4 :

قسمت هاي جغرافيايي

قسمت هاي جغرافيايي مي تواند يکي از دو مورد زير باشد:

الف. محل استقرار تجهيزات توليد يا ارائه خدمت و ساير داراييهاي واحد تجاري،  يا

ب . محل بازارها و مشتريان آن.

اسلاید 5 :

قسمت جغرافيايي

جزيى قابل تفكيك از واحد تجارى است كه به ارائه محصولات يا خدمات در منطقه جغرافيايى مشخصى مشتمل بر يك كشور يا گروهى از كشورها اشتغال دارد و داراى مخاطره و بازده‏اى متفاوت از اجزايى است كه در ساير مناطق جغرافيايى فعاليت مى‏كنند. عوامل زير بايد در تشخيص قسمتهاى جغرافيايى در نظر گرفته شود:

الف . تشابه شرايط اقتصادى و سياسى،

ب . روابط بين عمليات در مناطق جغرافيايى مختلف،

ج . مجاورت عمليات،

د . مخاطرات خاص ناشى از عمليات در مناطق مشخص،

ه' . مقررات كنترل ارز، و

و . مخاطرات نوسانات ارزى.

اسلاید 6 :

قسمت تجاري

جزئى قابل تفكيك از واحد تجارى است كه يك محصول يا خدمت يا گروهى از محصولات يا خدمات مرتبط را ارائه مى‏كند و داراى مخاطره و بازده‏اى متفاوت از ساير قسمتهاى واحد تجارى است. عوامل زير بايد در تعيين محصولات و خدمات مرتبط در نظر گرفته شود:

الف . ماهيت محصولات يا خدمات،

ب . ماهيت فرآيندهاى توليد،

ج . نوع يا طبقه مشتريان براى محصولات يا خدمات،

د . روشهاى توزيع محصولات يا ارائه خدمات، و

ه' . ماهيت مقررات مربوط، براى مثال، مقررات بانكى و بيمه‏اي

اسلاید 7 :

داراييهاي قسمت

عبارتست از داراييهايي که بطور غير مستقيم قابل انتساب يا بر مبنايي منطقي قابل تخصيص به فعاليتهاي عملياتي قسمت باشد.

اسلاید 8 :

در اندازه گيرري داراييهاي يک قسمت توجه به موارد زير ضروري است:

.1در صورت ترکيب تجاري با روش خريد:

            داراييهاي قسمت بر اساس ارزش منصفانه اندازه گيري مي شود.

.2در صورت تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت:

            داراييهاي قسمت بر اساس مبلغ تجديد ارزيابي اندازه گيري   مي شود.

اسلاید 9 :

بدهي هاي قسمت

  • عبارتست از بدهيهايي که مستقيما قابل انتساب و يا بر مبنايي منطقي قابل تخصيص به فعاليتهاي عملياتي قسمت باشد.

اسلاید 10 :

قسمت قابل گزارش

  • قسمت قابل گزارشقسمتى تجارى يا جغرافيايى است كه بر مبناى تعاريف پيشگفته مشخص مى‏شود و براساس اين استاندارد، افشاى اطلاعات قسمت در مورد آن ضرورت دارد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید