دانلود فایل پاورپوینت توزیع نیروی برق در استان خراسان

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت توزیع نیروی برق در استان خراسان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت توزیع نیروی برق در استان خراسان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انجام کارهای مربوط به شبکه های توزیع

1-نصب

       یکصد دستگاه

                        

                  کنتور تک فاز

           2 -اصلاح و سرویس

       پنجاه دستگاه

                          

               کنتور تک فازفاز

اسلاید 2 :

این پیمان بین شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی که دراین پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقای مهندس  X  ازیک طرف وازطرف دیگرشرکت همسایگان فرمند که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود به نمایندگی آقای فاضل می باشد منعقد می گردد.
ماده یک:موضوع پیمان و حدود انجام وظایف
نصب کنتوردیماندی.سه فازوتک فاز روستایی واصلاح سرویس کنتور به شرح ذیل:
1_نصب کنتور تک فاز روستایی به ازاء هر مورد7200 تومان میباشد
2_نصب کنتور سه فازبه ازاء هرمورد12000 تومان می باشد
3_نصب تابلوی شماره یک به ازاء هر مورد22000 تومان می باشد
4_اصلاح و سرویس کلمل کنتور تکفاز به ازاء هر مورد 6300 تومان می باشد
5_تعویض فیوز تکفاز به ازاء هر مورد4000 تومان می باشد
6_تعویض سوکت کنتر تکفاز به ازاء هر مورد 4000 تومان می باشد
7_تعویض تخته کنتور به ازاء هر مورد 5000 تومان می باشد
8_تعویض کابل سرویس مشترک به ازاء هر مورد5000 تومان می باشد

اسلاید 3 :

9_بازو بست دستک مشترک به ازاءهر مورد5000 تومان می باشد

10_اصلاح وترمیم کابل سرویس مشترک با استفاده از ترموفیت به ازاءهر مورد5000 تومان می باشد

11_اصلاح وسرویس کامل کنتور سه فاز به ازاء هر مورد10000 تومان می باشد

12_تعویض فیوز سه فاز به ازاءهر مورد 4000 تومان می باشد

13_تعویض کابل سرویس مشترک به ازاء هر مورد5000 تومان می باشد

14_بازوبست دستک مشترک به ازاءهر مورد5000 تومان می باشد

15_نصب لوله سر درب به ازاء هر مورد2500 تومان می باشد

16_مونتاز کنتور به ازاءهر مورد 5500 تومان می باشد

اسلاید 4 :

تبصره یک : پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار کلیه نیروهای انسانی مرد نظر برای انجام کارهای مندرج در موضوع پیمان را بطور کتبی به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی نماید.
تبصره دو : کلیه هزینه های جانبی شامل ایاب و ذهاب حمل و نقل ابزار آلات مصرفی لوازم ایمنی به عهده پیمانکار می باشد
تبصره سه : می بایست وضعیت پوشش البسه و کفش پرسنل پیمانکار مطابق با مقررات شرکت باشد(لباس با سرشانه نارنجی و کفش مناسب)
تبصره چهار : در مواردی که پیمانکار اقدام به انجام چند ایتم عملیات اصلاح و سرویس  بر روی یک اشترک نماید حداکثر مبلغ قابل پرداخت تا سقف یک اصلاح و سرویس کامل می باشد
ماده دو : شرایط بکار گیری نیروی انسانی
 پیمانکار موظف است برای کار های قید شده در بند(الف) نیروی انسانی کار آزموده با تجربه متهد و آموزش دیده و دارای گواهینامه فنی کار را به خدمت بگیرد

اسلاید 5 :

ماده سه : شراسط پیمان

پیمانکار موظف است حداکثر ظرف24 ساعت بعد از تحویل هر دستور کار توسط اداره خدمات مشترکین نسبت به انجام عملیات مورد نظر اقدام و دستور کار تکمیل شده را تحویل اداره خدمات مشترکین نماید ودر صورت تاخیر به ازای هر روز معادل 25% مبلغ همان دستور کار کسر خواهد شد

پیمانکار موظف است نماینده ای را به عنوان رابط معرفی نموده که وظیفه دارد همه روزه و در ابتدای وقت اداری به اداره خدمات مشترکین مراجعه ونسبت به تحویل و تحول دستور کارها اقدام نماید که عدم مراجعه نماینده معادل پرونده های آماده نصب در اداره مشترکین همانند تاخیر در نصب رفتار خواهد شد

 • 2-علاوه بر تصمیم های اخذ شده متعارف پیمانکار می بایست به اندازه ارزش کالاهای دریافتی سفته تحویل واحد مالی بعنوان نماینده کارفرما نماید
 • 3-در صورت مشاهده نصب کنتور خلاف ضوابط و آیین نامه از جمله عدم رعایت حریم عدم رعایت نوع کاربری دو کنتور در یک محل  نصب بدون فروش انشعاب و... ضمن اخذ خسارت معادل یک انشعاب تکفاز  پیمانکار به مراجع قضایی معرفی ونسبت به رد صلاحیت آن اقدام می گردد
 • 4-پیمانکار موظف است از افرادی استفاده نماید که از سلامت جسمی روحی و رفتار حسنه برخوردار بوده و دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مورد تاید کارفرما باشند
 • 5-مسئولیت رعایت کلیه مسائل ایمنی از هر جهت و حفظ اموال این شرکت که در اختیار پرسنل شرکت پیمانکاری قرار می کیرد به عهده پیمانکار خواهد بود
 • 6-پرداخت کلیه کسورات از قبیل بیمه مالیات و غیره به عهده پیمانکار خواهد بود
 • 7-پیمانکار می بایست دارای بنیه مالی لازم بوده و همه ماهه حق الزحمه پرسنل خود را بپردازد
 • 8-در پایان هر ماه صورتحساب ارئه شده توسط پیمانکار که به تاید دستگاه نظارت رسیده باشد پس از کسر کلیه کسورات قانونی و 10% سپرده حسن انجام کار در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد

اسلاید 6 :

ماده چهار : مبالغ پیمان و شرایط پرداخت

تنصره یک : پرداخت مبلغ کل قرار داد با رعایت موضوع و مدت قرار داد 6000000 میلیون تومان تعین می گردد

پیمان با ارئه صورت وضعیت مورد تاید دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی بر اساس شرح کار موضوع پیمان می باشد که از هر صورت وضعیت 10% جهت حسن انجام کار و مابقی پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت بوده و 10% باقیمانده در پایان کار و پس از تحویل و تحول لازم و با ارائه تاید کارکرد حسن انجام کار توسط دستگاه نظارت پرداخت خواهد شد

اسلاید 7 :

ماده پنج: مدت پیمان


 مدت پیمان هشت ماه و ده  شمسی تعیین میگردد که شروع و خاتمه آن توافقی میباشد

ماده شش : نظارت بر اجرای کارها

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد پیمان تقبل نموده از طرف کارفرما به عهده امور برق  آنجا اداره مشترکین و مهندسی ونظارت به آدرس  ADDRS  که در این پیمان دستگاه نظارت نامیده می شود. واگذار می گردد و پیمانکار موظف است در تمام مدت قرارداد طبق دستور و تصمیمات دستگاه نظارت و یا نماینده آن اقدام نماید

ماده هفت : قوانین کار و بیمه های اجتماعی و حفاظتی فنی

رعایت مقررات مربوط به کارو بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و ایمنی بعهده پیمانکار می باشد و متعهد است همه آنها را رعایت نماید . پیمانکار بایستی نظارت کافی و وافی بر انجام امور طبق دستور العملهای ایمنی را داشته باشد. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات ذکر شده و عدم استفاده از لوازم ایمنی متوجه پیمانکار خواهد بود

تبصره یک : تامین لوازم ایمنی بعهده پیمانکار است

تبصره دو : با توجه به اینکه مسئولیت حفاظت و ایمنی کلیه نیرو های انسانی به کار گمارده شده در اجرای موضوع قرارداد با پیمانکار می باشد در صورتیکه اعمال غیر ایمنی و یا عدم اجرای دستورالعملهای ایمنی مشاهده گردد علاوه بر تذکر و ثبت در کارتهای ایمنی موارد قصور به صورت کتبی به پیمانکار اعلام می گردد و این موارد در تایید صلاحیت شرکت پیمانکاری تاثیر داده خواهد شد

تبصره سه : در صورت عدم اجرای دستور العملهای ایمنی توسط پیمانکار کارفرما مجاز است بخش یا تمامی کار را به منظور رعایت دقیق مقررات ایمنی تعطیل و مدت تعطیل را جزء تاخیرات غیر مجاز پیمانکار منظور نماید

اسلاید 8 :

ماده هشت : موارد فسخ پیمان

 •   کارفرما به دلیل هر یک از موارد ذیل نسبت به فسخ پیمان بصورت یک طرفه اقدام خواهد نمود :
 • الف : انتقال پیمان به شخص ثالث بدون موافقت کتبی کارفرما
 • ب : عدم اجرای هر یک از موارد پیمان یا عدم انجام دستورات ناظر یا نماینده آن
 • ج : در صورتیکه مشمول قانون منع مداخله کارمندان در مشاغل دولتی مصوبه22 دیماه 1337 شمسی گردد
 • د : در صورتیکه ثابت شود که پیمانکار به منظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوطه حق العمل پاداش تحفه یا هدایائی اعم از نقدی یا جنسی داده است و آنها یا واسطه های آنها در منافع خود سهیم کرده باشد
 • ر : در صورتیکه به تشخیص شرکت طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بند های ماده یک مصوبه شماره 73377/ت30374 مورخ 1383/03/22 هیئت محترم وزیران شود.(آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی)

اسلاید 9 :

ماده نه : اقدامات پس از فسخ قرارداد

 • هر گاه کارفرما پیمان را به یکی از علل مشروحه در ماده شش فسخ کند کارفرما در هر مرحله از انجام کار با پیمانکار تسویهحساب خواهد نمود و سپس مبلغ ضمانتنامه و حسن انجام کار را به نفع شرکت وصول خواهد کرد
 • ماده ده : عوامل غیر مترقبه
 • اگر در اثر عوامل غیر مترقبه و قهری از قبیل سیل زلزله بیماری های واگیر دار همگانی که پیش بینی و جلوگیری از آن برای پیمانکار غیر ممکن باشد پیمانکار میتواند تقاضای فسخ یا تمدید قرارداد نماید که در این مورد با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط طرفین قرار داد نسبت به فسخ یا تمدید مدت آن تصمیم گرفته خواهد شد
 • ماده یازده : ضمانتنامه های بانکی و سپرده جهت اجرای کار
 • پیمانکار متعهد است به محض مبادله قرارداد بابت حسن انجام کار معادل 5% ارزش کل پیمان ضمانتنامه بانکی و یا اسناد مورد قبول شرکت تهیه و تسلیم کارفرما یا دستگاه نظارت نماید تا در صورتیکه از اجرای تعهدات تخلف نماید شرکت مجاز باشد بدون مراجعه به محاکم قضایی و بدون انجام تشریفات خاصی وجه ضمانتنامه را وصول نماید

اسلاید 10 :

ماده دوازده : مسئولیت کالاها و ابزارهای تحویلی

 • در صورتیکه جهت اجرای پیمان نیاز به تحویل کالا یا ابزار کار به پیمانکار باشد مسئولیت نگهداری و حفاظت کلیه کالاهای تحویلی جهت اجرای پیمان از تاریخ تحویل آن به پیمانکار به عهده وی خواهد بود
 • تبصره یک : پیمانکار موظف است در صورت نیاز به هر گونه ابزار کار یا کالاهائی برای اجرای مفاد قرارداد
 • مراتب را به صورت کتبی به کارفرما یا دستگاه نظارت اعلام و در صورت موافقت کار فرما طی صورتجلسهای نسبت به تحویل آنها اقدام نماید
 • تبصره دو : پیمانکار موظف است معادل ارزش ابزار و کالا های تحویلی ضمانتنامه بانمی یا اسناد مورد قبول شرکت تهیه و تسلیم کارفرما یا دستگاه نظارت نماید تا در صورت عدم اجرای تعهدات و یا ایجاد هر گونه خسارت احتمالی برای ابزار یا کالاهای تحویلی شرکت مجاز باشد بدون مراجعه به محاکم قضایی و بدون انجام تشریفات خاصی وجه ضمانتنامه را وصول نماید
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 23 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

word قابل ویرایش
31 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
مقدمهشرکت برق منطقه ای خراسان که حدود 13 شرکت زیر مجموعه آن می باشد در سال 1371 فعالیت جدید خود را شروع کرد و در سال 1373 و بنام شرکت توزیع رسماً از برق منطقه ای بعلت اینکه فعالیت بهتری ارائه دهد جدا گردید با شناخت تقریبی این شرکت به تاریخچه شرکت برق می پردازم.روشنائی برق در ایران را می توان از سال 1313 به بع ...

مقاله در مورد شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهدمقدمهشرکت برق منطقه ای خراسان که حدود 13 شرکت زیر مجموعه آن می باشد در سال 1371 فعالیت جدید خود را شروع کرد و در سال 1373 و بنام شرکت توزیع رسماً از برق منطقه ای بعلت اینکه فعالیت بهتری ارائه دهد جدا گردید با شناخت تقریبی این شرکت به تاریخچه شرکت برق می پردازم.روشنائی برق در ا ...

گزارش کار اموزی درشرکت سهامی خاص توزیع نیروی برق استان کردستان ( حسابداری امور مالی و انبارداری )

Word قابل ویرایش
73 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
مقدمه :سيستم حسابداري نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمايي مديران آنها و بسياري ديگر از مردمي كه با مسائل اقتصادي يك اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، يك سيستم حسابداري فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سيستم ديگر از مجموعه اي از عوامل كه نظام ارتباطي مشخص دارند تشكيل مي شود . مهمترين عامل و يا در و ...

دانلود مقاله برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

word قابل ویرایش
54 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
4-1. مقدمهلازمه‌ي برنامه‌ريزي استراتژيك در يك سازمان، درنظر گرفتن كليه‌ي پارامترهاي موثر بر برنامه ازجنبه‌هاي مختلف مي‌باشد. به گونه‌اي كه تصميم‌سازي در اين فرآيند مبتني بر مشاركت كليه‌ي سطوح عمل‌كردي سازمان صورت مي‌پذيرد و تصميم‌گيري در اين خصوص به سطوح ارشد سازماني واگذار مي‌شود. جهت نزديک‌تر شدن برنامه‌ی ا ...

مقاله بررسی تاثیر وصول مطالبات مشترکین در پیشبرد سرمایه گذاری شرکت توزیع برق استان اصفهان

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر وصول مطالبات مشترکین در پیشبرد سرمایه گذاری شرکت توزیع برق استان اصفهان چکیده با توجه به خصوصی شدن شرکتهای توزیع برق ، کمبود نقدینگی تیدیل به یکی از مهمترین مسائل این شرکتها شده است . نقدینگی در شرکتهای توزیع برق که زیرمجموعهای از شرکتهای برق منطقهای و وزارت نیرو میباشند به طور تنگاتنگی تابع وصو ...

مقاله طراحی داشبورد اطلاعات مدیریت مبتنی بر چارچوب علّی فرایندها و استراتژیهای سازمان ( مطالعه موردی : شرکت توزیع نیروی برق شیراز )

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
طراحی داشبورد اطلاعات مدیریت مبتنی بر چارچوب علّی فرایندها و استراتژیهای سازمان (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق شیراز) چکیده — اصلیترین ابزار هر سازمان برای دستیابی به چشمانداز خود،فرایندهای داخلی آن سازمان است. یک ابزار پرکاربرد سازمانهای امروزی برای اجرای نظام مدیریت استراتژیک، کارت امتیازی متوازن است؛ ...

مقاله نقش مدیریت دانش و برنامه ریزی در شرکتهای توزیع نیروی برق

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش مديريت دانش و برنامه ريزي در شرکتهاي توزيع نيروي برق چکيده: تحولات سريع در قرن حاضر وپيچيدگي محيط ،اهميت آشنايي با شيوه هاي صحيح تصـميم گيـري و نحـوه بـه کـار گيـري مناسب آن را براي مديران ضروري ميسازد، چراکه تصميماتي که مديران اتخاذ ميکنند بقاي سـازمان را در جهـان رقـابتي امـروز رقـم ميزند. در اين ميان ...

مقاله بررسی وقوع پدیده فرورزنانس بر اثر کلیدزنی ناقص در شبکه های توزیع نیروی برق

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
بررسی وقوع پدیده فرورزنانس بر اثر کلیدزنی ناقص در شبکه هاي توزیع نیروي برق چکیده:پدیده فرورزنانس یک رزنانس غیر خطی است که تاثیرگذار بر صحت عملکرد شبکه هاي الکتریکی و تجهیزات حفاظتی می باشد. وقوع این پدیده در شبکه سبب ایجاد هارمونیکهاي غیر معمول، اضافه ولتاژ و اضافه جریان حالتهاي گذرا و ماندگار می شود. ایجاد ...