دانلود فایل پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

 

تعریف حسابداری سنجش مسئولیت

ž

žسنجش مسئولیت  یا سیستم حسابداری بر اساس مسئولیت بر این

žاصل تکیه دارد که هر شخص مسئول عملکرد خود و زیر دستانش میباشد.این مفهوم حسابداران را در انجام و ارائه گزارش نتایج

عملیات از نقطه نظر مسئولیت رهنمون میسازد.

حسابداری بر اساس مسئولیت به نوعی سیستم حسابداری اطلاق میگردد که عملکرد سازمانی را طبق خطوط مسئولیت ،برنامه ریزی ،اندازه گیری وارزیابی  میکند ودرآمدها وهزینه ها بر مبنای  مراکز مسئولیت تجمیع وگزارش میگردند.

 

اسلاید ۲ :

تعریف حسابداری سنجش مسئولیت

žحسابداری سنجش مسئولیت به مفاهیم و  ابزارهای مختلفی اشاره دارد که حسابداران مدیریت را قادر می سازد تا عملکرد بخشها و افراد مربوط را ارزیابی و از هماهنگی هدفها اطمینان حاصل کنند.

 

اسلاید ۳ :

تعاریف مسئولیت:

žمسئولیت را میتوان جوابگویی فرد یا گروه برای یک عمل در نظر گرفت وقتی این عمل نتایج وپیامدهای مشخصی نسبت به سازمان ویا شغل مشخصی داشته باشد.

ž

ž  الزام به پاسخگویی ،امکان مورد بازخواست گرفتن ،پاسخگویی وتوانایی به پاسخگویی در قبال اعمال یا تعهدات .

ž

ž  تعهد منطقی در قبال اختیارات تفویض شده به یک فرد یا گروهی از افراد که در تصمیم گیریها وفعالیتهای سازمانی شرکت دارند.

 

اسلاید ۴ :

عناصرسیستم های حسابداری سنجش مسئولیت

žحسابداری سنجش مسئولیت یک سیستم گزارشگری اطلاعات است که داده های مالی را بر مبنای حوزه های مسئولیت در یک سازمان طبقه بندی میکند.و درآمد و هزینه ی هر یک از حوزه های عملیاتی را که جهت کنترل به مدیر واگذار میشود‚دسته بندی و گزارش میکند.همچنین آن را حسابداری سود آوری نیزمی گویند.

žسیستم حسابداری سنجش مسئولیت گزارشهای حسابداری را تخصصی میکند.چنین سیستمی بر مراکز مسئولیت تاکید دارد.مرکز هزینه یک واحد سازمانی است که در حسابداری سنجش مسئولیت برای آن گزارشهایی تهیه میشود.

žمراکز هزینه مراکز سود و مراکز سرمایه گذاری همگی از مراکز مسئولیت به شمار می آیند.

 

اسلاید ۵ :

 

اهداف و فواید حسابداری سنجش مسئولیت:

در بحث اهداف حاکمیت شرکتی دستیابی به مواردی همچون پاسخگویی ،شفافیت ،عدالت (انصاف ) ورعایت حقوق ذینفعان  به عنوان اهداف اصلی مطرح میگردد.حاکمیت شرکتی قوانین ،مقررات ،ساختارها ،فرایند ها فرهنگها وسیستمهایی است که موجب دستیابی به اهداف فوق میشود. از لحاظ حاکمیت این فرایندها وقوانین یا به عبارتی دیگر سیستمهای حاکم بر روابط شرکت به دو طبقه سیستمهای درون سازمانی وبرون سازمانی طبقه بندی شده اند.نقش مکانیزمهای داخلی  وتعیین حوزه های مسئولیت مدیران اجرایی از محورهای تحولات اخیر در مبحث حاکمیت شرکتی است که حسابداری سنجش مسئولیت  از جمله سیستمها وفرایند های مرتبط با این موضوع میباشد.

 

اسلاید ۶ :

 

اهداف و فواید حسابداری سنجش مسئولیت:

ž به دلیل مشارکت در تصمیم گیری روحیه کارکنان ومیزان ارضای

ž شغلی آنان بالا خواهد بود .

ž  تصمیمات در مواقع لزوم اتخاذ شده وزمانبندی صحیح تصمیم گیریها رعایت میشود.

ž باعث افزایش انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای هدفهای سازمان میگردد.

žامکان سنجش و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه ، مدیران و سایرکارکنان سازمان وجود خواهد داشست.

ž تصمیمات در سطوحی گرفته میشود که در آن سطوح مسئولان با مشکلات قسمت واطلاعات مربوط به تصمیم گیری آشنایی نزدیک دارند.

ž بدلیل استفاده از تجارب ومهارتهای مسئولین سطح توانمندی  منابع انسانی  ارتقاء یافته ودر نهایت سطح مهارت مدیریت افزایش خواهد یافت.

 

اسلاید ۷ :

 

مراکز مسئولیت:

بدلیل ضرورت پیگیری مسئولیت وضرورت شناسایی قسمتهای ضعیف در سازمان اطلاع از اینکه هزینه به کدام قسمت مربوط میشود اهمیت دارد .بر این اساس سیستم حسابداریی لازم است تا بتواند هزینه ها را بر حسب مبدا هزینه جمع آوری کرده و از این طریق حسابداری سنجش مسئولیت را اعمال کند .لذا اساس سیستم حسابداری سنجش  مسئولیت  این  است که  هر یک از بخش های تابعه  واحد انتفاعی را نوعی  مرکز مسئولیت محسوب ومتناسب با وظایف محوله سازماندهی   گردد.مدیر هر بخش  نیز ،، مسئول حسابدهی در قبال نتایج مالی فعالیتهای آن بخش می باشد .به عبارت دیگر مرکز مسئولیت کوچکترین واحد در یافت سازمانی تشکیلات اداری است .گروه مسئولیت شامل یک رئیس واحد و واحدهای کوچک تحت سرپرستی  او میباشد.

 

اسلاید ۸ :

 

مزایای عمده حسابداری سنجش مسئولیت

“تفویض اختیار تصمیم گیری را سهولت می بخشد.

“

“  مدیریت را در به کارگیری مفهوم مدیریت بر مبنای هدف یاری می دهد (در مدیریت بر مبنای هدف مدیران بر یک سلسله از اهداف توافق می کنند و سپس عملکرد هر مدیر در قیاس با میزان تحقق این اهداف ارزیابی می شود).

“

“  مدیریت را در برپایی استاندارهای عملکرد، یاری می دهد. این استانداردها مبنای ارزیابی عملکرد واقعی مدیران قرار می گیرد و از خنثی نمودن تاثیر بخشهای سود ده توسط بخشهای زیانده جلوگیری می نماید و منجر به تشویق مدیران با عملکرد مطلوب می شود.

“

“  به کارگیری موثر مدیریت بر مبنای استثناء را تسهیل می بخشد که در آن، توجه مدیران بر انحرافهای مهم از استانداردها و بودجه ، معطوف و متمرکز می گردد.

“

اسلاید ۹ :

 

مراحل اجرای نظام حسابداری سنجش مسئولیت

ü۱- تعریف مراکز مسئولیت

ü۲- بودجه بندی و پیش بینی مخارج و درآمدهای مراکز مسئولیت تعریف شده

ü۳- تهیه نمودار سازمانی و تعیین اختیارات و قلمرو هر یک از مراکز مسئولیت

ü۴- مشخص کردن هزینه های قابل کنترل و غیرقابل کنترل

ü۵- تهیه گزارش عملکرد برای هر مرکز توسط مدیر مسئول آن

 

اسلاید ۱۰ :

۱- تعریف مراکز مسئولیت

žفرایند شناخت واحدها و بخشهای فرعی در یک سازمان، تخصیص مسئولیتها به مدیران این بخشها و ارزیابی عملکرد این مدیران می باشد. این واحدها، مراکز مسئولیت نامیده می شود.

žاساس سیستم حسابداری سنجش مسئولیت این است که هر یک از بخشهای تابعه واحد انتفاعی را نوعی مرکز مسئولیت محسوب و متناسب با وظایف محوله سازماندهی کنند و لذا نظام حسابداری سنجش مسئولیتی ، به خوبی طراحی شده باشد که مراکز مسئولیت را در درون سازمان شناسایی و تعیین کند. مرکز مسئولیت معمولاً به بخشی از واحد انتفاعی اطلاق می شود که مدیر آن، مسئول حسابدهی در قبال نتایج مالی فعالیتهای آن بخش می باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد