دانلود فایل پاورپوینت درس ۹ عربی دوم دبیرستان

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت درس ۹ عربی دوم دبیرستان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت درس ۹ عربی دوم دبیرستان قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

لَیسَ لِلإنسانِ إلّا ما سَعَی
نیست براﻯ انسان مگر به اندازه ﻯ تلاشش

¢یَبْحَثُ النّاسُ فـﻰ مَسیـرِهِم نَحْوَ أهدافِهم عن نَماذِجَ مِثالیَّهٍ ، لِیجْعَلوهُم أسوهً لأنفُسِهِم.

¢مردم در راه اهدافشان به دنبال الگوهاﻯ والا و برترند تا آنها را نمونه و الگو یی براﻯ خود قرار دهند .

¢حیاهُ الْعُظَماءِ مَشْعلٌ لِهدایهِ الأجْیالِ ، و مَنْ لَم یَجْعَلْها وسیلهً لِهدایتِه یَضِلَّ “هَلَکَ مَن لیس لَهُ حکیمٌ یُرْشِدُهُ”!

¢زندگـﯽ بزرگان مشعلـﯽ براﻯ

هدایت نسلهاست و هر کس آن را وسیله ﻯ هدایت خود قرار ندهد ، گمراه مـﯽ شود . « هر که فرد دانایی براﻯ هدایت خود نداشته باشد ، هلاک مـﯽ گردد . »

¢

¢

اسلاید ۲ :

¢ولکن کیف هؤلاء أصْبَحوا أئمَّهً لِلآخَرینَ و کیف خُلِّدَتْ أسْماؤُهُم فـﻰ التّاریخِ؟!

¢اما  ..   ا ینها چگونه پیشواﻯ دیگران شدند و چگونه نامشان در تاریخ جاودانه گشت ؟

¢

¢إلَیْکَ الآنَ بعضَ الإشاراتِ إلـی میزاتِ هؤلاءِ الْعُظَماءِ:

¢

¢کنون به بعضـﯽ از برجستگیهاﻯ این بزرگان اشاراتـﯽ مـﯽ کنیم .

¢

اسلاید ۳ :

اَلاجتهادُ و الثَّباتُ
تلاش و پایدارﻯ

¢یْسَتِ الرّاحهُ إلا بَعدَ التَّعَبِ و لا تَنْزِلُ النِّعَمُ مِنَ السَّماءِ جاهِزَهً بَل هىثَمَرهُ الْکَدِّ و تَحمُّلِ الْمَشَّقهِ.

¢    راحتـﯽ فقط بعد از سختـﯽ و رنج بوجود مـﯽ آید ( یا : راحتـﯽ نیست مگر بعد از سختـﯽ . ) و نعمت ها از آسمان آماده نازل نمـﯽ شوندبلکه نتیجه ﻯ رنج و تلاش و تحمل سختـﯽ است . 

¢بِقَدْرِ الْکَدِّ تُکْتَسَبُ  الْمَعالـى                     ومَن طَلَبَ  الْعُلَـی سَهِرَ اللَّیالـى

¢     به اندازه ﻯ سختـﯽ است که بزرگیها بدست مـﯽ آیند و هر که بزرگـﯽ بخواهد ، شبها بیدار مـﯽ ماند

اسلاید ۴ :

¢إنَّ الطَّبیبَ الْمُسلمَ زکریّا الرّازىَّ کانَ قد بَدِأ بِدِراساتِهِ الطِّبیَّهِ فـى الأرْبَعیـنَ من عُمرِهِ، لکنّهُ وصَلَ إلـی أهدافِهِ ، لأنّهُ کان دَؤوباً فـى أعمالِهِ.

¢همانا زکریاﻯ رازﻯ ، پزشک مسلمان ، تحصیلات پزشکیش را در چهل سالگـﯽ آغاز کرده بود ، اما به اهدافش رسید ، زیرا او در کارهایش با استقامت و پایدار بود .

¢کان میکِل أنْجِلو یقولُ : لَو  عَلِمَ النّاسُ ما تَحَمَّلْتُ   مِنَ الْمشا کِلِ و الْکَدْحِ فـى الْحیاهِ ، لَما تَعَجَّبوا مِن أعمالـى الفنیَّهِ

¢میکل آنژمـﯽ گفت : اگر مردم مـﯽ دانستند که من در زندگـﯽ چه مشکلات و رنجهایی را تحمل کردم ، از کارهاﻯ هنریم تعجب نمـﯽ کردند . 

اسلاید ۵ :

اَلْفقر
  فقر

¢لو نَظَرْنا إلی تاریخِ حیاهِ الْعُظَماءِ لَوَجَدْنا أنَّ هؤلاءِ تَحَمَّلوا الْمَصاعِبَ و تَجَرَّعوا آلاماً کثیـرهً فـى حیاتِهِم.

¢اگر به تاریخ زندگـﯽ دانشمندان بنگریم ، مسلماً در مـﯽ یابیم که اینها سختیها را تحمل کردند و دردهاﻯ بسیارﻯ در زندگیشان چشیدند .

¢

¢کان الْفارابـىُّ – و هو من خِیَرَهِ علماءِ عصْرِهِ – یسهَرُ اللَّیْلَ لِلمطالعهِ وما کان فـى بیتِهِ مصباحٌ  ؛ فیذهَبُ إلـی خارجِ الْبیتِ لِیُطالِعَ فـى ضَوءِ قِنْدیلِ الْحُرّاسِ !

¢فارابـﯽ که از بهترین دانشمندان دوران خود بود ، شب را براﻯ مطالعه بیدار مـﯽ ماند در حالـﯽ که در خانه اش چراغـﯽ نبود . بنابر این به خارج منزل مـﯽ رفت تا در نور چراغ نگهبانان مطالعه کند .

¢

اسلاید ۶ :

¢جان جاک رُوسّو کان خادماً فـى بُیوتِ الأغنیاءِ. و کان یقول دائماً : لقد تَعَلَّمْتُ  أشیاءَ  فـى مَدارِسَ عَدیدهٍ ، ولکنَّ المدرسهَ الَّتـى اکْتَسَبْتُ فیها أعْظَمَ الْفوائِدِ هى مدرسهُ الْبُؤسِ و الْفقرِ!

¢ژان ژاک روسو در خانه ﻯ ثروتمندان ، خدمت مـﯽ کرد .  و همیشه مـﯽ گفت : چیزهایی در مـدارس بسیار یاد گرفته ام  . امـا مدرسه ا ﻯ که در آن بیشترین فایده را بردم ، مدرسه ﻯ بینوایی و تنگدستـﯽ بود .

¢نعم ! هذه هى شَریعهُ الْحیاهِ : عملٌ و کَدْحٌ و نَصَبٌ و عَناءٌ، یَعقِبُها نعیمٌ و  رَفاهٌ و راحهٌ و هَناءٌ!

¢ژان ژاک روسو (۲) در خانه ﻯ ثروتمندان ، خدمت مـﯽ کرد .  و همیشه مـﯽ گفت : چیزهایی در مـدارس بسیار یاد گرفته ام  . امـامدرسه ا ﻯ که در آن بیشترین فایده را بردم ، مدرسه ﻯ بینوایی و تنگدستـﯽ بود .

¢

اسلاید ۷ :

اَلأخلاق:
اخلاق

¢النَّجاحُ فـﻰ الْحیاهِ یَتَرتَّبُ علـی التَّحَلّـى بالأخلاقِ الْفاضلهِ . هذا هو أمیـرُ الْمؤمنیـنَ علـىّ (ع) یقول :” مَن نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنّاسِ إماماً، فَلْیَبْدَأ بِتَعلیمِ نَفْسِهِ قبلَ تعلیمِ غیْرِه “.

¢موفقیت درزندگـﯽ براخلاق نیک استوار است.این همان امیر مؤمنان علـﯽ ( ع ) است که مـﯽ فرماید: « هر که خودش را امام مردم قرار دهد ، پس باید قبل از آموزش دیگران ، به خود آموزش دهد . »

¢قد جاء فـى ترجَمهِ الْعالِمِ الْجلیلِ و الْفیلسوفِ الْکبیـرِ ” مُلا صَدرا ” أنّه ما کان یَقْبَلُ تِلمیذاً إلا بِأربعهِ شُروطٍ:

¢در شرح حال دانشمند بزرگوار و فیلسوف بزرگ ” ملا صدرا ” آمده که او دانش آموزﻯ را نمـﯽ پذیرفت مگر به چهار شرط :

¢

¢

¢

¢

اسلاید ۸ :

¢۱ – أنْ لا یَرْتَکِبَ الْمعاصىَ

¢۲ – أنْ لا یَطْلُبَ الْعِلْمَ لِلوصولِ إلـی مَنْصِبٍ دُنْیَوىٍّ.

¢۳ – أنْ لا یَطْلُبَ الْمالَ إلّا بِالْکَفافِ.

¢۴ – أنْ لا یُحاکـﻰَ  الآخَرینَ و یَعْتمدَ علـی نَفسِهِ.

¢

¢۱ . مرتکب گناه نشود .

¢۲ . دانش را براﻯ رسیدن به پـُستـﯽ دنیا یی طلب نکند .

¢ ۳ . مال و ثروت را فقط به قدر کفایت بخواهد .

¢ ۴ . از دیگران تقلید نکند و بر خودش اعتماد داشته باشد .

¢

¢

اسلاید ۹ :

¢قواعد درس نهم درباره ی « افعال ناقصه » است.

¢افعال ناقصه عبارتند از: کانَ : بود / صارَ: شد / لَیسَ: نیست / أصْبَحَ : شد.

¢مادامَ: تاوقتی که ، مادامی که / مازال: همواره

¢«افعال ناقصه» همراه « حروف مشبههٌ بالفعل» و «حرف لای نفس جنس» که در درس دهم خواهیم خواند، نواسخ نامیده می شوند.

¢« نواسخ » جمع ناسخه است یعنی باطل کننده ها.

¢افعال ناقصه بر سر جمله ی اسمیّه (مبتدا و خبر) می آیند و موجب تغییراتی

¢می شوند.

¢جـوادٌ        مریــضٌ.         لَیـسَ        جـوادٌ           مریــضاً.

اسلاید ۱۰ :

¢ 

¢مبتدا مرفوع   خبر مرفوع.       فعل ناقص   اسم لیس مرفوع  خبر لیس منصوب

¢التلمیــذتان      مُجِدَّتـان.        کانـَت       التلمیـذتـانِ          مُجدَّتَیــنِ.

¢

¢مبتدا مرفوع    خبر مرفوع      فعل ناقص   اسم کان مرفوع      خبر کان منصوب

¢همان طور که در مثال ها مشاهده کردید:

¢-  فعل ناقص، بر سر مبتدا و خبر می آید.

¢-  مبتدا تغییر نام می دهد ولی اعراب آن تغییر نمی کند.

¢-  خبر، منصوب می شود.

¢

¢

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 14 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد