بخشی از مقاله

چکیده

هدف پژوهش حاضر سنجش تاثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی محقق ساخته بر میزان یادگیری و یادسپاری دانش آموزان در مبحث الکترو شیمی درس شیمی دوره پیش دانشگاهی در مقایسه با روش سنتی می باشد.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش شبه آزمایشی و روش نمونه گیری آن به صورت تصادفی ساده بوده است.این تحقیق در ناحیه پنج تبریز و در دبیرستان دخترانه انجام گرفت .تعداد نمونه ها 60 نفر بود که 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه کنترل قرار داشتند .

روش استفاده از نرم افزار آموزشی محقق ساخته برای گروه آزمایش و روش تدریس سنتی برای گروه کنترل بکار گرفته شد .در این تحقیق از ابزار پیش آزمون و پس آزمون محقق ساخته استفاده شده است .قبل از اجرا از دانش آموزان پیش آزمون به عمل آمد و تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون نشان داد که دو گروه تفاوت معنا داری با هم ندارند .

بعد از پایان اجرا از هر دو گروه تحت شرایط یکسان آزمون پس آزمون به عمل آمد که تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون t وابسته و تحلیل کواریانس نشان داد که دو گروه تفاوت معنا داری با هم دارند .و بعد از یک ماه آزمون یادداری از آنان گرفته شد که نتایج نشان دهنده این بود گروهی که با نرم افزار آموزش دیده اند تفاوت معناداری با گروه کنترل دارند .بنابراین نتایج نشان داد که روش استفاده از نرم افزار های آموزشی در یادگیری و یادسپاری درس شیمی نسبت به روش سنتی تاثیر مثبت دارد.

مقدمه

طبق سند تحول بنیادین باید با تولید و به کارگیری محتوای الکترونیکی متناسب با نیاز دانش آموزان و مدارس و الکترونیکی کردن محتوای کتاب های درسی روش های تعلیم وتربیت به روز آوری شود تا یاد گیری سریعتر و حفظ اطلاعات بهتر شود در دنیای کنونی انسان ها به دنبال روش هایی از اطلاع رسانی اند که بتواند اطلاعات را به سرعت بازیابی و پردازش نماید ،همچنین تنوع و پیچیدگی شکل اطلاعات و میزان تاثیر گذاری و کارایی هرکدام از این روش ها، بشر را نیازمند چندین نوع اطلاع رسانی کرده است .

روش های سنتی و قدیمی دیگر پاسخگو نیازهای آموزشی متغیر عصر نوین و امروزی نیست .علم شیمی از بدو پیدایش پیچیدگی های خاص خود را داشته و به مرور و با گذشت زمان و سیر تکاملی این علم نیاز به استفاده از روش های نوین و شهودی که جذاب تر بوده و مخاطب را به پیگیری و تامل بیشتر تا رسیدن به مقصود ترغیب کند به خوبی مشهود است .

به همین دلیل موضوع این تحقیق را به لزوم و تاثیر استفاده از رایانه و نرم افزار و ابزارهای آموزشی چندرسانه ای در آموزش درس شیمی و مقایسه نتایج حاصله با روش سنتی تدریس شیمی اختصاص دادیم .هدف اصلی این تحقیق، اثر بخشی استفاده از نرم افزار های آموزشی - چند رسانه ای آموزشی - بر یادگیری و یادسپاری - یادداری - درس الکتروشیمی شیمی پیش دانشگاهی می باشد .

تحقیقات گروبر 1966 حاکی از این است که قبل از ارائه کلامی یا نوشتاری درس، مطالب به طور تصویری ارائه گردند .یادگیری مفهوم بیشتر و سریع تر خواهد بود این یافته ها حاکی از قدرت و اهمیت رسانه های دیداری در روند یادگیری بوده و تاکیدی مجدد بر مزیت آن ها ست به کلمه ها در یادگیری مفهومی است

دکتر نوروزی و امیر تیموری 1377 - .برنامه های نرم افزاری آموزشی غا لبا به وسیله معلمان و تیم هماهنگ کننده در مدرسه و با استفاده از ضوا بط و معیارهای خاص نرم افزارها ی آموزشی کنترل می شوند .این پژوهش بر آن است که تاثیر استفاده از نرم افزارهای آموزشی درس شیمی را بر یادگیری و یادداری - یادسپاری - دانش آموزان مورد بررسی قرار دهد، و کارآیی این روش را با روش سنتی مقایسه کند.

ضرورت و اهمیت پژوهش متاسفانه در حال حاضر در بسیاری از مدارس ایران از روش سنتی در تدریس همه دروس همچنین درس شیمی استفاده می شود .

روشهایی که معلم محور و دانش آموز گریز است .در این بین رویکرد اکثر دانش آموزان نسبت به درس شیمی آن است که بعضی از مباحث شیمی پیچیده می باشد. و در نتیجه از این مباحث شیمی هراس دارند که این ضعف بزرگی برای نظام آموزشی ما محسوب میشود ،که خود میتواند ناشی از عوامل مختلفی همچون شیوه های نامناسب و سنتی تدریس درکلاسهای درس کمبود امکانات، تجهیزات و نرم افزارهای متناسب با این درس و از همه مهمتر تاکید معلمان بر روشهای سنتی و عدم تحرک برای تطابق با روشهای نوین یادگیری میباشد. در برنامه درس ملی آمده است : مربی متناسب با امکانات و محدویت های ناشی از ویژگی های متربیان ،ماهیت دروس ،فضا ،زمان و... از انواع روش ها و راهبردهای فعال تربیت وتدریس استفاده کند و اینکه متربی در فرایند یاددهی و یاد گیری نقش فعال داشته باشد.

این پژوهش در زمینه کارایی و ثاثیر استفاده از نرم افزار در امر آموزش دروس ومقایسه آن با روش سنتی مراکز آموزشی، معلمان و دبیران را تشویق می کند که به استفاده از نرم افزارها اقدام نمایند.

اهداف تحقیق

.1بررسی تاثیر استفاده از نرم افزارهای آموزشی بر یادگیری فراگیران در درس شیمی.

.2بررسی تاثیر استفاده از نرم افزارهای آموزشی بر یادسپاری فراگیران در درس شیمی.

.3مقایسه استفاده از روش نرم افزارهای آموزشی با روش سنتی در میزان یادگیری فراگیران در درس شیمی.

.4مقایسه استفاده از روش نرم افزارهای آموزشی با روش سنتی در میزان یاد سپاری فراگیران در درس شیمی.

فرضیه های تحقیق

.1استفاده از نرم افزارهای آموزشی بر یادگیری درس شیمی فراگیران پایه پیش دانشگاهی در مقایسه با روش سنتی تاثیر مثبت دارد.

.2استفاده از نرم افزارهای آموزشی بر یادسپاری درس شیمی فراگیران پایه پیش دانشگاهی در مقایسه با روش سنتی تاثیرمثبت دارد.

.3استفاده از نرم افزارهای آموزشی بر یادگیری درس شیمی فراگیران پایه پیش دانشگاهی در مقایسه با روش سنتی تاثیر مثبت دارد.

.4استفاده از نرم افزارهای آموزشی بر یادسپاری درس شیمی فراگیران پایه پیش دانشگاهی در مقایسه با روش سنتی تاثیرمثبت دارد.

متغیرتحقیق در این تحقیق متغیر مستقل نرم افزارهای آموزشی و متغیر وابسته میزان یادگیری و یادسپاری در درس شیمی است .

متغیرکنترل:

.1جنسیت : این پژوهش برای دانش آموزان دختر به اجراء در آمده است.

.2 موضوع آموزشی : مبحث درس الکتروشیمی شیمی پیش دانشگاهی .

.3 پایه و دوره تحصیلی : پایه پیش دانشگاهی.

.4 تجهیزات مدرسه : شرایط مناسب برای استفاده از نرم افزارهای آموزشی .

.5 نرم افزارهای آموزشی محقق ساخته

در این تحقیق منظور از نرم افزارآموزشی محقق ساخته نرم افزارهای آموزشی است که شامل: متن، تصویر، انیمیشن، فیلم ویدیویی و صوت و.....می باشد.که این نرم افزار برای آموزش مباحث درس الکتروشیمی درس شیمی پایه پیش دانشگاهی در ساخته شده است . آموزش : عبارت است از فعالیتهایی را که معلم به تنهایی یا به کمک رسانه های آموزشی به منظور ایجاد یادگیری در یادگیرنده، انجام می دهند را آموزش گویند

 یادگیری : عبارت از فرایند ایجاد تغییرات نسبتا پایدار که در اثر تجربه در رفتار یا توان رفتاری فرد ظاهر می گردد

در این تحقیق میزان یادگیری : شامل اندازه گیری تغییر رفتار پایداری می باشد. و از طریق اختلاف حاصل از نمره های پیش آزمون و پس آزمون که با آزمون 26 سوالی محقق ساخته شده بدست آمده محاسبه می شود .به طور کلی نمره ای است که آزمودنی ها درآزمون کسب می کنند. یادسپاری :عبارت است از زنده کردن و حاضر ساختن آموخته ها و رویدادهای گذشته در ذهن - پارسا،. - 1379 که در این تحقیق عبارت است از میزان اختلاف حفظ و نگهداری و تشخیص یا تکرار دوباره مطالب آموخته شده و بعد از سه هفته پس از اجرای پس آزمون می آید .که شامل آزمون 20 سوالی محقق ساخته شده است.

پیشینه تحقیق در تحقیقی با عنوان تاثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی - چند رسانه ای آموزشی - بر یادگیری و یادسپاری درس ریاضی دوره ابتدایی نتایج نشان داد که روش استفاده از نرم افزار های آموزشی در یادگیری و یادسپاری درس ریاضی نسبت به روش سنتی تاثیر مثبت دارد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید