مقاله ارزیابی میزان تحقق کاربریهای آموزشی، بهداشتی و فضای سبز طرح تفصیلی شهربجنورد

word قابل ویرایش
35 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
رشد سریع شهرنشینی ورشد کالبدی ناموزون شهرها از چند دهه قبل سبب شده است که مسئولین به چاره اندیشی و تهیه ی طرح های توسعه ی شهری برای شهرهای مختلف افتند. علیرغم این که بیش از چهاردهه از تجربه طرح های توسعه و عمران شهری در ایران میگذرد؛ این طرح ها در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده اند.
در پژوهش حاضر سعی شده تا با مقایسه تحلیلی و بررسی تطبیقی بین طرح تفصیلی پیشـنهادی شـهر بجنـورد درسـال ١٣٧٨با طرح تفصیلی مصوب ١٣٨۵ میزان تحقق پذیری آن درکاربریهای آموزشی، بهداشتی و فضـای سـبز مـورد بررسـی، تجزیه وتحلیل قرار بگیرد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی –تحلیلی است که بـا اسـتفاده از منـابع کتابخانـه ای و بررسـی طرح ها، نقشه ها، مصاحبه و مشاهده و مطالعات میدانی، اطلاعات گردآوری شد.
بررسیهای نشان داد که طرح تفصیلی شهر بجنورد در سه کاربری فوق در مقایسه با وضع پیشنهادی تحقق نیافته اسـت .
کاربری آموزشی ٨۴.٢٨٢٩ هکتار از نظر مساحت و٢.٣٣ مترمربع از نظرسـرانه نسـبت بـه وضـع پیشـنهادی کمبـود دارد و تحقق پذیری آن درحدود ٢٨.۴۶ درصد بوده است . کاربری بهداشتی و درمانی نیز در حدود ٣١.٧٨١١ هکتار از نظـر مسـاحت و١.٢ مترمربع از نظر سرانه نسبت به وضع پیشنهادی کمبود دارد و تحقق پذیری آن ۴٣.٨٨ درصد بوده است . کاربری فضـای سبز در وضعیت نامناسب تری نسبت به کاربریهـای قبلـی قـرار دارد، درحـدود ١٢٨.۵٠۵۵ هکتـار از نظـر مسـاحت و ۵.٨٣ مترمربع از نظرسرانه نسبت به وضع پیشنهادی کمبود دارد و تحقق پذیری آن ١٧.۶٨ درصد میباشد.
همچنین نتایج تحقیق مشخص کرد؛ طولانی بودن زمان تهیه و تصویب طرح ، عـدم توجـه بـه مشـارکت مردمـی درتهیـه طرح ها، مالکیت خصوصی، عدم توجه به منابع مالی و انسانی و توجه نکردن به مدیریت واحد شهری از نتایج عدم تحقق کامل طرح تفصیلی شهر بجنورد بوده است .
کلیدواژه ها: ارزیابی -طرح تفصیلی- تحقق پذیری- کاربریهای آموزشی-بهداشتی و درمانی -فضای سبز- شهر بجنورد.
مقدمه
ساماندهی وخلق فضای مناسب با عملکردهای مختلف جهـت دسترسـی بهینـه ی شـهروندان کـه بـه خـوبی مـورد اسـتفاده قرارگیرند هدف مشترک اغلب طرح های توسعه و عمران شهری است . برمبنای این هدف طرح تفصیلی شهری به منظور تنظیم برنامه های مفصل واقدامات جزء به جزء درمناطق و محلات شهری وطراحی آن هاست ومتعاقب طرح جامع وبـه منظـور انجـام برنامه های اجرایی تصویب شده این طرح صورت میپذیرد (شیعه ،٩۶:١٣٧٩). طرح هـای توسـعه شـهری درواقـع تبلورفضـایی برنامه ریزیشهری است وجود این طرح ها، صحه گذاشتن برلزوم کنترل محدوده ، برنامه ریزی کـاربری وتعیـین جهـات توسـعه شهر است وکارکرد آن ها ساماندهی فضایی شهرها وانتظام بخشیدن وهماهنگ کردن توسعه ی اقتصـادی ، اجتمـاعی وکالبـدی شهرهاست (رهنما ،١٣٨٧:١٠۵).
علیرغم این که بیش ازچهاردهه ازتجربه تهیه ی طرح های توسعه وعمران شهری درایران میگذرد این طرح ها در رسـیدن بـه اهداف خود موفق نبوده اند؛ زیرا هیچ یک مولود دانش فنی وتجربه عملی جامعه حرفه ای وشهرسازی وبرنامه ریـزیشـهری ایـران نبوده اند؛ به طوری که الگوی اولیه تمامی این طرح ها برداشتی از الگوها وتجربیات کشورهای دیگر است (رهنمایی وشاه حسینی ، ١٣٨٣: ٨٢).
بنـابراین نـواقص وایـرادات نظـری وعملـی ایـن طـرح هـا وناکـامی آن هـا درجهـت رفـع مشـکلات شـهری برمتخصصـان وبرنامه ریزان شهری آشکارشده است . ازآن جایی که شناخت وآگاهی ازتحولات هرپدیده ، جهت اصلاح واعتلای آن ضروری وگریز ناپذیر است ، وهرچه میزان این شناخت بیشتر و دقیق تر باشد تبیین فرایند بازنگری مطلـوب ترخواهـد بـود بـه همـین منظـور ارزیابی تطبیقی، برای میزان موفقیت وکارایی این طرح جهت رسیدن به اسلوب طرح های توسعه شهری برمبنای رویکرد توسعه پایدار ضروری است .
به منظور آگاهی یافتن از میزان تحقق کاربریهای پیش بینی شده درطرح های توسعه ی شهری موضوع ارزیابی میزان تحقـق کاربریهای آموزشی ، بهداشتی وفضای سبز درشهر بجنورد انتخاب گردیـد، تـا ضـمن کنکـاش درنحـوه اختصـاص زمـین بـه کاربریهای مورد مطالعه ،میزان تحقق وعوامل مؤثر بر تحقق یا عدم تحقق کاربریهای مورد مطالعه ، بیان گردد.
بیان مسأله
رشد سریع شهرنشینی ورشد کالبدی ناموزون شهرها ازچند دهه قبل سبب شد که مسئولین به فکرچاره افتاده وطـرح هـای توسعه شهری را برای شهرهای مختلف تهیه نمایند. اکنون که بیش ازچهار دهه است که ازاین تجربیات درایران میگذرد ، باید دانست که میزان تحقق این طرح ها تا چه میزان بوده وتا چه حد توانسته است ازمشکلات شهرها بکاهد وفضـای شـهررا سـر و سامان دهد. با بروز انقلاب صنعتی وبه علت گسترش شهرنشینی وتوسعه فضـاهای سـاخته شـده ، در ایـران نیـز رشـد سـریع شهرنشینی ورشد کالبدی ناموزون شهرها از چند دهه قبل سبب شد که مسئولین به فکـر چـاره افتـاده وطـرح هـای توسـعه ی شهری را برای جهت دهی موزون شهرهای مختلف تهیه نمایند . از طرف دیگر با وجود سرمایه گذاریهای هنگفتی که در زمینه ساخت وسازهای شهری صورت میپذیرد وبناهای فراوان وزیرساخت های پر زرق وبرقی ساخته میشود ،هنوز بشر نتوانسـته محیطی انسانی هماهنگ با زندگی اجتماعی در شهرهای امروزی برای خود بسازد. طرح تفصـیلی بـه عنـوان بخشـی از فراینـد برنامه ریزی شهریومنطقه ای به منظور پاسخ گویی به این مشکل ،با هدف هماهنگ نمـودن عـوارض سـاخته شـده روی زمـین (مانند ساختمان ها، شبکه های حمل ونقل و…)با فعالیت ها ونیازهای شهروندان صورت میگیرد(نوریان وشریف ،١٣٧٩: ٢٢).
درایران نیز که بیش از چند دهه از تجربیات طرح های شهری میگذرد، باید دانست میزان موفقیت این طرح ها تا چـه میـزان بوده وتا چه حد توانسته از مشکلات شهرها بکاهد وفضای شهرها را سر و سامان بخشد. زیرا ارزیابی میزان تحقـق کـاربریهـای طرح تفصیلی کمک مناسبی به دستگاه های سیاست گذار در زمینه ی شیوه طرح های شهری از نوع سنتی به مدرن قابل انعطـاف همگام با تغییرات سریع است ، و زمینه لازم را برای مدیریت شهری برای اصلاح ، ادامه وتوقـف برنامـه فـراهم مـیکنـد (همـان منبع :١٣). با گذشت چند دهه از تهیه طرح های جامع وتفصیلی ، عدم موفقیت وعدم تحقق پذیری این طرح ها در ایران کـاملا آشکار شده است که این شکست ونارسایی لزوم مطالعه وتحقیق بیشتری را میطلبد. در بجنورد نیز طرح تفصیلی اجرا شده با مشکلات فراوانی مواجه گردیده است . یکی ازمسایل ومشکلات عدم تحقق پذیری کاربریهـا براسـاس پیشـنهادات مهندسـین مشاور طرح است ، از سوی دیگر انحراف از تحقق سرانه ها بیشتر نمایان است ، ایـن امـر بـه تغییرکـاربریهـای دیگـر وتشـکیل مکررکمیسیون ماده ۵کمک کرده است . در این پژوهش به بررسی این مساله کـه «چـه عـواملی برعـدم تحقـق کـاربری هـای شهری (آموزشی ،بهداشتی و فضای سبز)درطرح تفصیلی شهر بجنورد تأثیرگذاربوده است » میپردازد؛ در واقـع ارزیـابی میـزان تحقق یا عدم تحقق کاربریهای آموزشی ،بهداشتی وفضای سبز شهر بجنورد در دوره زمانی پیش بینـی شـده طـرح تفصـیلی ١٣٧٨ و طرح تفصیلی مصوب ١٣٨۵ موضوع ومساله مورد بررسی مقاله است .
دربرنامه ریزیکاربری زمین تا عصرحاضر، فرایندی مد نظر بوده که با تهیه طرح واجرای ضوابط ومقررات آن و بـه کـارگیری این قواعد به اتمام رسیده است . اما باید توجه گردد که برنامه ریزی فرایندی مستمر است که با تهیـه ی طـرح خاتمـه نمـییابـد بلکه باید ازطریق ارزیابی اقدامات وتصمیم گیریهای مجدد ادامه یابد. عدم وجود ارزیابی در فرایند برنامه ریزی، عامل ناآگاهی از نتایج طرح ودستاورد آن بوده است . امری که درتمام طرح های جامع وتفصیلی در کشور مـا مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت و میتواند دلیلی محکم و واضح برعدم تحقق طرح ها باشد(رهنما ،١٣٧٨: ١٠٧).
طرح تفصیلی طرحی است که بر اساس معیارها وضوابط کلی طرح جامع شهر ، نحوه استفاده از اراضیشهری در سطح محلات با موقعیت ومساحت دقیق زمین ، میزان تراکم جمعیت وتراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به نوسازی، توسعه وحل مشکلات شهری و موقعیت کلیه ی عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها ومشخصات مربوط به مالکیت بر اساس ملاک ثبتی تهیه وتنظیم میگردد (حسینی ،١٣٨۵: ۵٣).
طرح تفصیلی ،متعاقب طرح جامع شهری وبه منظور انجام برنامه های اجرایی تصویب شده این طرح صورت میپذیرد. طرح تفصیلی در حقیقت ، تنظیم برنامه های مفصل وانجام اقدامات جزءبه جزء در مناطق ومحلات شهری وطراحی آن هاست . طرح تفصیلی شامل چهار مرحله است : ا- مرحله بازشناسی ٢-مرحله تثبیت برنامه ها وطرح های اجرایی ٣-مرحله تشخیص وتعیین اولویت ها ۴-مرحله انجام واجرای محتوای طرح وکاربرد اراضی(شیعه ،١٣٧٩: ٩۵).
یکی از مسائل مهم در تهیه طرح های توسعه شهری ارزیابی میزان تحقق طرح های تفصیلی تهیه شده میباشـد تـا بتـوان بـا ارزیابی طرح های تفصیلی و بررسی عوامل تأثیرگذار در عدم تحقق آن ها موانع پیش روی تحقق طـرح هـای توسـعه ی شـهری را کمتر کرد ،و یا از بین برد.
اهداف تحقیق
در این تحقیق اهداف زیر مورد توجه میباشد.
١- ارزیابی میزان تحقق کاربری آموزشی پیش بینی شده درطرح تفصیلی شهر بجنورد.
٢- ارزیابی میزان تحقق کاربریهای بهداشتی پیش بینی شده درطرح تفصیلی شهر بجنورد.
٣- ارزیابی میزان تحقق کاربری فضای سبزپیش بینی شده درطرح تفصیلی شهر بجنورد.
۴- بررسی عوامل مؤثر در عدم تحقق کاربریهای مورد مطالعه .
فرضیه های تحقیق
با توجه به موضوع پیشنهادی فرضیه های زیر ارائه شده است :
١-به نظر میرسد کاربریهای آموزشی پیشنهادی طرح تفصیلی شهر بجنورد تحقق نیافته است .
٢-به نظر میرسد کاربریهای بهداشتی پیشنهادی طرح تفصیلی شهر بجنورد تحقق نیافته است .
٣-به نظر میرسد کاربری فضای سبز پیشنهادی طرح تفصیلی شهر بجنورد تحقق نیافته است .
پیشینه ی تحقیق
تاکنون ارزیابی جامعی ازمیزان تحقق طرح تفصیلی درشهر بحنورد انجام نشده است اما دراین زمینـه مطالعـات کسـترده ای درسطح کشور انجام شده است که عبارتند از:
-بررسی مفصل ومستندی که توسط سازمان برنامه وبودجه تحت عنوان “ارزیابی طرح های جامع شهری درایـران “درسـال ١٣٧٣انجام شده نشان میدهد که درمجموع ، این طرح ها نتوانسته اند درجهت اهداف مورد نظرخود حرکت کننـد. و بررسـیهـا نشان میدهد امکان ناپذیری پیش بینیها ، عدم توجه به چگونگی تأمین مـالی وبازتـاب هـای اقتصـادی طـرح ، عـدم توجـه بـه خواسته ها ونقش مردم وبرنامه ریزی غیر واقع از عوامل مؤثر درعدم تحقق طرح هایشهری میباشند.
-آقای اسفندیاری پایان نامه کارشناسی ارشد خود را روی تحقق کاربریهای آموزشی ، ورزشـی ، فضـای سـبز طـرح تفصـیلی منطقه ١١ شهرداری مشهد انجام داده است که در این پـژوهش کـاربری فرهنگـی و تـاریخی ١٠٠ درصـد تحقـق پیـدا کـرده وکاربری ورزشی وفضای سبز به طورکامل تحقق نیافته است .
-دکتر کریم حسن زاده دلیر به بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری در طرح جامع و تفصیلی شهر ایلام طی دهه ٨٢-١٣٧٢ پرداخته است . در این مقاله به بررسی و مقایسه کاربریهای اصلی شهر ایلام از نظر سطح و سـرانه پرداختـه شـده و در نهایـت تعادل و تناسب کاربریهای شهر در سال ٨٢ نسبت به سایر کاربریها بیان شده است . از نظر تعادل کاربری مسـکونی ، نسـبت به سایر کاربریهایشهری میتوان گفت که این کاربری به همراه کاربری فضای سبز ، ورزشی و بهداشـتی و درمـانی در سـطح نامطلوب و نامتعادلی قرار گرفته و باید برای متعادل کردن این کاربری نسبت به سایر کاربریها ، سطح این کاربریها را افزایش داد تا آن ها از نظر سرانه شهری به سطحی متعادل و هماهنگ برسند .
-دکتر مسعود تقوایی به ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح هادی شهر مهریز پرداخته که نتایج این بررسی نشان میدهـد میـزان تحقق پذیری جمعیتی ٧٢ درصد بوده است به طوری که جمعیت پیش بینی شده تا افق طرح نه تنها تحقق نیافته بلکـه حـدود ۶۶۴ نفر نسبت به وضع موجود طرح اول کـاهش یافتـه اسـت . توسـعه کالبـدی و فضـایی شـهر دارای تحقـق پـذیری بـیش از ١٠٠درصد میباشد که محاسبات صورت گرفته نشان میدهد که شهر دارای رشد بی رویه است به طوری که تا ٢۶ سال آینـده محدوده شهر زمین لازم را جهت جذب جمعیت داراست .
-آذر میگوند در پایان نامه کارشناسیارشد درسال ١٣٧٩ به ازریابی عملکرد طرح تفصیلی شهر خرم آباد پرداخته وبه این نتایج دست یافته است : کمبودامکانات شهرداری ، عدم تطابق طرح با ساختارهای فرهنگی، اجتماعی واقتصادی مـردم ، آرمـانی بـودن طرح و عدم مشارکت مردم درعدم اجرای پیشنهادات طرح مؤثر بوده است ، وپیشنهاداتی را برای اجرای بهترطـرح ارائـه نمـوده است .
-راحله رضائیان درپایان نامه کارشناسیارشد خود در رشته شهرسازی درسال ١٣٨٣ با عنـوان علـل عـدم تحقـق طـرح هـای شهری درمرحله اجرا : نمونه موردی طرح جامع قائم شهر، یکی ازعلل اصلی ایـن نارسـایی یـا عـدم تحقـق درطـرح هـا را عـدم مشارکت شهروندان درمرحله تهیه وبه تبع آن به ویژه درمرحله اجراء ذکرمیکند.
روش تحقیق
این نوع تحقیق بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی است و براساس روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است .داده هـا و اطلاعـات مورد نیاز را میتوان از راه های گوناگونی برای انجام تحقیق بدست آورد با توجه به موضوع پژوهش که «ارزیـابی میـزان تحقـق کاربریهای آموزشی، بهداشتی و فضای سبز طرح تفصیلی بجنورد است « اطلاعات از طریق مطالعـات کتابخانـه ای و عملیـات میدانی جمع آوری گردیده است .در این پژوهش در مطالعات کتابخانه ای از کتاب ها ، پایان نامه ها، آمارنامه ها ، نقشه ها ،جـداول ،مقالات ، نشریه ها و … استفاده شده است .و در مطالعات میدانی ازروش مصاحبه با صاحب نظران و کارشناسان آشـنا بـه امـور برنامه ریزی و همچنین مصاحبه با مجریان این گونه طرح ها وجویا شدن نظرات آن ها به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است .
همچنین با مشاهده وضع موجود کاربریها درسطح شهر به جمع آوری اطلاعات میـدانی پرداختـه شـده اسـت . روش تجزیـه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش با استفاده از روش استنتاجی( عقلانی) و همچنین استفاده از نرم افزار GIS بوده که نقشه هـای پیشنهادی ووضع موجود درنرم افزار GIS مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارگرفته اند ونتیجه ی نهایی با استفاده ازاین نرم افزار مشخص گردیده است .
یافته های تحقیق
طرح جامع وتفصیلی شهربجنورد
تهیه طرح های توسعه ی شهری برای شهری همچون بجنورد که درسال های اخیر تحولات سریع و وسیعی را در زمینه رشد فیزیکی و جمعیت داشته ، ازدهه ١٣۵٠ شروع میشود. درسال ١٣۵۵ وزارت مسکن وشهرسازی توسط گروه مهندسین مشاور برای شهر بجنورد طرح جامعی تدوین کرد که پس ازمراحل قانونی آن درسال ١٣۵٨ به شهرداری ابلاغ گردید و ازسال ١٣۵٩بـه مرحله اجرا درآمد. سپس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه ١٣٧٨/٧/١٢ طرح جامع وتفصیلی شهر بجنورد را بـا جمعیت پیش بینی شده برای سال ١٣٨٧(افق طرح ) ، معادل ٢١٠٠٠٠ نفر در مساحتی معادل ٣٠۵٠ هکتار با تراکم ۶٨/٩ نفر در هکتار و تراکم خالص مسکونی ٢٢١/٨١ نفردر هکتار تصویب نمود (مجموعه مصوبات ١٣٧٠-٧٩ ، ١٣٨٣،ص ١٨٣). باتوجـه به این که بجنورد درسال ١٣٨۴ ازخراسان بزرگ جدا گردیده است وبه عنوان مرکزیت استان جدید خراسان شمالی تعیین شد ،طرح تفصیلی آن درسال ١٣٨۵ مصوب گردید . اینک با گذشت ١٠ سال ، مطالعه ای گسترده برای ارزیابی نسبی تحقق برخی کاربریهای عمده ضروری میباشد.
جدول شماره (١) کاربری وضع موجود ١٣٧٨
وضع موجود کاربریها درسال ١٣٧٨
با توجه به جدول شماره (١) بیشترین مساحت کاربریهـا متعلـق بـه کـاربری مسـکونی بـا۶١٠٩۴٢۶ مترمربـع و سـرانه ۴٧.۴ مترمربع میباشد که ٣٧.٢٧ درصد کل شهر را دربر میگیرد. کمترین مساحت کاربریهـا بـه کـاربری آمـوزش عـالی بـا ٣۶٢٠ مترمربع مساحت وسرانه ٣میباشد، و سایرکاربریها درسطحی یکسان مـیباشـند. درکـاربری هـای مـورد مطالعـه نیزکـاربری آموزشی با ٢٠.۶٩٧۴ هکتارمساحت و١.٨٨ مترمربع سرانه ١.۶ درصـد کـل شـهر مـیباشـد. کـاربری بهداشـتی درمـانی نیزبـا ٢۴.١٨٢٣ هکتار و سرانه ١.٨٨ مترمربع ١.۴٨ درصد شهر را در بر می گیرد.کاربری فضای سبز با ١٨.٢۶٢۵ هکتـار مسـاحت و سرانه ١.۴ که بسیار کمتر از سرانه متداول کشور مـی باشـد ١.١٢ درصـد را در بـر مـیگیـرد. همچنانکـه ملاحظـه مـیگـردد کاربریهای آموزشی، بهداشتی وفضای سبز در وضع موجود ١٣٧٨مساحت وسرانه کمی را به خود اختصاص داده اند، به همین دلیل در وضع پیشنهادی به این مساله توجه شده است .
نمودار(١):مساحت کاربری های مورد مطالعه دروضع موجود١٣٧٨
وضع پیشنهادی کاربریها درسال ١٣٧٨
همانطورکه قبلااشاره گردید چون در وضع موجود ١٣٧٨کاربری فضای سبز، بهداشتی وآموزشی متناسب بـا جمعیـت موجـود نبوده است . بنابراین درطرح پیشنهادی این مسآله مورد نظر قرار گرفته ودر وضع پیشنهادی بیشترین مساحت وسرانه بـه ایـن کاربریها اختصاص داده شده است . بنابراین با توجه به جدول (٢) بیشترین مساحت وسرانه پیشنهادی به کاربری مسـکونی بـا مســاحت ٩٨٧۶٩٠٠ مترمربــع وســرانه ۴٧.٠ مترمربــع اختصــاص داده شــده اســت . ســپس بــه کــاربری پــارک و فضــای سبزعمومیبامساحت ١۵۶١٢٠٠ مترمربع وسرانه ٧.۴٣ متر مربع ودرمرتبه سوم به کاربری آموزشی (عمومی وعالی وحرفه ای) با
١١٧٨٢٢٠مترمربع مساحت و ۴.۶مترمربع سرانه اختصاص داده شده است که با مراجعه به وضع موجود مشاهده میگـردد کـه آموزش عمومی وفضای سبز بوده است که دارای کمترین مساحت وسرانه بوده اند. همچنـین کمتـرین مسـاحت پیشـنهادی بـه کاربری جهانگردی وپذیرایی با مساحت ١٣١۴٠٠ مترمربع وسرانه ۶٢. اختصاص داده شده است .
نمودار(٢):مساحت کاربری های مورد مطالعه دروضع پیشنهادی
وضع موجود کاربریها درطرح تفصیلی مصوب ١٣٨۵
ازآنجایی که دروضع پیشنهادی بیشترین مساحت وسـرانه بـرای کـاربریهـای مسـکونی ، فضـای سـبز ،آموزشـی و بهداشـتی درنظرگرفته شده بود ؛ با مراجعه به وضع موجود ١٣٨۵ ،جدول (٣) ملاحظه میگردد که این کـاربریهـا بـا مسـاحت و سـرانه پیشنهادی فاصله زیادی دارند. و در وضع موجود نیز بیشترین مساحت وسرانه به ترتیب به کاربریهـای مسـکونی ، آموزشـی ، فضای سبز و بهداشتی ودرمانی اختصاص دارد .
جدول شماره (٣): کاربری های وضع موجوددرسال ١٣٨۵
جدول (۴): مقایسه پیشنهادی١٣٧٨و وضع موجود ١٣٨۵
مقایسه کاربریهای پیشنهادی ووضع موجود
نمودار(٣) :مساحت پیشنهادی١٣٧٨ ومصوب ١٣٨۵کاربریها (مترمربع )
نمودار(۴): مساحت پیشنهادی ١٣٧٨ ووضع موجود ١٣٨۵ درکاربریهای مورد مطالعه
جدول (۵): مقایسه کاربریهای مورد مطالعه ازنظرسطح وسرانه
مقایسه تطبیقی وضع موجود وپیشنهادی کاربریهای مورد مطالعه
کاربری آموزشی :
درنقشه پیشنهادی طرح جامع شهر(نقشه شماره ۴-١)براساس پیشنهاد مشاور، این کاربری ١١٧٨٢٢٠ مترمربع با سرانه ۴.٣۶ پیشنهاد شده است که با بررسی وضع موجود طرح تفصیلی ١٣٨۵(نقشه شماره ۴-٢) این کاربری دارای مساحت ٣٣۵٣٩١ وسرانه ٢.٠٣ مترمربع میباشد که با یک مقایسه تطبیقی عدم تحقق کامل دراین کاربری مشخص میشود؛ که نه تنها در مقدار مساحت تحقق کامل مشاهده نمیشود بلکه در مقدار سرانه که یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی در زمینه کاربری اراضی میباشد نیزکمبود تحقق را شاهد هستیم . چون مقدار سرانه پیشنهادی مشاور۴.٣۶ مترمربع وسرانه موجود ٢.٠٣ مترمربع میباشد، با مقایسه تطبیقی درحدود ٢.٣٣ مترمربع کمبود سرانه داریم .
مترمربع ٨۴٢٨٢٩=٣٣۵٣٩١- ١١٧٨٢٢٠
۴٫۳-۱٫۰۳=۳٫۳۳
نقشه شماره (١): نقشه پیشنهادی کاربری آموزشی ١٣٧٨
نقشه شماره (٢): نقشه مصوب کاربری آموزشی سال ١٣٨۵
نقشه شماره (٣): مقایسه پیشنهادی ١٣٧٨وطرح تفصیلی مصوب ١٣٨۵کاربری آموزشی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 35 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد