بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • آموزش:
 • اشتغال علمی فراگیران

با فرصتهای یادگیری طر حریزی شده.

اسلاید 2 :

 • تدریس:
 • لوئیس ومیل معتقدند که تدریس یک کنش انسانی است

   که برای فرد دیگری انجام می شود. ” در مورد خودآموزی از طریق مواد برنامه ریزی شده، کتاب یا فیلم می توان صحبت کرد ولی نمی توان خود تدریسی را عنوان کرد)

اسلاید 3 :

 • تدریس(یاددهی) بر خط:
 • تدریس بر خط زمانی صورت می گیرد که یادگیرنده برخط(حضوری یا غیرحضوری) با بقیه شرکت کنندگان در تقابل است.

 

اسلاید 4 :

   تدریس بر خط،

 معرف تدریس مبتنی بر متن، در قالب عرضه چند رسانه ای از طریق نظام توزیع وب – محور می باشد.

اسلاید 5 :

 • یاد گیری:
 • اگر هدف از تدریس را، یادگیری فرا گیرندگان بدانیم. با توجه به دیدگاه جان دیوئی هدف و شیوه و روش های رسیدن به هدف را نمی توان از هم جدا کرد، و شیوه و هدف به صورت واحد در می آیند. در این حالت می توان کنش های یاددهی – یادگیری را یک فعل واحد دانست.

اسلاید 6 :

 • یادگیری
 • یادگیری، فرایندی است که طی آن فرد به بازنمائی های ذهنی خود بهبود می بخشد .
 • یادگیری، فرایند ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است.
 • یادگیری فعال، یادگیری که با حداقل دخالت عوامل خارجی صورت گیرد. عواملی مثل کتاب ،معلم و ... عوامل تسهیل کننده یادگیری می باشند.

اسلاید 7 :

 • یادگیری
 • در یادگیری فعال ، کنترل یادگیری در دست یادگیرنده است.
 • اگر تجارب گیری و تعامل یادگیرندگان با این تجارب سبب رسیدن به سطوح بالای تفکر باشد یادگیری به شکل فعال در می آید.

اسلاید 8 :

 • یادگیری وب محور:
 • فراگیر – محور(یادگیرنده محور) و تجارب یادگیری چند بصری صورت می گیرد.

اسلاید 9 :

 • یادگیری وب محور:
 • تدریس یعنی کاوشگری ، کاوشگری، کاوشگری
 • تدریس کاوش گری است نه فعالیت

              امیلی کالهون                                                                  

اسلاید 10 :

1- یادگیرندگان بطور فعال در فرایند یادگیری مشارکت دارند.

2- فرایند یادگیری از علائق، خواسته ها و اداراکات یادگیرندگان آغاز می شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید