بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

    برنامه کسب و کارروش اجراي يك فعاليت تجاري در يك دوره

    زماني مشخص را بيان مي‌كند که شامل بخشهای گوناگون از

    جمله بازاریابی و توجیه اقتصادی طرح می باشد

اسلاید 2 :

يك برنامه کسب و کارخوب بايد داراي پيوستگي و هماهنگي در طول كل سند باشد.

تعادل بين اطلاعات كيفي و كمي

بخش مالي بايد منعكس‌كننده تصميمات موجود در بخش بازاريابي و سازماندهي باشد.

اسلاید 3 :

 • صفحه جلد (Cover Page)
 • فهرست مطالب (Table of Contents)
 • خلاصه مديريتي
 • شرح طرح (كسب و كار)
 • برنامه بازاريابي
 • برنامه مالي و توجیه اقتصادی
 • برنامه عملياتي
 • برنامه سازماني
 • اسناد تكميلي و ضميمهها

اسلاید 4 :

Market Analysis

  Market Research 

  Target Market 

  Competition 

  Customer Profile 

The Product

  Production 

  Product Decisions 

  Inventory 

Marketing

  Objectives and Strategies 

  Unique Selling Advantage 

  Selling Tactics 

  Channels of Distribution 

  Pricing 

 • Executive Summary

–  Introduction 

–  Mission Statement 

–  Unique Features 

–  Marketing Objectives 

–  Expected Accomplishments 

–  Required Capital 

 • The Business

–  Purpose Statement 

–  Description of the Business 

–  History of the Business 

–  Founder of the Business 

–  Management and Operations 

–  Regulations and Licensing 

–  Objectives   

اسلاید 5 :

 • Promotions

–  Advertising 

–  Sales Promotions 

–  Publicity and Public Relations 

 • Risks

–  Description of Risks 

–  Contingency Plans 

 • Finances

–  Sources and Uses of Capital

–  Balance Sheet 

–  Cash Flow Statement 

–  Income Statement 

–   Break Even Analysis 

–  Ratio Analysis 

–  Cost Containment 

–  Assumptions

Conclusion

  Justification for Loan/Investment

  Milestones/Timetable 

Appendix

  Market Segments table and chart

  Sales Targets table and chart

  Balance Sheet table 

  Cash Flow Statement table and chart 

  Income Statement table and chart 

اسلاید 6 :

 • كوتاه
 • آخرين بخشي كه نوشته مي‌شود
 • سراصل موضوع
 • خلاصه فعاليت‌ها
 • اندازه

ترجيحاً دو صفحه حداكثر پنج صفحه

 • خلاصه مديريتی بايد:

منطقي

روشن

هيجان انگيز

 • خلاصه مديريتی شبيه يك رزومه است.

اگر بتواند توجه خواننده را جلب نمايد بقيه گزارش نيز خوانده خواهد شد.

اسلاید 7 :

 • شما چه كسي هستيد؟
 • راهبرد و چشم‌انداز شما چيست؟
 • مدل كسب و كار شما چيست؟
 • بازار شما چيست؟
 • چه قدر پول مي‌خواهيد و آن را چه خواهيد كرد؟
 • مزيت‌رقابتي پايدار شما چيست؟
 • پتانسيل توليد درآمد برنامه کسب و کارشما چقدر است؟

اسلاید 8 :

 • ماموريت و چشم‌انداز
 • تاريخچه و مراحل رشد شركت
 • معرفي محصول و فنّاوری
 • راهبرد‌هاي خروج
 • فهرست دارايي‌هاي كليدي
 • شرح تجهيزات و امكانات
 • معرفي تيم مديريت و مشاوران حرفه‌اي

اسلاید 9 :

شركت تلفن و تلگراف آمريكا (AT&T):

    ما نهايت سعي خود را مي‌كنيم تا به بهترين شكل ممكن همه مردم دنيا را در هر كجا  و در هر زمان به يكدیگر برسانيم. مي‌كوشيم وسايلي را ارائه دهيم كه مردم دنيا بتوانند بسيار راحت با يكديگر ارتباط برقرار كنند و هر نوع اطلاعات و خدماتي را مبادله نمايند .

اسلاید 10 :

 • ايده تجاري نقطه مركزي و شالوده يك برنامه کسب و کاراست. بدون داشتن يك ايده تجـاري مشخص، برنامه کسب و کارتبديل به صفحاتي از اعداد و ارقام فاقد جذابيت براي سرمايه‌گذاران مي‌شود.
 • تجربه نشان داده است بسياري از كارآفرينان در ايران به ايده تجاري بسيار كم بها مي‌دهند و بيشتر بر روي ظاهر برنامه کسب و کارمتمركز مي‌شوند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید