بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • 1- فروپاشي اتحاد جماهير شوروي وفرصت هاي پيش رو
 • 1/1- سخنان بوش در ژانويه 1993
 • 2/1- نامه پناك به كلينتون در 1998
 • 3/1- ديباچه استراتژي امنيت ملي امريكا
 • 4/1- پژوهش هاي متعدد ضاحب نظران آمريكا پيرامون اينكه امريكا چگونه مي تواند تنها ابر قدرت جهان بماند

اسلاید 2 :

 • نكته اول : تصويري از موقعيت جديد امريكا
 • 1- تواناييهاي نظامي
 • 2- تواناييهاي ايدئولوژيك(ليبرال دموكراسي)
 • 3- تواناييهاي سياسي (هژمونيك)
 • 4- تواناييهاي اقتصادي

اسلاید 3 :

 • 1-تهديدات نامتقارن --- اسلام سياسي
 • برنارد لوئيز (ريشه هاي خشم مسلمانان)
 • هانتينگتون (جنگ تمدنها)
 • برژينسكي دركتاب خارج از كنترل
 • نيكسون دركتاب فرصت ها را دريابيم
 • فوكو ياما در كتاب پايان تاريخ
 • كينگريج در كتاب احياي تمدن امريكايي
 • كريستول دركتاب حكومت جهاني امريكا
 • 2- تهديدات متقارن

اسلاید 4 :

 • 1- تئوري هاي كلان درباره نحوه رهبري آمريكا
 • 1/1- سلطه اخلاقي
 • برژينسكي دركتاب امريكا تنها ابر قدرت جهان
 • مكتب هاميلتونسيم
 • 2/1- هژمونيك گرايي ارزش محور
 • كسينجر
 • مكتب ويلسونيسم
 • 3/1- سلطه گرايي يكجانبه
 • نو محافظه كاران وناسيوناليست ها وراست مسيحي
 • آميزه اي ازمكتب جكسونيسم وويلسونيسم
 • آثاري از تفكرات فيلسوف يهودي وآلماني الاصل لوئي اشتروس

اسلاید 5 :

 • دوره ريگان
 • دوره بوش
 • دوره كلينتون
 • تاسيس مركز طرحي براي قرن آمريكايي جديد(pnac)
 • نامه مهم پناك به كلينتون
 • دوره بوش دوم
 • چهار چالش در نزد نومحافظه كاران
 • 1-ابهام در رهبري امريكا 2- احساس تهديد 3- مخد وش شدن غرور ملي 4- نظم امريكايي

اسلاید 6 :

 • دكترين امنيتي مبتني بر حفظ وضع موجود
 • انچه دولت ها را در برابر تغيير قرارمي دهد1- تغيير در الگوهاي توزيع قدرت2- تغيير در الگوهاي ثروت 3- برهم خوردن موازنه ايدئولوژيك
 • دكترين امنيتي مبتني بر تغيير وضع موجود. انتخاب اين رويكرد ناشي از سه هدف است 1- فصت محوري در بيشينه سازي قدرت 2- ايدئولوژيك محوري تغيير رابطه ظالم ومظلوم 3- اقتصاد محوري وگشايش در كسب منافع حياتي

اسلاید 7 :

 • كار پايه اين دكترين براساس كاهش يا حذف تهديد است
 • دكترين امنيتي مبتني برآسيب پذيري هدف از بين بردن و كنترل درآوردن زمينه هاي است ككه نقاط ضعف كشور محسوب مي شود
 • دكترين امنيتي مبتني بردفاع محور بر بازدارندگي به معناي جلوگيري از جنگ تاكيد دارد 1- دفاع غير تهاجمي 2- دفاع تهاجمي
 • دكترين امنيتي مبتني بر جنگ محور 1- جنگ پيش دستانه 2- جنگ پيشگيرانه 3- جنگ توسعه طلبانه

اسلاید 8 :

 • امنيت به عنوان يك كالاي عمومي وخير مشترك فرض شده كه صرفا از طريق همكاري ومشاركت مي توان آن را حفظ نمود و يا بدست آورد
 • 1- صلح منفي
 • 2- صلح مثبت
 • 3- صلح راديكال

اسلاید 9 :

 • 1/1- موقعيت هارتلندي
 • 2/1- كانون اسلام سياسي وتهديد نامتقارن
 • 3/1- كانون انرژي جهان

اسلاید 10 :

 • 1/2- ژئوپلتيكي
 • 2/2- اقتصادي
 • 3/2- ايدئولوژيك
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید