بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

    در این فصل درباره طبیعت ریسک و رفتار آن در جامعه ، بحث می کنیم.

    عناوین موضوعات :

    معنی ریسک ، انواع اصلی ریسک ، روش های اساسی اداره     ریسک

اسلاید 2 :

   ریسک به عنوان عدم اطمینان مرتبط با وقوع یک خسارت تعریف می شود. برخی از نویسندگان تمایز دقیقی بین ریسک عینی و ریسک ذهنی قائل می شوند :

   ریسک عینی : تفاوت نسبی خسارت واقعی پیش بینی شده که به آن درجه ریسک هم گفته می شود و از رابطه     بدست می آید. (n : تعداد موارد مشاهده شده).

ریسک عینی با افزایش تعداد موارد بیمه شده کاهش می یابد.

اسلاید 3 :

    مثال:

ریسک ذهنی : عدم اطمینان مبتنی بر شرایط فکری یا وضعیت ذهنی را ریسک ذهنی گویند.

*ریسک ذهنی بالاتر اغلب باعث رفتار محافظه کارانه و محتاط تر می شود.  

اسلاید 4 :

    احتمال وقوع خسارت یعنی احتمال وقوع یک حادثه ی نامطلوب در آینده. احتمال نیز مانند ریسک دارای دو جنبه می باشد:

    احتمال عینی : بیانگر تکرار نسبی یک رویداد در بلند مدت با فرض نامحدود بودن تعداد مشاهدات و ثابت بودن شرایط تحت بررسی است که به دو روش می توان آن را تعیین کرد :

   الف) استدلال قیاسی (احتمال مقدماتی).

   ب) استدلال استقرایی

    احتمال ذهنی : بیانگر برآورد ذهنی افراد از احتمال وقوع خسارت است.

اسلاید 5 :

    خطر : علت وقوع خسارت .

مانند : آتش سوزی ، صاعقه ، طوفان ، تگرگ ، زمین لرزه و سرقت.

    شرایط خطر زا : شرایطی که احتمال وقوع خسارت را ایجاد یا تشدید می کند.

   * انواع اصلی شرایط خطر زا:

   1-شرایط خطر زای فیزیکی: شرایط فیزیکی است که احتمال وقوع خسارت را افزایش می دهد.

   2- شرایط خطرزای اخلاقی (تقلب) : تقلب و نادرستی یا نقصان شخصیتی که باعث افزایش احتمال وقوع خسارت می شود .

اسلاید 6 :

 

3- شرایط خطر زای روحی (روانی): حالت بی تفاوتی و بی دقتی نسبت به وقوع خسارت .

4- شرایط خطر زای قانونی : ویژگی های یک نظام قانونی یا شرایط و محیط قانونی است که باعث افزایش تکرار و شدت وقوع خسارت می شود.

اسلاید 7 :

1- ریسک خالص (محض) و ریسک ذهنی (سودا گرانه):

ریسک محض : شرایطی که در آن فقط احتمال زیان یا عدم زیان وجود دارد.

ریسک ذهنی : بیانگر موقعیتی است که در آن احتمال سود یا زیان وجود دارد.

2- ریسک بنیادی (عام) و ریسک خاص (ویژه) :

ریسک عام : ریسکی است که کل اقتصاد یا تعداد زیادی از گروههای موجود در اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد .

ریسک خاص : ریسکی است که فقط تعداد افراد محدودی را تحت تاثیر قرار می دهد نه کل اجتماع را.

اسلاید 8 :

    3- ریسک موسسات (شرکتی): به همه ریسک هایی که ناشی از فعالیت یک بنگاه یا موسسه تجاری است ، گفته می شود که شامل ریسک خالص ، سوداگرانه ، راهبردی ، عملیاتی و مالی است.

ریسک راهبرد : به عدم اطمینان در مورد دستیابی به اهداف مالی سازمان مربوط می شود.

ریسک عملیاتی : ناشی از عملیات تجاری و فعالیت اصلی سازمان است.

ریسک مالی : عدم اطمینان نسبت به خسارتی است که به دلیل تغییرات نامطلوب در قیمت کالا ، نرخ بهره ، نرخ ارز و ارزش پول ممکن است به وجود آید.

اسلاید 9 :

1- ریسک اشخاص

2- ریسک اموال

3- ریسک مسئولیت

ریسک های اشخاص : ریسک هایی که مستقیما افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و شامل زیان کامل یا کاهش سود عاید شده ، یا ایجاد هزینه های اضافی و ... می باشد.

اسلاید 10 :

انواع ریسک های اشخاص :

1- ریسک مرگ زودرس

2- ریسک کاهش درآمد در دوره بازنشستگی

3- ریسک بیماری

4- ریسک بیکاری

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید