بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عمر عقاب از همه پرندگان نوع خود درازتر است .

اسلاید 2 :

عقاب می تواند تا 70 سال زندگی کند
عقاب می تواند تا 70 سال زندگی کند
ولی برای این که به این سن برسد باید تصمیم دشواری بگیرد.

اسلاید 3 :

چنگال های بلند و انعطاف پذیرش دیگر نمی توانند طعمه را گرفته و نگاه دارند .

اسلاید 4 :

نوک بلند و تیزش خمیده و کُند می شود

اسلاید 5 :

شهبال های کهن سالش بر اثر کُلفت شدن پرها به
سینه اش می چسبند و پرواز برای عقاب دشوار می گردد.

اسلاید 6 :

در این هنگام ، عقاب تنها دو گزینه در پیش روی دارد . یا باید بمیرد و یا آن که فرایند دردناکی را که 150 روز به درازا می کشد پذیرا گردد .

اسلاید 7 :

برای گذرانیدن این فرایند، عقاب باید به نوک کوهی که در آنجا آشیانه دارد پرواز کند .

اسلاید 8 :

در آنجا عقاب نوکش را آن قدر به سنگ می کوبد تا نوکش از جای کنده شود .

اسلاید 9 :

زمانی که به جای چنگال های کَنده شده ، چنگال های تازه ای درآیند ، آن وقت عقاب شروع به کندن همه پرهای قدیمی اش می کند .

اسلاید 10 :

پس از کنده شدن نوکش ، عقاب باید صبر کند تا نوک تازه ای در جای نوک کهنه رشد کند ، سپس باید چنگال هایش را از جای برکند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید