بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سيستم : مجموعه اي از اجزا است كه در راستاي هدفي مشخص با يكديگر در ارتباطند.
مديريت : برنامه ريزي و هدايت برنامه به سوي هدف
پروژه : كاري جديد كه در چارچـوب زمـان ، هزينـه و كيفيـتي مشخـص بايد انجام شود.
ارائه اجزاء برنامه ريزي و روشهاي هدايت برنامه پروژه ، و ارتباط آنها با يكديگر به گونه اي كه اهداف پروژه حاصل گردد.

اسلاید 2 :

انتخاب استاندارد (PMBOK)
بررسي چرخه عمر پروژه
تعيين نقاط تصميم گيري در هر مرحله از عمر پروژه
ارائه روشهاي تصميم گيري
يكپارچه سازي روشها

اسلاید 3 :

داراي هدفي معين است كه در چارچوب مشخصاتي بايد به آن رسيد.
زمان شروع و ختم آن تعريف شده است.
بودجه آن محدود است.
منابع دردست را مصرف مي كند.
جديد است.

اسلاید 4 :

تعيين مسئوليتهاي اجرائي در قبال فعاليتهاي تعريف شده
طبقه بندي گزارشها
تعيين محدوديتهاي زماني براي تهيه برنامه
پيداكردن گلوگاهها و مشكلات پيش از وقوع آنان
بهبود تخمين ها براي پروژه هاي بعدي
دانستن اينكه در چه زماني به اهداف پروژه نميتوان دست يافت

اسلاید 5 :

پيچيدگي پروژه
مشخصات درخواستي مشتري
تغييرات سازماني
ريسك پروژه
تغييرات تكنولوژي
برنامه ريزي و بودجه بندي پروژه

اسلاید 6 :

ريسك پذير
آگاه به موضوع پروژه
آشنا به مباحث مديريت
داشتن ظرفيت اقتصادي
آگاه به مسائل سياسي و اجتماعي
داراي دانش كارشناسي بالا

اسلاید 7 :

تعريف محل و نحوه انجام كار
تامين منابع لازم جهت رسيدن به زمانهاي تعريف شده توسط مدير پروژه
تقاضاهاي بي پايان
زمانهاي تحويل از قبل تعيين شده
محدوديت منابع
تغييرات غيرقابل پيش بيني در برنامه ريزي
مشكلات نيروي انساني

اسلاید 8 :

ارتباط روزمره خوبي بين مديران پروژه و مديران واحدهاي عملياتي برقرار نمايد.
پرسنل واحدهاي عملياتي قابليت ارائه گزارش به مديران خود و مديران پروژه را داشته باشند.
سيستم مديريت پروژه بايد نحوه تقسيم وظايف و اختيارات را بين مدير پروژه و مديران واحدهاي عملياتي تعيين نمايد.
ويرايشهاي پيوسته در سياستها و روشهاي شركت
تغييرات پيوسته مسئوليتها در ساختار سازماني
نياز پرسنل براي يادگيري دانش جديد

اسلاید 9 :

تعيين هدف پروژه
رفع اختلافات
تعيين الويتها
تهيه كننده و حامي پروژه

اسلاید 10 :

محدوده كار
شبكه اجراي فعاليتها
برنامه زمانبندي
بودجه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید