بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :


برای يک زنجيرة تامين مي بايست جريان های ذيل محاسبه گردد:

 • جريان مواد: زمان Lead Time، ذخيره سازی و ...

توليد:  زمانبندی، فرايندهای دسته ايي و پيوسته،زمان تغيير شيفت،

مديريت انبار و موجودی:  ارسال کالا، سفارش مواد، سياست های نگهداری موجودی

بازار:  سطح سرويس مشتريان و انتظارات آنان، ذخيره محصول نهايي، ارسال به موقع کالا

حمل ونقل: ساده است يا ترکيبی؟، زمان های حمل ونقل، تغييرات، سايز سفارشات کوچک است يا بزرگ؟

شرکت های ثالث:  شرکت های ثالث مواد و قطعات  را تأمين مينمايند؟

 • جريان اطلاعات:

پيش بينی ها:  تقاضای مشتريان، پيش بينی زنجيره تأمين

سفارشات واقعی:  سايز سفارشات و تناوب سفارشدهی، اثر تغييرات فصلی و ...

پردازش: به صورت اتومايک است يا دستی؟  آيا ERP وجود دارد؟ تشريک اطلاعات ، سفارشات فوری و ...

 • جريان هاي مالي:

–....

اسلاید 2 :

يك زنجيره تامين ايده آل:

 • موجودي به ميزان صفر يا حداقل ميزان موجودي
 • كمترين زمان ممكن Lead time
 • سطح سرويس مشتري معادل 100 درصد
 • كارايي بالاي فعاليت توليدي

اسلاید 3 :

 • عدم اطمينان
 • عقلانيت محدود
 • هزينه هاي تحليلي
 • خطرهاي احتمالي
 • خروجي هاي گرافيكي
 • ....

اسلاید 4 :

شبيه‌سازي چيست؟

 • Simulation is seeing before being

اسلاید 5 :

گام‌هاي عملي يك پروژه شبيه‌سازي موفق:

1- معرفي

2- تعريف مسئله

3- طراحي روند مطالعه

4- تعريف مدل مفهومي

5- فرموله کردن ورودي ها، فرض ها و ويژگيهاي فرآيند

6- ساختن، بررسي صحت و معتبرسازي مدل

7- طراحي آزمايشات و اجراي آنها در مدل

8- مستندسازي و ارائه نتايج

9- تعيين دوره عمر مدل

10- نتيجه گيري

اسلاید 6 :

گام‌هاي عملي يك پروژه شبيه‌سازي موفق:

 1- معرفي

 2- تعريف مسئله
    1.2- تعيين اهداف مسئله
    2.2- فهرست موارد مهم
    3.2- تعريف محدوده  و مرزهاي مسئله 
    4.2- تعيين سطح جزييات

 

اسلاید 7 :

گام‌هاي عملي يك پروژه شبيه‌سازي موفق (ادامه)

2- تعريف مسئله (ادامه)

     5.2- آيا يک مدل شبيه‌سازي مورد نياز است و مدلهاي تحليلي قادر به حل              مسئله نيستند؟
6.2- تعيين منابع مورد نياز براي انجام مطالعه

     7.2- تحليل سود و هزينه

     8.2- تهيه يک نمودار برنامه ريزي براي پروژه تعريف شده

     9.2- تهيه Proposal براي پروژه

اسلاید 8 :

گام‌هاي عملي يك پروژه شبيه‌سازي موفق (ادامه)

3- طراحي روند مطالعه

    1.3- تخمين عمر مدل

    2.3- تعيين فرض ها

    3.3- تخمين تعداد مدل هاي مورد نياز

    4.3- تعيين امکانات انيميشن مورد نياز

اسلاید 9 :

گام‌هاي عملي يك پروژه شبيه‌سازي موفق (ادامه)

3- طراحي روند مطالعه(ادامه)

    5.3- انتخاب ابزارها

    6.3- تعيين داده هاي مورد نياز و داده هاي موجود

    7.3- تعيين نيروي انساني و مهارت هاي مورد نياز

    8.3- تعيين مخاطبان مدل

 

اسلاید 10 :

3- طراحي روند مطالعه(ادامه)

    9.3- تعيين اقلام قابل تحويل

    10.3- تعيين اولويت اين پروژه نسبت به ساير پروژه ها

    11.3- تعيين تاريخ هاي مهم

    12.3- تعيين ويژگي هاي عملياتي پروژه

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید