بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه:
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در عین کارآیی یا به عبارت بهتر، افزایش بهره وری در هر سازمان در گرو اجرای فرآیندهای مختلف است. بدیهی است هر چه سازمان وسیع تر باشد، تعداد فرآیندهای آن نیز به همان نسبت افزایش خواهند یافت.
با توجه به محدودیت منابع شناسایی فرآيندهايی که نسبت به سایرین از اهمیت بیشتری برخوردارند، ضروری به نظر می رسد.
با شناخت و تمرکز بر فرآیندهای با اهمیت می توان مسیر دستیابی به موفقیت را هموارتر نمود.
 
 

اسلاید 2 :

فرآيند عبارتست از هر فعاليت يا گروهي از فعاليت ها كه با گرفتن ورودي و افزايش ارزش‌ به آن، خروجي‌اي را براي مشتريان داخلي يا خارجي فراهم مي‌كند. فرآيندها از منابع سازمان براي بدست آوردن نتايج تعريف شده استفاده مي‌كنند.( هرینگتون 1991)
يك فرآيند تبديل مجموعه‌اي از دروندادها كه مي‌تواند شامل فعاليت‌ها، روش‌ها و عمليات نيز باشد- به بروندادهاي مطلوب در قالب محصولات، اطلاعات، خدمات و نتايجي است كه نيازها و انتظارات مشتري را برآورده مي‌سازد.( جان.اس. اوکلند 2005)
فرآیند فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت های بهم پیوسته است که طی جریانی تکراری ورودی ها را به خروجی ها تبدیل نموده و به مشتریان ارائه می دهد. (رنتژوگ 1996)
 

اسلاید 3 :

به طور کلی، فرآيند‌ها بر اساس ماهیت آنها و جهت‌گيري كسب‌ و كار سازمان به 3 دسته تقسیم بندی می شوند.
فرآيندهاي اصلي: هدف از این فرآیندها، برآورده نمودن نیازهای مشتریان است.
فرآيندهاي پشتيباني: هدف این فرآیندها، تأمین منابع برای فرآیندهای اصلی است و به ايجاد داده‌ها و اطلاعات يا به قانونمندسازي روش‌هاي اجرايي مي‌پردازند.
فرآیندهای مدیریتی: به مأموريت و چشم‌انداز سازمان بستگي دارند و بر سرتاسر سازمان تأثير مي‌گذارند.

اسلاید 4 :

 
تقسيم‌بندي فرآيندها به 3 دسته اصلي، مديريتي و پشتيباني ضرورتاً ارتباطی با اولويت آنها ندارد و تنها يك ديدگاه كلي از فرآيند‌هاي درون سازماني را نشان مي‌دهد.
 
در حقیقت، آن دسته از فرآيندهايي كه از اهميت استراتژيك برخوردارند و در موفقيت سازمان سهم بیشتری دارند بعنوان فرآيندهاي كليدي تعريف مي‌شوند که این امر تا حد زیادی به محور حركت سازمان بستگی دارد. 
 

اسلاید 5 :

شناسایی فرآیندهای کلیدی در سازمان
برای این کار یک روش تحلیلی بر اساس رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی ارائه می گردد که شامل 4 مرحله به شرح زیر است:
شناسایی و استخراج فرآیندهای سازمان
محاسبه وزن هر دسته از فرآیندها
تعیین میزان اهمیت هر یک از فرآیندها
شناسایی فرآیند های کلیدی
 
 

اسلاید 6 :

مرحله اول: شناسایی و استخراج فرآیندهای سازمان
مستندات سازمانی و مصاحبه با کارشناسان و مدیران روشی مناسب به منظور شناسایی و استخراج فرآیندهای سازمانی است.
نکته ای که در این مرحله حائز اهمیت است، ارائه فرآیندهای استخراج شده به کارکنان سازمان است تا با بررسی مجدد، فرآیندهایی که ذکر نشده یا به اشتباه اضافه شده اصلاح شوند. بدین ترتیب با هر بار اجرای این چرخه فرآیندهای شناسایی شده با آنچه در واقعیت انجام می­شود تطابق بیشتری خواهند داشت. 
تقسیم بندی فرآیندها با توجه به ویژگی های مشترکشان به سه دسته اصلی، مدیریتی و پشتیبانی آخرین فعالیت در مرحله اول است.
 

اسلاید 7 :

مرحله دوم: محاسبه وزن هر دسته از فرآیندها
با توجه به تفاوت های هر دسته از فرآیندها، از طریق مقایسات زوجی طبق نظر مدیران سازمان و اجرای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) وزن هر دسته از فرآیندها محاسبه می شود.
مقایسات زوجی بر اساس سه معیار افزایش ارزش، تخصص فنی سازمان و منافع حال و آینده مشتریان و به صورت جداگانه انجام می شود. این معیارها، بر اساس نتایج حاصل از انجام مصاحبه با خبرگان انتخاب شده اند.
وزن های بدست آمده در این مرحله را با                    نشان می دهیم. 
اعداد مورد استفاده در روش تحلیل توسعه ای اعداد فازی مثلثی هستند که به صورت M=(l,m,u) نشان داده می شوند.
 
 

اسلاید 8 :

در روش تحليل توسعه اي، براي هر يک از سطرهاي ماتريس مقايسات زوجي، مقدار Sk که خود يک عدد فازی مثلثي است، به صورت زیر محاسبه می شود:
 
پس از محاسبه Sk ها می بایست درجه بزرگي آن ها نسبت به هم محاسبه گردد. درجه بزرگي M1 برM2  به صورت زیر تعريف مي شود:
 
 
می دانیم ميزان بزرگي يک عدد فازي مثلثي از k عدد فازي مثلثي ديگر:
 
همچنین براي محاسبه وزن شاخص ها در ماتريس مقايسه زوجي به صورت زیرعمل مي شود:
 
بنابراين، بردار وزن شاخص ها به صورت رابطه روبروست: 
 
 

اسلاید 9 :

مرحله سوم: تعیین میزان اهمیت هر یک از فرآیندها
در این مرحله برای تعیین میزان اهمیت هر یک از فرآیندها پرسشنامه ای طراحی و در اختیار کارشناسان سازمان قرار می گیرد. هر کارشناس اهمیت فرآیندها را در 3 پرسشنامه مجزا و با توجه به سه معیار افزایش ارزش، تخصص فنی سازمان و منافع حال و آینده مشتریان مشخص خواهد نمود. در طراحی این پرسشنامه از متغیرهای کلامی برای  قضاوت استفاده شده که همراه با اعداد فازی مثلثی معادل در جدول زیر مشاهده می شود.
 
 

اسلاید 10 :

بر اساس این پرسشنامه ها سه ماتریس تصمیم (Ã) برای محاسبه اهمیت فرآیندها وجود خواهد داشت که ستون های آنها نشان دهنده قضاوت هر کارشناس در مورد فرآیندهای سازمان است.
 
 
ارزیابی کارشناسان با توجه به تجربه، دانش و بینش هر یک از آنها متفاوت است، برای تلفیق نظرات کارشناسان از روش نمره وسط استفاده شده است.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید