بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

توصیفی:
 Case Series*
 Case Report*


 Cross Sectional*

تحلیلی:
 Case control*
 Cohort*


 Cross Sectional*

اسلاید 2 :

طراحی مطالعات مورد شاهدی

اسلاید 3 :

توجه کنیم به :

* چه مواقعی مورد شاهدی طراحی کنیم ؟

* انتخاب وتعیین مورد

* انتخاب وتعیین شاهد

* انتخاب وتعیین مواجهه

*خطاهای محتمل

* طراحی اخلاقی

* نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

اسلاید 4 :

چه مواقعی مورد شاهدی طراحی کنیم ؟

 * بیماری نادر

* بررسی چند عامل خطر به طور همزمان

* بودجه وزمان

*پیگیری؟

اسلاید 5 :

مورد ها :

تعریف پیامد یا بیماریObjective & Reliable*

-_معیار دارباشیم
eligibility _معیارهای

_منبع انتخاب : پرونده ها – مراجعین و...

اسلاید 6 :

شاهد ها

نحوه انتخاب :

_ تصادفی

_ همسان سازی

اسلاید 7 :

eligibility _معیارهای

  _شانس برابر برای مواجهه و روش جمع آوری مشابه با گروه

مورد : ارتباط مصرف اخیر قرص جلوگیری از بارداری و انفارکتوس

_ احتمال مواجهه مثل جامعه : ارتباط مصرف آسپرین و انفارکتوس

اسلاید 8 :

منبع انتخاب:

Community  Based

Hospital Based

NCC

اسلاید 9 :

Nested Case Control

اسلاید 10 :

تعریف وتعیین مواجهه :

* براساس فراوانی : دو بخشی چند بخشی یا پیوسته

* براساس زمان : طول مواجهه ، اولین مواجهه تا الان ، آخرین مواجهه تا الان ، سن مواجهه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید