بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

طرق تطبیق دوا

  • طریقه معایی(Enternal)
  • طریقه زرقی(parentral)
  • طریقه موضعی(local)

طریقه زرقی:

ادویه به طورمستقیم به دوران خون یا مایعات انساج تطبیق میگردد.

اسلاید 2 :

انواع زرقیات:


Intra derm(I/D)داخل جلدی
Sub cutaneous(S/C)
تحت جلدی
Intra muscular(I/M)
داخل عضله
Intra enous
) I/ )داخل وریدی

طریقه زرق عضلی:

دراین روش ادویه دریکی ازعضلات (دلتوئید،تریسپس،گلوتیوس،رکتوس فیموریس)زرق میگردد.

اسلاید 3 :

زمان تأثیر:
5-10دقیقه
مقدارمستعمله دوا:
1-10میلی لیتر
اشکال دوایی:
محلولات آبی
محلولات تیلی
سوسپنشن
 
ناحیه زرق:
بهترین عضله glutelis(درنوزادان عضله رکتوس فیموریس زیراعضله glutelisنزدنوزادان تاهنگام راه رفتن درست انکشاف نمی نماید.)

اسلاید 4 :

نکته:اگرادویه زرق شده به شکل محلولات تیلی وسوسپنشن های چرب وروغنی باشد،ادویه درمحل زرق شده ذخیره گردیده وجذب آن به طوربطی خواهد بود.
خطر:آسیب عصب سیاتیک(آسیب اغلب دراثرتزریق ماده درمجاورت عصب واثرتوکسیک ماده تزریقی وایجادالتهاب حاد ومزمن می باشد وکمتردراثرتزریق مستقیم به داخل عصب می باشد.)
اسلاید 5 :

مزایا:
-تأثیر سریع
-ادویه ای که اثر مخرش بالای غشای مخاطی معده دارند از این طریق تطبیق میگردد
-در موارد عاجل وزمانی که بیمار شعور ندارد
-قابل اطمینان
-در مواردی که بیمار قادر به بلع دوا نیست

نواقص:
-دردناک اند
-قیمت بودن
-ممکن سبب آسیب عصب سیاتیک گردد
-شرایط معقم جدا باید مد نظر باشداسلاید 6 :

نکاتی که باید هنگام تزریق رعایت کرد:
-سست بودن عضله
-خارج بودن مقداری ازسوزن ازپوست
-تزریق آهسته دارو
-استفاده ازسوزنهای بزرگتربرای تزریق داروهای روغنی وکریستالی
-بیماربایدبه حالت درازکشیده باشد
تزریق داخل عضله سرینی متوسط( entrogluteal):
به دلیل دوری ازعصب سیاتیک وشریان گلوتئال بهترین محل برای تزریق عضلانی است.

اسلاید 7 :

مشخص کردن محل:
-کف دست روی تروکانتربزرگ وانگشت سبابه روی خاصره های قدامی فوقانی
-انگشت میانی روی ستیغ خاصره تاحدامکان باز
-مرکزبین دوانگشت محل تزریق

اسلاید 8 :

تزریق داخل ران:
دومحل برای تزریق ممکن است:
1-3/1میانی عضله
astus lateralisکه درناحیه ای به پهنای یک کف دست درسطح قدامی خارجی ران قراردارد.(محل مناسب دراطفال)
2-قسمت میانی عضله
rectus femorisکه درقدام ران قراردارد.
(به دلیل درد طولانی مدت به ندرت ازاین محل استفاده میشود.)

اسلاید 9 :

تزریق داخل سرینی بزرگ(dorsogluteal):
برای تعیین محل تزریق به دوروش می توان عمل کرد:
1-یک خط فرضی از خار خاصره ای خلفی فوقانی به تروکانتربزرگ می کشیم.محل تزریق قسمت خارجی 3/1فوقانی این خط می باشد.
2-سرین رابه4 قسمت مساوی تقسیم می کنیم ،محل تزریق ربع فوقانی خواهدبود.

اسلاید 10 :

تزریق پلکانی(Z):
ازاین روش درمواردی که داروبرای جلدونسج زیرجلدی محرک وزیانباراست (آهن تزریقی) استفاده میشود.
-روش کار:
1-پس از کشیدن داروبه سرنگ سرسوزن عوض شود
2-0.2-0.1 میلی لیترهوا به داخل سرنگ کشیده شود
3-
cm3-2پوست محل تزریق به یکطرف کشیده شود
4-
sec10-5بعد ازتزریق سوزن در محل باقی بماند وبعدا خارج گردد
5-محل ماساژداده نشود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید