بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

هدف اصلی تمرين:

 رسيدن به اوج اجرای ورزشی است .

- رسيدن به اوج اجرای ورزشی نيازمند طراحی برنامه های تمرينی مناسب است.

- برای طراحی و توسعه ي يک برنامه تمرين ورزشی، روشن نمودن اهداف برنامه ضروری است.

اسلاید 2 :

اهداف فرعی

-توسعه ي بدنی همه جانبه

- توسعه ي بدنی ويژه ورزش 

- توسعه ي عوامل تکنيکی

- توسعه ي عوامل تاکتيکی

- آمادگی روانی

- آمادگی تيمی

(دوستی، ارتباط ، داشتن هدف مشترک ، احساس تعلق به تيم)

- توسعه  ي عوامل مربوط به سلامتی

- جلوگيری از آسيب ديدگی

- افزايش دانش تئوری

اسلاید 3 :

ويژگی اهداف برنامه تمرين

- منطقی باشد.

- قابل دستيابی باشد                       از طريق تغييرات کوتاه و بلند مدت در ساختار برنامه تمرين.

اسلاید 4 :

اصول تمرين

اصل ويژگی

تمرین      پاسخ      تمرین      پاسخ      سازگاری

سازگاری های تمرينی نسبت به عوامل زیر دارای ویژگی است: 

    - الگوهای مهارت ورزش

    - عضلات درگیر فعالیت

    - شدت تمرين

    - نياز های سوخت وسازی

    - زاويه ي مفصلی مورد استفاده

اسلاید 5 :

انواع تمرين بيوانرژي

تمرين توان بي هوازي بدون لاکتيک
 Phosphate ( a actic ) anaerobic power training

مدت تمرين : حداکثر 5 ثانيه
مدت استراحت : 1- 5 دقيقه
نوع استراحت : غير فعال

سازگاري :
- افزايش فعاليت آنزيم هاي ck و mk و ATPase (MHCIIx)

- افزايش RFD ( افزايش سرعت تواتر تحريک عصبي - افزايش رهايش يون کلسيم ) 

تمرين ظرفيت بي هوازي بدون لاکتيک
Phosphate ( a actic ) anaerobic capacity training

مدت تمرين : حداکثر 15 – 10 ثانيه
مدت استراحت : 5- 1 دقيقه
نوع استراحت : غير فعال

سازگاري :
- افزايش ذخيره فسفات هاي پرانرژي و آنزيم هاي مربوطه 

اسلاید 6 :

تمرين توان بي هوازي با لاکتيک

  actic anaerobic power training

 

مدت تمرين: حداکثر 30 – 20 ثانيه

مدت استراحت: 15 – 5 دقيقه

نوع استراحت: فعال

 

 

سازگاري:

-افزايش فعاليت آنزيم هاي مسيرگليکوليز بي هوازي ( PFK و DH ) و ATPase ( MHCIIx,a )

 

تمرین ظرفیت بی هوازی با لاکتیک

actic anaerobic capacity training

 

مدت تمرين:حداکثر 70 – 45 ثانيه

مدت استراحت:15 – 5 دقيقه

نوع استراحت:فعال

 

سازگاري:

- افزايش فعاليت آنزيم هاي ( PFK و DH ) و ATPase ( MHCIIa )

- افزايش بافرهاي شيميايي داخل عضله و خون

اسلاید 7 :

تمرین توان هوازی

Aerobic power  training

مدت تمرين: حداکثر 5 –2 دقيقه
مدت استراحت: حداقل 1 به 1

سازگاري:
- افزايش آنزيم هاي هوازي (MDH , SDH, PDH ) وآنزيم  ATPase    ( MHCIIa و MHCI)

تمرین آستانه بی هوازی

Anaerobic thrsho d  training

مدت تمرين: حدود 30 دقيقه
ميزان لاکتات: 6 – 3 ميلي مول در ليتر

 
 
سازگاري:
- افزايش دفع اسيد لاکتيک از طريق مسير هوازي

اسلاید 8 :

تمرین اینتروال شدید (HIT)

تعريف: انجام تمرين اینتروال که شدت مراحل فعاليت در آن بيشتر از 100 درصد Vo2max باشد.

 براي مثال:
6*1 min at 112 % vVO2max  ,1,2

سازگاري:
افزايش ظرفيت بي هوازي بدون لاکتيک
افزايش ظرفيت دستگاه گليکوليز بي هوازي
افزايش ظرفيت تجزيه و دفع لاکتات
افزايش ظرفيت بافري
افزايش توان هوازي
افزايش کارايي حرکتي ( کارايي تعامل دستگاه هاي انرژي )
افزايش زمان رسيدن به واماندگي

اسلاید 9 :

تغییر سهم کربوهیدرات ها و چربی ها در تامین انرژی با افزایش شدت فعالیت

اسلاید 10 :

سهم منابع سوختی هنگام فعالیت با شدت های مختلف

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید