بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

صدور احكام ضريب سال 89 (حدود 200 نفر)

صدور احكام مربوط به دوره هاي آموزشي (حدود 150 نفر)

صدور احكام مربوط به اعمال مدرك تحصيلي (پس از كميته) (حدوداً 50 نفر)

صدور احكام مربوط به افزايش سختي كار بر اساس بخشنامه جديد             امتياز بندي شده (حدوداً 60 نفر)

صدور احكام تغيير رديف (حدوداً 50 نفر)

صدور احكام جديد استخدامي هاي سال 88 به بعد جعت اصلاح و برقراري تطبيق (حدوداً 60 نفر)

صدور احكام فرزندان شاهد با نگرش جانباز 50% (حدوداً 15 نفر)

صدور احكام مربوط به فوق العاده مديريت برخي از پرسنل با توجه به استعلامات جديد (2 نفر)

صدور اصلاحيه احكام مربوط به دوره هاي آموزشي (پس از اصلاح ساعت آموزش) (حدوداً 160 نفر)

اعطاي گروه به جانبازان با مدرك ديپلم افتخاري كه مدركشان اعمال نشده بود (پس از كميته) (20 نفر)

تشكيل كميته (ماده 8) اشعه (22 مورد)

اسلاید 2 :

شركت در كميته ماده 16 جانبازان در تهران (1 مورد)

شركت در جلسه ديوان عدالت اداري در خصوص شكايت پرسنل جهت دفاع از صدور احكام مربوطه (3 مورد)

پاسخ به نامه هاي رياست جمهوري (40 مورد)

ارسال كليه بخشنامه ها به واحد ها و توضيح و راهنمايي مربوطه

كنترل احكام ارسالي از واحد ها و ارسال جهت بايگاني در پرونده پرسنلي

برقراري و لغو ابلاغ محروميت از مطب

استعلام از نظام پزشكي جهت ابلاغ محروميت از مطب

پاسخ به آراء ديوان و ارسال به واحد ها جهت اقدام

درخواست تائيديه تحصيلي از مراكز عالي كشور

استعلام سابقه بيمه از سازمان تامين اجتماعي

استعلام گواهي خدمت جبهه از گردانها

اسلاید 3 :

استعلام از دفتر حقوقي در خصوص برقراري عائله مندي براي مادران تحت تكفل فرزند

تشكيل جلسه توجيهي برنامه نرم افزار كارگزيني و دعوت از كارگزنينان و نماينده شركت

تشكيل دو دوره كارگزيني براي كارگزيننان كل واحد ها طي 6 روز در خصوص قانون مديريت خدمات كشوري

ارسال مشخصات پرسنل مديريت بانضمام تصاوير گواهينامه به شركت هاي كامپيوتري جهت شركت در دوره هاي ICDL

تشكيل كميته فرعي در واحد ها در خصوص ارتقاء گروههاي جا مانده و تعجيل در گروه

رسيدگي به اعتراضات پرسنل واحد ها در خصوص صدور احكام و بررسي           علت يابي و اعلام جهت اصلاح احكام

اخذ تصاوير از پرسنل و ثبت در سيستم پرسنلي

تهيه فرم نيازسنجي آموزشي و ارتقاء تحصيلي كاركنان براي سال هاي 90 تا 93

برگزاري كميته اشعه و بررسي 80 مورد مشمول برقراري فوق العاده اشعه

برگزاري كميته اعمال مدرك

 

اسلاید 4 :

برگزاري كميته ارتقاء گروه جانبازان

برگزاري كميته ارتقاء طبقه كاركنان

صدور برخي از ابلاغهاي انتصاب

صدور ابلاغهاي تفيض اختيار

اقدام و اصلاح احكام پرسنل انتقالي از سال 70 تا زمان انتقالشان

جمع بندي و جمع آوري احتساب تجربه و سنوات خدمت جهت تشكيل كميته مربوط كه افزون بر 350 مورد مي باشد.

مكاتبات متفرقه با واحد ها با توجه به مراجعات

ارزشيابي بيمارستانها و بازديد از آنها و بررسي امور اداري و كارگزيني آنها

اطلاع رساني به كليه همكاران مديريت در خصوص دوره ها و كلاسهاي آموزشي

 

اسلاید 5 :

تشكيل 6 مورد كميته نقل و انتقالات

بررسي 311 پرونده در كميته هاي نقل و انتقالات

تشكيل 2 مورد كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل

تعداد 62 پرونده بررسي شده در خصوص كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل

صدور 311 ابلاغ در خصوص انتقال يا مامور بخدمتي

مكاتبه بيش از 1200 مورد در سال 1389

تعداد 162 ابلاغ صادره در خصوص انتصابات با تغيير محل خدمتي

تعداد بيش از 100 مورد پاسخ هاي صادره در خصوص مكاتبات وزارت متبوع و ديگر دستگاههاي نظارتي

تنظيم بيش از 50 مورد لايحه دفاعيه در خصوص شكايات اشخاص در ديوان عدالت اداري

اخذ بيش از 50 مورد تاييديه تحصيلي از دانشگاههاي سراسر كشور

اسلاید 6 :

اخذ تائيديه استخدام پيماني از هسته گزينش از حدود 90 نفر از قبول شدگان استخدامي

مصاحبه علمي و توانمنديهاي عمومي از حدود 120 نفر از داوطلبين استخدامي سال 88 و صدور ابلاغ 90 نفر از آنها پس از استخدام جهت شروع بكار

معرفي حدود 90 نفر از قبول شدگان استخدامي به كميسيون پزشكي و اداره تشخيص هويت و اخذ تائيديه از آنها

صدور حدود 90 ابلاغ استخدامي

بررسي تك تك حكم هاي استخدام شدگان در ساير واحد ها

صدور حكم استخدامي براي استخدامي هاي ستاد دانشگاه

بررسي و هماهنگي لازم با بنياد شهيد و امور ايثارگران استان جهت جذب فرزندان معزز شهدا و ايثارگران

هماهنگي لازم با وزارت متبوع جهت اخذ مجوز استخدامي

هماهنگي لازم با استانداري زنجان جهت اجراي آزمون استخدامي

اسلاید 7 :

هماهنگي لازم با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت چاپ آگهي در روزنامه هاي كثير الانتشار

هماهنگي لازم با هسته گزينش ، حراست دانشگاه ، مديريت خدمات و ... جهت برگزاري هرچه بهتر آزمون

هماهنگي لازم با دانشكده پزشكي جهت برگزاري آزمون استخدامي و همينطور با دانشكده پرستاري و مامائي و ...

هماهنگي لازم با وزارت متبوع و استانداري زنجان جهت تصحيح اوراق امتحاني

برگزاري آزمون استخدامي سراسري از شركت كنندگان آزمون استخدامي به تعداد 1800 نفر در مورخ 6/12/89

پاسخ دهي به نامه هاي رياست جمهوري حدود 15 عدد

نامه هاي دريافتي حدود 1000 عدد

نامه هاي ارسالي حدود 700 عدد

اخذ تائيديه از هسته گزينش دانشگاه جهت تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي قطعي

 

اسلاید 8 :

صدور حكم تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي حدود 180 نفر

صدور حكم تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي حدود 90 نفر

پاسخ دهي به نامه هاي ديوان عدالت اداري كشور جهت تبديل وضعيت همكاران و مكاتبات لازم با دفتر حقوقي دانشگاه

بررسي حكم هاي صادر شده توسط واحد هاي تابعه (تبديل وضعيت)

رسيدگي به نامه هاي تخلف اداري و معرفي به دفتر حقوقي و پيگيري لازم

مكاتبات مربوط به استعفاء و فسخ قرارداد پيماني جهت صدور فسخ قرارداد حكم با واحد هاي تابعه

اسلاید 9 :

بررسي پرونده هاي كاركناني كه مدت 30 سال خدمت آنان به پايان رسيده از لحاظ دارا بودن شرايط بازنشستگي

صدور احكام افزايش ساليانه بازنشستگان دانشگاه در سطح استان

تفكيك احكام بازنشستگان و ارسال به امور مالي واحد هاي تابعه جهت پرداخت

تحويل نسخه مستخدم احكام افزايش ساليانه به بازنشستگان شهرستان زنجان

مكاتبه در خصوص انتقال حق بيمه يا كسورات سوابق غيررسمي بين صندوقهاي بيمه اي

انتقال كسورات بازنشستگي كاركنان مستعفي ، اخراجي و ... از سازمان بازنشستگي به سازمان تامين اجتماعي (شامل تكميل فرمهاي موضوع دستوالعمل 35 سازمان مديريت برنامه ريزي و مكاتبات مربوطه با سازمان بازنشستگي كشوري) بر اساس درخواست شخص

تهيه پرونده فرعي و محاسبه تغييرات دو سال آخر در قالب فرمهاي شماره يك و دو سازمان بازنشستگي با استفاده از نرم افزار مربوطه

اسلاید 10 :

ورود اطلاعات مندرج در فرمهاي يك و دو سيستم صدور احكام سازمان بازنشستگي و هماهنگي با كارشناس مربوطه در جهت صدور احكام بازنشستگي

ارسال احكام بازنشستگي (اعم از برقراري و اصلاحيه هاي بعدي صادره ) به امور مالي واحد ها به منظور برقراري حقوق بازنشستگي

مكاتبه در خصوص پرداخت پاداش و بازخريد ايام مرخصي استحقاقي ذخيره افراد فوق با محل خدمتي آنان

اعلام عائله مندي و تعداد اولاد بازنشستگان شهرستان زنجان جهت پرداخت كمك هزينه هاي مربوطه به مديريت امور مالي دانشگاه

مكاتبه با امور مالي جهت برقراري و يا قطع كمك هزينه عائله مندي و اولاد

مكاتبه با امور مالي و واحد هاي تابعه به منظور پرداخت كمك هزينه هاي ازدواج و فوت به بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنها

صدور گواهي هاي مختلف براي بازنشستگان و شاغلين به سازمانها و موسسات دولتي و غيردولتي (از جمله اشتغال بكار ، كسر اقساط و ...)

انجام مكاتبات لازم با واحد هاي تابعه و تهيه مقدمات در راستاي برگزاري مراسم تقدير از بازنشستگان سال 88 و 89

تفسير و ارسال بخشنامه هاي بازنشستگي به واحد هاي تابعه دانشگاه

تهيه فرمهاي مربوط به بازنشستگان پيش از موعد جهت طرح در كميته مربوطه

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید