دانلود فایل پاورپوینت عنوان مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت عنوان مدیریت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت عنوان مدیریت قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

مقدمه

ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است .

وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.

اسلاید 2 :

تعریف مدیریت

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.

واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .»

اسلاید 3 :

نظریه نقشهای مدیریتی

جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد باید ملاحظه نمود و بر پایه چنین ملاحظاتی فعالیتها یا نقشهای مدیری را معین کرد . آدیزس (adizes ) با مطالعه مدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش « مدیر تولید ـ اجرای ـ ابداعی و ترکیبی » را لازم میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم اجتماعی ارتباط دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های به هم پیوسته زیادی هستند . که شامل خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ساختاری ، اطلاعاتی ، تصمیم گیری و تکنولوژی اقتصادی است . ادریزس این چنین استدلال می کند که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری غلط نداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری باید تکنسینی عالی ، رئیس ،مبتکر و نیز ترکیب کننده باشد. هر مدیری با توجه به نوع کار سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارتها ی مدیری نیاز دارد . مدیریت به شکل یک هرم است که در پایین ان عالی ،در وسط میانی ، در بالا عملیاتی ؛مدیران عملیاتی ،این مدیران سرشان بسیارشلوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود . و اغلب مجبورند برای نظارت در رفت وامد باشند و برای پرسنل خود ماموریتهای کاری خاص تعیین کنند وبا برنامه عملیاتی تفصیلی کوتاه مدت طرح ریزی کنند.

اسلاید 4 :

مدیران میانی؛ انها به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش میدهند کارشان مدیریت بر سرپرستا ن است و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند بیشتر وقتها به تحلیل دادهها ،اماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری تبدیل تصمیمهای مدیریت عالی به پروژههای معیین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است . مدیریت عالی ؛ مدیری که در نقشهای عملیاتی و میانی موفق بوده و عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می کنند و درباره موضوعات و مسائل کلی با مدیران سطح پایین به تبادل نظر می نشینند و بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان واندک زمانی را با افراد زیردست می گذرانند .

هرمدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانایهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید تداوم حیات سازمانها به باسازی انها بستگی دارد؛ باسازی سازمانها از طریق هماهنگ کردن اهداف یاـ وضعیت روز و اصلاح و بهبود روشهای حصول این اهداف انجام می شود .

ماکسیم گورکی می گوید :اگر کار تفریح باشد زندگی لذتبخش است و اگر وظیفه باشد زندگی بردگی است .

اسلاید 5 :

خلاقیت مدیران

هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانای های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید . تداوم حیات سازمان ها به باسازی آنها بستگی دارد باسازی سازمان ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود .

چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند ؟

هر انسان مدیر یا غیرمدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است بنابرین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیراآنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزاد سازی ذهن از پیش فرض ها و الگو های زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکر های نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد.

اسلاید 6 :

مدیریت موفق و مؤثر

مدیریت موفق و مؤثر عبارت است ؛ از کسب اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن . « ویلیام جمیز» با تحقیقی که درباره انگیزش انجام داد ، به این نتیجه رسید که کارکنان ساعتی ، تقریباً با میزان کاری در حدود20الی 30 درصد توانایی یشان می توانستند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند؛ این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان، انگیزش بیشتری داشته باشند تفریباً با 80 الی 90 درصد توانای خود، کارمی کنند . مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با استفاده از امکانات مدیری مانند : توبیخ ، کسر حقوق و .... فراهم سازد ؛ مدیر موفق نامیده می شود ولی مدیر مؤثر کسی است که بتواند 80الی 90درصد توانای های افراد را به کار گیرد .

اسلاید 7 :

برنامه ريزي استراتژيك يا جامع

1- تعيين و تدوين اهداف آينده 2- شناخت اهداف و استراتژيهاي 3- تجزيه و تحليل شرايط محيطي 4- تجزيه و تحليل منابع و امكانات 5- شناخت وضع موجود 6- تعيين تغييرات مورد لزوم در استراتژيها 7- تصميم گيري در مورد انتخاب استراتژي هاي مطلوب

اسلاید 8 :

مزايا و محدوديتهاي برنامه ريزي جامع كدامند؟

1- هادي بودن  2-  به عنوان راهنماي سازمان عمل مي كند  3- كار تجزيه و تحليل را ساده مي كند                           4-  مخاطرات تصميم گيري را كاهش مي دهد. 5-  توفيق اقدامات مبتني بر استراتژيهاي مصوب را تضمين مي كند           6-  به پيش بيني هاي آينده مي پردازد 7-  هماهنگ كننده بين برنامه هاي عملياتي سازمان مي باشد.

اسلاید 9 :

محدوديتهاي برنامه ريزي جامع  :

1- هزينه هاي انجام آن بالا مي باشد . 2- احتياج به زمان طولاني دارد . 3-  نياز به نيروي انساني متخصص دارد               4-  عدم انعطاف و ثبات دارد .

اسلاید 10 :

معرفي سيستم مديريت کيفيت

پياده سازي سيستم مديريت كيفيت، راهگشاي تفكر سيستمي مبتني بر بهبود مستمر فرايندهاي كاري و پويايي مديريت پشتيباني است تا از اين رهگذر علاوه بر حذف دوباره كاريها ، وظايف و هويت سازماني كاركنان به طور شفاف تر مشخص شود و با جايگزيني ساختار وظيفه اي ، كاركنان با ديدي جامع و سيستماتيك از تاثير و تاثر فرايندها و اهميت عملكرد خود در بهبود مستمر مديريت آگاهي يابند.

اين سيستم با مستندسازي فعاليتها ، بهره مندي از تجارب و تخصصهاي كاركنان را در يکي از مهمترين دانشگاههاي كشور براي نسلهاي بعد امكانپذير مي سازد بطوريكه با اتمام دوران خدمات نخبه گان ، مديران و كارشناسان ، دانش و مهارت مديريتي آنها براي نسلهاي بعد ماندگار شده و زمينه  هاي پيشرفت و تعالي دانشگاه با دسترسي به تجارب نسلهاي گذشته بيش از پيش مهيا ميشود.رشد روزافزون جوانانو به تبع آن دانشجويان و لزوم افزايش سريع ظرفيتهاي دانشگاه، راهبري و اداره مديريت پشتيباني را با پيچيدگي بسياري روبرو ساخته به طوريكه در دهه اخير اين مديريت در جهت كوچك سازي بدنه دستگاههاي دولتي و جداسازي فعاليتهاي حاكميتي از فعاليتهاي تصدي گري به سمت تغييرات ساختاري ، خصوصي سازي و برون سپاري فعاليتها گامهاي عملي برداشته و در اين مسير لزوم به كارگيري دانش نوين مديريت و ابزارهاي خاص آن از جملهسيستمهاي مديريت كيفيت ايزو از جايگاه ويژهاي برخوردار شده است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 27 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت مقدمات پژوهش در مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تحقیق چیست ؟ جست و جو یا بررسی سازمان یافته، منظّم، متّکی به داده ها، نقّادانه، علمی در زمینه ای مشخّص با هدف یافتن پاسخ و راه حل مناسب اسلاید 2 : تحقیق چیست ؟ Inquiry (noun) A systematic search for the truth or facts about something Synonyms delving, d ...

مقاله بررسی نقش حسابرسی داخلی در سازمان و تاثیر آن بر عملکرد مدیریت

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نقش حسابرسی داخلی در سازمان و تاثیر آن بر عملکرد مدیریت   یکی از ارکان و اجزای ساختار موفقیت هر سازمانی حسابرسی داخلی است. امروزه حسابرسی داخلی می تواند منابع انسانی سازمان را در راستای شناخت متقابل از کارکردها و همچنین نیازهای کارکنان حسابرسی داخلی و مدیران سطوح مختلف سازمان را در رسیدن به اهدافشان ی ...

مقاله هوشمندسازی یکپارچه مدیریت پروژه

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
هوشمندسازی یکپارچه مدیریت پروژه چکیده : قبل از سال 0991 میلادی، مردم فکر میکردند که تنها مدیریت محدوده، زمان، هزینه برای دستیابی به موفقیت در یک پروژه کافی است. در این مقاله توضیح داده میشود که برای داشتن یک برنامه مدیریت پروژهی خوب و کارآمد و رسیدن به موفقیت در یک پروژه، به بیش از 3 مدیریت مذکور نیاز است ...

مقاله پروتکل مدیریت کلید محرمانگی در شبکه وایمکس

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پروتکل مدیریت کلید محرمانگی در شبکه وایمکس   چکیده استاندارد IEEE 802.16براي برقراري ارتباط در قسمت بی سیم شبکه WMAN طراحی شده است. این استاندارد از یکزیر لایه امنیتی که در پایین لایه MACقرار دارد استفاده می کند.دو پروتکل در این زیر لایه وجود دارد: یک پروتکل تلفیقی که قالبهاي داده را رمز نگاري مینماید، و ...

مقاله بررسی عوامل موفقیت در مدیریت استعدادها و چالشها و موانع پیاده سازی آن در گروه سایپا

word قابل ویرایش
26 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی عوامل موفقیت در مدیریت استعدادها و چالشها و موانع پیاده سازی آن در گروه سایپا چکیده هدف این تحقیق شناسایی عوامل موفقیت در مدیریت استعدادها و چالشها و موانع پیاده سـازی آن در گـروه سایپا می باشد که به روش نظریه برخاسته از داده انجام گرفته است. مصاحبه بـه عنـوان ابـزار اصـلی گـردآوری اطلاعات و نظرات خبر ...

مقاله کاداستر و لزوم آن در سیستم مدیریت زمین

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کاداستر و لزوم آن در سیستم مدیریت زمین چکیده آنچه که باعث شد تا اقدام به نوشتن مقاله حاضر نماییم، معرفی اهمیت ایجاد سیستم کاداستر و نیز مشــخص کردن وضعیت آن در ایران و جهان بود. همانطوریکه مستحضرید ” کاداستر“ از زمان قدیم بــه شـکلهای مختلـف در نقاط مختلف جهان رایج بوده که البته جنبه ملکی و مالی آن بیشتر در ...

مقاله مسیر آینده مدیریت دانش

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مسیر آینده مدیریت دانش چکیده در طی پانزده سال گذشته، مدیریت دانش از طریق پیشرفتها و دیدگاه های جدید از نسلی به نسل دیگر تغییر یافته است. پژوهشگران بیشماری روش شناسیها، چارچوبها، تکنولوژی ها ارائه داده اند و در باره مسائل گوناگون مدیریت دانش از جنبه نظری و عملی بحث کرده اند. ولی با این وجود، مدیریت دانش هن ...

مقاله داده کاوی در صنعت ورزش با رویکرد مدیریت دانش

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
داده کاوی در صنعت ورزش با رویکرد مدیریت دانش چکیده داده کاوی در صنعت ورزش با استفاده از ابزار ها، فناوری و تخصص بشر، ریشه در حوزه مدیریت دانش دارد. مدیریت دانش می تواند برای یک سازمان از جمله سازمان های ورزشی مزیت رقابتی ایجاد کرده و روشی برای حفظ تداوم دانش در سازمان باشد. از طریق به اشتراک گذاری و حفظ د ...