بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

جهان امروز جهان رقابت‌هاي فشرده است و رقابت پايدار در اين پارادايم منوط به يك تحول اساسي و جامع در زير ساخت‌هاي فرهنگي ، اقتصادي و مديريتي است . كشورهاي در حال توسعه با بررسي و تعمق در اين زير ساخت‌ها قادر خواهند بود خود را براي پيوستن موفقيت آميز به « رقابت مزيتي » آماده سازند .

اسلاید 2 :

►  در این رقابت فشرده رخداد‌ها ، تحولات و تغييرات وسيع چند دهه گذشته در شبه قاره هند توجه بسياري از صاحبنظران را به خود جلب كرده است . اين تحولات از زواياي گوناگون در جهان مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.

اسلاید 3 :

► شبه قاره در طول تاريخ داراي       

  «فرهنگ قوي»  بوده است و مي‌توان گفت كه رشد و توسعه در اين خطه همواره بر يك « بستر فرهنگي » و سابقه تمدني ایرانی استوار بوده است .

 

اسلاید 4 :

  مجموعه ارزش‌هاي ملي و نمادهاي اين بخش از جهان و الگوي رفتاري آنها با واقعيت‌هاي محيط پيراموني ، براي ترسيم « الگوي تعاملي » وعمق استراتژیک برای ایران ، ارزش ديده شدن را دارد .

 

اسلاید 5 :

►نكته جالب آن است كه ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي ، به دليل ويژگي‌ های نژاد ی ودینی از نظر نرم افزاري و سخت افزاري در برابر تغييرات مقاومت كرده‌اند .

اسلاید 6 :

 

    ملي گرايي ، دین محوری، وطن پرستي درفرهنگ غرب آسیا يكي از نقاط قوت مردمان این خطه است كه در خدمت دولت ها قرار گرفته است .

   این احساس بومی نقطه اصلی و پایه ای مقاومت امنیتی و دفاعی منطقه ای قلمداد می شود .

اسلاید 7 :

گفتمان ناسيوناليسم در برابر گفتمان ليبراليزم

►تغييرات فرهنگي درشبه قاره مبتني بر يك مكتب و نظريه است كه گفتمان ناسيوناليسم وارزش های بومی ومسلکی در برابر گفتمان ليبراليزم را شكل داده است.

اسلاید 8 :

► در پرتو اين حركت ، كشورهايي نظير افغانستان وپاکستان توانستند با تكيه بر سرمايه‌هاي انسانی واحساسات دینی، بسیج توده ای، اما سازمان نیافته ایجادنمایند. اين حركت منطقه‌اي كه در هر يك از كشورها ويژگي خود را دارد ، در اصل    « مقاومتي مشروع » در برابر تهديد « جهاني‌سازي » است و آنها با ايجاد مقاومت های دینی ومسلکی، فرصت‌            « جهاني‌شدن » را به تاخیرانداحته اند.

اسلاید 9 :

     قدرت های اصلی این منطقه:

  روسیه

  چین

  امریکا

  ایران

  هند

اسلاید 10 :

مقدورات روسیه وچین

روسیه:

       توان نظامی،اطلاعاتی،تکنولوژیک،نفت وگاز، دریای خزر، تجربه بلوک بندی وجنگ سرد وآرزوی بازگشت به شکوه گذشته؛

چین :

      اقتصاد شکوفا، بازارگسترده، تولیدارزان، مناسبات جهانی موثر، سرمایه واعتبارات، نیروی کارشناس ارزان وآرزوی ابرقدرتی و اول شدن؛

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید