بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

 • اطلاعيه جلسه
 • دعوت نامه جلسه
 • دستور جلسه
 • اداره جلسه
 • نکات مهم در برگزاري جلسه
 • صورت جلسه
 • گزارش نوِسي
 • کنترل جلسه
 • جمع بندي جلسه

اسلاید 2 :

 • افتتاح جلسه
 • قرائت دستور جلسه
 • فرصت دادن به اعضاي جلسه براي اظهار نظر
 • نظارت بر تصميم گيري و موافقت نامه ها
 • راي گيري
 • نظارت بر حسن اجراي راي گيري
 • اعلام نتايج
 • قابل توجه :
 • رئيس نبايد موضعگيري خاصي داشته باشد
 • رئيس مسئول مستقيم کليه امور فوق الذکر است

اسلاید 3 :

 • جريان جلسه امري رسمي است
 • انتخاب با دقت سخنرانان
 • صدا بايد خوب و رسا باشد
 • تشويق سخنرانان به خلاصه ومربوط صحبت کردن

اسلاید 4 :

 • تعداد جلسات
 • تهيه دستور جلسه ، يادداشت ها و اداره امور
 • آگاهي دبير به جريان امور اداره يا سازمان
 • چه تصميماتي و در چه زماني بايد گرفته شود؟
 • ترکيب اولويت مسائل براي طرح دردستور جلسات چيست؟
 • زمان بندي مسائل در دستور جلسات

اسلاید 5 :

 • نام سازمان / سربرگ
 • تاريخ
 • آدرس
 • تلفن تماس
 • ساعت دقيق
 • محل
 • دستور جلسه
 • امضا
 • مسئوليت دعوت کننده

اسلاید 6 :

 • دقيقا مباحث مورد مطرح را بنويسيد.
 • اهداف جلسه را صريح ،روشن و واضح بيان نماييد.
 • در صورت امکان زمان بررسي هر کدام را بيان کنيد.
 • از بيان اهداف غير واقعي و اجرا نشدني بپرهيزيد.
 • از بيان اهداف نامربوط با شرکت کنندگان بپرهيزيد.
 • با توجه به زمان جلسه، تعداد اهداف تعيين گردد.
 • به زمان سخنراني ، سخنرانان مدعو توجه شود.

اسلاید 7 :

 • پيشنهاد مطرح ، بحث و راي گيري شود.
 • پيشنهاد مطرح نشود.
 • پيشنهاد به تعويق افتد.
 • پيشنهاد جهت بررسي به متخصصين ويژه ارجاع شود.
 • پيشنهاد جهت تحقيق و آزمون مجدد ارجاع شود.
 • هر عضوي مي تواند تمرکز آئين نامه اي بدهد.

اسلاید 8 :

 • براي تشکيل هر جلسه ، دليلي قاطع داشته باشيد.
 • بررسي تمام موارد دستور جلسه قبل از دعوت اعضا .
 • حضور در جلسه را به کساني که با موضوع دستور جلسه ارتباط وارد ، محدود کنيد .
 • اطمينان از دانستن شرکت کنندگان از تشکيل جلسه.
 • فرصت کافي از زمان دعوت يا تشکيل جلسه به اعضا داده شود.
 • مکان جلسه جايي باشد که مزاحمت هاي کمتر، فضاي آرامتر و مطلوبتر باشد.
 • تمام اقلام مورد نياز براي برگزاري جلسه از قبل تهيه شود مانند : پروژکتور، وايت بورد،ماژيک ،ضبط صوت و ....
 • صندلي ها و ميزها را طوري بگذاريد که شرکت کنندگان همديگر را ببينند.

اسلاید 9 :

 • مراقب باشيد که جلسه هر چه بهتر اداره شود.
 • صرفنظر از تعداد تاخير کنندگان ، به موقع شروع کنيد.
 • اسامي حاضرين و غائبين در صورت جلسه وارد شود.
 • وقت مشخصي را براي هرکدام از موضوعات تعيين کنيد .
 • نويسنده صورتجلسه بايد جايي بنشينيد که صورت همه شرکت کنندگان را ببينيد .

اسلاید 10 :

 • عنوان جلسه ، تاريخ ، محل و نام سازمان
 • فهرست اسامي حاضرين
 • فهرست اسامي غائبين
 • نگارش خلاصه موضوعات مطرح شده در جلسه
 • نگارش مصوبات جلسه
 • نگارش پيشنهادات جلسه
 • تاريخ جلسه بعد
 • ستون اقدامات و ارجاعات
 • پيشنهاد براي دستور جلسه بعدي
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید