بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

آفت دانش ،به کار نبستن آن

و

آفت کار،دل نبستن به کار است

حضرت علی(ع)

اسلاید 2 :

بیست سال دیگر،از کارهائی که نکرده ایم بیش از کارهائی که انجام داده ایم، افسوس می خوریم .

از این رو باید لنگر ها را برگیریم، از بندر دور شویم،باد در بادبان خود بیاندازیم ، سیاحت کنیم و کشف کنیم.

                                         مالتز

اسلاید 3 :

«تصویر ذهنی »و«عادت» های ما دست در دست هم دارند.اگر یکی از آنها را تغییر دهید، دیگری هم خود به خود تغییر می کند.

مالتز

اسلاید 4 :

نکات مهم مدیریت در ابهام:

تعریف دوباره مفاهیم ،مفروضات ومدلهای

کسب وکار

 

ذوب شدن محصول وخدمت در هم و پدیدار شدن

 مقوله جدیدی به نام« پیشنهاد » ویا بعبارتی

کالاهای خدمت نما وخدمات کالا نما

 

وجود مبادلات مبتنی بر ارزشهای اقتصادی

،اطلاعاتی، احساسی وعاطفی

 

 

اسلاید 5 :

جستجوی راه های تأثیرگذاری به جای کنترل

 

تقویت انعطاف پذیری،شهامت وواکنش سریع به

 جای تکیه کردن واعتماد به «پیش بینی،آینده نگری

وبرنامه ریزی»

 

تقویت مدیریت شبکه ای شامل مدیریت مالکیتی

،مدیریت ارتباطی ومدیریت شراکتی

 

افزایش سرعت به کار گیری سرمایه به جای

 نیاز به سرمایه بیشتر

 

اسلاید 6 :

بحران:

 

 عبارست از :

هر چیزی که می تواند تأثیراتی فراگیر ، چشم گیر ودست وپاگیر بر روی فرد ،سازمان یا جامعه داشته باشد

اسلاید 7 :

مدیریت بحران:

عبارتست از :

واکنش جمعی هماهنگ، به موقع وموثر نسبت به بحران ،با هدف جلوگیری یا کاهش خسارت به منافع،شهرت وتوان عملیاتی فرد،سازمان یا جامعه

اسلاید 8 :

کاهش فشارها وتنش های اولیه

آمادگی ومهارت برای برخورد مناسب با بحران

وامواج آن

کنترل کردن جریان اطلاعات وارتباطات

اداره کردن منابع به طور موثر

اسلاید 9 :

چرخه عمر بحران:

مرحله اول:شوک اولیه

مرحله دوم:تلاطم

مرحله سوم :عبور

اسلاید 10 :

مرحله اول:شوک اولیه

  • از دست دادن کنترل همراه با خشم ،عصبانیت و

نگرانی شدید

  • نبود اطلاعات یا آگاهی کافی در مورد جزئیات
  • ترس( ترسیدن وترساندن) ،بزرگنمایی منفی ها

  وآثار مخرب، توجه به موارد آنی، واکنش های

   ضربتی وکوتاه مدت

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید