بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

هدف این فصل :

آشنایی با طرح های بزرگ اجرایی و مراحل اجرا و برنامه ریزی و نظارت طرح های توسعه و عمرانی

اسلاید 2 :

تعریف طرح عمرانی   

مطابق با بند 10 ماده یک ق. برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند سال 1351:

مجموعه عملیات و خدمات مشخص که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود

اسلاید 3 :

 

طرح های عمرانی :

انتفاعی

غیرانتفاعی

مطالعاتی

طرح عمرانی انتفاعی :

تعریف مطابق با بخش الف بند 10 م. یک ق . برنامه و بودجه کشور

طرحی که در مدت معقول پس از شروع بهره برداری ، علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه ، سود متناسبی به تبعیت از سیاست ، عاید دولت می نماید .

اسلاید 4 :

ویژگی های طرح عمرانی انتفاعی :

.1فعالیت طرح باید در جهت تحقق یک یا چند هدف برنامه عمرانی پنج ساله باشد .

.2مبنای انتخاب طرح ، انجام مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی است

.3طرح بصورت سرمایه گذاری ثابت است

.4مدت اجرا ، محدود و معین است

.5اعتبار مورد نیاز ، محدود و معین است

.6تمام یا قسمتی از اعتبارهای مورد نیاز طرح از محل اعتبار های عمرانی تامین می شود .

.7محصول طرح در بازار فروخته می شود

.8علاوه بر سود آوری اقتصادی ، طرح باید مانند سرمایه گذاری بخش خصوصی از سود آوری مالی نیز بهره مند باشد .

اسلاید 5 :

.

در م . 32 ق.برنامه و بودجه کشور :

پرداخت وجه مورد نظر برای اجرای طرح عمرانی انتفاعی به دستگاه اجرایی بصورت وام می باشد و دستگاه مجری موظف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت

دارایی در سر رسید تعیین شده به خزانه کل بپردازد .

 

در برخی از طرهای عمرانی انتفاعی که توسط شرکت دولتی وموسسات وابسته اجرا می شود شورای اقتصاد با پیشنهاد سازمان اجازه دارد حداکثر

تا 50 درصد از اعتبار را بصورت بلاعوض اعطا کند .

  طبق بخش نخست م. 40 ق . برنامه و بودجه کلیه اموال و دارایی پس از اجرای طرح عمرانی انتفاعی  بوجود می اید به حساب اموال و دارایی دستگاه مسئول بهره برداری منظور می شود .

اسلاید 6 :

طرح عمرانی غیر انتفاعی

در بخش ب بند 10 م. یک ق. برنامه و بودجه کشور:

طرحی برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی باشد .

وجوهی که برای اجرای طرح های عمرانی غ . انتفاعی پرداخت می شود بصورت بلاعوض است و کلیه اموال و تاسیسات بوجود آمده از طریق طرحهای غ. انتفاعی متعلق به دولت است و استفاده از اموال مزبور و یا در آمد های ناشی از آن توسط دولت مشخص می شود .

اسلاید 7 :

ویژگیهای طرح های عمرانی غیر انتفاعی

.1فعالیت طرح باید در جهت تحقق یک یا چند هدف برنامه عمرانی پنج ساله باشد .

.2مبنای انتخاب طرح ، انجام مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی است

.3طرح بصورت سرمایه گذاری ثابت است

.4مدت اجرا ، محدود و معین است

.5اعتبار مورد نیاز ، محدود و معین است

.6تمام یا قسمتی از اعتبارهای مورد نیاز طرح از محل اعتبار های عمرانی تامین می شود .

.7هدف اصلی طرح کسب در آمد نیست.

.8در مواردی محصول طرح فروخته و در بعضی موارد رایگان می باشد .

.9ضابطه اقتصادی طرح ، سود اوری اقتصادی و یا حداقل هزینه اقتصادی آن است .

اسلاید 8 :

انواع طرح های ع. غ. انتفاعی :

1.طرح ع. غ. انتفاعی که محصول آن فروخته می شود .

  1. طرح ع. غ. انتفاعی که محصول فروخته نمی شود اما قابل تقویم به پول است .
  2. طرح ع. غ. انتفاعی که محصول قابل تقویم به پول نیست .

اسلاید 9 :

مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی

طرح های عمرانی بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی انتخاب و اجرا می شود .

تمام گزینه های مطلوب و راه حل های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و از میان انها بهترین گزینه انتخاب شود .

طرح از نظر جامعه (پاسخگو به نیاز و تقاضای مردم ) و اقتصاد ملی کشور(افزایش محصول ملی از حیث کالا و خدمات ) سود مند و خردمندانه باشد .

در مطالعات توجیهی باید طرح از حیث ظرفیت تعیین شده ، منطقه مورد بهره برداری ، تکنولوژی مورد استفاده ، درآمد متصور احتمالی و مسائل زیست محیطی و ... مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .

شیوه تامین مالی برای اجرای طرح های عمرانی و... 

اسلاید 10 :

مراحل تکامل طرح عمرانی

.1مطالعه شناسایی :

برای رفع یک نیاز ضروری جامعه ، طرح به صورت کلی در ذهن کارشناس و یا دستگاه اجرایی شکل می گیرد .

ارتباط افراد و دستگاه های اجرایی با درخواست کنندگان کالا یا خدمات

استفاده از تجارب کشورهای دیگر و پیشرفت تکنولوژی و نواوری های فنی و ..

در این بخش نیاز به هزینه و زمان زیادی نمی باشد و بطور کلی نمای کلی طرح مشخص شده و اطلاعات کلی و مهم مربوط به طرح تهیه شده در صورت رضایت بخش بودن طرح از حیث همه جوانب مورد بررسی ، فازمطالعه مقدماتی شروع می شود .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید