بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

چیکیده:

مطلب پیش رو مروری بر تحقیقات مرتبط با مسائل ،بحران ها  اجتماعی در اولویت جامعه ایران است.این بخش برای شناخت و گزینش مسائل اجتماعی امروز جامعه ایران در واحد مسائل اجتماعی  تهیه شده است.

 

اسلاید 2 :

متن گزارش:

درباره تعاریف وطبقه بندی مشکلات اجتماعی در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان توافق قطعی وجود ندارد،به گونه ای نظران،مصادیق مشکل،مسئله،انحراف و آسیب اجتماعی همپوشانی فراوان داشته و طبقه بندی برخی ازمسائل ومشکلات اجتماعی در هر یک از دسته بندی های فوق را دشوار می نماید.این مسئله در تعیین مسائل  وبحران های در اولویت نیزوجود دارد.

اسلاید 3 :

مسائل و بحران های  اجتماعی در اولویت

طرح ارزش ها ونگرش های ایرانیان توسط دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دومرحله در سالهای 1380 و 1382 انجام شده است.مطابق نتایج  این تحقیق مهم ترین مشکلات اجتماعی از دیدگاه پاسخ دهندگان به ترتیب عبارت بوده اند از:

 

   بیکاری(93/5 درصد)،گرانی(93/2 درصد)،اعتیاد(89/3درصد)،پارتی  بازی(87/1درصد) همچنین تعداد کمتری از پاسخ دهندگان اولویت مشکلاتی از جمله:محدویت های آزادی های سیاسی(46/2درصد)،بی توجهی به دین(47/7درصد)،نامنی(51/9)را تایید کردند

 

اسلاید 4 :

رفیعی،قهفرخی و وامقی در پژوهشی(1387) با روش دلفی مهم ترین اولویت های مشکلات اجتماعی را مشخص کرده اند. بر اساس نظرات 41 نفر از مدیران،کارشناسان، وصاحب نظران شش معیارشیوع،شدت،حوزه تاثیرگذاری،بروز سالانه،پیامد علی و زنجیره ای،حساسیت عام مهمترین معیارهای مشکل اجتماعی هستند.

 

اسلاید 5 :

بر اساس نتایج ،پانزده مشکل در اولویت مشکلات اجتماعی ایران بر اساس نتایج عبارتند از:

اعتیاد،بیکاری،خشونت،بی اعتمادی اجتماعی،فقر اقتصادی،فساد، تبعیض اجتماعی،بی عدالتی در برخورداری ازقدرت،نزول ارزش ها،افزایش میزان جرایم،سیاست های اقتصادی،معضل ترافیک،مسائل آموزش وپرورش،عدم رعایت حقوق شهروندی، ونابرابری در اجرای قانون.

 

مقایسه یافته های این پژوهش و مطالعات مشابه حاکی از در اولویت قرار داشتن اعتیاد و بیکاری نسبت به دیگر مشکلات است.

 

اسلاید 6 :

 

در مقایسه یافته های پژوهش مذکور با مطالعه مساله گالوپ که مهمترین مشکلات اجتماعی آمریکا را در فاصله سال های 75-1935 ارزیابی نموده چنان که ملاحظه می شود بیکاری،قیمت بالای زندگی وتورم که تاحدودی مترادف فقر تلقی می شود،فقدان مذهب واخلاق که می توان آن را معادل نزول ارزش ها در فهرست مشکلات اجتماعی در ایران تلقی کرد و جرم وجنایت که در فهرست مشکلات اجتماعی آمریکا قرار دارند عناوین مشترک با فهرست ده مشکل اجتماعی ایران  هستند.

 

اسلاید 7 :

معمتدی (1386)در پژوهشی با عناوین اولویت بندی آسیب ها و مسائل اجتماعی در ایران،28 مسئله دارای اولویت را از نظر1000 نفر ازکارشناسان،مدیران و دست اندرکاران بخش آسیب های اجتماعی مشخص کرده است.در این پژوهش با استفاده از روش بارش افکار لیست جامعی از مسائل مشکلات و آسیب های اجتماعی تهیه شده که قریب به 60 مورد را شامل می شد سپس با ارائه مجدد این لیست به همان افراد و عده ا ی از مسئولان که در امر کنترل آسیب های اجتماعی دخیل بودند شد.

 

اسلاید 8 :

 

بر اساس نتایج تحقیق 10آسیب خیلی مهم و مهم از دیدگاه پاسخ دهندگان در این پژوهش عبارتند از:

 

بیکاری(87/9)،اعتیاد(81/3)،فقر(72)،طلاق(41/2)،خانواده نابسامان(35/7)،سرقت(30/7)،رشوه خواری(28/7)،فحشا(/27)،ناهنجاری های آموزشی(25/3) ،دختران فراری(23/8).در حالی که مهاجرت(27/6)،مشکلات جوانان(26/6)،همسر آزاری(26/2)،خودکشی (25/7)و.. از نظر پاسخگویان کم اهمیت و بی اهمیت بودند.

 

 

اسلاید 9 :

به غیر از سه موضوع اول یعنی اعتیاد وبیکاری وفقر در سایر موارد اختلاف آماری معنی داری بین پاسخ دهندگان بر اساس محل خدمت ایشان و مخاطبینی که با ایشان مواجه بودند وجود داست،به گونه ای که افرا درگیر با منحرفین اجتماعی عمدتاً مشکل اصلی را در زنان خیابان و دختران فراری و فحشاء می دانستند و دست اندرکاران آموزش و پرورش عمدتاً مشکل را در ترک تحصیل و ناهنجاری های  آموزشی.

 

 

تمرکز بیش از حد مسئولین درگیر در امر آسیب های اجتماعی روی موضوعاتی مثل فقر،بیکاری، که آفتی چند وجهی است ودر واقع کار ضربتی و فوری برای آن نمی توان انجام دادایشان را از پرداختن به موضوعاتی مثل همسر آزاری،کودک آزاری،خودکشی،فرار مغزها که پیدا کردن راهکار برای آن ها سهل الوصول تر می باشد باز داشته است

اسلاید 10 :

فرا تحلیل مطالعات انجام شده در حوزه آسیب شناسی اجتماعی در ایران(سروستانی1379)  که بر اساس چهل پروژه و پایان نامه تحصیلی انجام شد نشان داد:

که عوامل و زمینه های جرائم وکجروی،عوامل بزهکاری جوانان و نوجوانان،اعتیاد،خودکشی،سرقت،قتل ،طلاق،مفاسد جنسی و تکدی بیش تر از سایر موضوعات مورد توجه بوده است.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید