بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقوله های فلسفی

1-متافزیک یا هستی شناسی(metaphysics )

2-معرفت شناسی((Epistemology

3-ارزش شناسی(Axiology)

زیبایی شناسی (Aesthetics)

اخلاق (Ethics

اسلاید 2 :

رابطه مقوله های فلسفی بامکاتب فلسفی

پرسشهای مطرح شده درزمینه فلسفی (متافیزیک –معرفت شناسی –ارزش شناسی)

ارائه پاسخ های متفاوت که موجب دسته بندی درگروه های

متفاوت می گردد.

مکاتب فلسفی شکل می گیرند.(ایده آلیسم-رئالیسم-نئوتامیسم-پراگماتیسم –اگزیستانسیالیسم وغیره)

 

اسلاید 3 :

پرسش های مطرح شده درزمینه های فلسفی

متافیزیک یا هستی شناسی ”چه  چیزواقعی است؟“

      عقلانی ونظری-جنبه تئوری

معرفت شناسی ”چه چیزحقیقی است؟“

      جنبه تحلیلی

     بیان روش دستیابی به پاسخ های متافیزیک وارزش شناسی

ارزش شناسی

      زیبایی شناسی ”چه چیززیباست؟“

      اخلاق ”چه چیزدرست است؟“

     جنبه دستوری

اسلاید 4 :

شکل گیری مکاتب فلسفی

ایده آلیسم ” مکاتب کلاسیک –فلسفه ای عقلانی (ذهنی)“

       افلاطون

رئالیسم   ”بیانگرفلسفه ای کهن-کلاسیک – دیدگاه علمی وتجربی“

        ارسطو

نئوتامیسم“ترکیبی ازمقولات تجربی-عقلانی ومعنوی“

        سنت اکوستین-افلاطونیان جدید-اکی ناس

پراگماتیسم“ نشانگر مکتب فلسفی مدرنی است که به سوی تجربه درحرکت است“

         پیرس-دیوئی

اگزیستانسیالیسم ”مکتبی جدیدباجهت گیری به سوی عقل –آگاهی وعواطف

       نیچه-کی یرکگارد

اسلاید 5 :

سیرتحول جدائی علوم ازفلسفه

600سال قبل ازمیلاد

همه علوم تحت پوشش فلسفه بود

آغازقرن 19

جدایی علوم ازفلسفه

دهه 1870

جدایی روانشناسی ازفلسفه به عنوان آخرین رشته علمی (توسط ویلهم وونت)

البته باید توجه کرد هیچ علمی ازفلسفه بی نیاز نیست ومقدمه هرتحقیق علمی تفکرفلسفی است

اسلاید 6 :

روش های شناخت انسان

انسان چیست؟

1- شناخت انسان ازطریق ”فلسفه-هنر-ادبیات-زبان-تاریخ“

                     پیش فرض“مطالعات علمی هرگز قادربه شناخت

                     کامل انسان نیست

2-شناخت انسان ازطریق علوم رفتاری“جامعه شناسی-روانشناسی-مردم شناسی“

                    پیش فرض“مطالعات علمی قادرخواهندبودانسان و

                    وصفات اورابشناسند     

اسلاید 7 :

فلسفه وتعلیم وتربیت

روابط بین فلسفه وتعلیم وتربیت

1-فلسفه وتعلیم وتربیت دوموضوع مستقل تلقی شده

بررسی نظریات فلسفی درحین تدریس علوم

گنجاندن موادی مانندفلسفه- متافیزیک وغیره درمحتوای برنامه ریزی درسی

2-اجرای روشهای فلسفی یا فعالیت های فلسفی دربرخوردبامسائل تربیتی

مانند روشهای دیالیکتیکی-استقرایی-قیاسی ویا حل مسئله

هدف اساسی تعلیم وتربیت کوشش برای گسترش خصوصیات روح فلسفی است

3-فلسفه به عنوان نظریه وتعلیم وتربیت به عنوان عمل تلقی می گردد

اسلاید 8 :

ابعادفلسفه

دکترج اسمیت درکتاب ذهنیت فلسفی درمدیریت آموزشی

1-جامعیت:

نگریستن به مواردخاص درارتباط با زمینه ای وسیع

ارتباط دادن مسائل حاضربه هدفهای بلندمدت

به کاربردن قدرت تعمیم

داشتن سعه صدر

2-تعمق:

زیرسوال بردن اموربدیهی وواضح

کشف وبیان اموراساسی    , فرضیه ها , ومفاهیم و نظریه ها  .

استفاده ازروش فرضیه ای - قیاسی

اسلاید 9 :

انعطاف قابلیت

.1رهایی از جمود فکری

.2ارزش سنجی افکار بدون توجه به منابع آنها

.3توجه به جنبه های گوناگون مسائل وارائه فرضیه های جدید

.4پذیرفتن قضاوتهای موقتی ومشروط وتلاش برای کسب حقایق

 

اسلاید 10 :

فلسفه به عنوان نظریه وتعلیم وتربیت به عنوان عمل

فلسفه

مارا باجهان وانسان آشنا می سازد که در شخصیت ما تاثیر میگذاردوگرایشی خاص درما بوجود می آورد

تعلیم وتربیت

تقویت این تمایل یا قسمت عملی فلسفه را تشکیل می دهد

جان دیوئی

فلسفه را به صورت نظریه کلی و یا اساس نظریه تعلیم وتربیت در نظر می گیرد

نگرش یک فرد نسبت به تعلیم وتربیت , منعکس کننده نظرات او نسبت به جهان است که شامل آنچه ازواقعیت درک می کند , ارزش هایی که مهم تلقی می نماید والبته دانشی که داراست.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید