بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تاج سلطنت اﯾران و بابل و كشورھای جهات اربعه ، اﯾنك كه به ﯾاری مزدا كنم ، را به سر گذاشته ام اعلام میکنم : كه تا روزی كه من زنده ھستم و مزدا توفيق سلطنت را به من می دھد دﯾن و آﯾين و رسوم ملتھاﯾی كه من پادشاه آنھا

اسلاید 2 :

ھستم را محترم خواھم دﯾن و آئين و رسوم ، شمرد و نخواھم گذاشت كه حكام و زﯾر دستان من ملتھاﯾی كه من پادشاه آنھا ھستم ﯾا ملتھای دﯾگر را مورد تحقير قرار بدھند ﯾا به آنھا توھين نماﯾند

اسلاید 3 :

من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهاده ام تا روزی كه زنده ھستم و مزدا توفيق سلطنت را به من می دھد ، ھر گز سلطنت خود را بر ھيچ ملت تحميل نخواھم كرد وھر ملت آزاد است كه مرا به سلطنت خود قبول كند ﯾا ننماﯾد وھر گاه نخواھد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواھم كرد

اسلاید 4 :

من تا روزی كه پادشاه اﯾران و بابل و كشورھای جهات اربعه ھستم نخواھم گذاشت كسی به دﯾگری ظلم كند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواھم گرفت و به او خواھم داد و ستمگر را مجازات خواھم كرد . من تا روزی كه پادشاه هستم نخواھم گذاشت مال غير منقول ﯾا منقول دیگری را به زور ﯾا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضاﯾت صاحب مال تصرف نماﯾند .

اسلاید 5 :

من تا روزی كه زنده ھستم،نخواھم گذاشت كه شخصی، دیگری را به بيکاری بگيرد و بدون پرداخت مزد وی را بكار ، وادارد. من امروز اعلام می كنم كه ھر كس آزاد است كه ھر دﯾنی را كه ميل دارد بپرستد ودر ھر نقطه كه ميل دارد سكونت كند، مشروط بر اﯾنكه در آنجا حق كسی را غصب ننماﯾد. و ھر شغلی را كه ميل دارد پيش بگيرد. ، و ما ل خود را به ھر نحو كه ماﯾل است به مصرف برساند مشروط به اﯾنكه لطمه به حقوق دیگران نزند.

اسلاید 6 :

من اعلام می كنم ،كه ھر كس مسئول اعمال خود می باشد و ھيچ كسی را نباﯾد به مناسبت تقصيری كه یكی از خوﯾشاوندانش كرده است مجازات كرد . مجازات برادر گناھكار و برعكس به كلی ممنوع است و اگر فردی از خانوادهﯾا طاﯾفه ای مرتكب تقصير شود فقط مقصر، باﯾد مجازات گردد ونه دیگران .

اسلاید 7 :

من تا روزی كه به ﯾاری مزدا ،سلطنت می كنم، نخواھم گذاشت كه ، مردان و زنان را بعنوان غلام و كنيز بفروشند. حكام و زﯾر دستان من مكلف ھستند كه در حوزه حكومت و مامورﯾت خود مانع از فروش و خرﯾد مردان و زنان ، ، به عنوان غلام و كنيز بشوند و رسم بردگی باﯾد به كلی از جهان برافتد .

اسلاید 8 :

من از مزدا خواهانم كه مرا در راه اجرای تعهداتی كه نسبت به ملتھای اﯾران و بابل ملتهای ممالك اربعه عهده گرفته ام،موفق گرداند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید