بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بررسی نظریه ها به طور کلی:

    - نظریات تأثیر ارتباطات جمعی

    - نظریات هنجاری

  - نظریات انتقادی

  * مارکسیسم کلاسیک

  * نظریه فرانکفورت

  * نظریه مطالعات فرهنگی

  * نظریه ساختارگرایی و نشانه شناسی

  * و ... 

اسلاید 2 :

ساختارگرایی قائل به وجود هستۀ سخت و پنهان در پس پدیده های ظاهری از جمله پدیده های فرهنگی و ارتباطی است که نشانه شناسی سعی دارد با شناخت و تحلیل علائم و نشانه های ظاهری، به فهم آن هستۀ سخت به عنوان «ژرف ساخت» پی ببرد.

هدف ساختارگرایی:

کشف ساختارهای عمیقی است که به جهان بشری نظم و انسجام می بخشد.

اسلاید 3 :

فردینان دوسوسور: زبان و اسطوره

دوسوسور، زبانشناس ساختارگرای سوئیسی، زبان را نظامی از نشانه ها میداند که با فرایند پیچیدۀ «دلالت» سر و کار دارد.

از نظر وی زبان دارای دو بخش است:

لانگ f زبان: به عنوان مجموعۀ نشانه های مرتبطی که تابع مجموعه ای از قواعد است.

پارول f گفتار: رابطه و ارتباط کلامی میان افراد انسانی یا کاربرد فردی زبان است.

اسلاید 4 :

پارول به موارد تجربی و بالفعل کاربرد زبان مربوط است. یعنی به چیزهایی که مردم در زمانها و مکانهای خاص به کار می برند.

 

لانگ، نوعی ژرف ساخت است؛ یعنی کل نظام نشانه هایی که اساس پارول را تشکیل می دهد.

رویکرد سوسور بیشتر بر لانگ متمرکز بود. او کمتر به آنچه مردم می گفتند علاقه داشت، علاقۀ او بیشتر معطوف به نظام زبانیِ نهفته در پس کلام بود که به آنان اجازه می داد همه چیز بگویند.

اسلاید 5 :

تفکیک اساس زبانشناسی سوسور:

«دال» و «مدلول»

هر نشانۀ زبانی ترکیبی از دال و مدلول است.

مثال: تصویر «درخت» دال و مفهوم یا صورت ذهنی درخت، «مدلول» است.

هیچ رابطۀ طبیعی و ذاتی بین دال و مدلول وجود ندارد.

واژه ها و مفاهیم، معنایشان را بر اساس تفاوتی که با سایر واژه ها و مفاهیم در یک نظام زبانی مشخص دارند، کسب می کنند. (کل گرا)

اسلاید 6 :

رولان بارت، متفکر ساختارگرای فرانسوی است که از نظر وی، اسطوره، نظام نشانه­شناختی مرتبۀ دومی است که در آن نشانه­های زبان، یعنی هم دال­ها و هم مدلول­ها در مقام دال­های اسطوره­ای ایفای نقش می­کنند. یعنی بر دیگر مدلول­های اسطوره­ای دلالت می­کنند.

  سوسور: زبان        ^      دال + مدلول = نشانه

     $

  بارت:     اسطوره ^        دال + مدلول = نشانه  

اسلاید 7 :

به عنوان مثال: 

نشانۀ «موش» در مرتبۀ زبانی دلالت، یعنی «جوندۀ کوچک». اما در مرتبۀ اسطورۀ دلالت معنیِ موش تابعی از بافتهای اجتماعی و فرهنگی است. در کشورهای غربی انگلیسی زبان مانند بریتانیا، موش اسطوره ای است که بر کثافت، بیماری و تاریکی فاضلابِ زیرزمین دلالت دارد.

بارت، ساختار پنهان و نهفتۀ عناصر فرهنگی و روزمرۀ مردم فرانسه (ورزش، سرگرمی و ...) را «قاعده بورژوایی» می نامد.

اسلاید 8 :

ژاک لاکان پزشک، فیلسوف و روانکاو برجسته فرانسوی، معتقد است ایگوی فرویدی واقعیتی مجسم چون چشم یا پا ندارد بلکه نشانه است.

به باور لاکان جدا از زبان، سوژه انسانی وجود ندارد این نکته از نظر فلسفی اهمیت تعیین کننده­ای دارد زیرا به این معنی است که انسان به عنوان سوژه مستقل از رابطه­اش با سوژه­های دیگر وجود ندارد. چرا که زبان از رابطه با دیگران جدایی ناپذیر است حتا شکل­گیری «نفس» ساخته­ی اجتماعی­ست. «انسان آنگاه سوژه می­شود که گفتن «من» را فرا می­گیرد. واژه­ای که در یک زبان مشترک و از طریق رابطه با دیگران فرا گرفته می­شود.»

 

اسلاید 9 :

کاربرد نظریه­ی روان­کاوی لاکان:

این نظریه سویه­هایی را بر ذهن ما می­گشاید که می­تواند در تحلیل نحوۀ عملکرد متون رسانه­ای، راهنما باشد. چنان که لاکان تصریح می­کند، هویت و ذهنیت آدمی برساخته­ای زبانی و فرهنگی و نه امری پیشینی و ذاتی است. لذا متون رسانه­ای در قالب فیلم، سریال، آگهی و ... می­تواند به ساختن هویت ما کمک کند.

اسلاید 10 :

مارکسیسی ساختارگراست که با تأسی بر مارکس، بر این باور است که هر نظام اجتماعی برای بقا و ماندگاری­اش، ناگزیر از بازتولید شرایط و روابط تولید است.

آلتوسر ایدئولوژی را مجموعه­ای از تصاویر، نمادها و چارچوب­های مفهومی می­داند که مهمترین کارویژه­ی آن «سوژه­سازی» است.

به نظر وی، بازتولیدِ روابط تولید توسط دستگاه­های ایدئولوژیک دولت مانند نهاد خانواده، نهادهای حقوقی، نهادهای سیاسی و وسایل ارتباط جمعی و ... صورت می­گیرد.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید