بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

در نظر گرفتن اعتبارات ايمني در پروژه هاي توسعه صنعتي

کاهش هزينه  هاي دوباره کاري

هماهنگي بين مديريت ايمني و معاونت پژوهش،‌ فناوري و توسعه صنعتي

بانک اطلاعاتي ايمني پروژه

vاستاندارد خطوط ايمني

برنامه هاي آتي

vتوسعه براي  HSE سازمان

 

 

 

 

 

اسلاید 2 :

1)PMI. Project Management Institute, Construction  Extension to A Guide to the Project Management Body of Knowledge. USA 2003.

2)PMBOK. Project Management Body of Knowledge. USA 2008.

3)David A. Moore, PE, CSP, Incorporating Inherently Safer Design Practices into Process Hazard Analysis

4)‘NIOSH” -“ Electrical Safety Student manul” – 2002

5)ensland DOIR” – “Code Of practice” – 2002

6)“ Department of Energy (DOE “– ”(Electrical Sefety” – 2001

7)E.K.Greenwald” – “industrialHazards & Accident analysis “- 1991

8)“EH &S Manul” –“incidents Reporting & analysis”- 2001

9)“national safety council” 1999- “Accident prevention manual” – Ninth edition

(10حجت اله رضازاده. مهندسي سيستم ايمني و ارزيابي ريسک. انتشارات دانشگاه اميرکبير.بهار۱۳۸٦

(11دکتر عليرضا کوهپايي، دکتر هاشم ستاره، مهندس ايرج اعلايي، مهندسي ايمني فرايند(با رويکرد طراحي ذاتا ايمن)، انتشارات فن آوران – نوبت چاپ اول ۱۳۸۵

(12صفر بيگ زاده، نيکا دستورنيکو، غلامرضا دبيري، حيدر ودايع خيري ، آناليز حالات بالقوه خرابي و آثار آن، FMEA، مفاهيم و روش پياده سازي، آتنا - ۱۳۸۳

اسلاید 3 :

(13غلامرضا دبيري،  FMEA آناليز حالات بالقوه خرابي و آثار آن مفاهيم و روش پياده سازي، مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران - ۱۳۸۸

(14کامران رضايي ، مجيد سيدي ، بهروز نوري ، FMEA تجزيه و تحليل حالات خطا و اثرات ناشي از آن، ۱۳۸۸

(15ايرج محمدفام، مهندسي ايمني، فن آوران، مهرازان - خرداد، ۱۳۸۸

(16ايرج محمدفام، تکنيکهاي آناليز ايمني: آناليز درخت خطا (FTA)، فن آوران - خرداد، ۱۳۸۸

(17ايرج محمدفام، تکنيکهاي آناليز ايمني: مطالعه و عمليات و خط (HAZOP)، فن آوران - خرداد، ۱۳۸۸

(18ايرج محمدفام، تکنيکهاي آناليز ايمني: آناليز ايمني شغلي (JSA)، ن آوران - خرداد، ۱۳۸۸

(19ايرج محمدفام، ارزيابي کمي ايمني، فن آوران - مهر، ۱۳۸۵

(20ايرج محمدفام، مديريت کيفيت جامع و ايمني، فن آوران - تير، ۱۳۸۸

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید