بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

v   بهترين فرصت کسب وکاردر شرايط اقتصاد  مقاومتي چيست ؟

v عوامل موثر در سرمايه گذاري کدامند؟

اسلاید 2 :

 • بخش اول :
 • مشخصات اقتصاد مقاومتي
 • بخش دوم :
 • فرصتهاي سرمايه گذاري

اسلاید 3 :

 • بخش اول
 • مشخصات اقتصاد مقاومتي

اسلاید 4 :

مولفه هاي اقتصاد مقاومتي:

1)  حمايت از توليد ملي

2)  کاهش وابستگي کشور به نفت

3)  استفاده حداکثراززمان ، منابع و امکانات داخلي

4)  مديريت مصرف ( اصلاح الگوي مصرف)

5)  تقويت بخش خصوصي (اجراي اصل 44 قانون اساسي)

6)  پرهيز از تغيير ناگهاني قوانين و سياستها (ثبات اقتصادي)

7)  تشويق و مصرف توليدات و کالاهاي داخل

8)  مديريت صحيح و سمت دهي نقدينگي به افزايش توليد مولد

9)  مديريت صحيح منابع ارزي

10)  وحدت و انسجام ملي

اسلاید 5 :

 • مقايسه شرايط فعلي اقتصاد ايران و اقتصاد مقاومتي
 • اقتصاد ايران اقتصاد مقاومتي
 • =========== ===========
 • برون زا – درون گرا درون زا – برون گرا
 • اقتصاد نفتي اقتصاد دانش بنيان
 • صادرات خام فروشي توسعه زنجيره ارزش افزوده
 • وابستگي بودجه دولت به نفت افزايش سهم درآمد مالياتي
 • جايگزيني واردات توسعه صادرات
 • وابستگي تشکيل سرمايه به نفت جذب سرمايه گذاري خارجي
 • اقتصاد دولتي اجرايي اصل 44 قانون اساسي

اسلاید 6 :

مشخصات اقتصاد ايران در      آيينه آمار

اسلاید 7 :

 • ويژگي هاي لايحه بودجه 94 :
 • افزايش 4.3 درصدي بودجه کل کشور(بودجه عمومي 224هزار ميليارد تومان)
 • درآمدهاي مالياتي 72هزارو500ميلياردتومان و درآمد نفت 33درصد بودجه 69 هزار ميليارد تومان
 • درآمد ماليات ارزش افزوده رشد 41 درصد
 • نرخ ارز 2850 تومان با قيمت هربشکه نفت 72 دلار
 • نرخ رشد سرمايه گذاري 18.7 درصد و رشد بهره وري 2.5 درصد
 • افزايش حقوق کارمندان 14 درصد

اسلاید 8 :

بخش دوم :

فرصت هاي

سرمايه گذاري

اسلاید 9 :

- جايگاه سرمايه گذاري در اقتصاد

- انواع سرمايه گذاري در اقتصاد كلان

1- ماشين آلات و دارائيهاي ثابت

2-عوامل مؤثربر سرمايه گذاري در مسكن

3-سرمايه گذاري در موجودي انبار يا ذخيره سازي كالاي ساخته شده يا مواد اوليه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید