بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—اهداف کلی : اهمیت توجه به تامین کالری ، ماکرونوترینتها و میکرو نوترینتهای ضروری در محدوده مناسب ، جهت بیماران بستری در بخش آی سی یو ؛ خصوصا در فاز حاد بحرانی و بیماران ترومایی ، در کاهش ریسک عفونت ، اثر بخشی اقدامات درمانی و کاهش طول مدت بستری بیمار

—اهداف اختصاصی :

Øاهمیت توجه به Lean Body Mass ، افزایش سطح ایمنی و تاثیر آنها در کاهش طول مدت بستری بیمار و اثر بخشی اقدامات درمانی

Øروشهای تامین تغذیه مناسب برای بیمار ( چالشها و راهکارها )

Øکاربرد تغذیه حمایتی و تاثیر آن

—درک اثرات باليني و فیزیولوژیک  Immunonutrition( ترکیبات مغذی مصونیت زا ) در كاهش التهاب بعد از عمل جراحي

—درك اهميت استفاده از Immunonutritionدر تغذيه انترال و پارنترال و تحلیل هزینه اثر بخشی آن

اسلاید 2 :

  • As Sakla (2001) states “screening identifies at-risk patients who require more thorough assessment, which involves a careful medical history and physical examination as well as anthropometric and laboratory measurements”.
  • Education programmes help increase understanding about choosing food.
  • Governments should develop policies.

اسلاید 3 :

Treatment of malnutrition

Enteral feeding

via N.G. / N.J. / P.E.G. / Gastrostomy tube

Parenteral feeding

via central line

Special parenteral feeding e.g. intradialytic TPN

ü

اسلاید 4 :

1.Definition: any sudden physical damage to the body

2.Mostly occurs in young patients

1.Little or no protein-depletion

اسلاید 5 :

1.Definition: any sudden physical damage to the body

2.Mostly occurs in young patients

1.Little or no protein-depletion

اسلاید 6 :

Problems

1.Catheter sepsis

2.Placement problems

3.Metabolic complications
  

اسلاید 7 :

حمایت تغذیه ای چیست؟

.1عرضه مواد مغذی فرموله شده از راه روده ای یا وریدی به بیمار به منظور

حفظ یا نگهداری شرایط مطلوب تغذیه ای

.1وارد کردن مواد مغذی به دستگاه گوارش از طریق لوله یا کاتتر، زمانی که بیمار قادر به دریافت مواد غذایی از طریق دهان نیست.

اسلاید 8 :

روش های تغذیه در بیماران بستری در ICU

.1تغذیه بیماران در آی سی یو به دو روش قابل اجرا است:

.2از طریق ورید ( (Parenteral Nutrition 

.3از طریق دستگاه گوارش ((Enteral Nutrition

اسلاید 9 :

.1روش ارجح برای تغذیه بیماران از طریق دستگاه گوارش است.

.2این روش مانع تحلیل پرزهــــای روده می شود و قدرت ایمنی بدن را افزایش می دهد

.3بروز اسهال در این روش شایع است.معمولا این اسهال از نوع ترشحی است و نباید به این دلیل تغذیه از راه روده متوقف شود.

اسلاید 10 :

استفاده از فرمولاسیون به جای غذای سنتی تهیه شده          

کالری حاصل از غذاهای تهیه شده به بیش از 0/5 کیلوکالری در یک   سی سی هم نمی رسد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید