بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مروری بر فرایند نیازسنجی

اعضا کمیته را بازنگری فرمایید.

عناوین نوشته شده را بازنگری فرمایید.(شیوع بالای عفونت ادراری ، عدم اهمیت و توجه دادن به مراقبت های پیش از بارداری، بالا بودن درصد کم خونی در کودکان ومادران باردار ....)

فرایند نیازسنجی را در سطح مراکز و خانه ها مورد پایش مرتب قرار دهیدو اشکالات را به طور مرتب پیگیری نماییدو پسخوراندها به صورت مکتوب به کلیه مراکز و خانه ها ارسال گردد.

 

 

اسلاید 2 :

در برنامه های آموزشی فعالیت های پیش بینی 60% بر اساس اولویت های نیاز سنجی باشد . در نگارش اولویت های آموزشی در برنامه به علل رفتاری توجه شود.

مداخلات مناسب جهت انجام نیازسنجی آموزشی .(مداخلات موثر).

مستندات انجام کمیته نیازسنجی در مراکز به خصوص خانه های بهداشت موجود باشد.

اسلاید 3 :

نیازسنجی مراکز روستایی.

کلیه کارکنان مرکز از فرایند نیازسنجی آموزشی اطلاع داشته باشند. (پزشک ، پیشگیری ، بهداشت محیط ، بهداشت خانواده...).در صورت جابجایی هر کدام از کارکنان نیاز است کل فرایند به فرد جدید آموزش داده شود.

در مراکز سلامت جامعه و پایگاههای سلامت فرایند نیازسنجی اجرا و عملیاتی شود.(در پایگاههای سلامت غیر ضمیمه بسیار دقت شود.)

اسلاید 4 :

در برخی از خانه های بهداشت و مراکز  تعداد اولویت ها نسبت به حد انتظار کمتر است .به عنوان مثال 2 اولویت استانی ، 1 اولویت شهرستانی و 7 اولویت مراکز و خانه ها رعایت نشده و دیده می شود که 3 اولویت شهرستانی و 5 اولویت مربوط به خانه یا مرکز است.

اولویت های حاصل از نیازسنجی در فرم شماره 2 نوشته شود.

برنامه های مداخله ای جهت اولویت های حاصل از نیاز سنجی در برنامه عملیاتی ستاد و مراکز نوشته شود. (درحال حاضر فقط جلسه آموزشی به عنوان مهمترین مداخله مد نظر می باشد.)

اسلاید 5 :

در خیلی از موارد اولویت های حاصل از نیاز سنجی با یکدیگر همپوشانی دارد. به عنوان مثال افزایش بیماری های قلبی عروقی یک اولویت و افزایش بیماری فشار خون به عنوان اولویت دیگر مطرح گردیده است.

بیشتر اولویت ها مربوط به بهداشت خانواده می باشد.

از عناوینی مانند شیوع ، بروز، کاهش و افزایش استفاده شود.

برنامه نیاز سنجی نهایتا تا پایان سال نگارش نهایی شود.

اسلاید 6 :

در برخی موارد اولویت های حاصل از نیاز سنجی در خانه های بهداشت مشابه یکدیگر است.

ذکر دقیق آمار در منابع و مصادیق مورد نظر می باشد. به عنوان مثال نوشته شود 5 مورد حیوان گزیدگی و یا شاخص به صورت مقایسه ای نوشته شود.

اسلاید 7 :

عناوین نوشته شده در کاربرگ شماره 1 توسط اعضا به صورت غیر کارشناسی نوشته می شود به عنوان مثال :افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی ، تعداد افراد فشار خونی شناسایی شده ، روغن های مصرفی خوراکی و عدم مصرف روغن های جامد.

همه فرم ها بایستی به امضاء رییس تیم نیاز سنجی برسد.

در برنامه نیازسنجی جدید برای کلیه اعضا ابلاغ صادر گردد.

اسلاید 8 :

نیازهای دیگر سلامت را هم به موقع بشناسیم وبرای آن برنامه داشته باشیمَ.

اجرای برنامه نیاز سنجی سلامت در تمام سطوح سیستمبا کمک ذینفعان در هر سطح

روستا وشهر :هیئت امنا ودهیاران یا بخشداران و پزشکان

مرکز شهرستان:کارگروه سلامت و امنیت غذائی شهرستان

 

اسلاید 9 :

2 فرصت مهم در سالیان اخیر:

.1برنامه تیم سلامت روستایی

.2برنامه حاشیه شهرها

اسلاید 10 :

با توجه به مطالب گفته شده ضمن بررسی فرم شماره 2 لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به صورت نقاط قوت و قابل بررسی لحاظ فرمایید.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید