بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • . اهداف كلي و جزئي:
 • هدف كلي: هدف اصلي اين تحقيق، مطالعه و تجزيه و تحليل موقعیت یابی استراتژي بنگاه ها از منظر اقتصاد و بازار یابی است. از اين رو، هدف مذكور با تبيين انواع مدل های استراتژي كسب و كار تعقیب می شود.

اسلاید 2 :

 • ديگر اهداف تحقيق كه جنبة فرعی دارند به شرح زيراند:
 • 1. مطالعه، بررسی و تدوین مبانی و چارچوب علمی موقعیت یابی فیزیکی، ادراکی و شناختی؛
 • بررسی و تحلیل مدل ها، فرایند و ابزارهای تحلیلی ویژه تصمیم های موقعیت یابی كسب وكار بنگاه های اقتصادی؛
 • تبیین چگونگي بهره گیری از اصول و استدلال هاي اقتصاد بازرگانی و بازاریابی براي ارزیابی بنگاه های تولیدی، صنعتی، و خدماتی کشور؛
 • تدوین ابزارهای گردآوری داده ها و اجرای عملیات میدانی برای نمونه طبقه بندی شده بنگاه هاي اقتصادي؛

اسلاید 3 :

 1. تلخیص، طبقه بندی و تحلیل داده های شناخت شناسی و اختصاصی مولفه ها و مدل های موقعیت یابی؛
 2. ارزیابی وضعیت خلق ارزش و فرصت های کسب وکار، مزیت رقابتی، توزیع مجدد ارزش، و نقش اقتصاد صنعت؛

اسلاید 4 :

 1. بررسی وضعیت راهبردهای رقابتی صنعت بر پایه مزیت هزینه ای، مزیت منفعتی و مزیت تمرکز؛
 2. تبیین نقشه راهبردهای ارتقای قابلیت های استراتژیک بنگاه های اقتصادی و بازرگانی منتخب بر پایه ارزیابی های موقعیت یابی اقتصادی و بازاریابی؛

اسلاید 5 :

 1. روش هاي اجراي برنامه براي تحقق هدفهاي آن:

نظر به اين كه استراتژي با مقولات و مباحث بزرگي و افق های بلند ، سروكار دارد كه بنگاه با آنها مواجه است ، لازم است با چهار گروه وسيع از مقولات، روش تحقيق را تنظيم كرد:

ـ ارزیابی قلمرو و مرزهاي بنگاه ها: بنگاه ها چه كاري انجام می دهند و باید انجام دهند؛

         ـ وسعت اين کارها چقدر هست و بنگاه بايد وارد كدام رشته از كسب و كارها شود؟

         ـ تجزيه و تحليل بازار و ساختار رقابت: ماهيت بازارهايي كه بنگاه ها در آنها به رقابت مي پردازند و نيز ماهيت تعاملات رقابتي ميان بنگاه ها در اين بازارها چيست؟

اسلاید 6 :

ـ موقعيت و پويايي: ـ موقعيت بنگاه براي رقابت چگونه بايد باشد؟

ـ مباني مزيت رقابتي بنگاه چيست و در طول زمان چگونه بايد تعديل شود؟

ـ سازماندهي داخلي: ـ بنگاه ها چگونه بايد ساختار و سيستم هاي داخلي شان را سازماندهي مي كنند؟

در اين تحقيق تلاش مي شود مباحث براساس روش تحقيق توصيفي ـ مدلسازي و تحليلي تبيين گردند. از اين رو، پس از تبيين استراتژي بر پایه علم اقتصاد و بازار یابی به بررسي و تحقيق دربارة چهار مقوله مورد اشاره پرداخته مي شود. مباحث تحليلي و مدلسازي هر يك چهار مقوله مي توانند بشرح زير پيش بيني شوند:

اسلاید 7 :

ـ مرزهاي بنگاه ها: تكامل بنگاه ها؛ مرزهاي هم تراز بنگاه ها؛ مرزهاي عمومي بنگاه ها؛ مرزهاي عمودي سازمان ها مشتمل بر ادغام عمودي و روشهاي آن؛ تنوع؛

ـ تجزيه و تحليل بازار و وضعیت رقابت: رقبا و رقابت؛ تعهد استراتژيك؛ پويايي رقابت قيمتي؛ ورود به بازار و خروج از بازار؛ تحليل صنعت؛

ـ موقعيت استراتژيك و پويايي: موقعيت يابي استراتژيك براي مزيت رقابتي؛ مزيت رقابتي پايدار؛ منشاء و مباني مزيت رقابتي مشتمل بر نوآوري، تكامل و محيط؛ كارگزاري و اندازه گيري عملكرد؛ انگيزه ها در بنگاه ها؛

ـ سازماندهي داخلي: استراتژي و ساختار؛ محيط، قدرت و فرهنگ؛ استراتژي و كارآفريني؛  فرایندهای مديريت.

اسلاید 8 :

 1. روش هاي اجراي برنامه براي تحقق هدفهاي آن:

نظر به اين كه استراتژي با مقولات و مباحث بزرگي و افق های بلند ، سروكار دارد كه بنگاه با آنها مواجه است ، لازم است با چهار گروه وسيع از مقولات، روش تحقيق را تنظيم كرد:

ـ ارزیابی قلمرو و مرزهاي بنگاه ها: بنگاه ها چه كاري انجام می دهند و باید انجام دهند؛

         ـ وسعت اين کارها چقدر هست و بنگاه بايد وارد كدام رشته از كسب و كارها شود؟

         ـ تجزيه و تحليل بازار و ساختار رقابت: ماهيت بازارهايي كه بنگاه ها در آنها به رقابت مي پردازند و نيز ماهيت تعاملات رقابتي ميان بنگاه ها در اين بازارها چيست؟

اسلاید 9 :

ـ موقعيت و پويايي: ـ موقعيت بنگاه براي رقابت چگونه بايد باشد؟

ـ مباني مزيت رقابتي بنگاه چيست و در طول زمان چگونه بايد تعديل شود؟

ـ سازماندهي داخلي: ـ بنگاه ها چگونه بايد ساختار و سيستم هاي داخلي شان را سازماندهي مي كنند؟

در اين تحقيق تلاش مي شود مباحث براساس روش تحقيق توصيفي ـ مدلسازي و تحليلي تبيين گردند. از اين رو، پس از تبيين استراتژي بر پایه علم اقتصاد و بازار یابی به بررسي و تحقيق دربارة چهار مقوله مورد اشاره پرداخته مي شود. مباحث تحليلي و مدلسازي هر يك چهار مقوله مي توانند بشرح زير پيش بيني شوند:

اسلاید 10 :

ـ مرزهاي بنگاه ها: تكامل بنگاه ها؛ مرزهاي هم تراز بنگاه ها؛ مرزهاي عمومي بنگاه ها؛ مرزهاي عمودي سازمان ها مشتمل بر ادغام عمودي و روشهاي آن؛ تنوع؛

ـ تجزيه و تحليل بازار و وضعیت رقابت: رقبا و رقابت؛ تعهد استراتژيك؛ پويايي رقابت قيمتي؛ ورود به بازار و خروج از بازار؛ تحليل صنعت؛

ـ موقعيت استراتژيك و پويايي: موقعيت يابي استراتژيك براي مزيت رقابتي؛ مزيت رقابتي پايدار؛ منشاء و مباني مزيت رقابتي مشتمل بر نوآوري، تكامل و محيط؛ كارگزاري و اندازه گيري عملكرد؛ انگيزه ها در بنگاه ها؛

ـ سازماندهي داخلي: استراتژي و ساختار؛ محيط، قدرت و فرهنگ؛ استراتژي و كارآفريني؛  فرایندهای مديريت.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید