بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

الگوي تغييرات باروري

کاهش هم‌زمان باروري در تمام مناطق جغرافيايي و گروه‌هاي سِنّي توليدمثل

توزيع استانهاي ايران از نظر سطح باروري در سال 1379:

1) زير سطح جايگزيني

2) نزديک سطح جايگزيني

3) بالاي سطح جايگزيني (32٪)

نتيجه‌: به نظر می رسد پويايي الگوهاي باروري در ايران حول سه محور مذهب، قوميّت و شرايط اقتصادي ـ‌اجتماعي

اسلاید 2 :

تبيين تغييرات باروري

آقاجانيان و مهريار (1999): برنامه‌‌ي تنظيم خانواده.

عبّاسي شوازي (2000): تغييرات اجتماعي و انديشهاي.

ميرزايي (2005): توسعهي اقتصادي و اجتماعي.

عرفاني (2005) توسعه‌ي اجتماعي و برنامه‌ي تنظيم خانواده

و ...

 

اسلاید 3 :

هدف‌

بررسي تفاوتهاي قومي در:

1) گذار باروري

2) زمانبندي گذار

3) سرعت کاهش باروري در دورهي گذار

4) استمرار گذار و

5) همگرايي باروري گروههاي قومي

بررسي نقش تغييرات توسعه‌ در تغييرات باروري گروه‌هاي قومي با کنترل اثر برنامه‌ي تنظيم خانواده

اسلاید 4 :

سئوال‌

چه تفاوت‌هايي ميان گروه‌هاي قومي از نظر زمان‌بندي، شدّت و استمرار گذار باروري وجود دارد؟

آيا برآوردها از ايده‌ي همگرايي باروري گروه‌‌هاي قومي در ايران حمايت مي‌کند؟

چه رابطهاي بين تغييرات توسعه و تغييرات باروري در ميان گروههاي قومي وجود دارد؟

با کنترل اثر برنامههاي تنظيم خانواده، همبستگي توسعه و تغييرات باروري چگونه خواهد شد؟

 

اسلاید 5 :

دادهها و روششناسي

روش تحقيق: تحليل ثانويه

گسترهي زماني بررسي:

1) سالهاي 1351-1379 (بررسي گذار و همگرايي باروري)

2) سال‌هاي 1365-1375 (بررسي تغييرات توسعه و باروري)

جمعيت آماري: 24 استان ايران

گروههاي قومي موردبررسي: فارس، تُرک، کُرد و بلوچ

اسلاید 6 :

زمان‌بندي، شدّت و استمرار گذار باروري: مقايسه‌ي بين‌قومي

اسلاید 7 :

همگرايي قومي در تجربه‌ي گذار باروري

شاخص همگرايي

اسلاید 8 :

يافتهها

طي سالهاي 1351-1379 گروههاي قومي سطوح متفاوت امّا روندهاي باروري مشابهي را با سطوح و روندهاي ملّي باروري تجربه کردند.

تفاوتهاي قومي در زمانبندي گذار، ميزان کاهش باروري در دورهي گذار، رسيدن به باروري سطح جايگزيني و استمرار کاهش باروري.

همگرايي باروري پديدهي جديدي است که از سالهاي ميانهي دههي 1370 رُخ نموده است.

گذار باروري در شرايط توسعهاي متفاوتي تجربه شده است.

به نظر ميرسد تغييرات انديشهاي و تعامل اجتماعي عامل اصلي تغيير در رابطهي توسعه و باروري و همگرايي باروري در ايران است.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید