بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :1- شناسایی فرصت
 
2- بهره‌برداري از فرصت
      

اسلاید 2 :

ويژگيهاي حاکم بر فضاي کارآفريني

 

1 . تخريب خلاق

                         2 . ايجاد سازمان جديد

  1. تحول در سازمانهاي موجود:

                                                     كارآفريني سازماني

                                        (نوآوري ،زايش وتحول استراتژيك )

 

اسلاید 3 :

فرصت:

حرکت در مسير باد موافق رو به بندر (وبستر)

ایده نتیجه فعالیت ذهنی

 فرصت واقعیتی عینی

اسلاید 4 :

.  فرصت:به  هر گونه نياز پاسخ داده نشده يا ناقص پاسخ داده شده جامعه  به هر موقعيتي که سبب ايجاد يک شرکت جديد يا توسعه شرکت موجود  نکته : موقعيت بايد قابل کنترل توسط فرد و پيامد مثبت داشته باشد.    

                 تهديدبه هر موقعيتي که قابل کنترل نبوده و پيامد منفي داشته باشد. (کروگر)

اسلاید 5 :

         گزینبرگ (1990) و زهرا (1996) :

اگر سه مورد ذیل در یک سازمان اتفاق افتد کارآفرینی سازمانی روی داده است:

1- نوآوری ( آفرینش ) 2- زایش سازمان  ( زایش )

3  - تحول استراتژیک  ( پویش )

اسلاید 6 :


کارآفرینی سازمانی
آفرینش ،زایش وپویش

 

اسلاید 7 :

                               کارآفرین و سازمان

lکارمند کارآفرین:

lخروج و تاسیسEntrepreneurship  

lدرون سازمان Intrapreneurship    

lسازمان کارآفرین:

lدرون سازمانی Corporate Entrepreneurship

lSpinn-off

lSpinn- out

lبرون سازمانی Exopreneurship   

lSpin-in

lJoint venturing

lBuy-outs

 

اسلاید 8 :

آینده دانشگاه و دانشگاه آینده:
تکامل برج عاج به پارادایم کارآفرینی

اسلاید 9 :

*دانشگاه به عنوان سازمان کارآفرین.

*اعضای دانشگاه کارآفرین با شند.

*با تعامل دانشگاه و محیط جریان کارآفرینی ایجاد شود.

اسلاید 10 :

*کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است

*نفوذ کارآفرینی در تمام عرصه های اجتماعی و اقتصادی

*نفوذ کارآفرینی در تمام شرکت ها

*تبدیل جوامع صنعتی به اطلاعاتی

*مطرح شدن دانشگاه به عنوان نهاد تولید دانش

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید