بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مزایایPrestorage

nاین روش توسط یک فیلتر در عرض 8 ساعت پس از      خونگیری تازه اهداء کننده خون ودر سازمان انتقال خون انجام    می شود .

nدر این روش جدا کردن لکوسیت ها از قدرت فیلتر کردن بالایی برخوردار است (بیش از 9/99 درصد )

nگلبولهای قرمز در این محصول کیفیت بالاتری داشته وچون لکوسیتها در زمان کمتری از خون جدا می شوند میزان سایتوکانیهای مترشحه از لکوسیت ها کاهش می یابد

nدر این روش میزان واکنش های ناشی از تزریق خون نیزکاهش بیشتری دارد.

اسلاید 2 :

هزینهPrestorage

nهزینه هرکیسه خون بالغ بر 11 یورو

nنیاز کل  کشورحدود 400000 کیسه

nهزینه کل سالانه بالغ بر 4400000 یورو

nبطور متوسط هزینه هر کیسه Prestorage سه برابر هزینه هر فیلتر لکوسیت می باشد

اسلاید 3 :

نکات قابل توجه در Prestorage

با توجه به گرانی هرکیسه ، نهایت دقت در مصرف بهینه

تعیین بیماران واجد شرایط

مشخص کردن گروهای خونی

اعلام گروهای خونی به سازمان انتقال خون

 

 

اسلاید 4 :

توزیع کیسه های  Prestorage
در سال 1386

مرحله اول توزیع 11942عدد به 15 مرکز دانشگاهی بشرح ذیل

مرحله دوم توزیع 41566 عدد به 24 مرکز دانشگاهی بشرح ذیل

اسلاید 5 :

توزیع دانشگاهی مرحله اول

اسلاید 6 :

توزیع دانشگاهی مرحله دوم

اسلاید 7 :


گزارش سازمان انتقال خون ایران

درخصوص تعداد کیسه های مصرف شده
جهت بیماران تالاسمی

در دانشگاههای علوم پزشکی

 

 

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید