دانلود مقاله بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پسر

word قابل ویرایش
43 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پسر

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول طرح تحقیق
بیان موضوع تحقیق
پیشینه تحقیق

بیان مسئله یا مشکل احساس شده
بیان هدف های کلی

بیان هدف های جزئی
فرضیه های تحقیق
بیان روش تحقیق
بیان اهمیت موضوع
بیان محدودیت های تحقیق
تعریف مفاهیم و واژه های موضوع تحقیق
فصل دوم
پیشینه تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق یا متدلوژی
فصل چهارم

یافته های تحقیق
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
فصل ششم
بیان نتایج یا پیشنهادات تحقیق
منابع و مآخذ

پیش گفتار
مسئله افت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش در بسیاری از کشورهای جهان سوم به صورت حاد مطرح است. همانطور که می دانیم منابع و امکانات اغلب کشورهای جهان سوم محدود است و این امر، صرفه جویی، دقت در مصرف، تخصیص این منابع به بخش های مختلف اقتصادی – اجتماعی را الزامی سازد. علاوه بر آن به علت افزایش جمعیت این کشورها، بخش عمده ای از درآمدهای ملی شان به گسترش آموزش و پرورش اختصاص می یابد، در حالی که در غالب کشورها هنوز همه کودکان لازم التعلیم به مدارس راه نیافته اند. هنوز تعدادی از بزرگسالان و جمعیت فعال آنها بی سواد مانده اند. مشکل افت تحصیلی در مدارس نیز به این مشکلات افزوده شده است. بنابر آمار یونسکو در سالهای ۱۹۸۰ که ناظر به ۱۲۱ کشور است نرخ رد شدن شاگردان یا تکرار پایه تحصیلی به ترتیب زیر بوده است:
برای ۴۲ کشور آفریقایی ۱۷% برای کشورهای آمریکایی لاتین و حوزه کارائیب ۱۳% و برای ۳۲ کشور آسیایی و اقیانوسه ۶% برای کشورهای اروپایی و اتحاد شوروی ۲% در کشورهای آفریقایی نرخ رد شدن شاگردان از صفر درصد تا ۴۷% در کشورهای آمریکایی لاتین از ۴ تا ۲۶% و در کشورهای آسیا و اقیانوسه از صفر تا ۱۸% در نوسان بوده است.

در کشور ما هم افت تحصیلی یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات کنونی نظام آموزش و پرورش است که هر سال دهها میلیارد ریال بودجه کشور را به هدر می دهد و نیروهای بالقوه انسانی جامعه را از آموزش و پرورش خارج می کند و به این ترتیب عظیم ترین سرمایه های جامعه که همان نیروی انسان است. بی ثمر می ماند. آمارهای بدست آمده از تحقیقات در مدارس کشور نشان دهنده آنست که افت تحصیلی به صورت مردودی، ترک تحصیل زودرس و یا صورتگر،‌ مقدار زیادی از منابع مالی و استعدادهای انسانی جامعه ما را تلف کرده و آثار شومی در بر جای می گذارد.

پیشینه تحقیق
در خصوص سوابق این تحقیق با مراجعه به سازمان پژوهش و تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش تهران و کتابخانه دانشگاه تربیت معلم و مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان به موضوعات کاملاً مشابه برخورد نکردم. البته عدم دسترسی به تحقیق مشابه نشانگر عدم وجود پیشینه نیست، ناگزیر موضوعاتی که به نوعی با موضوع اصلی این پژوهش ارتباط داشته اند مورد مطالعه قرار گرفت که ذیلاً به خلاصه اهم مطالب آن اشاره می نمایم:
۱- تحقیق آقای محمد خیر با موضوع رابطه شکست تحصیلی با شرایط خانوادگی، این تحقیق که بر روی ۴۳۹ نفر از ۲۲ مدرسه شهرستان شیراز دوره ابتدایی در دو گروه موفق و ناموفق با استفاده از پرسشنامه و به شیوه آمار توصیفی انجام گرفته نشان می دهد که عواملی چون: «درآمد پائین – کیفیت نامطلوب مسکن – عدم حضور پدر در خانواده – زیاد بودن تعداد افراد خانواده – مهاجرت از روستا به شهر – کمبود رفاه اجتماعی و پایگاه اجتماعی خانواده در شکست تحصیلی تأثیر مستقیم دارند.
۱- تحقیق آقای ابوالفضل فریدی درباره مشکلات اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان سوم راهنمایی ناحیه یک شهر ری، که به شیوه میدانی و با هدف میزان تأثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده های دانش آموزان در شکست تحصیلی آغاز و پس از جمع آوری اطلاعات و طرح آنها در جداول دوبعدی و مقایسه دو گروه دانش آموزان موفق و ناموفق با استفاده از روشهای آماری به نتایج زیر رسیده بود:
الف) دانش آموزان مردود از مشکلات خانوادگی بیشتری نسبت به دانش آموزان ممتاز، برخوردارند.
ب) پدران دانش آموزان مردود دارای مشاغل متوسط و پایین بودند.
ج) تراکم جمعیت به خصوص زمانی که همراه مشکلات اقتصادی و اجتماعی باشد مشکل آفرین خواهد بود.
۳- تحقیق آقای احمد شهسواری درباره علل ترک تحصیل فارغ التحصیلان کلاس پنجم ابتدایی هدف این تحقیق به دست آوردن اطلاعات در رابطه با ترک تحصیل دانش آموزان است. این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی بصورت نمونه گیری خوشه ای در سطح استان یزد بر روی ۵۰۰ نفر جامعه آماری صورت گرفته نشان می دهد که:

الف) میزان بی سوادی در بین والدین گروه پژوهشی حدود ۵/۴۷ درصد پدران و ۵/۶۳ درصد مادران بی سوادند که خود عامل مهمی در ترک تحصیل فرزندان می باشد، ذکر شده است.
ب) عامل دیگر در ترک تحصیل فرزندان را تعداد افراد خانواده می داند که در گروه پژوهشی ۹۶ درصد افراد متعلق به خانواده هایی بودند که بالاتر از ۶ نفر جمعیت داشتند.
۴- تحقیق خانم اعظم رشیدی نژاد که درباره عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ممتاز می باشد. این تحقیق که با هدف عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عمل آمده نشان می دهد که محیط مناسب و آرام و فرهنگی همراه با مراقبتهای تربیتی و آموزشی و انگیزه قویتری در پیشرفت تحصیلی فرزندان دارد. عوامل خانوادگی بی شک تأثیری در انگیزش و نگرش دانش آموزان و توفیق تحصیلی دارند.
۵- تحقیق آقای حبیب اله صدرائی درباره بررسی شرایط اجتماعی – اقتصادی خانواده های دانش آموزان مدارس بهبهان در رابطه با موفقیت تحصیلی آنها. این تحقیق با روش نمونه گیری از مدارس ابتدایی استان و روشهای آماری بر روی بیش از هزار نفر با هدف تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان صورت گرفته است. نگارنده پس از بررسی، نتایج خود را به این شکل عنوان نموده:
موفقیت تحصیلی دانش آموزان با معدل بالاتر از ۱۵ در درجه اول باسواد مادر و سپس با تعداد افراد خانواده ارتباط مستقیم دارد. بیش از ۵۶ درصد خانواده های گروه پژوهشی وی بین ۶ تا ۸ نفر جمعیت دارند که این همبستگی را نمایان می کند. در رابطه با وضعیت اقتصادی هر چه والدین از نظر تحصیلی و شغل و پایگاه اجتماعی در سطح بالاتری باشند توفیق فرزندان در تحصیل بیشتر است.
۶- در زمینه عوامل موثر بر میزان پیشرفت تحصیلی از سوی سازمان برنامه و بودجه دو کار تحقیقی در استان سیستان و بلوچستان و استان اصفهان انجام گرفته است. در این تحقیقات عوامل مذکور به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم شده است. عوامل درونی در ارتباط با شرایط آموزشگاه، دبیران، مدیریت، امکانات تحصیلی و شیوه امتحانات می باشد. عوامل بیرونی نیز شامل فقر اقتصادی خانواده، بی توجهی والدین نسبت به وضعیت تحصیلی فرزندان، عدم وجود تصور از آینده در نزد دانش آموز و ازدواج در سنین پایین می باشد. بر اساس این مطالعه، نرخ ترک تحصیل در استان سیستان و بلوچستان حدود ۱۴ درصد بوده و مشخص شده که حدود ۷۵% پدران و ۹۰% مادران ترک تحصیل کنندگان بی سواد بوده اند. در مورد استان اصفهان در تحقیق مذکور عواملی چون وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده، میزان تحصیلات والدین، تعداد افراد خانواده به عنوان عوامل خانوادگی و هوش و استعداد تحصیلی، سلامت جسمی، میزان مطالعه و درک مطلب و علاقه به تحصیل، در زمره عوامل فردی موثر بر افت شناخته شده و در زمینه عوامل آموزشی نیز فضای آموزشی، آموزش پیش دبستانی،‌ تجهیزات آموزشی و مواد درسی عوامل تأثیرگذار بر میزان پیشرفت تحصیلی بوده اند.

۷- پایان نامه دیگری مربوط است به تحقیق آقای حسن طلایی تحت عنوان «تأثیر قشربندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی» که روی ۱۸۶ نفر از دانش آموزان پسر سال چهارم متوسطه خرم آباد در سال تحصیلی ۶۶-۶۵ انجام شده است در این تحقیق قشرهای اجتماعی توسط سه شاخص درآمد، تحصیلات و شغل مرزبندی و مشخص می شوند. پیشرفت تحصیلی نیز به وسیله شاخصهای تکرار و ارتقاء سن دانش آموز،‌ معدل درسی و رشته تحصیلی سنجیده شده اند و دانش آموزان نیز بر اساس آن گروه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که بین تکرار پایه و قشر اجتماعی همبستگی معنی داری وجود دارد،‌ به صورتی که دانش آموزان قشر بالا کمتر از دانش آموزان قشر پایین مردود می شوند. از طرف دیگر نوع رشته تحصیلی نیز یکی از شاخصهای پیشرفت است و با قشربندی اجتماعی همبستگی داشته است به ترتیبی که نسبت دانش آموزان قشر پایین بیشتر در رشته های علوم انسانی و فنی و حرفه ای تحصیل می کنند، نتیجه دیگری که محقق می گیرد این بوده است که پیشرفت تحصیلی بیشتر از آنچه تصور می شود به اوضاع اجتماعی و اقتصادی و شرایط زندگی دانش آموز بستگی دارد. آثار این اوضاع ممکن است در کوتاه مدت یا در طی یک پایه تحصیلی محسوس و تعیین کننده نباشد، اما درازمدت و در طی دوازده پایه تحصیلی محسوس می باشد.
نظریه جامعه شناسان
اجتماعی شدن آدمی به چگونگی پیشرفت او در زندگی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی بستگی دارد. این نکته که پیشرفت تحصیلی فرزندان تحت تأثیر عوامل به هم پیچیده خانوادگی، آموزشی و اجتماعی است روشن است. اما تحقیقات در حدی نیست که بتوان یک الگوی کاملاً مشخص خانوادگی یا آموزشی یا اجتماعی را در این پیشرفت معین کرد. با این همه تأثیر طبقه اجتماعی، خصوصیات فرهنگی، مذهبی، سیاسی و شغلی اعضا‌ء‌ خانواده در الزامات اخلاقی و پیشرفت تحصیلی کودک موثرند. جریان اجتماعی شدن یک جریان پیچیده است که جوانب بی شمار گوناگونی دارد. در این جریان تأثیرات درآمد خانواده، تحصیلات خانواده، شغل و موقعیت والدین حائز اهمیت بیشتری است. برنامه های آموزشی نیز در این راستا مستلزم توجه و تلفیق عوامل کنترلی شناختی، رفتاری و عاطفی قابل انعطاف، با عوامل خانوادگی می باشد.

تأثیر خانواده و والدین بر روی فرزندان از تبدیل منش به شخصیت و ایفای نقشهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی غیر از مسائل روانشناسی فردی و تفاوتهای فردی آنها به ترکیب خانواده از نظر تعداد، سن، جنس، درآمد، طبقه شغلی نیز مربوط می شود.

نابرابری اجتماعی و اقتصادی
طبق نظریه پل هریسون نابرابری اجتماعی و اقتصادی، از عوامل بسیار مهم در تبیین تفاوت میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. همچنین عوامل بسیاری هست که مستمندان را از موفقیت در تحصیل باز می دارد، فاصله خانه و مدرسه زیاد است و پدر و مادر نمی توانند هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مدرسه را بپردازد. تحصیل در دبستان فقط در چند کشور از کشورهای جهان سوم رایگان است. بنابراین پرداخت شهریه ممکن است از عوامل بازدارنده باشد. مثلاً در اوگاندا شهریه مدرسه متوسطه برابر ۴۰ درصد حداقل دستمزد است و در میان کارگران و کشاورزان یا کارگران غیر دولتی عده کمی می توانند حتی حداقل دستمزد را کسب کنند. گذشته از این هزینه خرید نوشت افزار، کفش، لباس مدرسه و … نیز هست، بد درس خواندن کودک در مدرسه به سبب فقر پدر و مادرش است، او بیشتر در معرض بیماری است و مدت بیشتری از مدرسه غیبت می کند، حتی ممکن است برای انجام دادن کارهای خانه باز هم از مدرسه غیبت کند. این نارساییها سبب می شود که بسیاری از کودکان طبقات پایین وروستایی که توانایی درس خواندن دارند، نتوانند آخرین حد توانایی خود را در تحصیل بکار اندازند. این نوعی هدر رفتن هوش و توانایی ذهنی است که در مورد کشورهای جهان سوم فرار داخلی مغزها نامیده می شود.
ریمون بودون با اشاره به تحقیقات مختلف جامعه شناسان تأثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی را بر موفقیت تحصیلی و راه یاب به آموزش عالی بررسی می کند. در زیر به زمینه هایی که وی مورد بررسی قرار داده است اشاره می کنیم:

«فرضیه وجود خرده فرهنگ طبقه اجتماعی»: از لحاظ توزیع ارزشهایی که رفتارهای آموزشی را تحت تأثیر قرار می دهند میان طبقات اجتماعی تفاوتهایی وجود دارد، مثلاً در ارزشهای مربوط به مفهوم موفقیت. بنابراین با فرض یکسان بودن شرایط دیگر، یک فرد متعلق به طبقه اجتماعی پایین تر بطور میانگین می باید به آموزش به عنوان اهرم موفقیت اجتماعی، ارزش کمتری بدهد. بنا به این فرضیه، در طبقات کم بضاعت افراد غالباً تصور می کنند که موفقیت بستگی به عواملی دارد که کنترل آن از اختیار فرد خارج است، پی آمد واقعیتی که در میان طبقات بی چیز، موفقیت اجتماعی را امری مربوط به قضا و قدر می دانند این است که ارزش کمتری برای آموزش قائل هستند.

فرضیه دیگری که در این زمینه بیان شده است «فرضیه محاسبه هزینه ها – مزایا» است. با یک مثال به توضیح بیشتر این فرضیه می پردازیم: مثلاً یک گروه افراد الف که دارای سطح آموزشی بالاتری از گروه افراد ب هستند، بطور میانگین از منابع مالی بالاتر برخوردار خواهند بود و پایگاههای شغلی – اجتماعی بالاتری را اشغال خواهند کرد. فرض کنیم که نوجوانان و خانواده هایشان کم و بیش به این واقعیت آگاهی داشته باشند، از آن می توان چنین فرض کرد که آنان کم و بیش به گونه ای مبهم حساب خواهند کرد که از یک مقدار آموزش اضافی می توانند مقداری مزایای اجتماعی و اقتصادی اضافی سهم ببرند. طبیعتاً، این مقدار مزایای اضافی ایجاب می کند که نوجوانان چند سال بیشتر را صرف تحصیل دانش کنند. با انتخاب این راه، او خودش را از مبالغی درآمد نقدی که اگر زودتر وارد بازار کار می شد به عنوان حقوق و دستمزد دریافت می کرد محروم می کند. ملاحظه می کنیم که تفسیر تصمیم گیری آموزش نوجوانان و خانواده هایشان به عنوان تصمیمی، شبه اقتصادی سرمایه گذاری ناموجه نیست، نوجوانان متعلق به طبقات کم بضاعت وقتی در برابر تصمیمی آموزشی مثلاً انتخاب میان ادامه تحصیل یا متوقف کردن آن، قرار می گیرند، بطور میانگین در مقایسه با دوستان متعلق به طبقات مرفه تر خود، گرایش دارند به اینکه هزینه های آموزشی را بیشتر از میزان واقعی آن و مزایایی را که از آموزش اضافی کسب خواهند کرد، کمتر از میزان واقعی آن برآورد کنند. بنابراین با فرض یکسان بودن شرایط دیگر می توان انتظار داشت که رابطه ای میان خاستگاه اجتماعی و سرمایه گذاری آموزشی مشاهده کرد.

بیان مسأله
در دنیای امروز کار اساسی تعلیم و تربیت دیگر انتقال تمدن نسل گذشته به آینده نیست بلکه می کوشد کودکان و جوانان را برای زندگی و عمل در جهانی که در فاصله هر نسل دگرگون می شود آماده کند. بدیهی است که قالبهای کهنه تعلیم و تربیت همواره آمادگی پذیرش این تغییرات سریع را ندارد. دستگاه تعلیم و تربیت می باید از پویایی و انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد تا خود را با شرایط متغیر سازگار کند. اگر تعلیم و تربیت بر سر میراث گذشته تنها بنشیند و آینده نگری را از نظر دور بدارد و از قبول هر گونه اصلاح عمیق و همه جانبه، سرباز زند، بی تردید محکوم به انحطاط و سقوط است. پس باید بین برنامه های آموزشی اعم از رسمی و غیر رسمی با نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نوعی تجانس و سنخیت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر برنامه های تعلیم و تربیت بدور از نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه عملاً بی نتیجه است و نمی تواند کاری از پیش ببرد.

افت تحصیلی از جمله اساسی ترین و حادترین مشکل آموزش و پرورش کنونی است، و کسانی که تا حدودی با این نهاد آشنایی دارند، می دانند که نقطه شروع بیشتر طرحهای اصلاحی و یا انقلابی، چاره اندیشی درباره این معضل است. این مشکل را به زعمی می توان عدم کارآیی نهاد آموزش و پرورش جدید نام نهاد؛ گرچه از این عنوان جهت برآورد میزان افت تحصیلی استفاده نمی کنند، زیرا بر اساس این ملاک تنها نسبت موفقیت و عدم موفقیت در سالهای تحصیلی نیست که در محاسبات دخالت می کند، بلکه عدم تحقق اهداف بیرونی نیز در برآورد عدم کارایی شرکت می جوید. بنابراین وضعیت افت تحصیلی به مراتب حادتر از آنچه فعلاً به نظر می رسد، خواهد شد و بسیاری از سوابق تحصیلی که برحسب ملاکهای کنونی بر کاهش میزان افت تأثیر نموده اند،‌ آنگاه در افزایش آن سهیم خواهند گشت.

در حال حاضر افت تحصیلی به معنای عدم موفقیت در اکتساب بهینه مطالب یکسان تحصیلی بکار می رود. طراحی آموزشی فعلی با سیستم طبقه بندی سالانه می کوشد تا در یک بروسه مرحله ای علوم و معارف خاصی را به دانش آموزان آموزش دهد؛ این علوم بر طبق مطالعات روانشناسانه و علوم تربیتی مناسب وضعیت روحی و روانی و مقتضیان سنی دانش آموزان تشخیص داده شده است. طبق اصول و قواعد آموزشی، شرط ورود به مرحله بالاتر یادگیری مطالب مرحله قبل می باشد؛ زیرا شناختهای یک مرحله کاملاً مربوط و مقدمه برای شناختهای مرحله بعد است. طبق طراحی اولین مرحله جهت آماده سازی کسانی طرح شده که هیچ دانشی ندارند و آخرین مرحله مخصوص کسی است که کلیه دانشهای لازم را جهت مطابقت خود با دنیای جدید کسب کرده است. البته مراحل سالانه در یک تقسیم بندی ثانویه به مقاطعی تبدیل گردیده و باز به همان صورت شرط ورود به هر مقطع موفقیت در مقطع قبل پیش بینی شده است. از آنجا که در حال حاضر سنجش موفقیتها در یک سال تحصیلی بر اساس نمره امتحانی است، افت تحصیلی هم با این ملاک ارزیابی می شود، مطابق با این ملاک افت تحصیلی به دو معنی بکار برده می شود:

۱- عدم موفقیت در امتحانات یک سال و تکرار همان پایه در سال تحصیلی بعد
۲- عدم یادگیری کامل مطالب یک پایه و اشکال در آموزش مطالب پایه های بعدی
افت تحصیلی به هر معنایی که بکار برده شود محصول عدم تعادل اجتماعی و برخاسته از ناهماهنگی نهاد آموزش و پرورش امروزی با سایر مولفه های نظام اجتماعی و عدم تجانس مولفه های درونی این نهاد است.

بیان هدف های کلی تحقیق
۱- بررسی و شناخت عوامل افت تحصیلی و تنگناهای موجود
۲- تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی خانواده دانش آموزان با افت تحصیلی دانش آموزان
۳- برنامه ریزی والدین از حیث فراهم آوردن امکانات لازم جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
۴- جلوگیری از هدر رفتن بودجه، زمان و نیرو با شناخت عوامل موثر در افت تحصیلی و طراحی برنامه های مناسب.
بیان هدف های جزیی تحقیق
۱- میزان مطالعه افراد خانواده در پیشرفت تحصیلی موثر است.
۲- کمک گرفتن از خواهر یا برادر بزرگتر در درس ها موجب پیشرفت تحصیلی است.
۳- ارتباط مستمر والدین با آموزشگاه از نکات موثر در پیشرفت تحصیلی است.
فرضیات تحقیق
۱- بین موقعیت اقتصادی خانواده دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه وجود دارد. اگر موقعیت اقتصادی خانواده خوب نباشد، پس فرزندان آنان افت تحصیلی خواهند داشت.
۲- بین موقعیت اجتماعی خانواده دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه وجود دارد. اگر موقعیت اجتماعی خانواده خوب نباشد، پس فرزندان آنان افت تحصیلی خواهند داشت.
روش تحقیق

روش تحقیق: توصیفی
جامعه مورد مطالعه: دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی
ابزار جمع آوری اطلاعات: پرسشنامه
روش آماری به کار گرفته شده: درصدگیری

بیان اهمیت موضوع
جامعه شناسی با روشهای خاص خود بهتر از هر علم دیگری می تواند محیط اجتماعی، اقتصادی را ارزیابی کند و در این روند با بررسی عوامل و متغیرهای مختلفی نظیر طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات والدین، میزان درآمد و شغل والدین به عنوان بهترین شاخص هایی که معرف تمامی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … فرد می باشد را ارزیابی کند و تأثیر آن را در زمینه های مختلف از قبیل نقش آن در پیشرفت تحصیلی که موضوع این بحث می باشد، مورد بررسی قرار دهد.
با انجام این تحقیق می توان به کشف تأثیر قشر اجتماعی دانش آموزان به عنوان شاخص ترکیبی از متغیرهای اجتماعی و اقتصادی در پیشرفت آنان نظر داد و از طرفی چنانچه تأثیر وسیع و گوناگون مسائل اجتماعی،‌ اقتصادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز کمک کند و از بعد کاربردی اهمیت این موضوع فراهم آوردن تمهیدات و امکانات لازم برای رشد شکوفایی هوش و استعداد قشر عظیم دانش آموزان که از این امکانات بی بهره هستند، نتایج بسیار سودمندی برای آنها به همراه خواهد داشت، و از سوی دیگر این امر مسئولیت دست اندرکاران آموزش و پرورش را در برنامه ریزی های آموزشی و همچنین مسئولیت دولت را در راه تأمین امکانات اقتصادی و اجتماعی برای همگان سنگین تر می کند،

چه بسا که ظرفیتهای هوشی و استعدادهای بسیاری از کودکان متعلق به طبقات پایین اجتماع به علت ضعف امکانات فرهنگی و نامناسب بودن محیط زندگی فرصت بروز نمی نماید، و همچنین از بعد دیگر اهمیت انجام این تحقیق را در برنامه ریزی والدین از حیث فراهم آوردن تمهیدات جهت رشد و شکوفایی فرزندان می توان نام برد.

تحقیق حاضر می کوشد تا با مطالعه خانواده ها تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی را بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را روشن نماید و با شناخت عوامل موثر در شکست یا افت تحصیلی از به هدر رفتن بودجه، زمان، نیرو و امکانات جلوگیری کرد و برنامه هایی متناسب طرح کرد. بی شک عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنها عوامل افت تحصیلی نیستند بلکه عواملی مانند برنامه درسی، روش تدریس، عوامل روحی و روانی معلم و شاگرد و عوامل بسیار دیگری نیز در این امر می توانند موثر باشند، اما از آنجایی که یک تحقیق به بررسی یک یا چند بعد به صورت دقیق تر می پردازد تا بررسی تمام ابعاد مسأله به صورت ناقص، لذا سعی شده که از مطالعه عوامل اقتصادی، اجتماعی خانواده دانش آموزان پا فراتر گذاشته شود و امید است که به استعانت از خداوند متعال بتوان قدمی هر چند کوچک در راه تعلیم و تربیت آینده سازان این مرز و بوم برداشت.

بیان محدودیت های تحقیق
تنها محدودیت من در این تحقیق نداشتن وقت کافی برای ارائه کامل و جامع تر تحقیق بعد باشد که این تحقیق ناچیز گوشه ای از زحمات شما، بزرگوار را پر کند.
تعریف مفاهیم و واژه های موضوع تحقیق
– وضعیت اقتصادی: منظور از وضعیت اقتصادی خانواده داشتن خانه با فضای مناسب و درآمد کافی و برخورداری از امکانات و تسهیلات متوسط زندگی با توجه به اینکه در خانواده، رفتارهای سختگیرانه و یا بی توجهی ناشی از کمبود منافع اقتصادی مشاهده نشود.

– وضعیت اجتماعی: آنچه تحت این عنوان مورد نظر است عبارت از محیط آرام برای مطالعه و رفتار دوستانه اعضای خانواده با یکدیگر و وجود احترام و عدم رفتارهای قهرآلود، تقسیم وظایف بطور صحیح و همکاری در محیط خانه، تعامل خانه و مدرسه و بعد خانوار و سطح مطالعه خانواده می باشد.
– افت تحصیلی: عبارت است از وقوع ترک تحصیل زودرس و تکرار پایه تحصیلی در نظام آموزش و پرورش یک کشور.

– تکرار پایه تحصیلی: عبارت است از تکرار یک کلاس برای دانش آموزی که در خلال یک سال تحصیلی در همان کلاس و پایه ای که در سال قبل بوده به تحصیل بپردازد و همان کاری را انجام دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 43 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد