دانلود مقاله اثر علف های هرز ظاهر شدهی طبیعی بر صفات کمی و کیفی خربزه

word قابل ویرایش
4 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

به منظور مطالعهی اثرات گونههای مختلف علفهرز، که همزمان در پوشش فلور طبیعی با گیاه خربزه مداخله میکنند، بر برخی صفات کمی و کیفی خربزه این تحقیق در سال ۱۳۸۶ در مزرعهی خربزه واقع اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (مشهد) انجام شد. قطعه زمین با ابعاد ۹×۹ متر شبکه بندی گردید. تعداد ۳۲ کرت به صورت تصادفی با ابعاد ۴×۶ متر انتخاب و علامتگذاری شدند. علفهای هرز آنها تا برداشت خربزه اجازه تداخل یافتند. سه کرت دیگر هم به همین ترتیب بهعنوان شاهد انتخاب شدند و علفهای هرز آنها به طور کامل حذف گردیدند. تراکم و وزن خشک علفهای هرز به عنوان متغیرهای مستقل در دو سری جداگانه با صفات خربزه به عنوان متغیرهای وابسته برازش شدند. نتایج این تحقیق نشان داد شاخص وزن خشک علفهای هرز نسبت به تراکم، برآورد دقیقتری از روابط آنها را با صفات خربزه بیان میکند. بر این اساس تأثیر علفهای هرز بر صفت عملکرد میوه نسبت به سایر صفات خربزه بیشتر بود. در این آزمایش اثر تعدادی از علفهای هرز همراه خربزه به صورت هم افزایی بروز کرد در حالی که تعدادی دیگر هم کاه بودند.

کلمات کلیدی: رقابت چند گونهای، علفهای هرز، خربزه

مقدمه

پیشبینی تداخل گیاه زراعی و علفهای هرز عامل مهمی برای تصمیمگیری در سیستمهای مدیریتی علفهای هرز به شمار میآید. در عین حال نتایج تعداد زیادی از مطالعات انجام شده در این زمینه در مدیریت علفهای هرز کاربرد ندارند چرا که این تحقیقات، بر خلاف شرایط واقعی مزرعه، بر اثرات متقابل یک علفهرز و گیاه زراعی تأکید میکنند(.(۵ تحقیقات نشان دادهاند اثر تداخلی یک علفهرز بر گیاه زراعی، در شرایطی که به صورت اشتراکی (چند علفهرز) با گیاه زراعی در حال رقابت است، با اثر آن در شرایطی که به تنهایی با گیاه زراعی رقابت میکند، متفاوت است. به طور مثال در آزمایش صالحیان و همکاران (۱) اثر چند علفهرز، از جمله سلمه تره Chenopodium album، در شرایط رقابت اشتراکی، بر رشد و عملکرد گندم هم افزا بود در حالی که بر اساس برخی گزارشات، رقابت

Weed Biology Page 10

سومین همایش علوم علفهایهرز ایران، بهمنماه ۱۱ ۱۳۸۸

این گونه به تنهایی باگندم و سایر محصولات موجب کاهش عملکرد گیاه زراعی شده است ۷)، .(۹ این امر ناشی از وجود اثرات متقابل میان علفهای هرز و همچنین میان علفهای هرز و گیاه زراعی است که تاکنون مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است .(۵)

خربزه یکی از محصولات مهم و دارای ارزش اقتصادی قابل توجه در ایران و خراسان است که تاکنون به بررسی علفهای هرز آن توجه زیادی مبذول نشده است .(۲) این تحقیق با هدف بررسی رفتار علفهای هرز تابستانهی تشکیل دهندهی اشتراک طبیعی در حال رقابت با این گیاه، مشخص نمودن گونههای اثر بخش و تعیین نحوه و میزان اثر آنها بر صفات آن انجام شد.

مواد و روشها

تحقیق در سال ۱۳۸۶ در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی (مشهد) اجرا شد. زمین تحت کشت خربزه و آبیاری قطرهای با ابعاد ۹ ۹ متر شبکه بندی گردید. سی و دو کرت با ابعاد ۴ ۶ متر به صورت تصادفی روی شبکه مشخص و مرزبندی شدند و علفهای هرز آنها تا برداشت محصول اجازهی رشد و تداخل یافتند. سه کرت دیگر هم به شکل و ابعاد فوق به عنوان شاهد روی شبکه علامتگذاری شدند که علفهای هرز آنها کنترل شد. آبیاری و کوددهی بر اساس توصیهها در همهی کرتها به طور یکسان اعمال شد. نمونهگیری تخریبی علفهای هرز قبل از برداشت محصول انجام شد و میانگین جمعیت و وزن خشک آنها به تفکیک گونه در هر کرت مشخص گردید. در پایان صفات خربزه شامل رشد بوته MSL) بر حسب سانتیمتر)، عملکرد کل میوه TFY) بر حسب تن بر هکتار)، عملکرد وزنی میوهی بازار پسند MFY) بر حسب تن بر هکتار) و در صد مواد جامد محلول در گوشت میوه (°Bx) اندازهگیری شد و میانگین هر کرت محاسبه گردید. مقادیر MFY پس از کسر وزن میوههای آفت زده، پوسیده، کوچک (کمتر از عرف خربزهی قصری) و خربزههای نارس بدست آمد.

برای بررسی اثرات دو شاخص جمعیت و وزن خشک علفهرز بر صفات خربزه از روابط رگرسیونی چند متغیره با روش گام به گام پس رونده در محیط نرم افزار SPSS استفاده شد. این روابط در دو سری برازش شدند( یک برای تراکم و یک برای وزن خشک). متغیرهای مستقل سری اول شامل تراکم ۹ گونه علفهرز و متغیرهای مستقل سری دوم شامل وزن خشک اندام هوایی آنها که هر سری در چهار نوبت با صفات خربزه (متغیرهای وابسته) برازش شدند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 4 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد