دانلود مقاله استفاده از فن آوری های نوین برای ارتقای مولفه های امنیت ملی و شهرهای مرزی - مطالعه موردی استفاده ازتکنولوژی ماهواره ای و علم سنجش از دور

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان


چکیده

درحال حاضر عمده¬ترین هدف پدافند غیرعامل، ایمن سازی و کاهش آسیب¬پذیری زیرساخت¬های مورد نیاز مردم است تا بتدریج شرایطی را برای امنیت ایجاد نماید. این گونه اقدامات مهم در اکثر کشورهای دنیا یا انجام شده و یا در حال اقدام است. پنجاه سال از پرتاب نخشتین موشک حامل ماهواره ساخت بشر می¬گذرد و اکنون پس از گذشت نیم قرنی که در طول تاریخ تمدن بی-نظیر بوده است. انقلابی که ماهواره¬ها در صنعت ارتباطات ایجاد کرده¬اند بسیار چشمگیر است. با وجود ماهواره¬ها موانعی مانند کوه¬ها ودریاها در برقراری ارتباط وجود ندارد. با پیشرفت علم و تکنولوژی استفاده از فن¬آوری نوین در ابعاد مختلف بسیار لازم و ضروری است . دراین مقاله ابتدا به تعریف و بررسی مقوله امنیت و امنیت ملی پرداخته شده است و در ادامه با معرفی تکنولوژی ماهواره¬ای و نقش آنها در اتقای مولفه¬های تامین امنیت ملی پرداخته شده است. در پایان می¬توان نتیجه گرفت استفاده از تکنولوزی نوین باعت ارتقای مولفه¬های امنیت ملیدر کشور و مخصوصاً شهرهای مرزی خواهد شد.

واژگان کلیدی: امنیت ملی، فنآوری های نوین، تکنولوژی ماهواره ای، علم سنجش از دور

مقدمه:
بهرهگیری از ماهوارههای پیشرفته این امکان را فراهم ساخته است که بتوان اطلاعـات تصـویری، شـنود، سـیگنال، مـوقعیتی و هشــدار اولیــه را در هــر لحظــه از شــب یــا روز و در شــرایط مختلــف آب و هــوایی از نقــاط و منــاطق دلخــواه، تهیــه نمود(فریدل،1382،ص.(19 در ابتدا استفاده از ماهواره هیچ نقشی در تامین امنیت و جنگهای اطلاعـاتی نداشـت، امـا امـروزه ماهواره به عنوان یکی از اصلیترین ابزار مورد استفاده در جنگهای اطلاعاتی و کسب دادها مطرح اسـت(تافلر،1362،ص.(12در حال حاضر کشورهای قدرتمند با بهرهگیری از فناوری نوین ماهوارهای، این توانایی را به دسـت آوردهانـد کـه بتوانـد بـه طـور شبانهروزی، نسبت به کسب اطلاعات از بخشهای مختلف یک کشور اقدام نمایند. نوآوری فرایند پیچیده ای است که خلاقیـت مقئمه ی آن است و خود نیز لازمه حیات و توسعه در هر ساز وکاری مب باشد. تذکر این نکته ضروری است که نـوآوری الزامـاً با فناوری های پیشرفته توام نیست لکه می توان با اعمال نوآوری بر ترکیبی از تکنولوژی سنتی و سطح پـایین بـه امـر توسـعه پرداختف در واقع نوآوری تنها به نوآوری فناورانه محدود نمی شود بلکه شامل نـوآوری در دکتـرین و تاکتیـک نیـز مـی باشـد.


3102

سالیان متمادی است که فناوری های فضایی ابزاری برای قدرت نمایی علمی و نظامی کشورها شده است. این فناوری در سـال های اخیر وارد مقوله اقتصادی و امنیتی و فرهنگی هم شده است و سایه خود را بر تمامی ارگان زندگی بشر می گستراند.

بیان مسئله:
بدیهی است که هر کشوری دارای نگرانی های امنیتی از ناحیه سایر کشورها میباشد. به طوری که میخواهد همـه چیـز را در مورد وضعیت آنها بداند و از اطلاعات خودش در مقابل آنها کمال حفاظت را بنماید، این مطلب اهمیت بیان سـان تـزو ژنـرال و متفکر نظامی چینی در کتاب هنر جنگ، را مشخص میسازد که گفته است:" اگر دشمن را بشناسـی و خـود را هـم بشناسـی، لازم نیست از نتیجه صد نبرد، بترسی و چنانچه خود را بشناسی، اما دشمن را نشاسی برای هر پیروزی که به دست آوردی یک شکســت هــم تحمــل خــواهی کــرد و اگــر نــه خــود را بشناســی و نــه دشــمن را، د ره نبــردی از دشــمن شکســت خــواهی خورد"(بیل،1371،ص.(25 در این قرن که عصر اطلاعات نام گذاری شده است، تجربه جنگ های اخیر از جمله عملیات توفـان صحرا در خلیج فارس در سال 1991، جنگ کوزووو در سال 1999 و جنگ سلطه (اشغال عراق) در سال 2003 نشان می دهد که جنگ های مدرن آتی بر پایه اطلاعات و فناوری هدایت خواهند شد، زیرا قوای نظامی از سامانه هـای سناشـایی بـا توانـایی رویت، شنود، هدایت و همچنین توان تسلیحاتی بالا برای حمله از راه خیلی دور استفاده خواهد نمود و آنهـا بـا بهـره گیـری از فناوری سنجش از دور ماهواره ای و غیرماهواره ای می توانند با قابلیت های دقیقی تصویربرداری، شنود، موقعیت یابی کـرده و جنگ افزار ها را هدایت نمایند. برای کشورهایی که در معرض تهدید استکبار به خصوص آمریکا قرار گرفته است. ایـن موضـوع از حساسیت ویژه ای برخوردار است و طبیعی است که دشمن با صرف هزینههای گزاف به طور پیوسـته مشـغول جمـع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی کشور به خصوص در بعد توانمندی های نظامی و راهبـردی مـیباشـد. شناسـایی و پـایش مراکز و تجهیزات حساس و فعالیتهای نظامی اقتصادی و حیاتی کشور از اقدامات بدیهی دشمن برای استفاده در مقاصد فعلی و آینده اش میباشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اولین و مهمترین اقدام دشمن علیه کشورهای هدف، جمعآوری اطلاعات از طریق شناسایی با استفاده از ابزارهـای گونـاگون از جمله ماهوارههای تصویربرداری میباشد. تجهیزات شناسایی با پیشرفت فناوری، توانایی تصویربرداری ، شنود و کشف سـیگنال موقعیتیابی هشدار اولیه و هدایت جنگ افزارها را دارا میباشند. با استفاده از مقابلـه بـه مثـل و اسـتفاده از الگوهـای پدافنـد غیرعامل میتوان این تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد. با استفاده از تصاویر ماهوارهای میتـوان شـاخص هـای امنیـت ملـی و امنیت را در کشور گسترش داد.

اهداف تحقیق
- هدف اصلی
ارائه الگوهای مناسب برای استفاده از تکنولوژِ ماهواره ای تصویربرداری در کسب اطلاعات اهداف فرعی

- شناخت روش های تصویر برداری ماهوارهای و مولفه های موثر بر آن
- شناخت توان تصویر برداری ماهواره ای

- شناخت پارامترهای موثر در تصوبرداری ماهوارهای و نقش آن در تامین امنیت ملی کشور

پیشنیه تحقیق

در خصوص تصویربرداری و استفاده از علم سنجش از دور تاکنون تعدادی از مراکـز علمـی و تحقیقـاتی و همچنـین محققـین نظامی و غیرنظامی اقدام به انجام مطالعات و تحقیقات مختلف و پراکنده ای نموده اند. این تلاش ها عمدتاً حول محور مسـائل


3102

تخصصی ماهواره ها، رو شها و سنجنده های تصویربرداری و کاربردهای گوناگون ماهواره متمرکز بوده است و بخش محـدودی از تحقیقات مربوط به استفاده از فن آوری نوین در تامین امنیت کشور و مخصوصاً مرزها پرداخته شده است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تحلیل فضایی رابطه احساس امنیت و توسعه شهرهای مرزی ( مطالعه موردی : شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی )

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقاله نظامی
چکیدهامنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بستر ساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنیت و احساس ناشی از آن است. مفهوم احساس امنیت شهروندان به عنوان عنصر کلیدي در دستیابی به اهدف پیش بینی شده از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله به بررسی و تحلیل فضایی رابطه احساس امنیت و ...

دانلود مقاله ارزیابی و تحلیل شاخص های ذهنی کیفیت زندگی در شهرهای مرزی ( مطالعه موردی : شهر بندر ترکمن )

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهکیفیت زندگی از جمله مسائل مهمی است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوري و فرایند صنعتی شدن در کشورهاي غربی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت و روز به روز بر مطالعات در این زمینه افزوده شده و این مهم به دلیل اهمیت روز افزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست هاي عمومی و نقش آن به عنوان ابزاري کارآمد در مدیریت و ...

دانلود مقاله بررسی مناسبات قومی – مذهبی در شهرهای مرزی ( مطالعه موردی خراسان رضوی )

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدولتها به عنوان بازیگران اصلی نظام بینالملل، توجه خاصی به امنیت ملی خود دارند؛ چرا که این امر منعکس کننده توانائی بقاي آنها به مثابه واحدهائی مستقل در عرصه جهانی است. امنیت به بر حذر بودن از خطراتی اطلاق میگردد که منافع و ارزشهاي ملی را مورد تهدید قرار میدهد. هر چند در گفتمانهاي کلاسیک امنیت ملی، تاکید ا ...

دانلود مقاله فرهنگ رقیب و امنیت فرهنگی شهرهای مرزی جمهوری اسلامی ایران ( مطالعه موردی : وهابیت و استان سیستان و بلوچستان )

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر توسعه مفهوم امنیت از مضیق به موسع، امنیت فرهنگی توانست به عنوان یکی از ارکان قطعی و پایه در شکلدهی به امنیت پایدار جلوهگر شود. از آن جا که هر موضوعی در هر سطح و حوزه مفهومیاي نیازمند به یک »تهدید« جهت تبدیل شدن به یک »موضوع امنیتی« میباشد، حوزه فرهنگ نیز در رویارویی با تهدیدات اعم از بالقوه و بالفعل، ...

دانلود مقاله نقش سرمایه گذاری و اشتغال در امنیت و اقتصاد شهرهای مرزی مطالعه موردی : شهر سومار استان کرمانشاه

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیدهبرنامه ریزي منطقه اي در حقیقت چهارچوبی است که در آن خصوصیات فضایی سیستم هاي اقتصادي – اجتماعی را می توان درك کرد و در جهت رشد و توسعه منطقه اقدام کرد به این معنی که در بعد فضایی چه عوامل و ویژگی هایی می تواند در توزیع جمعیت و فعالیت هاي مختلف اقتصادي در سطح یک منطقه موثر باشد. بررسی رشد و توسعه یک منطقه ...

دانلود مقاله اثرات پولشویی بر امنیت اقتصادی مناطق مرزی کشور مطالعه موردی؛ سیستان و بلوچستان

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
چکیدهقاچاق کالا در مناطق مرزي از مهمترین معضلات اقتصادي کشور می باشد که می تواند اثرات مخربی بر تراز تجاري و در نتیجه رشد اقتصادي کشور داشته باشد. در واقع قاچاق کالا به عنوان یکی از ابعاد پولشویی در کشور می تواند امنیت مناطق مرزي کشور را با تهدید مواجه کند.براین اساس، در این پژوهش ضمن تبیین نظري موضوع، سعی شد ...

مقاله برآورد تبخیر و تعرق شهری از طریق شاخصهای پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجش از راه دور ماهواره WorldView2

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** برآورد تبخیر و تعرق شهری از طریق شاخصهای پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجش از راه دور ماهواره WorldView2 چکیده مدیریت آبیاری مستلزم درک بهتری از نیاز آبی گیاهان مختلف به منظور کاهش مخاطرات زیست محیطی و افزایش بهرهوری مصرف آب میباشد. ...

مقاله بررسی امنیت و تاثیرات آن در شهرهای مرزی مطالعه موردی شهر زابل

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی امنیت و تاثیرات آن در شهرهای مرزی مطالعه موردی شهر زابل چکیده امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسانها حساسیت خاصی دارد. بیتردید هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامـل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعداها، مهمتر از عنصر امنیت و آرامش نیست. همچنـان کـه توسـعه اجتمـاعی، خلاقیـت و فعالیتهای ارزشمند ب ...