دانلود مقاله اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای طراحی بزرگراهها

word قابل ویرایش
30 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

خلاصه:
فرآهم آوردن ایمنی رانندگان هدف اولیه طرح‌های بزرگراهها می باشد و انتظار می رود که ایمنی در طرح ها و سیاست ها و استانداردهای سازمان ها ، انعکاس یافته باشد. ایمنی از جمله فاکتورهای مهم در بیشتر تصمیم گیری ها از جمله طرح های جایگزین می باشد. هرچند محدود بودن کیفیت داده های ایمنی و ناکافی بودن مدیریت داده ها و سیستم های اطلاعاتی، تاثیر و کارایی تلاش های پیشین جهت در نظرگرفتن ایمنی بزرگراهها در تصمیمات مربوط به طراحی، را محدود نموده است.
در پروژه ۱۳-۱۷ NCHRP نیاز به اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای استفاده در تصمیم گیری های مربوط به طراحی بزرگراه بررسی شده است. خلاصه نتایج تحقیق نشان می دهد که می بایست کیفیت و کمیت داده های ایمنی و ابزارهای موجود طراحان ارتقاء یابد.

کارهای مورد نظر در پروژه و اهداف آن در زیر آمده است:
۱- شناسایی آیتم های اطلاعاتی مورد نظر. از تاریخچه تحقیقات صورت گرفته تاکنون، تماس با طراحان، و سایر منابع نیاز کابران به اطلاعات (شامل اسناد و دسترسی آن) جهت پشتیبانی پروژه و تصمیمات و سیاستهای مرتبط با ایمنی طراحی بزرگراهها استفاده شد. نیاز کاربران به اطلاعات مورد نیاز و موارد مرتبط با کسب و مدیریت این اطلاعات شناسایی شد.
۲- تشکیل گروه مشاور: گروهی جهت دادن مشاوره تدر خصوص روش های موجود و تکنولوژی های جدید و ارائه بازخورد پیشنهادات در خصوص ارتقاء نحوه جمع آوری، ذخیره سازی، دسترسی و استفاده از داده های طراحی و ایمنی راه، تشکیل شد.
۳- بازبینی جدی الزامات گزارش تصادفات به صورت هماهنگ: بازبینی هایی جهت به کارگیری الزامات مرتبط با گزارش تصادفات انجام شد. سایر روش های استفاده از اطلاعات ایمنی برای پشتیبانی طراحی راه، در نظر گرفته شد.
۴- بازبینی تکنولوژی های جدید: تکنولوژی های جدیدی که قابلیت ارتقاء جمع آوری و مدیریت اطلاعت ایمنی را داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.
۵- ارائه طرح های مفهومی : مجموعه ای از طرح های مفهومی برای سیستمی که بتواند جمع آوری ذخیره و استفاده از داده های ایمنی در طراحی ها را ارتقاء دهد، ارائه شدند.
۶- گزارش موقت : با دنبال کردن مراحل ۱ تا ۵، طرح های مفهومی ارائه شدند. در این حین، اگر به بازبینی مجدد نیاز باشد، انجام خواهد شد و در میان طرح ها، آن طرحی ها قابلیت و امکان اجرای بیشتری داشته باشد شناسایی می گردد.
۷- ارائه جزئیات اساسی برای طرح های گزینش شده : جزئیات مربوط به طرح های مفهومی گزینش شده ارائه می گردند (شامل آنالیز تاثیر برروی سیستم ها و چیدمان کنونی) و همچنین موارد مربوطه به کارگیری آنها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۸- تهیه گزارش نهایی: در آخر گزارش جهت مستند نمودن تلاش ها و تشویق سازمانها برای استفاده از سیستم ها و برنامه های مربوط به ارتقاء اطلاعات ایمنی در طراحی های راه، ارائه می گردد.

در بازبینی تاریخچه به چندین نکته مهم اشاره می شود تا اصل موضوعات روشن گردد. در اینجا سؤالات مهمی که مورد بررسی قرار می گیرند، به صورت خلاصه آمده است.
• جهت تولید اطلاعات برای استفاده و پشتیبانی در تصمیمات طراحی، در چه نقاطی از روند طراحی به داده هایی ایمنی نیاز است؟
• چه داده های ایمنی برای انعکاس بهتر ایمنی در روند طراحی مطلوب و مفید خواهد بود؟
• مسائل و راه حل های بالقوه مرتبط با جمع آوری و مدیریت داده های مورد نظر، کدام ها هستند؟
• مسائل و راه حل های بالقوه مرتبط با ارائه هرچه موثرتر اطلاعات مورد نظر به طراحان، کدام ها هستند؟
• چگونه این مسائل، به خصوص از طریق به کارگیری تکنولوژی ها جدید و راهبردهای مربوط به فاکتورهای سازمانی و چیدمانی دخیل، حل خواهند شد؟
در این بخش به هر کدام از این سوالات به صورت خلاصه جواب داده می شود.

روند طراحی
از طریق بازبینی تاریخچه، مصاحبه با مهندسین طراح ایالتی، مشورت با گروه پروژه و گروه مشاور، و دانش تیم تحقیقی، دیدگاهی کلی نسبت به انواع تصمیمات طراحی که نیازمند اطلاعات ایمنی هستند، ارائه شد. در یک آژانس راه به طور معمول سه فعالیت صورت می پذیرد. برنامه ریزی سیستم، طراحی پروژه، و مدیریت سیستم (شکل ۱-S). این پروژه اساسا بر روی فعالیتهای دخیل در طراحی پروژه، متمرکز است، ولی دو فعالیت دیگر را نیز در نظر می گیرد.
برای سه فعالیت عنوان شده، به طور کلی دو نوع اطلاعات تایمنی مطلوب است:
۱- اطلاعاتی جهت شناسایی وجود و نوع مشکلات در یک موقعیت ومحل.
۲- اطلاعاتی جهت پیش بینی تاثیرات نهایی یک تصمیم مربوط به طراحی برروی ایمنی، یافته های این پروژه بر اساس نوع اطلاعات مورد نیاز کاربران متفاوت می باشد. رابطه بین داده ها، اطلاعات و کاربران به صورت مفصل ارائه می گردد. می بایست در ارزیابی راهبردها جهت ارتقاء اطلاعات یک گروه کاربر خاص، تاثیرات بالقوه بر روی گروهی از کاربران احتمالی داده ها در نظر گرفته شود.

یک جنبه مهم در استفاده از اطلاعات ایمنی، مراحل آنالیز و هدف از آن می باشد. در شکل ۱-s نشان داده می شود که آژانس های راه و حمل و نقلی می توانند از داده های ایمنی برای دامنه ای وسیع از فعالیتها شامل مسائل قانونی و مدیریتی، برنامه ریزی و سیاست طراحی، برنامه ریزی پروژه و طراحی مخصوص پروژه، استفاده نمایند. در هر مرحله از آنالیز، انواع مختلف داده ها مورد نیاز می باشد. تهیه برنامه برای این بهبود این موارد شامل اجرای ایمنی به عنوان یک معیار اصلی می باشد. به علاوه، برنامه ریزی، طراحی، طرح مشکل، شناسایی اهداف و نیازهای پروژه (به ویژه ارزیابی محیطی یا تاثیر آن) و سایر توسعه ها و ارزیابی همگی نیازمند استفاده مناسب از داده های ایمنی می باشند. ارزیابی جزئیات طرح شامل استثنائات طرح با ارائه طرحی با استاندارد پائین تر، انجام می شود. این فعالیتها نیازمند مراضه ای وسیع از دادها جهت ایجاد اطلاعات مورد نظر می باشد. یک دیکشنری داده برای خلاصه کردن داده های مورد نیاز شناسائی شده در این تحقیق، ارائه شد.
ابزاهای آنالیز و داده های موجود کنونی توانایی فراهم آوردن وسایل مورد نیاز طرح برای در نظرگرفتن این اطلاعات را ندارند. در نتیجه در تصمیمات طراحی همیشه کمبود و یا نبود ایمنی احساس می شود. تحقیقی که بر روی این پروژه انجام شد بر روی همین مسائل و شناسایی شده بود. این ترازش این مسائل را ارائه و راهبردهای آنها را نیز عنوان می کند.

مسائل مرتبط با ایمنی اطلاعات ایمنی
به دلیل کیفیت بد داده ها، اطلاعات مناسب ایمنی را نمی توان سریع بدست آورد و ابزارهای آنالیزی مناسب نیز در اختیار طراحان نمی باشد و همه این موارد موجب می شود تا ایمنی به خوبی در تصمیمات طراحی مورد توجه قرار نگیرد، علی رغم اینکه طراحان خواهان رعایت آن می باشند. مشکلاتی که این طراحان در رابطه با بدست آوردن و استفاده از داده های ایمنی با آن روبه رو هستند منجر به نادیده گرفته شدن آنها می شود. رابطه بین سطح اطمینان از مقادیر کمی و نتایج تصمیمات طراحی در شکل ۲-S آمده است.

طراحان بیشتر تمایل دارند به عواملی که از اطمینان بالاتر برخوردار هستند، بهای بیشتری دهند. این عوامل شامل تخمین هزینه های ساخت و تاثیرات مقدار حریم راه می شود. البته در تصمیم گیری ها به نظر عموم نیز توجه می شود. اغلب یک طراح اطلاعات تصادفات (مثلا موقعیت، عوامل محیطی و دلایل) را به سه گروه ناقص، گمشده یا اشتباه تقسیم می کند و معمولا وقت ومنابع لازم را برای تصحیح اشتباهات در اختیار ندارد و می بایست با همین اطلاعات به کار ادامه دهد. بنابراین در پیش بینی یا تعیین چگونگی تاثیر گزینه ها بر روی ایمنی، از اطمینان کافی برخوردار نیست و ناگزیر ایمنی تبدیل به یک فاکتور ثانوی در تصمیم گیری ها می شود. مسائل مربوط به این در بخش های بعدی مورد بحث قرار می گیرند.

فعالیتهای مربوط به برنامه ریزی

فعالیتهای مربوط به پروژه

شکل ۱-S – طرح شماتیک روند طراحی و برنامه ریزی

مسائل مربوط به جمع آوری داده های ایمنی
این مسائل در رابطه با گزارش تصادف پلیس (PCR) ، نوع و کیفیت داده های مربوط به محیط راه، داده های دینامیکی (مثلا حجم و سرعت ترافیک) وجود دارد. این نقایص به خاطر عدم تمرکز و توجه به ایمنی در زمان ایجاد پروتکل ها و دستورالعمل ها توسط سازمان های مسئول می باشد.
منبع اولیه اطلاعات تصادف PCR می باشد، در بسیاری از مواقع، چنین گزارش هایی وجود ندارد، و یا اینکه اطلاعاتی که از نظر طراحان بسیار مهم هستند (نظیر موقعیت تصادف) گمشده اند. از آنجائیکه وظیفه اصلی مامور پلیس حفظ امنیت و صحنه تصادف، رسیدگی به مجروحان، و کاهش تراکم ناشی از تصادف می باشد، اغلب زمان کافی برای معین کردن نقاط تصادف یا ثبت سایر المان های مرتبط راه را ندارد.

در مورد راه، داده هایی که از اهمیت بحرانی برای ایمنی برخوردار هستند، اغلب در اختیار آژانس ها وجود ندارد. برای مثال، خصوصیات راه از مهمترین فاکتورهای موثر بر روی ایمنی راههای دو خطه برون شهری می باشد، و چندین ایالت اسنادی را در رابطه با خصوصیات و شرایط راهها که اطلاعات کافی برای تصمیم گیری را ارائه می دهند، نگهداری می کنند. بیشتر آژانس ها خصوصیات هندسی (از قبیل راستا افقی، عمودی و تقاطعات) که با فراوانی و شدت تصادفات در ارتباط هستند، را فهرست نکرده اند.

داده های حجم ترافیکی حرکت در تقاطعات اغلب در دسترس نیست. اطلاعات کافی در مورد سرعت وسایل نقلیه نیز همین وضعیت را دارد. برای مثال، میزان به روز کردن داده های مربوط به حجم ترافیکی به وسیله فراوانی برای سیستم های مدیریت روسازی کافی است ولی برای معین کردن خصوصیات در آنالیزهای ایمنی مناسب نیست.
مسائل مرتبط با مدیریت داده های ایمنی
در این تحقیق نیاز به ارتقاء مدیریت داده ها از جمله ایجاد ارتباط بین بانکهای اطلاعاتی، استفاده از داده ها به روش های مدرن، و نگهداری فایل های مربوط به اطلاعات قبلی (تاریخچه)، نشان داده شده است.

این داده های ارزشمند (مثلا از اسناد تعمیر و نگهداری مانند تعویض گاردریل، سیستم های مدیریت و روسازی، اسناد مربوط به مرگ و میر، شکایات شهروندان تا آژانس های راه و پلیس) توسط سایرین به جز برای اهداف ایمنی راه نیز نگهداری می شود. می توان از این داده ها برای آنالیزهای ایمنی استفاده کرد، ولی به دلیل عدم دسترسی به آنها، از آنها استفاده نمی شود. این داده ها می تواند به طراحان و آنالیزورهای ایمنی ایده های خوبی دهد که متاسفانه به خاطر عدم اتصال آنها به سیستم های داده های ایمنی، این کار عملی نمی باشد.

در بیشتر آژانس ها اسناد بلند مدت مربوط به تاریخچه ایمنی بزرگراه و با تغییرات در شرایط هندسی، حجم ترافیکی، و سایر شرایط مربوط به موقعیت های خاص، نگهداری نمی شود. نگهداری و در اختیار قراردادن چنین اطلاعاتی برای طراحان، در ارزیابی تاثیر افزایش کیفیت و بهبودهای خاص محلی و در نتیجه تقویت تصمیم گیری های آتی مفید خواهد بود.

به دلیل نبود اطلاعات کافی برای ارجاع به موقعیت مورد نظر و یا دقیق نبودن و یا گم شدن آن، آنالیزور مادر به ارائه اطلاعات به منظور ایجاد ارتباط بین الگوهای تصادفات پیشین و شرایط مرتبط (که داده های آن در فهرست راهها موجود است) نمی باشد. حتی اگر این ایجاد ارتباط ممکن باشد، رسیدن به آن وقت گیر و در عین حال شامل اطلاعاتی کافی در مورد هندسه طولی نمی باشد. اگر کسی بخواهد تغییرات در هندسه محلی را بررسی کند، نیازمند آنالیز زمانی ۱۰ ساله می باشد. در فهرست های راه، فایل های مربوط به تاریخچه آن راه وجود ندارد، بنابراین شخص نمی تواند از چگونگی و زمان تغییرات مطمئن باشد و در نهایت طراح به داده های ترافیکی قابل دسترسی و یا سایر داده ها که در مورد تغییرات در طرح مفید باشد، دسترسی ندارد.

راه حل های بالقوه برای مسائل مرتبط با اطلاعات ایمنی
این تحقیق رویکردی جامع نسبت به مشکلات ذکر شده که شامل تشکیل یک چارچوب سازمانی که در آن بتوان تصمیم گیری ها را تقویت نمود، می دارد. پیشرفت های تکنولوژی در جمع آوری و مدیریت داده ها، فرصت های مقرون به صرفه بسیاری را ارائه می دهد. حساسیت نیاز به داده های مرتبط با ایمنی برای طراحان در برنامه های جمع آوری اطلاعات بخشی از راه حل مشکل می باشد. راهبردهای سازمانی جهت ارتقاء اهمیت اطلاعات ایمنی نیز توصیه شده است.

نقش تکنولوژی
با پیشرفت های اخیر تکنولوژی، تعداد کمی از آژانس ها از این تکنولوژی ها برای بالا بردن سطح استفاده از داده ها ایمنی استفاده کرده اند در حالیکه می توان این تکنولوژی ها را برای جمع آوری، مدیریت و داده ها و ارتباطات آنها به کار برد. با ابداع مهندسی به یاری کامپیوتر (CAE) وسایل نقلیه مجهز، و داده های مبتنی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای کمک در روند جمع آوری اطلاعات استفاده می کرده اند. کمتر از یک سوم آنها از خوانده های نوری بانکهای اطلاعاتی، گزارشات تصادفی و داده های پزشکی یا وسایل مدل سازی یا سیستم های پشتیبانی استفاده می کرده اند. ولی در کل، آژانس ها از وسایل و تجهیزات کامپیوتری موجود استفاده کامل نمی برند.

آژانس ها می توانند با به کارگیری فرصت هایی که تکنولوژی های جدید ارائه می دهند، با کار و هزینه کمتر که روز به روز نیز در حال افزایش است، کیفیت داده ها را ارتقاء دهند. مثلا اطلاعات مربوط به حجم ترافیکی می توان از سیستم های سیگنال کامپیوتری که در محل تقاطعات قرار میگیرند و حرکت های گردشی، طبقه بندی وسایل نقلیه، و سرعت را کنترل می کنند، بهره برد.
با تهیه و دسترسی به سیستم اطلاعات ایمنی، دیگر آژانس ها مجبور به انجام برنامه های شمارشگری دستی که هزینه بر هستند و اطلاعات کمی را نیز در بردارند، نخواهد بود.

نیاز به یک سیستم پشتیبان در تصمیمات طراحی
بعد از ارتقاء کیفیت و مدیریت داده ها توسط تکنولوژی های مدرن، اکنون به ابزارهای جامع ومفید برای هماهنگی اطلاعات ایمنی نیاز است. وقتی طراح به این اطلاعات رسید، با مشکل اینکه حال با این اطلاعات باید چه بکند رو به رو می شود. در پروژه ۱۲-۱۷NCHRP تیم تحقیق، یک سیستم پشتیبان (DDSS) ایمنی را برای کمک به تصمیم گیری طراحان در هر مرحله از این روند، توصیه می کند.

چارچوب DDSS ، آیتم هایی از قبیل تقابل با کاربر، مدول پشتیبانی تصمیم گیری، مدول ارائه اطلاعات، و یک مدول آنالیز طرح فراهم آمده است. دیاگرام این چارچوب در شکل ۳-S آمده است. می بایست تقابل با این سیستم تا جائیکه امکان دارد برای کاربران نهایی و مدیران قابل درک مستقیم باشد. کاربران نهایی (طراحان) از طریق مدول پشتیبان تصمیم گیری با این سیستم تقابل دارند. این مدول هسته هوشمند سیستم می باشد. در مدول ارائه اطلاعات، نرم افزار بیسیک مورد نیاز برای نمایش اطلاعات بدست آمده بانکهای داده یا مدول آنالیز طرح، وجود دارد. و در آخر، مدول آنالیز طرح ابزارهای آنالیز طرح های موجود یا پیشنهاد شده را در اختیار طراح قرار می دهد و طراح می تواند در هر زمان از بهترین تجهیزات آنالیزی استفاده نماید.

ابزارهای آنالیزی مورد تحث برای این هدف، طور طراحی شده اند که می توانند فاکتورهای زیر لایه ای که موجب تصادفات می شوند، را به راحتی شناسایی کنند. این ابزارها برای طراحان در نظر گرفته شده تا بتوانند داده های جزئی را به خوبی بررسی نمایند. علاوه بر این ابزارها، این مدول روش هایی را مبتنی بر روش های بازرسی ایمنی، برای آنالیز ارائه می دهد. بازرسی ایمنی می توانند به عنوان وسیله ای برای خلاصه کردن و ارزیابی نتایج سایر ابزارهای آنالیزی طرح موجود، استفاده شود. مجموعه هایی از ابزارهای آنالیزی برای آزمایش و ارزیابی طرح های پیشنهادی وجود خواهد داشت و در آخر ابزارهایی که توسط FHWA و بخش (IHSDM) استفاده می شود، نیز به کار می رود. سایر تجهیزات نظیر شبیه سازی دینامیکی، روش های آنالیزی فاکتورهای انسانی، مدل های پیش بینی نتایج ایمنی و عملکردن طرح پیشنهادی و ابزارهای آنالیز اقتصادی، نیز در نظر گرفته می شوند.

با ارائه سیستم پیشنهاد شده می توان سرمایه و الزامات موسسه و سازمانی را برآورده و از تکنولوژی های جدید استفاده کرد. چارچوب زمان بندی برای این کار اختیاری می باشد زیرا مسئولیت مسئولین دولتی برای این پروژه سنگین و پشتیبانی تکنولوژی ها آتی دشورا خواهد بود.
DDSS جهت یاری رساندن به طراحان در مراحل مختلف این روند، برنامه ریزی شده و قادر خواهد بود جزئیات را از کلی ترین موارد به جزئی ترین آنها تولید کند. در این گزارش این مفهوم با ارائه دیاگرام و توضیح مراحل مورد استفاده در شناسایی موقعیت هایی خطرناک، نشان داده شده است.
به کارگیری این سیستم در طول زمان، مزایایی قابل توجهی را برای جامعه طراحان و سایرین در برخواهد داشت. مثال هایی در این رابطه در شکل ۴-S آمده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 30 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد