بخشی از مقاله

مقدمه :

پتانسیل های معدنی و صنعتی شهرستان ابهر
شمه ايي كلي از پتانسيلهاي معدني شهرستان ابهـر
مرغوبيت نسبي در مواد معدني موجود در شهرستان ابهر وتنوع آن ,وضعيت مناسبي را براي ايجاد صنايع معدني تزئيني وصنايع جنبي مورد نياز بوجود آورده است بويژه وجود معادن فعال گرانيت سيليس كائولن وخاك صنعتي در اين شهرستان وظرفيت كافي براي توليدات اين مواد واولويتهاي نزديكي محل معادن به بازار مصرف و وجود راههاي مناسب ارتباطي به استانهاي مجاور حائز اهميت است.


از ديگر جهات وجود صنايع معدني متناسب با مواد معدني ,فراهم شدن كليه امكانات لازم براي فعاليت بخش خصوصي از طريق رفع موانع قانوني ,حمايت دولت از تعاوني هاي معدني وعدم وابستگي فعاليتهاي معدني به تكنولوژي خارجي شرايط را براي سرمايه گذاران در اين بخش فراهم نموده است
از طرف ديگر تنگناها ومحدوديتهايي چون كوتاه بودن زمان بهره برداري از معادن ,انگيزه سرمايه گذاري طولاني مدت را براي فعالان بخش خصوصي از بين مي برد.ركود نسبي فعاليت برخي از معادن بعلت فقدان بازار مصرف ,يا نداشتن حرفه اقتصادي ,كمبود ماشين آلات مناسب ونو و تكنولوژي پيشرفته در فعاليتهاي اكتشافي وعدم بهره مندي از نيروهاي متخصص بعلت دشواري كار توسعه وايمني كافي براي فعالان در اين بخش را كاهش داده است .


عدم وجود شركتهاي صنعتي مناسب براي صنايع معدني براي جلوگيري از آلودگي حاصل از كار , تعداد مراكز تصميم گيري وروشن نبودن مقررات ادارات مرتبط ,سرمايه بر بودن وريسك پذير بودن فعاليتهاي معدني ,فقدان مراكز آزمايشگاهي وتحقيقات كاربردي ,فقدان شركتهاي مشاوره اي وخدماتي ,كمبود سرمايه گذاري زيربنايي , از قبيل راه برق ,مخابرات ومطالعات واكتشافات ,فقدان تشكل در بين معدن كاران ومتناسب نبودن رشد قيمت ماده معدني در مقايسه با رشد قيمت تمام شده از عمده تنگناها ومحدوديتهاي بخش صنايع معدني در شهرستان ابهر مي باشد
با وصف اين در سالهاي اخير خصوصاً در دوران خدمتگذاري دولت اصلاحات شاهد رشد چشمگيــري در اين زمينــه بوده ايم كه در ذيل برخي از آن موارد را بصورت كلي ملاحظه مي فرمائيد


از مجموع 32 معدن فعال در شهرستان تعداد 18 معدن از سال 76 تا 84 پروانه بهره برداري گرفته اند .كه 25/56% را شامل مي شوند

- اكنون در بخش معادن شهرستان حدود 280 نفر بصورت مستقيم مشغولند ونزديك 500 نفر نيز بصورت غير مستقيم در چرخه فعاليت معادن شهرستان اشتغال دارند
- شهرستان ابهر 9/65 درصد از سهم معادن شهرستانهاي (ناحيه ابهر) را بخود اختصاص داده وناحيه ابهر نيز 2/15% از ذخاير معادن استان را تشكيل مي دهد.
- در شهرستان ابهر در بخش معدن 5 واحد تعاوني معدنكاري و27 واحد خصوصي معدن مشغول فعاليت است.
- در پيگيريهايي كه از طريق فرمانداري ابهر صورت گرفته جلساتي با معدنكاران در سال 83 برگزار گرديده وضمن توجه وحل پاره ايي از مشكلات آنان تشكيل سنديكاي ويژه معدنكاران پيشنهاد گرديده كه در شرف انجام است.

معــدن :

تعداد وميزان ذخاير معدني در شهرستان ابهر در سال 76

معادن معادن غيرفعال مجموع ميزان ذخاير (تن)
فعال غيرفعال مجموع
29 2 31 28756901 642000 29380901

تعداد معادن فعال موجود در سال 1382

معدن سيليس سنگ لاشه سنگهاي تزئيني (تن) آهن خاك صنعتي (تن(
گرانيت تراورتن مرمريت 2 4
11 1 0
ظرفيت 15974321 تن - 37516901 - - - 3068000

ميزان استخراج وارزش توليد در سال 1382

استخراج (تن) ارزش توليد (ميليون ريال) نيروي شاغل بكار در سال 1382
327329 17670 263 نفر

تعداد موافقت اصولي گواهينامه اكتشاف صادر شده وشركت هاي تعاوني در سال 82

حوزه پروانه اكتشاف صادر شده تعداد گواهينامه اكتشاف صادر شده تعداد شركتهاي تعاوني
ابهر 16 3 8

از مجموع 110885964000 ريال سرمايه گذاري انجام شده در بخش معدن د ر سا ل 1382 در استان زنجان 16794568000 ريال سرمايه گذاري د ر ناحيه ابهر صورت گرفته كه 15% سرمايه گذاري كل استان را شامل ميشود بيشترين سرمايه گذاري در ناحيه ابهر در شهرستان ابهر به ميزان 000/282/359/10 ريال انجام گرفته است كه برابر با 7/61% كل سرمايه گذاري ناحيه در بخش معدن بوده است.
سرمايه گذاري انجام شده در بخش معدن (خصوصي ) 000/282/359/10 ريال در ابهر بوده است.
مهمترين محدوديت ها وتنگناهاي توسعه بخش معدن
1- عدم وجود برنامه توسعه صنعتي و معدني يا برنامه دراز مدت
2- محدود بودن فصل کاري فعاليت مدني به لحاظ شرايط جوي شهرستان
3- کمبود منابع تامين سرمايه گذاري و مشکلات سيستم بانکي در رابطه با ارائه تسهيلات
4- ايجاد راه هاي ارتباطي مناسب براي معادن فعال و غير فعال و انديس هاي معدني
5- ضعف شديد تکنولوژي کلي صنعتي و معدني
6- عدم اطلاع اکثر مديران معدني از دانش روز و ضعف مديريتي واحدهاي امور مختلف توليد، صادرات، بازاريابي و انبارداري
7- عدم وجود صنايع تبديلي مربوط معادن فعال شهرستان
8- کمبود ماشين آلات درحال حاضر نحوه استخراج در اغلب معادن شهرستان بصورت سنتي انجام مي گيرد.
9- ناکافي بودن مطالعات زمين شناسي و معدني در شهرستان


10- عدم وجود برنامه جامع مطالعات معادني شهرستان و تهيه نقشه با مقياس بزرگ زمين شناسي
11- فعال نمودن کميته توسعه صادرات غير نفتي، تشويق توسعه صادرات، بيمه تضمين صادرات
مهمترين قابليت ها و مزيتهاي بخش معدن
- وجود ذخاير قابل توجهي از گرانيت، گچ، سيلس، کائولن، خاک هاي صنعتي در شهر استان که زمينه ساز ايجاد صنايع معدني و صنايع وابسته به مواد اوليه معدني است.
2- وجود پتانسيل هاي مواد معدني فلزي براي سرمايه گذاري در بخش اکتشاف
3- وجود شهرک صنعتي


4- استقرار شبکه هاي زير بنايي از قبيل راه، راه آهن، برق و گاز
5- قرار گرفتن شهرهاي عمده شهرستان در مسير ترانزيت تهران – تبريز و اروپا
6- وجود نيروي انساني کارآمد ومراکز آموزش عالي و فني حرفه اي


بخش معدن
از مجموع 34 معدن فعال و غير فعال شهرستان ابهر سهم معادن فعال 46/70 درصد مي باشد انديس هاي معدني فعال شهرستان عبارتند از کانساره هاي غير فلزي، معادل سيلس، نقش معدن و خاک هاي صنعتي سه معدن، کانساره هاي فلزي، شامل آهن دو معدن – 6 مورد معادن سنگ هاي تزئيني، لاشه آهکي، تراورن، 5 مورد معدن گرانيت و يک مورد معدن مرمريت معادن سيلس با 30 درصد بيشترين و معدن مرمريت بالا درصد کمترين سهم از معادن فعال شهرستان را به خود اختصاص داده اند. ميزان ذخاير مدني شهرستان 36729 هزار تن برآورده گرديده که سهم معادن فعال 26908 هزار تن معادل 3/73 درصد و سهم معادن غير فعال با 9821 هزار تن معادل 7/26 درصد بوده است.


تعداد شاغلان در معادن فعال شهرستان ابهر جمعاً 78 نفر بوده که سهم معادن سيلس با 8/30 درصد بيشترين معادن آهن با 4/6 درصد کمترين درصد سهم را به خود اختصاص داده است.
سهم شهرستان از معادن فعال استان معادل 4/36 درصد و از معادن غير فعال 8/20 درصد بوده است ميزان ذخاير معادن فعال و غير فعال شهرستان ابهر در مقايسه با کل استان به ترتيب 1/18 درصد و 8/3 درصد بوده است ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در بهره برداري از معادن شهرستان معادل 400000 ريال بوده که در مقايسه با استان 3/33 درصد به اين شهرستان اختصاص داشته است.


محدوديت ها و تنگناهاي بخش صنعت
1- عدم استقرا اداره صنايع و معادن با توجه به فعاليت بسيار گسترده صنايع در منطقه
2- لزوم پيگيري استقرار سريع سايپا ديزل در شهرستان که زمين مورد نياز مشخص و واگذار گرديده و موافقت اوليه آن صورت گرفته است.
3- فقدان ارتباط کافي بخش هاي صنعت، معدن و کشاورزي
4- عدم وجود برنامه ريزي صحيح وبازار جذب توليدات


5- گسترش وقفه دار صنايع در شهرک صنعتي
6- پايين بودن توان مالي توليد کنندگان صنايع دستي و مقرون به صرفه نبودن توليدات
7- صدور مجوزهاي صنعتي توليدي در استان مجاور که مشابه آن در شهرستان فعاليت توليدي دارند.
8- حمايت ناکافي از توليد کنندگان و صنايع کوچک
9- ضعف تخصصي مديران واحدهاي صنعتي و کمبود نيروي انسان متخصصين.
10- وجود يک واحد اداري مربوط به صنايع دستي تکافوي نياز اين شهرستان را نمي کند و با توجه به گسترش و ميل به صنعتي شدن منطقه و ايجاد واحد جديد بدون توجه به واحدهاي موجود، نياز اين شهرستان را به مراکز آموزشي و خدمات فني صنايع بيشتر مي کند اين شهرستان داراي زمينه مناسب براي توسعه صنعتي مي باشد که بر طرف نمودن ضعف همکاري و هماهنگي سازمان هاي متوي در خصوص تدوين و تنظيم آئين نامه هاي هماهنگ و پشتيباني حمايت لازم از شهرک صنعتي، امکان توسعه مطلوب در آن زمينه را فراهم مي سازد.
11- عدم رفع حل مشکل شهرک صنعتي شماره 2 ابهر که موجب غير فعال بودن و جلب سرمايه گذاري گرديده است.


قابليت ها و امکانات بخش صنعت
1- قرار گرفتن شهرستان در مسير جاده ترانزيت – آزاد راه – راه آهن و …
2- همجواري با استان هاي مهم صنعتي کشور بخصوص استان قزوين و تهران.
3- وجود واحدهاي صنعتي قوي در زمينه نساجي و قطعات خودرو و صنايع کاني غير فلزي
4- دسترسي به شبکه قوي انتقال برق، گاز، نفت
5- برخورداري از پتانسيل هاي آبي و ظرفيت مناسب معدن
6- زمينه بسيار مناسب ايجاد صنايع گوناگون تبديلي زراعي، باغي و دامي
صنايع دستي


صنايع دستي رايج در منطقه ابهر قالي بافي و گليم بافي سات ولي از ميزان توليد و ارزش ريالي و همچنين تعداد خانوارهايي که به اين کار مشغول مي باشند گزارش در دست نمي باشد در منطقه ابهر تعداد 14 واحد صنعتي در نقاط روستايي، 10 طرح در زمينه صنايع غذايي صنايع کاني غير فلزي 3 طرح صنايع فلزي طرح مي باشد که ميزان اشتغال زايي آنها 118 نفر مي باشد که صنايع غذايي با 72 در صد از ظرفيت هاي اشتغال زايي، رشته توليدي غالب است و سهم کاني غيرفلزي 25 درصد مي باشد. درکليه رشته هاي توليدي، غير از صنايع نساجي شهرستان زنجان داراي سهم غالب است و پس از آن شهرستان ابهر قرار مي گيرد. نساجي هر دو واحد توليد استان در شهرستان خدابنده استقرار دارد.


در صنايع غذايي بالاترين ضريب تمرکز به ميزان 2 مربوط به شهرستان ابهر مي باشد در شهرستان ابهر صنايع غذايي کاني غير فلزي و فلزي با فاصله نزديک نسبت به يکديگر رشته هاي توليدي غالب محسوب مي شوند 42 درصد از ظرفيت فني اشتغال زايي صنايع روستايي در حال احداث در شهرستان ابهر تمرکز دارد و بالاترين ضريب تمرکز مکاني ظرفيت هاي اشتغال زايي به ميزان 5/2 مربوط به شهرستان ابهر است در صنايع روستايي سهم شهرستان ابهر در مقايسه با استان درصدور جواز تاسيس 8/36 درصد نيروي شاغل 7/52 درصد و ميزان سرمايه گذاري 5/55 درصد مي باشد.


صنعت
شهرستان ابهر داراي چهار شهرک صنعتي ابهر – سلطانيه – هيدج وصائين قلعه مي باشد بر اساس آمار اداره کل صنايع استان تعداد کارگاه هاي بزرگ صنعتي فعال شهرستان ابهر برابر 123 واحد با اشتغال 8287 نفر نيروي انساني بوده است در اين شهرستان عمده سرمايه گذاري در صنعت محصولات غذايي و آشاميدني 20 فقره منسوجات 36 فقره – دباغي – کيف وکفش يک فقره، چوب و محصولات چوبي 3 فقره محصولات لاستيک و پلاستيک 11 مورد محصولات کاني غير فلزي 16 مورد وسيله نقليه موتوري 2 مورد – ساخت کاغذ ومصنوعات کاغذي 8 مورد بوده که در اين شهرستان سرمايه گذاري در صنعت نساجي اعم از واحدهاي در حال بهره برداري و طرح هاي نيمه تمام نسبت به ساير صنايع و مناطق استان چشمگير مي باشد مطبويت خاصي داشته است اين شهرستان داراي امکانات نسبي از نظر زير بناهاي صنعتي مي باشد که اگر اين زيربنا ها از نظر کمي و کيفي توسعه يابد مي تواند در استمرار واستقرار و توسعه صنايع ديگر نقش خوبي داشته باشد شهرستان ابهر به لحاظ شاخص اشتغال زائي و تعداد واحد صنفي موجود دومين شهرستان استان محسوب مي گردد.


در سالهاي اخير بلحاظ انتقال قسمتي ازخط توليد ريخته گري و تغيير محصولات توليد شرکت پلاستيک به توليدي قطعات پلاستيکي و همچنين اقداماتي که درخصوص انتقال قسمتي از شرکت سايپا ديزل به شهرستان ابهر صورت گرفته مي تواند نسبت به ساير صنايع چشمگير تر باشد.
بطور کلي توسعه صنعتي دراين شهرستان در وضعيت کنوني و آينده، در اثر مرکزيت و وجود امکانات زيربنايي و رفاهي وراه هاي ارتباطي مناسب مي بوده و توسعه يافتگي صنعتي را در آينده اين شهرستان توجيه مي نمايد

محصولات غذائي وآشاميدنيها

صنايع غذائي هوكامه
صنايع غذائي هوكامه
آدرس كارخانه: ابهر- ابتدای جاده قیدار- بعد از پارس نخ- جنب شرکت جافرآورد
آدرس دفترمركزي: تهران خ سپهبد قرني چهارراه موسي كلانتري ساختمان شماره 17ط2
تلفن وفاكس مركزي: 8821002
نام محصول : غذاي اماده ازغيرسبزيجات

اسلام‌نقيلو
اسلام‌نقيلو
آدرس كارخانه: هيدج‌خيابان‌قندي‌شرقي‌پشت‌مخابرات‌
تلفن وفاكس كارخانه : ‌ 0242-5754111
تلفن وفاكس مركزي: 09112412050
نام محصول غلات پوست كنده - بسته بندي غلات - بسته بندي حبوبات

شركت‌ كيمياگرآريان‌
شركت‌ كيمياگرآريان‌
آدرس كارخانه: ابهر، مجتمع صنعتي نورين، قطعه10 جنب شاهين دوچرخ
آدرس دفترمركزي: تهران خيابان آفريقا برج آناهيتا واحد405
تلفن وفاكس مركزي: 021-8783356
نام محصول : اسانس ميوه

شركت‌ كيمياگرآريان‌
شركت‌ كيمياگرآريان‌
آدرس كارخانه: ابهر، مجتمع صنعتي نورين، قطعه10 جنب شاهين دوچرخ
آدرس دفترمركزي: تهران خيابان آفريقا برج آناهيتا واحد405
تلفن وفاكس مركزي: 021-8783356
نام محصول : اسانس ميوه

يوسف‌اميري‌و يداله‌لطفي
يوسف‌اميري‌و يداله‌لطفي‌
آدرس كارخانه: سلطانيه خبابان امام قندريزي سلطانيه
نام محصول : توليد قند

هيدج‌نمك‌زنجان
هيدج‌نمك‌زنجان‌
آدرس كارخانه: كيلومتر 70 جاده زنجان به ابهر بين هيدج و نصير آباد
تلفن وفاكس كارخانه: 0242575-2306
نام محصول : نمك طعام يددار (تصفيه شده)

محمد و محمدناصر محمدلو
محمد و محمدناصر محمدلو
آدرس كارخانه: زنجان‌، صائين‌قلعه‌جاده‌ترانزيت‌، روبروی غذاخوری ساحل
تلفن وفاكس كارخانه: 0242562-2282
نام محصول : قند

شركت‌ تعاوني توليدي ارغوان‌هيدج‌
شركت‌ تعاوني توليدي ارغوان‌هيدج‌
آدرس كارخانه: هيدج جاده ترانزيت حنب‌شركت‌ابهربافت‌، ص1
تلفن وفاكس كارخانه: 024257575-2426
آدرس دفترمركزي:
تلفن وفاكس مركزي:
نام محصول : گندم پوست كنده - جو پوست كنده- خوراك اماده دام

شركت‌تعاوني‌بسته‌بندي‌خشكباراحرارابهر
شركت‌تعاوني‌بسته‌بندي‌خشكباراحرارابهر
آدرس كارخانه: ابهرانتهاي‌بلواراثيرالدين‌روبروي‌كرخانه‌كيان‌چرخ‌
تلفن وفاكس كارخانه: 024252-
نام محصول : پاك كردن وبسته بندي حبوبات

خشكبار خرم
خشكبار خرم‌
آدرس كارخانه: روبروي‌ورودي‌شهرهيدج70 كيلومتري‌زنجان
تلفن وفاكس كارخانه: 0242575-2839
نام محصول : توليد وبسته بندي آجيل

يخ سازي ابهر

يخ سازي ابهر
آدرس كارخانه: ابهر-جاده قيدار،نرسيده به پل، جنب كارخانه مهرورز
تلفن وفاكس كارخانه: 024252-78707-74374
آدرس دفترمركزي: ابهر، خيابان وليعصر، بالتر از ميدان وليعصر پ 20
نام محصول : يخ


شركت‌هيدج‌نمك‌زنجان‌
شركت‌هيدج‌نمك‌زنجان‌
آدرس كارخانه: بين‌هيدج‌و نصير آباد
تلفن وفاكس كارخانه: 0242575-2306
نام محصول : نمك ساده (تصفيه نشده)


پرين‌

پرين‌
آدرس كارخانه: ابهر، عسلك‌بلوار آزادگان‌
تلفن وفاكس كارخانه: 3191-0243
نام محصول : زيتون شور - ترشي سير - ابغوره - شيره خرما - سمنو

آقاي‌علي‌صادقيان

آقاي‌علي‌صادقيان‌
آدرس كارخانه: ابهرشناط خ‌دكتر بهشتي‌جنب‌مسجد جامع‌
تلفن وفاكس كارخانه : 4971
آدرس دفترمركزي:
تلفن وفاكس مركزي:
نام محصول : نان فانتزي

سردخانه‌سرين

سردخانه‌سرين
آدرس كارخانه: كارخانه‌كيلومتر65جاده‌تهران‌
تلفن وفاكس كارخانه: تهران‌خ‌سيد جمال‌الدين‌اسدآبادي‌خ25 نبش‌خ‌آماج‌پ‌
آدرس دفترمركزي:
تلفن وفاكس مركزي: 4660923
خدمات سردخانه اي

پارس‌ شيلان‌
آدرس كارخانه: 10كيلومتري‌ابهر-شهرصنعتي‌نورين
تلفن وفاكس كارخانه: 024252-84430
آدرس دفترمركزي:
تلفن وفاكس مركزي:

شركت‌حاميران‌(سلطانيه(

شركت‌حاميران‌(سلطانيه(
آدرس كارخانه: 30كيلومتري‌جاده‌زنجان‌تهران‌منطقه‌روستاي‌خيرآباد
تلفن وفاكس كارخانه: 0242588-3255 0242588-3255
آدرس دفترمركزي: تهران، استاد مطهری، خ میرزای شیرازی
تلفن وفاكس مركزي: 09121793160 8301235-8842340
نام محصول: غذاي كودك


محصولات ازلاستيك و پلاستيك

صنايع‌پلاستيك‌جهاد زمزم‌(سلطانيه)
آدرس كارخانه: كيلومتر30 جاده‌زنجان‌تهران‌، جنب‌پاسگاه‌انتظامي‌قره‌بلاغ‌
نام محصول: لوله واتصالات پلي اتيلن

صنايع پلاستيك‌ابهر
صنايع پلاستيك‌ابهر
آدرس كارخانه: ابهر كيلومتريك‌جاده‌تهران‌
تلفن وفاكس كارخانه: 77585 024252-77581
آدرس دفترمركزي:تهران خيابان ولي عصر خيابان فرزان غربي ساختمان 34
تلفن وفاكس مركزي: 8772440 8772436-9
نام محصول: قطعات پلاستيكي تزريقي

صائين‌صنعت
صائين‌صنعت‌
آدرس كارخانه: ابهر كيلومتر 25 جاده ابهر زنجان صائين قلعه
تلفن وفاكس كارخانه: 0242562-2050
آدرس دفترمركزي: تهران خ سميه تقاطع فرصت ساختمان 129 طبقه 7 شماره 24
نام محصول :
كفش لاستيكي
انواع محصولات لاستيكي صنعتي
انواع محصولات اسفنجي
انواع كاسه نمد

شركت‌ زرخيزان
شركت‌ زرخيزان‌
آدرس كارخانه: ابهر، مجتمع صنعتي نورين
تلفن وفاكس كارخانه: 02425-333423
آدرس دفترمركزي:تهران، خيابان دكتر بهشتي، چهارراه سهروردي، شماره110
تلفن وفاكس مركزي: 021-8403590 021-8706424-7
نام محصول: لوله واتصالات پلي اتيلن

شركت‌شكوه ‌نورين
شركت‌شكوه ‌نورين
آدرس كارخانه: ابهر، مجتمع صنعتي نورين، خيابان پرسي گاز
تلفن وفاكس كارخانه: 024252-84424 024252-84424
آدرس دفترمركزي:تهران، سعادت آباد، سرو غربي، مجتمع تجاري سرو، ط2 و2
تلفن وفاكس مركزي: 2093132 021-2093626
نام محصول: لوله واتصالات پلي اتيلن

صنايع‌پلاستيك‌پوشينه‌
صنايع‌پلاستيك‌پوشينه‌
آدرس كارخانه: زنجان‌ابهركيلومتر17جاده‌تاكستان‌روبروي‌روستاي‌قروه‌
تلفن وفاكس كارخانه: 0242536-2250 0242536-2020-2011
نام محصول : فيلم پلاستيكي - انواع فيلم پلاستيكي چندلايه

توليدي‌رضوان‌پلاستيك‌ابهر
توليدي‌رضوان‌پلاستيك‌ابهر
آدرس كارخانه: ابهر
جاده‌تاكستان‌ك‌10كوچه‌پرسي‌گازروبروي‌شركت‌ابهرنقش‌
تلفن وفاكس كارخانه: 02425225677
نام محصول: ظروف يكبارمصرف(پلاستيك)

ابهرپلاست
ابهرپلاست‌
آدرس كارخانه: زنجان‌ابهركيلومتر17جاده‌تاكستان‌
تلفن وفاكس كارخانه: 0242536-3206 0242536-3206
نام محصول :
ساخت انواع تسمه هاي لاستيكي
نخ بسته بندي پلاستيكي
طناب پلاستيكي

توليدي‌نختاب‌ابهر(مكمل)
توليدي‌نختاب‌ابهر(مكمل)
آدرس كارخانه: زنجان‌ابهرجاده‌ترانزيت‌بعدازروستاي‌شريف‌ابادت‌3430
نام محصول: كيسه پلي اتيلن

زرخيزان
زرخيزان‌
آدرس كارخانه: ابهركيلومتر10جاده‌تاكستان‌جنب‌شركت‌تلمبه خانه شركت نفت
تلفن وفاكس كارخانه: 024252-84423,37
آدرس دفترمركزي:تهران خ دكتر بهشتي نرسيده به چهارراه سهروردي، شماره 110طبقه1
تلفن وفاكس مركزي: 8436424-7
نام محصول: انواع لوله واتصالات پلاستيكي - لوله واتصالات پلي اتيلن


شركت‌ رضوان‌پلاستيك‌ابهر(مكمل‌)
شركت‌ رضوان‌پلاستيك‌ابهر(مكمل‌)
آدرس كارخانه: ابهرجاده‌تاكستان‌كوچه‌پرسي‌گازروبروي‌شركت‌ابهرنقش‌
تلفن وفاكس كارخانه: 02425225677
نام محصول: ظروف يكبارمصرف(پلاستيك)

شركت بسپار صنعت پژوه
شركت بسپار صنعت پژوه
آدرس كارخانه: مجتمع صنعتي نورين،خ5 فاز2 ، جنب شركت چكاد صنعت
تلفن وفاكس كارخانه: 09123420060
تلفن وفاكس مركزي: 021-8004811
نام محصول: انواع لوله واتصالات پلاستيكي

آريا پلاستيك عرشيا
آريا پلاستيك عرشيا
آدرس كارخانه: ابهر،نورين،خيابان جنب سيم وكابل ابهر،خ7،نگين دوچرخ سابق
آدرس دفترمركزي: جنت آباد شمالي،بالاي ايران پارس،خ شقايق،خ علامه حلي،بهاران4
تلفن وفاكس مركزي: 09123702752
نام محصول : نخ نايلون - فيلم پلاستيكي - قطعات پلاستيكي بادي - قطعات پلاستيكي تزريقي


ماشين آلات و دستگاههاي برقي

سيم‌وكابل‌ابهر
سيم‌وكابل‌ابهر
آدرس كارخانه: ابهر، كيلومتر 9 جاده ترانزيت ابهر- تهران، مجتمع صنعتي نورين
تلفن وفاكس كارخانه: 3500 0242533-3501-21
آدرس دفترمركزي: تهران‌خ‌خرمشهر(آپادانا)شماره62
تلفن وفاكس مركزي: 021-8762471 021-8762592-6
نام محصول :
انواع گرانول وكامپاوندپلاستيكي ( ساير)
انواع كابل وسيم برق

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید