whatsapp call admin

دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین

word قابل ویرایش
84 صفحه
13700 تومان
137,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی شهر رشت است که فرضیه های تحقیق عبارتند از اینکه:
۱- بین شیوه های فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان رابطه وجود دارد.
۲- بین پذیرش اجتماعی دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

۳- بین شیوه های فرزند پروری دختران و پسران تفاوت وجود دارد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع ابتدائی شهر رشت است که ۷۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که ۳۵ نفر دختران و ۳۵ پسران است و آزمون شیوه های فرزند پروری و پذیرش اجتماعی بر روی آنها اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون وt متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج آن به این شرح است که بین شیوه های فرزندپروری و پذیرش اجتماعی رایطه وجود دارد ولی بین پذیرش اجتماعی و شیوه های فرزند پروری دختران و پسران تفاوت وجود ندارد.

مقدمه :
روان شناسان ؛ جامعه پذیری و پذیرش اجتماعی را به عنوان مبارزه ای فرد و جامعه تلقی می کنند و می گویند فرد مدام در حال گرایش به دور افکندن قید وبندهای اجتماعی و هنجارهای جامعه است و آنها کسب شناخت(دانش ) را نیز نتیجه رویارویی و مجادله فرد ( ذهن ) و محیط می دانند . پذیرش اجتماعی را روان شناسان فرایندی می داند که طریق آن کودک هنجارهای والدین را صورت عمقی می پذیرد و به سبک من برتر را ، محیط تهیه می بیند، عوامل اجتماعی با

تشکیل این در پدیده به عنوان فرد منتقل می شوند و بدین شکل فرد جامعه پذیر می گردد. بدون تردید رفتار انسان تا حدود زیاد بستگی به عوامل ارثی زیست شناختی (بیولوژیکی ) دارد. کودک فقط به علت انسان بودن ، می تواند اعمال و رفتاری را انجام دهد که از عهده حیوانات پست در نمی آید از جمله اینکه مغز بزرگ و پیچیده انسان ، او را قادر می سازد تا معانی را به کارگیرد و با استفاده از زبان و قدرت کلامی ارتباط برقرار کند. اساس و مبنای رفتار عوامل تن

کارشناختی (فیزیولوژیکی ) و عوامل محیطی هستند ویژگیهای جسمانی مانند رنگ چشم و پوست و… از قوانین ارثی تبعیت می کنند به طور کلی نوع محیط بزرگ شده کودک و عوامل موجود در آن می تواند در نوع جامعه پذیری و پذیرش اجتماعی آن نقش بسزایی داشته باشد به صورتی که نوع تربیت والدین و برخورد اکتسابی و آموزش آن توسط والدین به فرزند نتیجه و حاصل اثرات متقابل عوامل ساختی و محیطی است هر چند که ماهیت این در هم ورزی به گونه ای متفاوت و احتمالا” کمتر آشکار می شود و به نظر می رسد کودک زندگی را با نیازها و سائقه های بنیادی جسمانی و نیز یکی شروع می کند. در عین حال نیز از آغاز دارای بازتاب ها در رفتارهایی چون بلعیدن و مکیدن و…. است. اگر والدین بتوانند درک و شناخت عمیق و دقیق تری از رفتار فرزند را به خود او بفهمانند درپذیرش فرد و کودک در امعه کمک بالایی داشته و با شنا سایی طبقه اجتماعی خانواده به آسانی می توان به ارزشهای خانواده پی برد زیرا هر طبقه اجتماعی ارزشهای خاص و مربوط به خود را داراست و هدف از شیوه های تربیت پذیری کودک به والدین تغییر ارزش ها و رفتارهای نامطلوب والدین نسبت به کودکان می باشد تا بتواند با پذیرش اجتماعی در جامعه آشنا گردد ( کریمی – ۱۳۸۵ – ص ۰۴ )
بیان مسئله :

غالبا” شخصیت کودک به رنگ ، محیط عاطفی خانه در می آید و این حقیقت را متخصصین تعلیم و تربیت کودک طی بررسی های درباره ارتباط بین خوی پدر و مادر و رفتار کودک به اثبات رسانده و ثابت کرده اند که برخی از حرکات پدر ومادر و رفتار کودک به اثبات رسانده و ثابت کرده انی که برخی از حرکات پدر ومادر کودکان از راه مشاهده و برخی را نیز از طریق استنباط و تصور سرمشق قرار می دهند. بدین ترتیب والدینی که خود دچار مشکل هستند هرگز نمونه مطلوبی برای فرزندان خود نبوده و پیوسته انگاره های رفتاری منفی آن ها در زندگی کودک ادامه دارد. و این گونه والدین که از نوع شیوه های فرزند پروری درست استفاده نکنند به فرزندان خود آسیب می رسانند به ده گره تقسیم می شوند که در کل می توان آن را والدین مسموم نادید و این نوع والدین نمی گذارند که فزندان به طور عادی پذیرا در جامعه باشند و پذیرش اجتماعی آنها هم دچار مشکل می شود. که این مسئله از زمان تولد کودک تا بزرگسالی آن مورد توجه قرار می گیرد.
سؤال مسئله :
آیا بین شیوه های فرزند پروری و پذیرش اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا پذیرش اجتماعی در بین دختران و پسران دارای تفاوت معنی داری است؟
آیا شیوه های فرزند پروری در بین دختران و پسران دارای تفاوت معنی داری است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق:
روابط متقابل یا مناسبات متقابل اجزای هستی مخصوصا” اجزای جاندار سبب می شود که نوعی تعادل یا سازگاری میان آن ها پدید آید در جامعه انسانی نیز انواع مناسبات متفابل و تعادل یا سازگاری برقرارند و خانواده سالم خانواده ای است که اولا” محیط سالمی سعادت زن و مرد و ثانیا” برای تربیت کودکان فراهم آورد ویک وجه متهن خانواده سالم این است که محیط آن علاوه بر تأمین خوشی زن و مرد و آسایش و پرورش درست کودکان را نیز میسر گرداند و تعین شیوه های درست تربیت پذیری در کودکان توسط والدین می تواند در پذیرش جامعه از کودکان نقش بسزایی داشته باشد و یکی از مسائل مهم که در پذیرش اجتماعی می توانیم گفت که نقش بسزایی دارد همین شیوه های فرزند پروری و نوع برخورد والدین با مشکلات و ناراحتیها و یا رفتاهای مناسب فرزندان است که به فرزند اجازه زندگی و انتاب را می دهد و کودکانی که در محیط خانواده خود از آسایش برخوردار نیستند و پرورش درستی نداشته اند اینها از حضور در جامعه هم دور مانده اند که تمام این مطالب در نهادهای خانواده و مراکز آموزشگاهی می تواند نقش بسزایی داشته باشد.(ساعی ۱۳۸۵ – ص ۲۲۸ )
اهداف تحقیق:
هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوه های فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان است و اینکه آیا شیوه های فرزند پروری والدین و نوع تربیت آنها و پذیرش اجتماعی کودکان رابطه ای وجود دارد یا نه هیچ رابطه ای بین این دو وجود ندارد و نوع شیوه های تربیتی والدینی و جامعه پذیری کودکان هیچ سنخیتی با هم ندارند.
فرضیه تحقیق
۱- بین شیوه های فرزند پروری و پذیرش اجتماعی رابطعه معنی داری وجود دارد.
۲- بین پذیرش اجتماعی دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.
۳- بین شیوه های فرزند پروری دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.

متغیرهای تحقیق
شیوه های فرزند پروری = متغیر وابسته
پذیرش اجتماعی = متغیر مستقل

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم
پذیرش اجتماعی : عبارت است فرایندی که از طریق آن کودک هنجارهای والدین را به صورتی عمقی می پذیرد و به سبک من برتر می پردازد . از نظراو ، از آنجا که دایه و خاستگاه «من» د من برتر را محیط تهیه می بیند ، و به عبارت دیگر پذیرش اجتماعی فرد که شکوفا کردن استعدادهای بالقوه و فراهم آوردن امکانات رشد شخصیت و تبدیل فرد به شخص یا فرد اجتماعی است (ستوده ۱۳۸۵ – ص ۶۴)و می تواند از لحاظ روحی و روانی خود را با دیگران هم ردیف کند به طوری که از لحاظ رفتاری در سطح مطلوب قرار بگیرد.

و بالاخره عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از آزمون پذیرش اجتماعی بدست آورده است
شیوه های فرزند پروری : عبارت است روش های خصوصی که منحصر به خانواده ای است جهت تربیت فرزند خود بر طبق عرف و شرع خانوادگی استوار شده است و غالبا” شخصیت کودک را به رنگ محیط عاطفی خانه درمی آید و شیوه های فرزندپروری مثل یک پل ارتباطی بین والدین و فرندان است که در صورت اشتباه یا درست بودن آن می تواند اثر مخرب یا مفیدی بگذارد (ساعی ۱۳۸۵ – ۷۸ ) و عبارت است راهکارهای درست و به جا از لحاظ روان شناختی از طریق والدین که برای رسیدن به مؤفقیت در کودکان خود هر روندی را در پیش می گیرند.

و بالاخره عبارتند از نمره ای است که آزمونی از آزمون شیوه های فرزند پروری بدست آورده است.

فصل دوم
پیشینه ادبیات تحقیق

روانشناسی اجتماهی و رفتار اجتماعی
روان شناسی اجتماعی ازتعامل فرد واجتماع، قانون های روانی گروه ها و سازمان های اجتماعی بحث می کند و در زمینه هایی از قبیل: معیارها و هنجارهای اجتماعی، مناسبات بین گروهی، باورهای عام، تکوین بازخوردها وتغییرنگرش ها و نقش رسانه ای جمعی به مطالعه و تحقیق می پردازد.
روان شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، به ویژه انسان. در این تعریف بیشترین توجه به رفتار و جنبه های مختلف آن است. به دیگر سخن، به یک معنا می توان روان شناسی را رفتار شناسی نامید، چرا که موضوع اصلی روان شناسی به عنوان یک علم رفتاری ، مطالعه فعالیت ها و واکنش های حیوان وانسان در شرایط و موقیعت های مختلف است.(آرمان – ۱۳۸۴ )

و اما منظور از ” رفتار” آن دسته از حالت ها، عادت ها، فعالیت ها، کنش ها و واکنش های نسبتاً پایداری است که از انسان سر می زند و همواره قابل مشاهده، اندازه گیری ، ارزیابی و پیش بینی است.
رفتارهای انسانی را می توان به انواع مختلف تقسیم کرد،

رفتار شخصی: رفتاری است که کاملاً جنبه شخصی دارد، مثلاً فردی همواره لباس قهوه ای رنگ می پوشد و یا عادت دارد روزی سه مرتبه مسواک بزند.
رفتار شغلی: یعنی رفتار خاص یا عادتی که انسان در کار و حرفه از خود نشان می دهد، مثلاً همیشه بعد از نماز صبح کارش را شروع می کند ویا همواره با دو انگشت تایپ می نماید.

رفتار تحصیلی: عبارت است از رفتار کودک یا بزرگسال در ارتباط با امور تحصیلی، فی المثل دانش آموزی همیشه قبل از تدریس معلم درس مورد نظر را مطالعه می کند و یا این که برای یادگیری بهتر خلاصه نویسی کرده، با صدای بلند درس می خواند.

رفتار اجتماعی: رفتار فرد در تعاملات بین فردی و معاشرت های اجتماعی است، به عنوان نمونه خوش قول بودن و تقدم درسلام داشتن.در ارزیابی رفتار باید توجه کرد که رفتار چه کسی، در چه شرایط و موقعیتی و با چه فراوانی و شدتی مورد بررسی قرار می گیرد؛ چرا که زمانی می توانیم برداشت وتفسیر جامعی از رفتار یک فرد داشته باشیم که شرایط زمانی و مکانی، موقعیت بروز رفتار و ویژگی های زیستی ، ذهنی و روانی وی را مورد توجه کافی قرار دهیم. (آرمان – ۱۳۸۴ )

رفتار اجتماعی
انسان درون اجتماع زندگی می‌کند و لاجرم رفتارهایی که از او سر می‌زند، بخشی از آنها در ارتباط با تعاملات اجتماعی است و یا به نحوی از طرف عوامل اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بطوری که رفتار یک فرد در تنهایی متفاوت از رفتاری خواهد بود که در مجمع از خود نشان می‌دهد. رفتار اجتماعی یعنی هر رفتار که متضمن کنش متقابل دو یا چند انسان باشد

انسان به عنوان یک موجود اجتماعی از همان بدو تولد گرایشات اجتماعی از خود نشان می‌دهد. نیاز به کسب حمایت و امنیت انحراف مراقبین شاید اولین نشانه‌های نیازمندی فرد به عوامل بیرونی است. لبخند اجتماعی را که در حدود ماههای اول زندگی در نوزاد دیده می‌شود، به عنوان اولین ارتباطات او با محیط اجتماعی خویش می‌دانند. این لبخند در تمامی نوزادان دیده می‌شود که به نظر می‌رسد، کارکرد عمده آن جلب توجه اطرافیان و برقراری یک نوع ارتباط ساده با اجتماع است.

شروع زودرس چنین رفتارهایی حاکی از اهمیت روابط و رفتارهای اجتماعی برای فرد است. هر چند اینگونه رفتارها مختص انسان نبوده و در اغلب حیوانات نیز دیده می‌شود. نیاز به دوست داشته شدن ، نیاز به حمایت ، نیاز به کسب امنیت و نیاز به پیوند جویی از نیازهای اساسی انسان هستند که مازلو آنها را در سلسله مراتب نیازهای خود قرار داده است و به اهمیت آنها در خود شکوفایی فرد تاکید کرده است. روشن است در یک سوی این نیازها فرد و در سوی دیگر آن اجتماع قرار دارد. ارضاء این نیازها در ارتباط فرد با جامعه میسر خواهد بود.

رشد رفتار اجتماعی
ظهور و بروز رفتار اجتماعی شاید به همان ماههای اولیه زندگی نوزاد بر می‌گردد. زمانی که نوزاد لبخند اجتماعی‌اش را ظاهر می‌سازد و به این طریق هر چند به شیوه‌ای ساده رابطه خود را با افراد خود برقرار می‌کند. تعامل نوزاد با محیط تداوم پیدا می‌کند. هر چند در آغاز افرادی که به عنوان اجتماع برای نوزاد شناخته می‌شوند، خیلی محدود بوده و اغلب شامل پدر و مادر و نزدیکان او می‌شود. اما بتدریج این روابط گسترده‌تر شده و به افراد بیشتری عمومیت پیدا می‌کند. بطوری که در سنین خاصی کم ‌کم توجه فرد عمدتا معطوف به افرادی به غیر از افراد نزدیک خانواده او می‌شود.

در حدود ۴ – ۵ سالگی کودک توجه خاصی به همسالان خود پیدا می‌کند و علاقمند ارتباط بیشتری با آنهاست و شاید مدتهای زیاد علاقمند باشد وقت خود را با آنها بگذاراند. این روند نیز بتدریج گسترده‌تر می‌شود و در سالهای اولیه دبستان با علاقمندی بیشتری به برقراری روابط اجتماعی ظهور پیدا می‌کند. رفتارهای اجتماعی در این دوران عمدتا از طریق بازی با همسالان نمود پیدا می کند. کودک با برقراری تعاملات جدید با گروههای جدید همسالان رفتارهای جدید را می‌آموزد و در موارد زیادی آنها در رفتارهای اجتماعی خود منعکس می‌سازد.

در سن نوجوانی گرایش فرد به گروههای اجتماعی بیشتر و بیشتر می‌شود، بطوری که این دوران با این ویژگی اساسی مشخص می‌شود که فرد علاقه شدیدی به برقراری روابط اجتماعی از خود نشان می‌دهد. به عضویت گروههای مختلف در می‌آید و در تعامل با این گروهها رفتارهای اجتماعی خود را شکل می‌دهند. در سنین بعدی رفتارهای اجتماعی پخته‌تر شده‌اند. فرد با انتخاب شغل ، ادامه تحصیل و انتخاب همسر رفتارهای گسترده‌تر اجتماعی پیدا می‌کند. نقش اجتماعی در این دوران مشخص شده‌اند و فرد رفتاهای خود را بر اساس نقش خود در اجتماع و هویتی که بدست آورده تنظیم می‌کند. (آرمان – ۱۳۸۴ )
انواع رفتار اجتماعی

رفتار اجتماعی را می‌توان به دو نوع بسیار گسترده‌تر تقسیم بندی کرد: رفتار جامعه پسند و رفتار جامعه ستیز. رفتار جامعه پسند آن دسته از رفتارهایی را شامل می‌شود که مورد قبول جامعه بوده ، با قوانین و هنجارهای جامعه مطابقت دارد. این نوع از رفتارها سازنده و در جهت پیشبرد اهداف یک گروه یا اجتماع هستند. مثل نوع‌دوستی ، از سوی دیگر رفتار جامعه ستیز رفتارهایی منفی هستند که با قوانین و معیارهای جامعه مطابقت ندارند. مورد قبول افراد جامعه نیستند و اغلب پیامدهای منفی اجتماعی را برای فردی که مرتکب این رفتارها می‌شوند به همراه دارند.

این دسته از رفتارها مخرب بوده و مانع پیشبرد اهداف گروه یا اجتماع هستند که فرد در آن قرار دارد. تعیین اینکه کدام رفتار پسند و کدام جامعه ستیز محسوب می‌شود، بر حسب منابع متعددی صورت می‌گیرد. دو منبع معتبر برای این بررسی قوانین رسمی در جامعه است و دیگر هنجارهای عرضی و فرهنگی آن جامعه. هر کدام از این منابع می‌توانند منبع تعیین کننده برای جامعه پسند یا جامعه ستیز بودن یک رفتار اجتماعی باشند. هر چند در اکثر موارد بین این و منبع هماهنگی وجود دارد، ولی در مواردی نیز ناهمخوانیهایی بین آنها دیده می‌شود.

تفاوتهای فرهنگی در رفتارهای اجتماعی
هر چند اکثر رفتارهای اجتماعی در تمامی جوامع و فرهنگها معنی‌دار هستند و به آنها به عنوان رفتارهای جامعه پسند یا جامعه ستیز توجه خاصی مبذول می‌شود، اما برخی رفتارهای اجتماعی در برخی فرهنگها اهمیت شایان توجهی پیدا می‌کنند. انواعی از رفتارهایی مثل ازدواج ، روابط والد – فرزندی ، دوستی، عضویت در گروهها ، رفتار اجتماعی با همسایگان ، نوع دوستی ، همرنگی و … ، در جوامع متفاوت درجات متفاوتی از توجه را شامل خود می‌سازند. در جوامع روستایی رفتار ارتباطی با همسایگان به عنوان یک رفتار اجتماعی اهمیت خاصی می‌یابد، در حالیکه در شهرهای بزرگ و صنعتی چنین روابطی چندان مورد توجه نیست.

خانواده:
در بین نهاد های اجتماعی گوناگون که جامعه ی امروزین را شکل می دهند نهاد خانواده جزو قدیم ترین آن هاست . خانواده حتی زمانی که بشر متمدن نشده بود خانواده به لحاظ وظیفه ی ماهیتی تولید مثل و زاد وولد در سده های مختلف پابر جا مانده است . نهاد های اجتماعی « وسیله پیوند » زندگی اجتماعی هستند . آنها ترتیبات اساسی زندگی را که انسان ها در کنش متقابل با یکدیگر پیدا می کنند واز طریق آ ن ها تداوم در طول نسل ها به دست می آید فراهم می کنند .

مطالعه خانواده و ازدواج و خویشاوندی یکی از مهم ترین حوزه های جامعه شناسی است . عملا در تمام جوامع ، هر کس در زمینه ای خانوادگی پرورش می یابد و در هر جامعه اکثریت عظیم بزرگسالان متامل هستند یا بوده اند . از دواج نهاد اجتماعی بسیار فراگیری است با وجود این مانند سایر جنبه های زندگی اجتماعی تفاوتهای زیادی در الگو های خانواده وازدواج در میان فرهنگ های گوناگون وجود دارد .

ازدواج عامل پیدایی خانواده است وخانواده از دید گاهی یک نشان یا نهاد اجتماعی شمرده می شود و بر آیند یا انعکاس از کل جامعه است . در یک جامعه منحط خانواده نیز خود به خود خواهد بود ، برعکس در یک جامعه سالم سازمانهای آن نیز از سلامت بر خوردار خواهد بود . اما به محض تکوین خانواده همچون هر سازمان اجتماعی دیگر بر زمینه اجتماعی اثر خواهد گذارد . چون خانواده طبیعی ترین و شروع ترین واحد تولید مثل می آید . کم وکیف فرزندانش بر تمامی ساخت جامعه اثر خواهد داشت هر گز نمی توان انتظار داشت جامعه ای سالم باشد و حال آن که فرزندانی نا سالم از درون خانواده بیرون می آیند .
مطالعه جنبه های اساسی خانواده از نظر جامعه شناسی خانواده بسیار مهم است . برخی از جنبه های مهم و اساسی خانواده که می توانند مورد توجه پژوهشگران واقع شوند عبارتند از :

۱- ساخت وخصایص درونی خانواده
۲- کار کردهای خانوادگی ( اساسی یا غیر قابل جایگزین ، ثانوی ویا علی البدل )
۳- ………. هر یک از اعضا رفتار های آنان ، اشکال روابط و جاوه های همبستگی بین آنان ،درجات وابستگی متقابل و استقلال افراد .
۴- مقام فرزند در خانواده و دیدی که در باب پرورش او وجود دارد .
۵- ثبات خانوادگی و علل بی ثباتی آن

۶- خانواده و روابط آن جامعه
۷- نا بسامی وآشفتگی خانواده وعلل آن
۸- آسیب شناسی خانواده
مطالعه خانواده از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت است . از دیدگاه اقتصادی، خانواده ( خانواده بزرگ سنتی ) در پاسخ به مسائل حیات ، واحدی تام وکامل بوده است . به تولید توزیع ، نتایج حاصل از تولید و همچنین مصرف کالاهایی که در درون آن ونه در خارج تولید گشته اند ، می پرداخته است . هر قدر بیشتر از تولید صورت فنی و جمعی یابند . به همان نسبت نیز خانواده به صورت یک واحد مصرفی در می آید در زندگی جدید ، حتی بعد مصرفی خانواده نیز همواره تحقق پذیر نیست ، چه هر عضو آن دست کم خرج جزئی از بوده بر ومصرف خود رابطور فردی به انجام می رساند.
مخصوصاً جامعه شناسان آمریکایی به مطالعه علل متعدد تبدیل خانواده بزرگ به خانواده و حدود و دهم دگرگونی

کارکردهای اجتماعی گوناگون خانواده و رفتارهای خانوادگی تحت تاثیر شرایط و شیوه های زندگی که با تمدن صنعتی پدید می آیند پرداخته اند ساخت ها و ……..خانواده بسیار …….یافته اند ولی اساس خانوادگی پابرجاست .

نظام و ارزشهای خانوادگی متاثر از ارزشهای اجتماعی دیگر است و در عین حال در نظام ارزشهایاجتماعی هم موثراست و این ارزشها ، از وفاق عمومی شدیدا برخوردار است . به همین دلیل است که تا کنون هیچ نهاد دیگری نتوانسته است جایگزین نهاد خانواده گردد .
۱۰۲٫ واژه خانواده

خانواده معادل Familleدر زبان فرانسه Familyدر زبان انگلیسی است که خود از واژه های لاتین Familiaبه مفهوم مجموعه ی پدر ومادر وفرزندان آمده است .
خانواده در زبان فارسی به معنای دودمان واهل خانه است .در عشایر ایران خانواده را «……….» یا « اهل بیت » گویند وچند « اهل بیت » را « دودمان یا مال » نامند . وچندین « دودمانیا مال » را « تیره » گویند وچندین « تیره » تشکیل « طایفه » را می دهند وچند « طایفه » به یک « ایل » تعلق دارد .
۱۰۳تعریف خانواده

تنوع وتحول خانواده وشکل آن در زمان ها وجامعه های مختلف ونیز به دلیل مشکلات مربوط به آمیختن جنبه های زیستی خانواده با سایر خصوصیات آن یعنی ویژگی اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی که این نیز همواره متغیر بوده است .سبب شده است که تا کنون از خانواده تعریف کامل ، شامل وتام ارائه نشود وهر یک از علوم انسانی بنابر گاه های خاص خود تعریفی ابراز داشته اند .

پس پیوند ویژگی های زیستی خانواده با سایر خصوصیات به ویژه فرهنگی آن که متغیر ومتحول بوده است .مشکل اصلی اظهار تعریف برای خانواده بوده است .
خانواده هم نهاد اجتماعی وهم سازمان ، هم گروه ونیز یک جامعه کوچک واولیه است .

ژان بودن در تعریف خانواده می نویسد « خانواده ، جامعه ی کوچکی است مرکب از پدر ومادر ،اطفال ومستخرمین به ………امول مشترکشان » به نظر او خانواده یک جامعه طبیعی وریشه سایر جامعه هاست واولین واحد تشکیل دهنده کشور ودولت است .

از دیدگاه جامعه شناسی نهاد خانواده کلیت تام به هم بافته وتافته ای است که در آن اجزا تابعی از یکدیگر و از کل ………… خانواده است وبه عنوان هسته ای اساسی زندگانی اجتماعی تلقی می شود وعلاوه بر اعمال تولی مثل وبرخوردار کردن از تریبت های گونه کون وظیفه ی تامین ووحدت وهمبستگی اجتماعی را برعهده داشتن است . وبه بقا نظامات اجتماعی وتقارن عمومی وروکرده است وهدف اجتماعی کردن فرد را تعقیب نموده است به طوری که هیچ نهاد سازمان وگروهی دیگره نتوانسته است جایگزین آن گردد پس خانواده نخستین واحد ………… نظام اجتماعی است .
در جمع می توان گفت که خانواده گروهی از افراد است که با پیوند های خونی ، ازدواج یا فرزند خواندگی ، با یکدیگر رابطه داشته ، یک واحد اقتصادی را تشکیل می هند واعضای بزرگسالان آن مسئول پرورش کودکان هستند . همه جوامع شناخته شده دارای شکلی از نظام خانوادگی هستند .هر چند که ماهیت روابط خانوادگی بسیار متغیر است .گرچه در جوامع امروزی شکل اصلی خانواده ، خانواده هسته ای است . انواع روابط خانواده گسترده نیز یافت می شود .
۱۱۴ویژگی های خانواده
برزعم مک آیور در هر جامعه انسانی ، پنج صفت ویژه اساسی برای خانواده قابل تفسیر است
۱- رابطه زناشویی
۲- نوعی قرار داد زوجیت که موجبات استقرار در دوام رابطه ی زناشویی را فراهم سازد
۳- نظامی جهت مشخص ساختن تعلق افراد از نظر اسمی که متخصن وجود وچهی در شمارش اخلاق نیز هست ( نظیر پور تباری ، مادر تباری ) (ستوده – ۱۳۸۴)
۴- منابع مشترک اقتصادی که بطور اخص به تامین نیازهای غذایی و آموزشی فرزندان اختصاص می یابد .
۵- یک محل اقامت ، یک کانون یا اشیایی مشترک ( که همواره اعصار را در اختیار گروه خانوادگی نیستند ) ویژگی های خانواده را شرح زیر جمع بندی می کنیم :
۱- در یک خانواده روابط جنسی قبنی بر ازدواج دائمی بین و در همسر وجود دارد .
۲- ……..های خانواده بطور دائمی زیر یک سقف با هم زندگی می کنند
۳- ازدواج بین و درون برای تولید مثل و رشد خانواده یک پیش شرط ضروری است .
۴- ……های خانواده بطور اقتصادی به یکدیگر وابسته اند و رئیس خانواده بایستی نیازهای اقتصادی خانواده را مهیا سازد
۵- خانواده معمولا با نام رئیس خانواده شناخته می شود
۶- ….های خانواده بایستی روابط عاطفی و عشق نسبت به یکدیگر داشته باشند
۷- خانواده ……های خود را اجتماعی می کند و آن ها را با رفتارهای اجتماعی قابل قبول …..می کند .
۸- خانواده واحد سیاسی جامعه است .
۹- خانواده از تعداد و حدودی از افرادی که روابط خونی دارند تشکیل شده است . هر شخصی نمی تواند به اراده ی خود این رابطه را بر قرار سازد
۱۰- کولی ( Cooley ) خانواده را یک مثال ایده آلی از گروه های اجتماعی اولیه در نظر می گیرد که از «ماهیت بشر حمایت » می کنند و آفرینندگان زیباترین احساسات شناخته شده برای بشرمی باشند ۱۰۶روابط …….خانواده
بین ……خانواده روابطی برقرار است . اگر این روابط از یک نیاز یا حد واحد فشا گیرد آن را خانواده ………..گویند و چنانچه بر اثر ازدواج پدید آید خانواده سببی ( فکاهی ) نامند . بنابراین ،غالباً هر فرد بالغ در دوران زندگی خود به دو جنبه ی خانوادگی مربوط است .
خانواده اولیه که درآن متولد شده است و خانواده ی ثانویه که به سبب ازدواج تشکیل شده است . فرزند به علت همخونی به کلیه ی اعضا ی خانواده اصلی ( درجه یک ) خود مرتبط است و این ارتباط ………….. است و پس از ازدواج او ، یک خانواده ی فکاهی وسببی نیز بوجود می آید و بدین ترتیب تسلسلی میان روابط ……….وسببی در کار است .

برخی اصطلاحات در این زمینه وجود دارد .
۱- یک سویه (vnilateral ( : یعنی نسبت بودن یک طرفه از طرف خانواده ی پدر ومادر
۲- مادر تبار (matrilateral) : یعنی نسبت بردن از جانب خانواده ی مادر
۳- پدر تبار (patrilateral) : یعنی نسبت بردن فرزند از سوی خانواده ی پدر

۴- در سویه ( bilateral) : نسبت بردن هم از سوی خانواده ی پدر وهم مادری
طبق عرف معمول ، از اتحاد وروابط نسبی ( صلبی ) خانواده است که خاندان پدید می آید . مانند خاندان قریش وخاندان ماد .
۱۰۷مفاهیم تطور خانواده
هنری لوئیز فورگان ، با دیدی نهادی خانواده وتطور آن را در تاریخ وجهان می جوید و چهار مرحله برایش می یابد : اختلاط آزاد ، خانواده همخون ، خانواده پونالوئن وخانواده سفید ……. ……….. دانشمند فرانسوی نیز خانواده را از دیدگاهی نهادی می بیند وتطوری تاریخی و جهانی برایش تامل است . قانون اصلی حاکم بر خانواده از دیدگاه دور کیم انقباض تدریجی از نظر کمی وکیفی است . کلودی استروس بر برخورد دراماتیک فرهنگ و طبیعت در خانواده انسانی تاکید دارد و این از آن روست که انسان موجودی زیستی و نیز اجتماعی و فرهنگی است .

منع زنای با ………….. به عنوان رسمی جهانی و تاریخی از مباحث مهم مورد توجه لوی استروس است . با همین منع ، امر شروع از نامشروع فاصله می گیرد فرهنگ پیچیدگی می یابد و خانواده انسانی راه تعالی می جوید .

ازدواج مبادله ای و به طور کلی تبادل به عنوان یکی از مهم ترین قوانین حیات انسانی از دیگر مباحث مورد توجه لوی استروس است . در جریان تبادل زوجیت ، انسان تنها به عنوان موجودی اقتصادی تجلی نمی کند ، بلکه حائز دیگر ابعاد و ساخت های حیات انسانی است .خانواده نیز مانند همه پدیده های اجتماعی تابع قاعده خاص جامعه شناسی تفاوتی است .خانواده همچون مظهر و تجلی گاه جامعه ای است که در آن تکوین وتبلور یافته است در عین حال ، خانواده بعد از پیدایی به عنوان موثر ترین عامل ، حیات جامعه و افراد آن را تحت تاثیر قرار می دهد .(ستوده – ۱۳۸۴)
۱۰۸ مراحل تطور خانواده

در اینجا به دیدگاه های هنری لوئیز مورگان امیل دور کیم می پردازیم .
۱) دید گاه هنری لوئیز مورگان
هنری لوئیز مورگان چهار مرحله در تطور خانواده بیان داشته است.
۱- اختلاط آزاد ( promiscuity ) : در این مرحله روابط بین دو جنس تابع هیچ قاعده یااصلی نیست . هنوز ……….. مشروعیت ، تولد نیافته است و بدان هرج ومرج جنسی نیز اطلاق می شود در این مرحله بعد فرهنگی زوجیت بسیار ناچیز و گاه صفر است و همه چیز ……………. طبیعی و اطفال آن جای دارد.
۲- خانواده ……… ( consanyuine) ار نظر مورگان اولین شکل خانواده به حساب می آید قبلاً اختلاط آزاد قرار داد زوجیت ، مشروعیت اجتماعی بود ، پس از ازدواج به شمار نمی آید . خانواده همخون با پیدایی پدیده ای همراه است که منع زنای با محارم ( incest) خانواده می شود ؛ پیدا شدن محارم یعنی آن که دور از دایره همسر گزینی قرار می گیرند و ازدواج با آنان حرام تلقی می شود .نخستین گام در راه اجتماعی شدن زناشویی به حساب می آید . در خانواده همخون ، محارم عمودی است ؛ بدین معنی که ازدواج بین والدین و فرزندان آنان ………. شناخته می شود .
۳- خانواده پونالوئن( punaluenne) یا تپه گایی : خانواده ای است پیچیده تر و از نظر ارزشی در سطحی با لاتر ؛ در آن محارم مضاعف به چشم می خورد . بدین معنی که منع زنای با محارم هم عمودی است ( والدین و فرزندان آنان ) و هم افقی ( خواهران و برادران ) در اصطلاح ،چنین خویشاوندان جانبی ( collaterals) خوانده می شوند و شامل برادران و فرزندان و اعقاب آنهاست .

۴- خانواده سندیا سمیک ( syndyasmic ) خانواده ای است نزدیک به آنچه امروز دیده می شود و در آن اولاً پدیده محارم چند بعدی است ، یعنی فقط به والدین و فرزندان و خواهران و برادران اختصاص ندارد ، ثانیاً تداوم پیوند زناشویی به چشم می خورد . ثالثاً تک همسر ( Monogamy ) تجلی دارد . هر چند مرد از آزادی های بیشتری هم در رابطه با اخلاق جنبی برخوردار است و هم آنکه در زمینه چند همسری از امکانات بیشتری سود می برد . در اصطلاح بدان معیار دوگانه ی جنسیت ( Double standard of sexuality ) اطلاق می شود دوگانگی معیارهای اخلاقی مرتبط با خودداری از مقاربت ، بدون قرارداد زناشویی برای زن و مرد ، معیارهای اخلاقی مسیحی نیز مدتها چنین روابطی را برای مرد با اغماض نگریست و حال آنکه در مورد زن چنین نبود .
۲) دیدگاه امیل دورکیم

امیل دورکیم نیز چهار مرحله در تطور خانواده را بشرح زیر تشخیص می دهد :
۱- مرحله کلانی ( clan ) : کلان به معنی خانواده بزرگ است . در کلان اعضا نام مشترک ، نیای مشترک و علامت مشترک دارند . به رغم دورکیم ، کلان بی شکل بودن همسر ، اولین نوع خانواده است . نخست کلان و سپس سیب ( sib ) را بحث می کنیم . کلان همچون یک خانواده بزرگ است . با نیای مشخص ، اعضای وابسته بدان همخون یکدیگر به حساب می آیند و هم از این روست که ازدواج بین آنها ممنوع است و محرم یکدیگر به حساب می آیند . علاوه بر این کلان یک واحد سیاسی نیز هست . همان طور که خانواده در آغازو تا قرن ها دارای ابعاد سیاسی بود . گذشته از این کلان می تواند مادرتبار یا پدرتبار باشد . بدین معنی که می توان به کلان مادر منتسب بود و یا آنکه انتساب از کلان پدری گرفت . ویژگی های کلان عبارتند از (۱) محدودیت کمی جمعیت کلان نمی تواند از حد تجاوز نماید و در این صورت به کلان های کوچکتر تقسیم می شود (۲) خویشاوندی : اعضای کلان با یکدیگر وحدتی منبعث از خویشی خاص دارند . هم می پندارند که از نیای مشترک منشا گرفته اند و رئیس کلان مظهر همبستگی اعضاست . (۳) مکان مشترک : افراد کلان در یک ناحیه به طور مجتمع زندگی می کنند هر چند که همواره چنین نیست فراوانی اعضای کلان باعث مجتمع یا پراکنده بودن آنها می شود.

(۴) نمادهای مشترک اعضای کلان هویت خود را در لوای توتم مشترک می یابند ، توتم می تواند یک گیاه یا یک حیوان باشد تا همه اعضای خود را مربوط به آن و از خاندان آن بدانند و معمولاً جزئی از آن را با خود محل می کنند لیکن وجود توتم نیز همواره شرط لازم برای تشکیل کلان نیست . کلان ها معمولاً دارای تباری یک جهتی ( پدر و یا مادری ) هستند .

لیک گاه برون همسرند ، گاه درون همسر . گاه پدرتبارند گاه مادرتبار . مفهوم روم سیب ( sib ) است اعضای یک کلان حق انعقاد قرار و زوجیت با یکدیگر را ندارند [ یعنی بدون همسر

( Exogamous ) تلقی می شوند ] از این رو اعضای آن را برخی از جامعه شناسان با مفهوم سیب مشخص می سازند . سیب یک گروه از خویشان را بر پایه نیایی مشترک و به صورت یک خطی
( پدری یا مادری ) شامل می شود و سیب بدون ه

مسر و دارای یک توتم است . تمایز سیب از کلان در آن است که سیب فاقد بعد مکانی است . برادران و خواهرانی را از یک نیا و بدون توجه به محل اقامت آنان شامل می شود . مرحله کلانی خانواده از دیدگاه دورکیم خود به دو قسمت تقسیم می شود : در آغاز کلان بی شکل و سپس کلان بزرگ و دارای تتسمات درونی بوده است .

۳) خانواده صلبی : خانواده ای است که در داخل کلان شکل می گیرد . همبستگی اعضای آن زیاد است چون اعضای چنین خانواده ای دارای پیوندهای مبتنی بر همخونی هستند و نیز بر اثر مشاع بودن ثروت در درون خانواده اشتراک مالی موجب پیوند و انسجام آن است .(ستوده – ۱۳۸۴ )
۴) خانواده پدرسری روم قدیم : خانواده ای است پدر محور که در آن مرد بودن ( Masculinity ) به خودی خود با سلسله امتیاز وابسته است . پدر رئیس خانواده به حساب می آید و این سمت به فرزند ارشد پسر انتقال می یابد . بدین سان ، قدرت و ثروت در خلال نسل ها از طریق صلب ( مرد ) به بطن ( زن ) انتقال می یابد خانواده پدر سر ، یک واحد اجتماعی ، فرهنگی سیاسی ، اقتصادی و دارای ابعادی گسترده است .

۵) خانواده زن و شوهری : از نظر دورکیم آخرین نوع خانواده در جهان است و ناشی از فرایند تطوری مبتنی انقباض تدریجی به صور گوناگون زیر می باشد :
۱٫ از نظر حجم و ابعاد ؛ مظاهر کمی : خانواده هسته ای کوچک ترین واحد خانوادگی است . هم اسلاف از آنان جدا شده اند ، هم تعداد اخلاف ( فرزندان ) در آن به غایت اندک است .
۲٫ از نظر وظایف و کارکردها ؛ مظاهر کیفی : خانواده هسته ای کمترین وظایف ممکن را داراست . و در انجام هر کارکرد نیز با رقبایی چند مواجه است . (ستوده- ۱۳۸۴ )

کنوانسیون حقوق کودک ویونیسف
دیباچه
بر اساس اصول پایه ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمایندگان جامعه بشری عضو آن پذیرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوقی انسانها ترسیم گر آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
ملتهای دنیا بر مبنای همین اعتقاد به مقام و منزلت انسانی، خواهان سعادت عموم بشری در قالب پیشرفتهای اجتماعی، بهبود وضعیت زندگی همراه آزادیهای هر چه بیشتر هستند.
با اعلام پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و تضمین بهره مندی تک تک افراد بشری از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگیهای نژادی، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، مالی، قومی و یا هرگونه تبعیض دیگری.

و با توجه به اینکه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رعایت حقوق ویژه ی کودکان و حمایت آنها تاکید کرده است.
و با آگاهی به اینکه خانواده، واحد ساختاری جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضای آن و به ویژه شکل دهنده ی شخصیت کودکان است.
و اینکه کودکان برای شکوفایی خود نیازمند داشتن خانواده ای هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام.

و با این یادآوری که باید کودک را برای فردای جامعه آماده و او را مطابق ایده آل های اعلام شده از طرف سازمان ملل یعنی آزادیخواه، باشخصیت، صلح جو با روحیه ای دارای تفاهم و همبستگی تربیت نمود و با توجه به ضرورت حمایت ویژه کودکان مطابق مصوبات بین المللی مختلف و از آن جمله:قرارداد ژنو در سال ۱۹۲۴ میلادی در باره حقوق کودکان، قرارداد رعایت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر ۱۹۵۹ میلادی، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، پیمان بین المللی در باره حقوق سیاسی و شهروندی (بخصوص در ماده ۲۳ و ۲۴ آن)، پیمان جهانی برای حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

(بخصوص در ماده ۴۰)، اسناد و اساسنامه های دیگر تشکل های بین المللی که بنفع کودکان فعالیت میکنند.و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبنی بر اینکه: کودک بخاطر عدم بلوغ جسمی و روانی خود، نیازمند حمایت ویژه حقوقی قبل و بعد از تولد میباشد.و بر اساس مصوبات و قراردادهای

مربوط به حمایت کودکان و بخشنامه های سازمان مل در باره تعیین حداقل سن و شرایط مجازات قانونی برای نوجوانان و حمایت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه.و بر پایه این واقعیت که در بسیاری از کشورهای دنیا، کودکان در موقعیت بد و نابسامانی زندگی میکنند و نیاز به توجه فوری و ویژه دارند.و با درک اهمیت و ارزش همکاری های بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه ی دنیا و بویژه در کشورهای در حال رشد.

پیمان نامه ای برای حفظ و رعایت حقوق کودکان جهان به قرار زیر تصویب میشود:
ماده ۱ (تعریف)
مطابق این پیمان نامه، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد.
ماده ۲ (ممنوعیت تبعیض)
حکومتهای عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین میکنند.
۲) حکومتهای عضو این پیمان، تمام اقدامات لازم را انجام میدهند تا این اطمینان کامل را بوجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعیض و فرق گذاری در امان است و بخاطر ابراز عقیده و جهان بینی و فعالیت های والدین یا سرپرست یا اقوام خودش مجازات نمی شود(پاشا شریفی- ۱۳۸۳)

ماده ۳ (نفع کودک)
درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط میشود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.
حکومتهای عضو پیمان موظف اند با رعایت حقوق والدین و یا سرپرست، از کودکان حمایت نموده و اقدامات لازم حقوقی و قانونی را بعمل آورند.
۳) حکومتهای عضو پیمان، اطمینان میدهند که ارگانها و نهادهای مسئول حمایت کودک، دارای استانداردهای تعیین شده مربوط به تعداد و تخصص نیروی شاغل و تکنیک موجود در موسسات هستند و به ویژه در زمینه ایمنی و بهداشت کنترل کافی وجود دارد.
ماده ۴ (وظایف دولتها)
حکومتهای عضو پیمان، اقدامهای ضروری و مناسب قانونی، اداری و غیره را بعمل می آورند تا حقوق پذیرفته شده در این عهدنامه را اجرا نمایند. حکومتها برای تحقق مفاد این عهدنامه با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تا آخرین حد ممکن از تمامی منابع موجود ملی خود و در صورت نیاز بین الملی استفاده میکنند.

ماده ۵ (حقوق والدین)
حکومتهای عضو این پیمان به وظایف، حقوق و مسئولیتهای والدین و یا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را می نمایند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در این پیمان نامه کوتاهی نشود.
ماده ۶ (حق زندگی)
هر کودکی حق زندگی دارد و این حق مادرزادی اوست که از طرف همه حکومتهای عضو پیمان به رسمیت شناخته میشود.
۲) ادامه حیات و رشد کودک از طرف حکومتهای امضاکننده این پیمان نامه بطور کامل تضمین میشود.
ماده ۷ (حقوق مربوط به تولد)
هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را شناخته و از سوی آنها نگهداری شود.
حکومتهای عضو پیمان، حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین المللی، بخصوص در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجرا می نمایند.
ماده ۸ (حفظ هویت شخصی)
حکومتهای عضو پیمان موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند.
۲) در صورتی که تمام یا بخشی از هویت شخصی بطور غیرقانونی خدشه دار شود، حکومتها سریعا درصدد ترمیم این خسارت برمی آیند.
ماده ۹ (جدایی از پدر و مادر)
حکومتهای امضاکننده این پیمان نامه اطمینان میدهند که یک کودک برخلاف میل والدینش از آنها جدا نمیشود مگر اینکه بر طبق قوانین موجود ثابت شود که آن جدایی به نفع کودک و لازم است. مثلا وقتی کودک مورد سوء استفاده قرار گرفته و جدای از هم زندگی کنند و تکلیف اقامت کودک باید روشن شود.
۲) در موقع اجرای بند یک این ماده، باید امکان شرکت همه ی افراد مربوطه در آن تصمیم گیری را فراهم آورد.
۳) حکومتها توجه دارند که حق کودک مبنی بر تماس شخصی و مستقیم با پدر و مادر را در هنگامی که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند مگر اینکه این عمل با منافع کودک در تضاد باشد.
۴) هرگاه جدایی نتیجه اقدام حکومت باشد، مثلا زندان، تبعید و یا مرگ یکی از والدین یا هر دو آنها و یا مرگ کودک (مرگ به هر علتی که باشد، تعیین کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعی در “اسارت” قانون بوده است)، حکومت امضاکننده این پیمان نامه موظف است برپایه درخواست والدین یا کودک و یا سرپرست قانونی او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غایب در اختیار این افراد قرار دهد، مگراینکه این عمل به نفع کودک نباشد و به او زیان برساند. حکومتها اطمینان میدهند که افراد با تقاضای چنین درخواستی، از طرف حکومت در خطر قرار نمی گیرند.
ماده ۱۰ (رساندن اعضای خانواده به هم)
بدنبال ماده ۹ بند ۱ مندرج در این پیمان نامه، هرگاه کودک یا والدین او درخواست خروج از کشور و یا ورود به کشور دیگری را برای پیوستن به اعضای خانواده خودشان دارند، ترتیب این امر بطور انسانی و سریع از طرف حکومت داده میشود و چنین درخواستی دارای هیچگونه خطری از سوی حکومت برای متقاضی و یا وابستگان او نیست.
کودکی که والدین او در کشورهای متفاوت بسر میبرند، حق دارد با هر دوی آنها بطور شخصی، منظم و مستقیم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرایط استثنایی مثلا بخاطر حفظ امنیت ملی یا نظم و اخلاق عمومی، لطمه به آزادی و حقوق دیگری و یا نقض حقوق مندرج در این پیمان نامه.
حکومتها بر پایه ماده ۹ بند ۱ این پیمان نامه مکلف به رعایت حق کودک و والدین مبنی بر با هم بودن آنها هستند.(کریمی – ۱۳۸۵)
ماده ۱۱ (کودک ربایی)
حکومتهای عضو پیمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غیرقانونی کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را می نمایند.
حکومتها برای این منظور، خواهان قبول توافق نامه های موجود از طرف یکدیگر و یا تصویب توافق نامه های جدید دو یا چند جانبه هستند.
ماده ۱۲ (آزادی عقیده)
از سوی حکومتهای امضاکننده این پیمان نامه، حق کودکی که که توانایی ساختن نظر شخصی خودش را دارد، به رسمیت شناخته میشود. کودک در تمامی امور مروط به خود، آزادی بیان و اظهار عقیده شخصی را که مطابق سن و رشد اوست، دارد.
برای این منظور، به کودک امکان داده میشود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانونی، مستقیم یا با کمک وکیل و یا نهاد مسوول و مناسب دیگر، مطابق قوانین موجود، محاکمه شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 13700 تومان در 84 صفحه
137,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد