دانلود مقاله بررسی پیش تجربی سیاهه مشاوره ای لوئیس سوالهای شماره ۳ تا۴۵ ( از مقیاس اطمینان اجتماعی ) در میان دانشجویان دانشگاه آزاد

word قابل ویرایش
107 صفحه
17700 تومان
177,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی پیش تجربی سیاهه مشاوره ای لوئیس سوالهای شماره ۳ تا۴۵ ( از مقیاس اطمینان اجتماعی ) در میان دانشجویان دانشگاه آزاد

چکیده
در این آزمایش با عنوان « بررسی پیش تجربی سیاهه مشاوره ای لوئیس سوالهای شماره ۳ تا۴۵ ( از مقیاس اطمینان اجتماعی ) در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) می باشد که تعداد آزمودنیها در گروه نمونه ۲۸۱ نفر است که از این تعداد ۱۵ نفرات آزمودنی داشتیم و ۱۲۶ نفردختر و ۱۴۰نفر پسر ( در مجموع ۲۶۶نفر) باقی مانده شیوه اجرا دراین آزمایش این بود که با فاصله از هم نشبیند و به هر آزمونی یک شماره داده شدواز آنهاخواسته تا آن را روی برگه های خود بنویسند وبعد ازشنیدن توضیحات درخصوص تکمیل پرسشنامه

مشغول پر کردن پرسشنامه هاشوند. از آنها خواسته شدتا هیچ سوالی رابدون پاسخ نگذارند. در این تحقیق از روش آزمون همخوانی مجذور کا ( فی دو ) استفاده شد سپس از تحلیل سوال و تعیین همبستگی هر سوال به نمره ملاک آزمون در خصوص سوالات ۳ و ۴۵ مشخص شد که سوال ۳ از نوع سوالهای دیگر نیست و قدرت تشخیص ندارد و به اعتبار آزمون کمک نمی کند و صدمه می زند و به مقیاس اطمینان اجتماعی کمکمی کند بین دختران و پسران مشاهده نشده و بین جنسیت با امتیاز رابطه ای وجود ندارد و بهتر است در مجموع

سوالهای آزمون باقی نمانده و آزمون از اعتبار باز آزمایی قابل قبولی برخوردار نیست .
ولی سوال ۴۵ در مجموع از نوع سوالهای دیگر است و قدرت تشخیص دارد و به اعتبار آزمون کمک می کند و تفاوتی بین دختران با پسران مشاهده نشد در جمع بندی بهتر است در سوال باقی بماند .

مقدمه
در این تحقیق هدف اصلی ما آزمون سازی می باشد که در این آزمایش هدف اصلی ما بررسی سوال های ۳ و۴۵ می باشد اینکه یک آزمون که از لحاظ اجرایی قدرت بالایی داشته باشد باید دارای چند صفت و خصوصیت باشد . از آنجایی که تست حاضر در جامعه ای از جامعه و فرهنگ و شنات گرفته است پس باشد در زمان و مکان حاضر هنجاریابی شود تا میزان کارآیی و کاربرد آن را بدست آوریم . مسأله ای که باید در مورد سوال ها و کل آزمون مورد توجه باشد چگونگی وضعیت سوال ها در شرایط حاضر ـ نوع جمله بندی ساختار جمله و مهمتر از همه اعتبار و پایایی سوال و قدرت تشخیص سوال ها می باشد . در این آزمایش آنچه را که مورد بررسی قرار گرفته این گونه نشان می دهد که این آزمون که در فرهنگی غیر از

فرهنگ ما ساخته شده است و نتایج بدست آمده تا حدودی بیانگر این تفاوت است که در مورد سوال ۳ از نوع سوالهایدیگر نیست و قدرت تشخیص ندارد و به اعتبار مقیاس فرعی کمکی نمی کند و صدمه می زند و تفاوتی بین دختران و پسران مشاهده نشده و بهتر است در مجموع سوالهای آزمون باقی نماند و آزمون از اعتبار بازآزمایی قابل قبولی برخوردار نیست .

برای بدست آوردن نتایج حاصله در فوق ذکر گردید در تحقیق مورد نظر از روش مجذور کا استفاده شد . روش اجرای آزمون به این صورت بود که ابتدا از آزمودنی ها خواستیم با فاصله مناسبی کنار هم بنشینند و توضیحاتی را در مورد پاسخگویی به سوالات به آزمودنی ها ارائه دادمی و اگر سوالی یا ابهامی در مورد آزمودنی ها ایجاد می شد را پایخ میدادیم.
سپس پرسشنامه ها را در اختیار آزمودنی ها قرار دادیم و بدون در نظر گرفتن زمان آنها را جمع آوری کرده و با استفاده از تحلیل داده ها و تعیین همبستگی سوال با سایر سوالات و تعیین قدرت تمیزسوال و در نهایت با استفاده از مجذور کا نتایج را بدست آوریم .

همانطور که بیان شد این تفاوت در فرهنگ محیط ساخته شدن آزمون و کشور ما وجود دارد ولی تا حدودی با تجدید نظر در آزمون میتوان آن را در محیط کشور خواهان نیز به اجرا در بیاوریم . هر چند این عمل نیاز به محقق و زمان دارد .

پیشنهاد می شود که آزمون پس از اصلاح سوالات دیگر بار در مورد آزمودنیها تکرار شود و سپس در گروههای بزرگتر تست می شود . پس از آن میتوان آزمون را در مقاطع مختلف تحصیلی اجرا نمود تا پس از شناخت ویژگی های مختلف دختران و پسران اطمینان اجتماعی ، بتوانیم از بروز بسیاری از مشکلات در مراحل گوناگون زندگی و تحصیل جلوگیری بعمل آوریم .
میتوان این آزمون را در فرهنگها و قومیتهای مختلف ایرانی اجرا کرده و مفاهیم به دست آمده از مقیاس فرعی را با هم مقایسه نموده و آداب و سنن آنها را طبق الگوهای صحیح به سوی پیشرفت بهتر کشور ارتقاء داد .

میتوان از این آزمون در مراکز مشاوره ، کلینیکهای روان شناسی بالینی ، روان شناسی اجتماعی و برای شناخت شخصیتهای مختلف استفاده نمود و یا به عنوان ابزار خود سنجی به کار برد .
همچنین چون این تحقیق به دلیل مقدماتی بودن نمی توان مبنای تصمیم گیری های قاطع درباره تشخیص مقیاسهای آزمون باشد بهتر است سوالهای که مورد تردید است اصلاح شده و با توجه به فرهنگ ایرانی ، سوالات جایگزین گردد و هنجاریابی انجام شود .

بحث های اساسی موضوع
در این آزمایش هدف اصلی ما تست سازی می باشد سیف (۱۳۷۶ ) آورده است « اینکه یک آزمون از لحاظ اجرایی قدرت بالایی داشته باشد باید چند صفت و خصوصیت داشته باشد » ( ص ۱۵ ) از آنجایی که تست های حاضر در جوامعی غیر از جامعه ما و فرهنگی غیر از فرهنگ موجود در کشور ما ساخته شده است . برای اینکه بتوانیم به این نکته پی بریم که تست های ساخته شده و موجود آیا در حال حاضر و با شرایط موجود قابل استفاده می باشد یا نه . باید به خصوصیاتی چند از این آزمون ها اشاره کرد. به عنوان مثال وضعیت سوال ها در شرایط حاضر ـ نوع جمله بندی و ساختار سوال و مهمتر از همه اعتبار روایی و پایائی سوال و قدرت تشخیص سوالات می باشد که سعی می شود هر یک از مسائل ذیل را به صورت بسط داده شده مورد بحث قرار گیرد .

هدف اساسی پژوهش :
در سایه اینکه هدف اصلی ما آزمون سازی می باشد شایان توجه است که در این هدف کلی ما به بررسی و تحلیل سوالهای شماره ۳و۴۵ از کل آزمونها می پردازیم . بنابراین هدف میتوان اهداف جزئی زیر را برای آن طربقه بندی کرد .

هدف جزئی یا اهداف ویژه :
لازمه هدف رسیدن به هدف کلی ما که هنجار یابی سوال های ۳ و ۴۵ این آزمون می باشد هدف های جزئی تر نیز مهم می باشد . من جمله : بررسی همگونی درونی اعتبار شاخص مقبولیت و ضریب تشخیص سوال و رابطه سوال با جنسیت ، ثبات و همسانی درونی .
تعریف آزمون :

سیف (۱۳۷۶) می گوید : « اندازه گیری یک فرآیند یا فعالیت است . این فرآیند یا فعالیت نیاز به وسیله ای دارد که به آن وسیله اندازه گیری می گویند . برای اندازه گیری ویژگی های مختلف اشیاء و افراد وسایل مختلفی استفاده می شود . بر خلاف ویژگی های فیزیکی ( جسمی ) و رفتارهای آشکـــار که به طور مستقیـــم اندازه گیری می شوند ، ویژگی ها یا صفات روانی مانند هوش خلاقیت ، انگیزش ، یادگیری و مانند اینها را به طور غیر مستقیم اندازه گیری کرد ؛ زیرا هیچکس به طور مستقیم به این ویژگی ها دسترسی ندارد . معمولترین وسیله اندازه گیری ویژگی ها یا صفات روانی آزمون است » . (ص ۲۸ )

تحلیل سوال های آزمون :
سیف (۱۳۷۶) میگوید : « هدف از تحلیل سوال های آزمون وارسی تک تک سوال و تعیین میزان دقت و نارسائیهای آنان است . در تحلیل سوال های آزمون نقاط ضعف و قوت یک آزمون و کیفیت همه سوال های آن تعیین می شود . بنابراین لازم است پس از اجرای آزمون سوال های آن تحلیل شده و با استفاده از نتایج حاصل به تجدید نظر در آزمون و بهبود کیفیت سوال ها برای استفاده بعدی اقدام شود » (ص ۲۷۸)

برای تهیه یک آزمون خوب تحلیل پاسخ های شوندگان و بررسی تجربی آنها ضروری است .
همبستگی سوال با کل آزمون :
سیف (۱۳۷۶) میگوید : « یکی از راه های محاسبه ضریب تمیز سوال های یک آزمون محاسبه ضریب همبستگی بین نمره آزمون شوندگان در آن سوال ها و نمرات آنان در کل آزمون است . این ضریب همبستگی معمولا” به صورت همبستگی دو رشته ای نقطه ای محاسبه می شود . در واقع ضریب توافق سوال با کل آزمون است .
هر چه ضریب همبستگی بیشتر باشد بدان معنی است که سوال با مجموعه سوال های دیگر همخوانی بیشتری دارد و لذا بین افراد قوی و ضغیف بیشتر تمیر قائل می شود و هر چه این ضریب تمیز کمتر باشد مقدار این همخوانی کمتر است .
اگر ضریب همبستگی سوال با کل آزمون منفی باشد بدان معنی است که سوال با کل آزمون ناهمخوانی دارد یعنی چیزی را می سنجد که با آنچه که بقیه سوال های آزمون می سنجد متفاوت است .(ص۲۸۴)
همبستگی میان سوال های آزمون :
سیف (۱۳۷۶) میگوید : « بهتر است به هنگام تحلیل آزمون ، علاوه بر محاسبه ضریب همبستگی بین هر سوال و کل آزمون ضریب همسبتگی تک تک سوال ها را با یکدیگر نیز تعیین کنیم . این کار چند فایده دارد »
۱ـ با در دست داشتن تعداد سوال های آزمون و میانگین ضرایب همبستگی بین سوال ها می توان ضریب پایائی آزمون را محاسبه کرد .
۲ـ با استفاده از این نوع همبستگی میتوان به مفهوم قوه تمیز سوال دست یافت . به سخن دیگر ، استفاده از همبستگی بین سوال های یک آزمون می توان فهمید که چرا بعضی از سوال ها توانایی متمایز ساختن بین آزمون شوندگان قوی و ضعیف را ندارند . (ص ۲۸۵ )
پایائی آزمون :
سیف (۱۳۷۶) میگوید : « پایائی یک وسیله اندازه گیری به دقت آن اشاره میکند یک آزمون در صورتی دارای پایائی است که اگر آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل به هم نزدیک باشد رابطه بین روائی و پایائی از این قرار است که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد »( ص۴۰۹ )
روش ضریب آلفا :
سیف (۱۳۷۶ ) میگوید : « یکی دیگر از روش های تعیین پایائی آزمون با تاکید بر همسانی درونی روش ضریب آلفای کرانباخ یا ضریب آلفا یا حتی آلفا نیز می گویند .
کرانباخ ۱۹۱۵ واضع این روش تعیین پایائی است . در این روش ، اجزاء یا قیمت های آزمون برای سنجش ضریــب پایائی آزمون به کار می رود . اگر قسمت های آزمون همان سوال ها باشند و سوال ها به صــورت درست و غلط تصحیح بشوند ضریب آلفا برابر خواهد بود با ۲۰ KR ‌‌. (ص ۴۱۶ )
روش باز آزمایی :
سیف (۱۳۷۶) آورده است : « ساده ترین روش تعیین پایائی یک آزمون بازآزمایی است . در این روش ، آزمون را در دو نوبت به گروه واحدی از آزمون شوندگان می دهند و نمرات حاصل را با هم مقایسه می کنند ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از دوبار اجرای آزمون ضریب پایائی آزمون است . به این نوع پایائی ، پایائی باز آزمایی میگویند .» (ص ۴۱۰ )
انواع آزمون های روانی :
آزمون های میزان شده در مقابل آزمون های معلم ساخته .
سیف (۱۳۷۶) آورده است .« آزمون های میزان شده در مقابل آزمون هایی هستند که با استفاده از نمونه های بزرگ آزمون شوندگان و غالبا” به وسیله موسسات یا بنگاههای آزمون سازی دولتی یا خصوص و یا مراکز آموزشی و علمی و برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی یا هوش و استعداد گروه های بزرگ دانش آموزان با مقاصد ارزشیابی از دوره تحصیلی تهیه و توزیع می شوند . در این نوع آزمون ها ، ملاک نسبی اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد .در مقابل « آزمون های معلم ساخته آزمون هایی هستند که معلمان برای سنجش پیشرفت دانش آموزان خود تهیه می کنند و در طول دوره آموزشی و یا در پایان دوره به اجرا در می آورند . این نوع آزمون ها غالبا” برای تعیین میزان توفیق یادگیرندگان در رسیدن به هدفهای دقیق آموزش طرح ریزی می شوند و از این جهت معمولا” در آنها ملاک مطلق اندازه گیری به کار گرفته می شود (صص ۶۲ و ۶۳ )
آزمونهای توانایی در مقابل آزمون های عاطفی :

سیف (۱۳۶۷) آورده است : آزمون های توانایی ، آموخته ها و مهارتها و استعدادهای افراد را می سنجند . دسته ای از این آزمون ها ، توانایی های شناختی را می سنجد و تعدادی دیگر توانایی های روانی ـ حرکتی را اندازه می گیرند » در مقابل « آزمون های عاطفی وضع موجود آزمون شونده را می سنجند . آزمون های عاطفی بیشتر به امور مشاوره و در حل مسائل روانی ، تربیتی و حرفه ای کمک می کنند . (صص۵۷ و ۵۹)

حمایت اجتماعی چیست ؟
مهرداد فیروز بخت (۱۳۸۳) آورده است: حمایت اجتماعی ، اطلاعات و باز خودرهایی که از عزیزان و اطرافیان محترم و ارزشمند میگیرم نظر گرفتن در شبکه ارتباطی و وظیفه بندی مقابل است و سه فایده دارد . کمک محسوس ـ اطلاعات و حمایت اجتماعی .

اطلاعات : حمایت کنندگان با اعمال و راه های پیشنهادی خود به شخص که زیر فشار روانی است کمک می کنند با فشار روانی خودش موثر کنار بیایید . کسانی که می بیند همکارشان زیر فشار کار است و به او کمک می کند و راهی برای تنظیم و تنش بیاید تا وظایفش را بهتر انجام بدهد .

حمایت هیجانی : آرم هنگام فشار روانی ممکن است ناراحت شده و دچار افسردگی، اضطراب و افت عزت نفس می شود و دوستان و خانواده ها میتوانند به آنان اطمینان خاطر بدهند که آدم های ارزشمندی هستند و دیگران هوای آنها را دارند همچنین حضور دیگران باعث می شود شخص با الگوی بیشتری به استقبال فشار روانی برود با دیگری با فشار روانی کنار بیاید محققان به دفعات زیاد دریافته اند که حمایت اجتماعی در کنار آمدن با فشار روانی به اشخاص کمک می کند و روابط اجتماعی متنوع اهمیت زیادی در کنار آمدن فشار روانی کسانی که بشرهای اجتماع متنوع تر حضور دارند مثلا” همسر صمیمی دارند با اعضای خانواده ها و دوستان و همسایگانو همکاران مقابل دارند و عضو گروههای اجتماعی هستند . (ص۳۱۴)

امنیت اجتماعی چیست ؟

شریفی (۱۳۸۱) آورده است : نیاز به امنیت اجتماعی : اولین نیاز انسان این است که در کنار دیگران باشد و از تهدید زندگی در کنار کودک از اولیت سالهای زندگی نشان میدهد که احتیاج به حضور دیگران دارد . او میخواهد دیگران در کنار او باشند بدون اینکه او را تهدید و یا ترک کنند به این ترتیب در نیاز به امنیت اجتماعی سه عنصر :
۱ ) حضور دیگران
۲ ) تهدید نکردن یا امنیت
۳) استقرار دیگران ضرورت دارد مورد نیاز به امنیت اجتماعی، والدین باید به گونه ای عمل کنند که کودک خیالش از حضور همراه با امنیت و ستم دیگران راحت باشد والدین نباید هر لحظه کودک را در این زمینه تهدید کنند مثلا” با الفاظی چون می گذارم و می روم یا از خانه بیرونت می کنم و یا دیگر تورا دوست ندارم و این نیاز به عنوان نیازی غالب برای کودک حفظ کنند انسانها میخواهند به این نیازهای خود پاسخ دهند پس چه خوب است به سالم ترین روش ، آنرا بر طرف کنند یعنی انسانی سالم ، دلسوز و بصیر پاسخگویی نیازهای کودک باشند اگر چنین نشود کودک برای برطرف کردن این نیاز ممکن است توسط کودک به کار گرفته شود تا امنیت اجتماعی خود را از دست ندهد . وقتی خانواده تنها به شکل فیزیکی در کنار هم زندگی کنند ، تا حدودی نیاز به امنیت اجتماعی هستند ولی وقتی عین آنها علاقمندی وجود داشته باشد نیاز به تعلق داشتن نیز بر طرف می شود . (ص۲۴)

اعتماد در برابر بی اعتمادی اریکسون :
سید محمدی ۱۳۸۳ آورده است : تعادل بین کودک و مادر تعیین میکند که آیا کودک دنیا را با نگرش اعتماد خواهد دید یابی اعتمادی .اگر مادر نیازهای جسمانی کودک پاسخ دهد محبت و عشق و امنیت کافی برای او تامین کنند از آن پس کودک شروع به پرورش دادن حس اعتماد خواهد کرد نگرش که نظر کودک را درباره خودش و دیگران مشخص خواهد کرد. به طور ایده آل نیرومندی بنیادی در طول مدت مرحه رهایی و حس رشد ، امید است که اریکسون آن به صورت اعتماد به اینکه امیال میتوانند برآورده شوند تعریف کرده امید شامل حس بادوام اطمینان از این دست که ما را به رفع موانع یابد بسیاری زنده می مانیم . (ص۲۴۵)

علی اکبر مجتهد (۱۳۸۲ ) در مقاله پاسخگویی و نقش آن در اعتماد اجتماعی آورده است : جلب اعتماد اجتماعی یک ضرورت غیر قابل انکار است تلاش برای حفظ آن نیز ضرورتی حیاتی است . البته این ضرورت تنها برای دولتها مطرح نمی شود اینکه افراد در زندگی اجتماعی خود نیز نیاز به جلب اعتماد دیگران و اعتماد دیگران دارند .
چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم

اعتماد به نفس یکی از راه های پیروزی است اما برای کسب موفقیت فقط اعتماد به نفس کافی نیست بلکه باید دیگران اعتماد داشته باشند . اعتماد دیگران به ما عکس العمل اعتماد به نفس خودمان است . اعتماد ما هر قدر قوی باشد اعتماد متقابل دیگران نسبت به ما معلمان اندازه قوی تر است . هر یک از کسانی که با ما تماس دارند به معلمان نسبتی که ما به خویشتن اعتماد داریم به ما اعتماد میکنند چه به عنوان معلم ، خطیب ، قاضی ، تاجر ، کارمند و … چه به عنوان دیگری در هر مقام که باشیم ، اگر میخواهیم دیگران به حرف ما گوش کنند باید بدانیم که تاثیر ما روی آنها بسته به نیروی ایمان و اعتماد خودهان است صاحبان اعتماد به نفس دارای جز همبستگی هایی هستند که بر نفس خویش باشد با سخنان خود به اطرافیان نش اطمینان و الهام میکنند دیگران را از شک و تردید نجات میدهد . زیرا هر کس به نیروی معنوی معتقد می شود . ( شماره ۳۲ )
سلسله مراتب نیازهای مازلو

سید محمدی ( ۱۳۸۳) آورده است :نیازهای ایمنی مازلو اعتقاد داشت که نیاز به ایمنی و امنیت در نوباوگان و بزرگسالان روان رنجور از همه مهمتر است . بزرگسالانی که از نظر هیجانی سالم هستند معمولا” نیازهای ایمنی را برآورده کرده اند و ارضای نیازهای ایمنی مستلزم پایداری ـ امنیت و رهایی از ترس و اضطراب است و در نوباوگان و کودکان نیازهای ایمنی را میتوان به روشنی دید ، زیرا بچه ها آشکارا و فورا” به ترسها و تهدید ها واکنش میکنند بزرگسالی یاد گرفته اند که تا اندازه ای واکنشهای خود را به شرایط خطرناک بازداری کنند .
نشانه آشکار دیگری نیازهای ایمنی کودکان ، ترجیح آنها برای دنیای عادی منظم و قابل پیش بینی است داشتن آزادی و بی بند بازی زیاد ـ یعنی نبود ساختار نظم در کودکان تولید

ناامنی و اضطراب می کند زیرا این حالت نیاز ایمنی آنها را تهدید میکند باید به کودکان مقداری آزادی داد اما فقط در محدودا” گنجایش کنار آمدن آنها آزادی را باید همراه با راهنمایی عرضه کرد هنوز قادر به هدایت رفتارشان نیستند .
بزرگسالان روان رنجور و ناامن نیز به ساختار و نظم در محیط شان نیاز دارند زیرا نیازهای ایمنی در شخصیت آنها غالب مانده است روان رها به صورت وسواسی از تجربه های جدید ، غیر منتظره یا مختلف ایجاب می کنند آنها ترویج میدهند دنیای خود را طوری تربیت دهند که پیش بینی پذیر باشد وقتشان را تنظیم کنند و اموالشان را سازمان دهد مثلا” قلم ها باید در کشوری خاصی نگهداری شوند و پیراهن در یک جهت در کمد آویزان شده باشند .
مازلو اشاره نمود که اگر چه اغلب بزرگسالان بهنجار نیازهای ایمنی خود را برآورده ساخته اند این نیازها ممکن است هنوز هم بر رفتار آنها تاثیر داشته باشند . بسیاری از پیش بینی پذیری را به امور نا شناخته ترجیح میدهیم ما نظم را به هرج و مرج نرجیح میدهیم به همین دلیل است که برای آینده پس انداز میکنیم خود را بیمه می کنیم و ترجیح میدهیم جا جای اقدام به کار جدید مخاطره آمیز در شغلی امن باقی بمانیم با این حال اهمیت نیازهای ایمنی در بزرگسالان بهنجار به صورت که در دوران رنجور و نوپاوه دیده می شود وسواسی و توانکاه نیست (ص۳۴۴)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 17700 تومان در 107 صفحه
177,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد