بخشی از مقاله


خلاصه

ارتباطات سازمانی مهم ترین ابزاری است که می تواند برای مواجهه مناسب با موقعیت های مختلف در سازمان به کار گرفته شود .پس رفتار شهروندی کمک می کند تا با درک سریع و صحیح مولفه های ارتباطات سازمانی،رفتاری متناسب با هریک از آنها ابراز گردد ، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بانک پارسیان حوزه غرب کشور بوده است .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بانک پارسیان ،روش گرد آوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامه است.و در ادامه با استفاده از شاخص های آمار توصیفی،توزیع هر یک از متغیرها تشریح می شود.سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نسبت به آزمون فرضیه ها اقدام می شود.نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بین ارتباطات سازمانی و مولفه هایش بارفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.


واژگان کلیدی: رفتار شهروندی، ارتباطات سازمانی،بازخور

1. مقدمه

همزمان با اوج گیری نهضت مشتری مداری و ظهور زوایای جدید در مطالعات مدیریتی ، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی نیز در مطالعات مربوط به سازمان مد نظر قرار گرفته است. (حسنی کاخکی ،قلی پور ، 1386، .( 115: اورگان ، پودساکوف1 و مکینزی2 رفتارشهروندی سازمانی را به عنوان رفتارهای فردی وداوطلبانه که باعث ارتقای اثربخشی وکارایی عملکرد سازمان می شود اما مستقیما به وسیله سیستم های رسمی سازمان به آن پاداش داده نمی شود ، تعریف می کنند(( Hall et al ,2009p: 382 .ارتباطات یکی از مهمترین ابزار جامعه متمدن می باشد و می توان گفت که ارتباطات مهمترین عامل توسعه و تعالی انسانی است ،به عبارت دیگر ارتباطات سازمانی برای موفقیت یک انسان متمدن امری حیاتی می باشد.(دعائی،رجبی پور میبدی،(3 :1390 ارگان معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی برای بقای یک سازمان ارزش حیاتی دارد . وی با دقت فراوان نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی می تواند کارآمدی و بهره وری کارکنان و سازمان را به حداکثر برساند ، که نهایتاً موجب کارکرد موثر سازمان می شود.(رجبی پور میبدی،( 4 :1389 رفتار شهروندی سازمانی برای بقا سازمان حیاتی است بر طبق دیدگاه نظریه پردازانی همچون اورگان رفتار شهروندی سازمانی می تواند کارایی را حداکثر ساخته وعملکرد موثر سازمانی را ارتقا بخشد (Murphy ,2002: 287) .رفتار شهروندی سازمانی باعث داشتن یک گروه از کارکنان می شود که به سازمان متعهد هستند صرف وجود رفتار شهروندی باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان می گردد کارکنانی

3.podaskoff 2 .mackenzie

1

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها


که به سازمان متعهدند به مدت طولانی در سازمان می مانند محصولات با کیفیت تولید می کنند و به موفقیت سازمان براساس رویکرد های متنوع و مختلف کمک می کند. از لحاظ منطقی نیز قابل حدس است که رفتار شهروندی سازمانی ، محیط کاری سازمان را ارتقا می دهد(بهاری فر، :1389 (106با توجه به تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر در دنیا و توجه روز افزون به بررسی ارتباطات سازمانی وکاربرد آن در عرصه های گوناگون ونیز بررسی رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از عوامل مهم اثربخشی سازمانهای امروز تحقیقات اندکی در این رابطه در ایران انجام شده است. و همچنین با توجه به اینکه بانک پارسیان یکی از بانک های جدید تاسیس می باشد می توان ادعا کرد که نحوه رفتار کارکنان سازمان های دولتی می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم جذب مشتریان به شمار آید. از مهم ترین عواملی که می تواند رفتارها،نگرش و تعاملات کارکنان را در جهت ارائه هر چه بهتر کیفیت خدمات به کار گیرد رفتار شهروندی سازمانی است پس در نتیجه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و عوامل موثر در ارتقای آن در بانک ها باید بیشتر مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.تحقیقات نشان می دهد که عدم استفاده صحیح ا ز اطلاعات و فقدان ارتباط موثر میان تصمیم گیرندگان ومجریان در بانک ها از موثرترین علل ناکامی واحدها در رفتار شهروندی می باشد . هدف از انجام این تحقیق سنجش میزان ارتباطات سازمانی ومهمتر از آن بررسی وجود رابطه بین ارتباطات سازمانی و رفتار شهروند ی سازمانی کارکنان است به عبارت دیگر این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که چه رابطه ای بین ارتباطات سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بانک ها و مراکز وشعبه های حوزه غرب کشور وجود دارد و سهم و تاثیر هر یک از مولفه های ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی چگونه است


2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق واهداف تحقیق

ارتباطات سازمانی:ارتباطات سازمانی فرآیندی است که مدیران بوسیله آن سیستمی را برای گرفتن اطلاعات وتبادل معانی با افراد وارگانهای فراوان داخل وخارج سازمان برقرار می سازد .ارتباطات سازمانی در برگیرنده ارتباطات عمودی (سلسه مراتب)،ارتباطات افقی ومورب در یک سازمان است.اطلاعات بهنگام :اطلاعات زمانی بهنگام است که فرد در زمان تصمیم گیری به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشد .اطلاعات صحیح: یعنی هیچگونه اشتباه یا خطایی در اطلاعات وجود نداشته باشد وتصمیم گیرنده با اطمینان کامل از اطلاعات استفاده نماید.اطلاعات کامل: یعنی اینکه اطلاعات کلیه جنبه های موثر در اخذ تصمیم را شامل گردیده وتصمیم گیرنده نیاز به اطلاعات دیگر نداشته باشد.اطلاعات سریع :منظور آن است که اطلاعات در کوتاه ترین زمان ممکن در دسترس باشد و تصمیم گیرنده زمان موثری را بین لحظه درخواست و تامین اطلاعات از دست ندهد.بازخور:بازخورنشان می دهد که آیا پیام به درستی به دریافت کننده منتقل شده است یا خیر و درک دریافت کننده پیام را به اطلاع فرستنده می رساند .بازخور در حقیقت مکانیزم سنجش اثربخشی ارتباطات محسوب می شود و با بهره گیری از آن می توان به میزان اثر اقدامات ارتباطی پی برد. کانالهای ارتباطی :کانال ارتباطی عبارت است از وسیله مبادله اطلاعات.ارتباطات سازمانی اثربخش در بر گیرنده کانالهای ارتباطی رسمی و غیر رسمی است. کانالهای ارتباطی رسمی در یک سازمان ،ساختار رسمی سازمان را نشان می دهد و به صورت نزدیکی با سلسه مراتب سازمانی ارتباط دارد.کانالهای ارتباطی غیر رسمی با تعاملات چهره به چهره افراد به منظور رسیدن به اهداف مورد علاقه ایجاد می شوند .(نظری ،(24 :1385 تعریف رفتار شهروندیدر این تحقیق رفتار شهروندی به عنوان متغیر وابسته است. ارگان رفتار شهروندی را این گونه تعریف می کند :رفتار شهروندی سازمانی ،رفتار منحصر به فرد ،اختیاری و فرا وظیفه ای است که در افزایش عملکرد اثربخش سلزمان موثر است و بطور مستقیم بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان سازماندهی نمی شود(دانایی فرد، حسینی ،(70 :1390 رفتار شهروندی سازمانی در این تحقیق توسط پرسشنامه ساخته شده توسط پودساکف که براساس شاخص های ارائه شده توسط اورگان «1988» تنظیم شده است و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت است سنجیده خواهد شد.ارگان پنج بعد رفتار شهروندی را اینگونه بیان می دارد: نوع دوستی: به کمک به دیگر اعضای سازمان در رابطه با مشکلات و وظایف مرتبط است. مانند کارکنانی که به افراد تازه وارد و یا کم مهارت کمک می کنند. وجدان کاری : به رفتارهای اختیاری گفته می شود که از حداقل الزامات نقش فراتر می رود. مثل فردی که بیشتر از حالت معمول سر کار می ماند و یا کارمندی که وقت زیادی را برای استراحت صرف نمی کند(((Bell&Menguc,2002,p.131 احترام و تکریم: : اورگان بیان کرده است که احترام یک شکل متمایزی از رفتار شهروندی سازمانی است به دلیل اینکه بقیه ابعاد رفتار شهروندی به کاهش و یا حل مشکلات کمک میکنند، اما احترام شامل ابعادی است که از ایجاد مشکلات، قبل از این که اتفاقی بیفتند جلوگیری میکند(.(organ,1990 جوانمردی و گذشت : جوانمردی را به عنوان تمایل به تحمل شرایط ناراحت کننده اجتناب ناپذیر در کار بدون شکایت و ابراز ناراحتی تعریف کرد (Mackenzie,2001, p:402) فضیلت مدنی: تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و نیز ارائه تصویری مناسب از سازمان است.(وارث ودیگران،(144 : 1388

2

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها


پیشینه تحقیق: در زمینه هنوز در سطح دنیا مقالات اندکی وجود دارد. البته این موضوع در ادبیات آکادمیک روان شناسی سابقه طولانی تری دارد.در ادامه به برخی از تحقیقات که در حوزه مدیریت انجام شده در داخل کشور، اشاره می شود: -1 وراث وهمکاران((1388، رابطه ارتباط فرافردی و ارتباطات سازمانی(مطالعه موردی: صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران)، این مقاله به دنبال تببین ارتباط فرافردی یعنی بعد معنوی کارکنان و ارتباطات سازمانی است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که از چهار نوع ارتباط همه خدایی، بین نوع ارتباط همه در خدایی ،ارتباط از نوع کارگزاری خدا و ارتباط از نوع تعاملی با خدا و ارتباطات سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین براساس یافته های تحقیق، رابطه بین ارتباط فرافردی و ارتباطات سازمانی ثابت شد--2عبد الرضا اشراقی وهمکاران (1388)در پژوهش خود به عنوان تاثیر ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی .با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که تعارض موجود ،ناشی از نظام ارتباطات سازمانی حاکم بر ان ادارات است وپیشنهاداتی که در این پژوهش شد،مدیران ادارات با پیروی از یک سبک رهبری تفویضی ،اعطای اختیارات لازم به کارکنان و بهبود وضعیت ارتباطی میان واحدها ،انجام فعالیتهای آن اداره را با کارایی و اثربخشی بیشتر همراه کنند از میزان تعارض بین فردی موجود بکاهند.-3 -آبتین (1383) بررسی تأثیر فنآوری اطلاعات بر ارتباطات بین سازمانی (استانداری و فرمانداریهای استان سیستان و بلوچستان)، بکارگیری فنآوریهای اطلاعاتی در روابط بین سازمانی، توان پاسخگویی سازمانها به نیازهای ارباب رجوع را افزایش می دهند و همچنین هزینه ارتباطات بین سازمانی را کاهش داده و سرعت این ارتباطات را افزایش می دهند. تحقیقات خارجی -1هارمر،2007 رفتار شهروندی سازمانی هوش هیجانی و معنویت :چه ارتباطی دارند،هدف از این مقاله تعیین رابطه بین هوش عاطفی ،معنویت و رفتار شهروندی سازمانی می باشند .نتایج نشان می دهند که رابطه مثبت و معناداری بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی وجود داردو همچنین رابطه مثبت ومعناداری بین معنویت و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد و همچنین نشان می دهد که تاثیر تجربه های معنوی در مقایسه با هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی بیشتر است.-2 ستریس (2004) در پژوهش خود به عنوان استرتژیهای ارتباطی برای مدیریت وتعارض ماهیگیران کشورکامبودیا)،نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین استراتژهای ارتباطی وتعارض رابطه معناداری به وجود آمد. -7. سالار زاده وهمکاران((2010 افزایش معنویت سازمانی توسط کاربرد رفتار شهروندی سازمانی(یک مطالع موردی در ایران) هدف این پژوهش تعیین رابطه بین رفتار شهروندی و معنویت سازمانی می باشد .یافته های مطالعه حاضر نشان داد که رابطه معنی داری بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن و معنویت سازمانی وجود دارد

خلاصه

ارتباطات سازمانی مهم ترین ابزاری است که می تواند برای مواجهه مناسب با موقعیت های مختلف در سازمان به کار گرفته شود .پس رفتار شهروندی کمک می کند تا با درک سریع و صحیح مولفه های ارتباطات سازمانی،رفتاری متناسب با هریک از آنها ابراز گردد ، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بانک پارسیان حوزه غرب کشور بوده است .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بانک پارسیان ،روش گرد آوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامه است.و در ادامه با استفاده از شاخص های آمار توصیفی،توزیع هر یک از متغیرها تشریح می شود.سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نسبت به آزمون فرضیه ها اقدام می شود.نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بین ارتباطات سازمانی و مولفه هایش بارفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.


واژگان کلیدی: رفتار شهروندی، ارتباطات سازمانی،بازخور

1. مقدمه

همزمان با اوج گیری نهضت مشتری مداری و ظهور زوایای جدید در مطالعات مدیریتی ، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی نیز در مطالعات مربوط به سازمان مد نظر قرار گرفته است. (حسنی کاخکی ،قلی پور ، 1386، .( 115: اورگان ، پودساکوف1 و مکینزی2 رفتارشهروندی سازمانی را به عنوان رفتارهای فردی وداوطلبانه که باعث ارتقای اثربخشی وکارایی عملکرد سازمان می شود اما مستقیما به وسیله سیستم های رسمی سازمان به آن پاداش داده نمی شود ، تعریف می کنند(( Hall et al ,2009p: 382 .ارتباطات یکی از مهمترین ابزار جامعه متمدن می باشد و می توان گفت که ارتباطات مهمترین عامل توسعه و تعالی انسانی است ،به عبارت دیگر ارتباطات سازمانی برای موفقیت یک انسان متمدن امری حیاتی می باشد.(دعائی،رجبی پور میبدی،(3 :1390 ارگان معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی برای بقای یک سازمان ارزش حیاتی دارد . وی با دقت فراوان نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی می تواند کارآمدی و بهره وری کارکنان و سازمان را به حداکثر برساند ، که نهایتاً موجب کارکرد موثر سازمان می شود.(رجبی پور میبدی،( 4 :1389 رفتار شهروندی سازمانی برای بقا سازمان حیاتی است بر طبق دیدگاه نظریه پردازانی همچون اورگان رفتار شهروندی سازمانی می تواند کارایی را حداکثر ساخته وعملکرد موثر سازمانی را ارتقا بخشد (Murphy ,2002: 287) .رفتار شهروندی سازمانی باعث داشتن یک گروه از کارکنان می شود که به سازمان متعهد هستند صرف وجود رفتار شهروندی باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان می گردد کارکنانی

3.podaskoff 2 .mackenzie

1

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها


که به سازمان متعهدند به مدت طولانی در سازمان می مانند محصولات با کیفیت تولید می کنند و به موفقیت سازمان براساس رویکرد های متنوع و مختلف کمک می کند. از لحاظ منطقی نیز قابل حدس است که رفتار شهروندی سازمانی ، محیط کاری سازمان را ارتقا می دهد(بهاری فر، :1389 (106با توجه به تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر در دنیا و توجه روز افزون به بررسی ارتباطات سازمانی وکاربرد آن در عرصه های گوناگون ونیز بررسی رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از عوامل مهم اثربخشی سازمانهای امروز تحقیقات اندکی در این رابطه در ایران انجام شده است. و همچنین با توجه به اینکه بانک پارسیان یکی از بانک های جدید تاسیس می باشد می توان ادعا کرد که نحوه رفتار کارکنان سازمان های دولتی می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم جذب مشتریان به شمار آید. از مهم ترین عواملی که می تواند رفتارها،نگرش و تعاملات کارکنان را در جهت ارائه هر چه بهتر کیفیت خدمات به کار گیرد رفتار شهروندی سازمانی است پس در نتیجه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و عوامل موثر در ارتقای آن در بانک ها باید بیشتر مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.تحقیقات نشان می دهد که عدم استفاده صحیح ا ز اطلاعات و فقدان ارتباط موثر میان تصمیم گیرندگان ومجریان در بانک ها از موثرترین علل ناکامی واحدها در رفتار شهروندی می باشد . هدف از انجام این تحقیق سنجش میزان ارتباطات سازمانی ومهمتر از آن بررسی وجود رابطه بین ارتباطات سازمانی و رفتار شهروند ی سازمانی کارکنان است به عبارت دیگر این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که چه رابطه ای بین ارتباطات سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بانک ها و مراکز وشعبه های حوزه غرب کشور وجود دارد و سهم و تاثیر هر یک از مولفه های ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی چگونه است


2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق واهداف تحقیق

ارتباطات سازمانی:ارتباطات سازمانی فرآیندی است که مدیران بوسیله آن سیستمی را برای گرفتن اطلاعات وتبادل معانی با افراد وارگانهای فراوان داخل وخارج سازمان برقرار می سازد .ارتباطات سازمانی در برگیرنده ارتباطات عمودی (سلسه مراتب)،ارتباطات افقی ومورب در یک سازمان است.اطلاعات بهنگام :اطلاعات زمانی بهنگام است که فرد در زمان تصمیم گیری به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشد .اطلاعات صحیح: یعنی هیچگونه اشتباه یا خطایی در اطلاعات وجود نداشته باشد وتصمیم گیرنده با اطمینان کامل از اطلاعات استفاده نماید.اطلاعات کامل: یعنی اینکه اطلاعات کلیه جنبه های موثر در اخذ تصمیم را شامل گردیده وتصمیم گیرنده نیاز به اطلاعات دیگر نداشته باشد.اطلاعات سریع :منظور آن است که اطلاعات در کوتاه ترین زمان ممکن در دسترس باشد و تصمیم گیرنده زمان موثری را بین لحظه درخواست و تامین اطلاعات از دست ندهد.بازخور:بازخورنشان می دهد که آیا پیام به درستی به دریافت کننده منتقل شده است یا خیر و درک دریافت کننده پیام را به اطلاع فرستنده می رساند .بازخور در حقیقت مکانیزم سنجش اثربخشی ارتباطات محسوب می شود و با بهره گیری از آن می توان به میزان اثر اقدامات ارتباطی پی برد. کانالهای ارتباطی :کانال ارتباطی عبارت است از وسیله مبادله اطلاعات.ارتباطات سازمانی اثربخش در بر گیرنده کانالهای ارتباطی رسمی و غیر رسمی است. کانالهای ارتباطی رسمی در یک سازمان ،ساختار رسمی سازمان را نشان می دهد و به صورت نزدیکی با سلسه مراتب سازمانی ارتباط دارد.کانالهای ارتباطی غیر رسمی با تعاملات چهره به چهره افراد به منظور رسیدن به اهداف مورد علاقه ایجاد می شوند .(نظری ،(24 :1385 تعریف رفتار شهروندیدر این تحقیق رفتار شهروندی به عنوان متغیر وابسته است. ارگان رفتار شهروندی را این گونه تعریف می کند :رفتار شهروندی سازمانی ،رفتار منحصر به فرد ،اختیاری و فرا وظیفه ای است که در افزایش عملکرد اثربخش سلزمان موثر است و بطور مستقیم بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان سازماندهی نمی شود(دانایی فرد، حسینی ،(70 :1390 رفتار شهروندی سازمانی در این تحقیق توسط پرسشنامه ساخته شده توسط پودساکف که براساس شاخص های ارائه شده توسط اورگان «1988» تنظیم شده است و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت است سنجیده خواهد شد.ارگان پنج بعد رفتار شهروندی را اینگونه بیان می دارد: نوع دوستی: به کمک به دیگر اعضای سازمان در رابطه با مشکلات و وظایف مرتبط است. مانند کارکنانی که به افراد تازه وارد و یا کم مهارت کمک می کنند. وجدان کاری : به رفتارهای اختیاری گفته می شود که از حداقل الزامات نقش فراتر می رود. مثل فردی که بیشتر از حالت معمول سر کار می ماند و یا کارمندی که وقت زیادی را برای استراحت صرف نمی کند(((Bell&Menguc,2002,p.131 احترام و تکریم: : اورگان بیان کرده است که احترام یک شکل متمایزی از رفتار شهروندی سازمانی است به دلیل اینکه بقیه ابعاد رفتار شهروندی به کاهش و یا حل مشکلات کمک میکنند، اما احترام شامل ابعادی است که از ایجاد مشکلات، قبل از این که اتفاقی بیفتند جلوگیری میکند(.(organ,1990 جوانمردی و گذشت : جوانمردی را به عنوان تمایل به تحمل شرایط ناراحت کننده اجتناب ناپذیر در کار بدون شکایت و ابراز ناراحتی تعریف کرد (Mackenzie,2001, p:402) فضیلت مدنی: تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و نیز ارائه تصویری مناسب از سازمان است.(وارث ودیگران،(144 : 1388

2

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها


پیشینه تحقیق: در زمینه هنوز در سطح دنیا مقالات اندکی وجود دارد. البته این موضوع در ادبیات آکادمیک روان شناسی سابقه طولانی تری دارد.در ادامه به برخی از تحقیقات که در حوزه مدیریت انجام شده در داخل کشور، اشاره می شود: -1 وراث وهمکاران((1388، رابطه ارتباط فرافردی و ارتباطات سازمانی(مطالعه موردی: صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران)، این مقاله به دنبال تببین ارتباط فرافردی یعنی بعد معنوی کارکنان و ارتباطات سازمانی است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که از چهار نوع ارتباط همه خدایی، بین نوع ارتباط همه در خدایی ،ارتباط از نوع کارگزاری خدا و ارتباط از نوع تعاملی با خدا و ارتباطات سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین براساس یافته های تحقیق، رابطه بین ارتباط فرافردی و ارتباطات سازمانی ثابت شد--2عبد الرضا اشراقی وهمکاران (1388)در پژوهش خود به عنوان تاثیر ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی .با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که تعارض موجود ،ناشی از نظام ارتباطات سازمانی حاکم بر ان ادارات است وپیشنهاداتی که در این پژوهش شد،مدیران ادارات با پیروی از یک سبک رهبری تفویضی ،اعطای اختیارات لازم به کارکنان و بهبود وضعیت ارتباطی میان واحدها ،انجام فعالیتهای آن اداره را با کارایی و اثربخشی بیشتر همراه کنند از میزان تعارض بین فردی موجود بکاهند.-3 -آبتین (1383) بررسی تأثیر فنآوری اطلاعات بر ارتباطات بین سازمانی (استانداری و فرمانداریهای استان سیستان و بلوچستان)، بکارگیری فنآوریهای اطلاعاتی در روابط بین سازمانی، توان پاسخگویی سازمانها به نیازهای ارباب رجوع را افزایش می دهند و همچنین هزینه ارتباطات بین سازمانی را کاهش داده و سرعت این ارتباطات را افزایش می دهند. تحقیقات خارجی -1هارمر،2007 رفتار شهروندی سازمانی هوش هیجانی و معنویت :چه ارتباطی دارند،هدف از این مقاله تعیین رابطه بین هوش عاطفی ،معنویت و رفتار شهروندی سازمانی می باشند .نتایج نشان می دهند که رابطه مثبت و معناداری بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی وجود داردو همچنین رابطه مثبت ومعناداری بین معنویت و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد و همچنین نشان می دهد که تاثیر تجربه های معنوی در مقایسه با هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی بیشتر است.-2 ستریس (2004) در پژوهش خود به عنوان استرتژیهای ارتباطی برای مدیریت وتعارض ماهیگیران کشورکامبودیا)،نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین استراتژهای ارتباطی وتعارض رابطه معناداری به وجود آمد. -7. سالار زاده وهمکاران((2010 افزایش معنویت سازمانی توسط کاربرد رفتار شهروندی سازمانی(یک مطالع موردی در ایران) هدف این پژوهش تعیین رابطه بین رفتار شهروندی و معنویت سازمانی می باشد .یافته های مطالعه حاضر نشان داد که رابطه معنی داری بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن و معنویت سازمانی وجود دارد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید