بخشی از مقاله


چکیده:

این مقاله به مطالعه و بررسی رابطه تفکر استراتژیک مدیران و فرهنگ سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهر کرمان می پردازد. اندازه نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 283 نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند. براي جمع آوري داده-هاي این تحقیق از دو پرسشنامه تفکر استراتژیک با 38 سوال و فرهنگ سازمانی با 29 سوال استفاده شده است دادههاي جمع آوري شده با استفاده از آمار توصیقی و آزمون همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد بین تفکر استراتژیک ومولفه هاي آن ( تفکر سیستمی ، مثبت اندیشی ، خلاقیت ، چشم انداز سازمان ، هوش سازمانی) با فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معناداري و جود دارد.

واژگان کلیدي: تفکر استراتژیک ، تفکر سیستمی ، چشم انداز ، خلاقیت ، مثبت اندیشی ، فرهنگ سازمانی

3

مقدمه :

موضوع "تفکر استراتژیک" در بیش از یک دهه گذشته در حوزه مدیریت استراتژیک بسیار مورد توجه بوده و در تحقیقات بسیاري به اهمیت دار بودن قابلیت تفکر استراتژیک براي مدیران اشاره شده است. تفکر استراتژیک به عنوان یکی از دو قابلیت اصلی رهبران داراي عملکرد برجسته برشمرده شده است(کلین و همکاران، .(2000 از دیدگاه مینزبرگ، تقویت تفکراستراتژیک، به تدو ین استراتژي هاي بهتر منجر می شود. او معتقد است مدیرانی که مجهز به قابلیت تفکر استراتژیک هستند قادرند، سایر کارکنان را به یافتن راهکارهاي خلاقانه براي موفقیت سازمان ترغیب کنند(مینزبرگ ،.(1994 آنها سازمان را آن گونه که باید باشد می بینند نه آن گونه که هست(مشبکی ، خزایی ، .(1387 به این ترتیب می توان تفکر استراتژیک را پیش درآمدي بر طراحی آینده سازمان دانست. ( واکابایشی وهمکاران،.(2001

یکی از موضوعاتی که در سال هاي اخیر در دانش مدیریت مورد توجه قرار گرفته , مقوله فرهنگ سازمانی است .توجه به فرهنگ به عنوان نقطه شروع تغییر براي استوار ساختن توسعه بر هویت و ارزشهاي اخلاقی و معنوي ملت هاست (طوسی ، .(1373 فرهنگ سازمانی شیوة انجام گرفتن امور را در سازمان براي کارکنان مشخص می کند؛ ادراکی یکسان از سازمان است که وجود آنها در همه اعضاي سازمان مشاهده می شود و نشان دهندة مشخصات معمول و ثابتی است که سازمان را از دیگر سازمان ها متمایز می سازد ( رابینز ،1997، (273 به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی ,هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند (جوادین ،.( 1383

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید