دانلود مقاله بررسی رابطه بین تقکر استراتژیک مدیران و فرهنگ سازمانی (از دیدگاه کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر کرمان)

word قابل ویرایش
13 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

این مقاله به مطالعه و بررسی رابطه تفکر استراتژیک مدیران و فرهنگ سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهر کرمان می پردازد. اندازه نمونه مورد مطالعه در این تحقیق ۲۸۳ نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند. برای جمع آوری داده-های این تحقیق از دو پرسشنامه تفکر استراتژیک با ۳۸ سوال و فرهنگ سازمانی با ۲۹ سوال استفاده شده است دادههای جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیقی و آزمون همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد بین تفکر استراتژیک ومولفه های آن ( تفکر سیستمی ، مثبت اندیشی ، خلاقیت ، چشم انداز سازمان ، هوش سازمانی) با فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معناداری و جود دارد.

واژگان کلیدی: تفکر استراتژیک ، تفکر سیستمی ، چشم انداز ، خلاقیت ، مثبت اندیشی ، فرهنگ سازمانی

۳

مقدمه :

موضوع “تفکر استراتژیک” در بیش از یک دهه گذشته در حوزه مدیریت استراتژیک بسیار مورد توجه بوده و در تحقیقات بسیاری به اهمیت دار بودن قابلیت تفکر استراتژیک برای مدیران اشاره شده است. تفکر استراتژیک به عنوان یکی از دو قابلیت اصلی رهبران دارای عملکرد برجسته برشمرده شده است(کلین و همکاران، .(۲۰۰۰ از دیدگاه مینزبرگ، تقویت تفکراستراتژیک، به تدو ین استراتژی های بهتر منجر می شود. او معتقد است مدیرانی که مجهز به قابلیت تفکر استراتژیک هستند قادرند، سایر کارکنان را به یافتن راهکارهای خلاقانه برای موفقیت سازمان ترغیب کنند(مینزبرگ ،.(۱۹۹۴ آنها سازمان را آن گونه که باید باشد می بینند نه آن گونه که هست(مشبکی ، خزایی ، .(۱۳۸۷ به این ترتیب می توان تفکر استراتژیک را پیش درآمدی بر طراحی آینده سازمان دانست. ( واکابایشی وهمکاران،.(۲۰۰۱

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر در دانش مدیریت مورد توجه قرار گرفته , مقوله فرهنگ سازمانی است .توجه به فرهنگ به عنوان نقطه شروع تغییر برای استوار ساختن توسعه بر هویت و ارزشهای اخلاقی و معنوی ملت هاست (طوسی ، .(۱۳۷۳ فرهنگ سازمانی شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می کند؛ ادراکی یکسان از سازمان است که وجود آنها در همه اعضای سازمان مشاهده می شود و نشان دهنده مشخصات معمول و ثابتی است که سازمان را از دیگر سازمان ها متمایز می سازد ( رابینز ،۱۹۹۷، (۲۷۳ به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی ,هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند (جوادین ،.( ۱۳۸۳

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 13 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد